33 Nd 413/2015
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 413/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v exekuční věci oprávněné CP Inkaso s. r. o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716, identifikační číslo 290 27 241, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem Brno, Antonína Slavíka 1313/7, proti povinnému K. H. , o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky 12.608,84 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 3906/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 3906/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., se sídlem Praha 6, Evropská 663/132, podal Okresnímu soudu v Břeclavi žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 12.608,84 Kč s příslušenstvím.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 20. 11. 2015, č. j. 53 EXE 3906/2015-59, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá k rozhodnutí Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný neprochází centrální evidencí obyvatel a ze systému ISAS zjistil pouze to, že se jedná o občana Slovenské republiky.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného na území České republiky, ani místo, kde má majetek. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, který nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje - srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).
Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud - přihlížeje k zásadě hospodárnosti - určil, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013, popř. ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 30 Nd 137/2013).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2016

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu