33 Nd 429/2016
Datum rozhodnutí: 19.01.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.33 Nd 429/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4 (identifikační číslo 41197518), proti povinnému R. J. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18789/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18789/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda podal 17. 10. 2016 Okresnímu soudu v Chomutově žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 7.236,- Kč.
Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 16. 11. 2016, č.j. 26 EXE 18789/2016-17, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne. Z provedeného šetření zjistil, že v exekučním návrhu je povinný označen bytem v K. nad O., není ovšem uveden v Centrální evidenci obyvatel ani v Informačním systému základních registrů, a tak nelze zjistit jeho státní příslušnost ani trvalý pobyt. Dotazem na Ministerstvo vnitra České republiky soud zjistil, že nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu.
Na dotaz soudu oprávněná sdělila, že trvá na nařízení exekuce a že žádné informace o současném pobytu povinného nemá.
Jelikož podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, vyslovil Okresní soud v Chomutově svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Nejvyššímu soudu (§ 11 odst. 3 o.s.ř.).
Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný (fyzická osoba) místo svého trvalého pobytu (popř. místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince). Není-li tomu tak, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Zjišťování existence majetku povinného exekučním soudem ještě před nařízením exekuce a pověřením exekutora by odporovalo cíli exekučního řízení.
S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. ledna 2017

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu