33 Nd 87/2007
Datum rozhodnutí: 18.04.2007
Dotčené předpisy:
33 Nd 87/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce Ing. P. P., proti žalované Č.r. o určení věcné příslušnosti soudu podle § 104a odst. 4 o. s. ř. , takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyššímu soudu České republiky došlo dne 6. 3. 2007 podání žalobce, v němž se po žalované coby zaměstnavateli jím uváděných veřejných činitelů (soudců) domáhá zaplacení 251,000.000,- Kč s příslušenstvím z titulu finančního zadostiučinění , resp. náhrady škody za hrubé poškození jeho práv chybným, zjevně účelovým a jednostranně zmanipulovaným zastavením řádného žalobního návrhu .

Jelikož uvedené podání neobsahuje základní náležitosti žaloby ve smyslu § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o. s. ř. a protože k projednání a rozhodnutí ve věcech o nárocích z náhrady škody jsou v prvním stupni zásadně příslušné okresní (obvodní) soudy, bylo rozhodnuto podle § 104a odst. 4 ve spojení s § 169 odst. 2 o. s. ř. tak, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k dalšímu řízení, v němž bude třeba odstranit vady nejasného podání žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. dubna 2007

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu