33 Nd 86/2007
Datum rozhodnutí: 04.04.2007
Dotčené předpisy:

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


33 Nd 86/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně A. P., proti žalované M. D., o určení věcné příslušnosti soudu podle § 104a odst. 4 o. s. ř. takto:


I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.


II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně Nejvyššímu soudu České republiky adresovala nejasné podání, nazvané žaloba pro zmatečnost , z něhož není patrné, jakého rozhodnutí se domáhá. Protože toto podání neobsahuje základní náležitosti řádného návrhu ve smyslu § 42 odst. 2 a § 79 odst. 1 o. s. ř. a protože k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou zásadně příslušné okresní soudy, bylo rozhodnuto podle § 104a odst. 4 (§ 169 odst. 2 o. s. ř.) s tím, že Obvodní soud pro Prahu 5 se postará o odstranění vad tohoto nejasného podání.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 4. dubna 2007


JUDr. Blanka Moudrá, v.r.


předsedkyně senátu