33 Nd 49/2013
Datum rozhodnutí: 28.02.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
33 Nd 49/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněného města Břeclav , zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 37, proti povinnému M. T. , o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 232/2012, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto :

Exekuční věc oprávněného města Břeclav proti povinnému M. T. , pro 1.000,- Kč s příslušenstvím podle příkazu Městského úřadu Břeclav, odboru správních věcí a dopravy, ze dne 19. 7. 2005, č.j. MUBR 12796/2005 OSVD, projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.
O d ů v o d n ě n í :


Oprávněné město se domáhá nařízení exekuce na majetek povinného podle příkazu Městského úřadu Břeclav, odboru správních věcí a dopravy, ze dne 19. 7. 2005, č.j. MUBR 12796/2005 OSVD, a žádá, aby byl jejím provedením pověřen soudní exekutor Mgr. V. J., Exekutorský úřad Znojmo, Rooseveltova 838/2, jemuž byl návrh vedený pod sp. zn. Ex 199/12 doručen 31. 1. 2012.
Exekutor požádal o pověření k provedení exekuce Okresní soud v Břeclavi, který usnesením ze dne 20. 8. 2012, č. j. 53 EXE 232/2012-12, vyslovil - s odůvodněním, že povinný má bydliště v Maďarsku, v centrální evidenci obyvatel ČR není zapsán a nebylo o něm ani nic zjištěno ze systému ISAS okresního soudu - svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu, aby určil, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3, § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /).
Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů /exekuční řád/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon č. 120/2001 Sb. /).
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud - přihlížeje k zásadě hospodárnosti - určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě, v jehož obvodu má sídlo exekutor, jehož pověření provedením exekuce oprávněné město navrhlo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. února 2013
JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.
předsedkyně senátu