33 Nd 89/2007
Datum rozhodnutí: 04.04.2007
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Nd 89/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně MUDr. J. Š., proti žalovaným 1) Ing. V. Š., 2) M. Š. a 3) Ing. P. Š., o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 5 C 330/2006, o návrhu žalovaných na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 5 C 330/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :Žalobou podanou u Okresního soudu v Trutnově vedenou pod sp. zn. 5 C 330/2006 se žalobkyně domáhá určení vlastnického práva k blíže specifikovaným nemovitostem zapsaným v katastrálním území V. Ú., obec P. p. S.

Žalovaní podali dne 26. l. 2007 návrh na delegaci věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti s odůvodněním, že v B. mají bydliště a zástupci účastníků zde mají své sídlo. Navrhovanou delegaci pokládají za vhodnou též vzhledem k jejich věku a k očekávané úspoře cestovních výdajů.

Žalobkyně vyslovila s navrhovanou delegací souhlas.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle odstavce 3 věty druhé tohoto ustanovení mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému Okresnímu soudu v Trutnově a Městskému soudu v Brně, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta druhá o. s. ř.), po projednání návrhu žalovaných na delegaci věci jinému soudu dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. splněny zákonné předpoklady vyhovění tomuto návrhu. Bydliště žalovaných a sídlo právních zástupců účastníků v obvodu Městského soudu v Brně totiž představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom delegací není navozen stav, který by se projevil v poměrech některého z účastníků nepříznivě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. dubna 2007

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu