33 Nd 90/2007
Datum rozhodnutí: 12.04.2007
Dotčené předpisy:
33 Nd 90/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Ž. D., proti žalovanému J. M., o zaplacení 14.990,- Kč oproti vydání věci, vedené u Okresního soudu v R. pod sp. zn. 3 C 8/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v R. pod sp. zn. 3 C 8/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Š.

O d ů v o d n ě n í:

Před Okresním soudem v R., jehož místní příslušnost k projednání dané věci vyplývá z § 84 a § 85 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), probíhá řízení o vzájemné vrácení plnění z kupní smlouvy, od níž žalobkyně odstoupila.

Žalobkyně navrhla, aby věc byla z důvodů vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázána k projednání Okresnímu soudu v Š. Návrh na delegaci sporu odůvodnila svými osobními poměry - pokročilým věkem a zhoršeným zdravotním stavem a podpůrně i tvrzením, že v obvodu Okresního soudu v R. žádný z účastníků nebydlí.

Žalovaný s přikázáním věci Okresnímu soudu v Š. nesouhlasil s odůvodněním, že v obvodu Okresního soudu v R. má trvalé bydliště, resp. bydlí, a jeho nepříznivý zdravotní stav mu cestování neumožňuje.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), návrh projednal a dospěl k závěru, že není důvodný.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je typicky existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat (v daném případě místní příslušnost stanovená § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř.), je základní zásadou a případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná. Důvodem, aby věc byla přikázána jinému soudu, nemůže být toliko nepříznivý zdravotní stav žalobkyně související s jejím věkem, když obdobně nepříznivý je jak vyplývá z jeho sdělení i zdravotní stav žalovaného. Okolnostmi, z nichž lze spolehlivě dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji, argumentováno nebylo a tvrzení žalobkyně, že v obvodu Okresního soudu v R. žalovaný nebydlí, je liché. Případný výslech žalobkyně, popř. svědka, lze provést prostřednictvím dožádaného soudu podle místa bydliště.

Za takovéto situace nelze s ohledem na ustálený výklad při úvahách o delegaci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. souhlasit s názorem, že přikázáním věci Okresnímu soudu v Š. by bylo dosaženo hospodárnějšího s rychlejšího projednání věci.

Nejvyšší soud ČR proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Š. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2007

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu