33 Nd 411/2015
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 411/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy v exekuční věci oprávněné České republiky Okresní soud Praha - západ proti povinnému M. S. , pro 4.000,- Kč, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 206 EXE 6950/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Exekuční věc vedenou u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 206 EXE 6950/2015 projedná a rozhodne Okresní soud Praha - západ.

O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius požádal Okresní soud Praha - západ o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky 4.000,- Kč podle usnesení ze dne 10. 6. 2013, sp.zn. 17 T 189/2012.
Okresní soud Praha - západ usnesením ze dne 23. 10. 2015, č.j. 206 EXE 6950/2015-18, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu, aby určil, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3, § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ). V odůvodnění zejména uvedl, že povinný má od 26. 1. 2015 ukončen trvalý pobyt na území České republiky a soudu není známo, kde se nachází jeho majetek.
Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, který je fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů /exekuční řád/, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ).
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o.s.ř., Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha - západ, u něhož bylo řízení dosud vedeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2016


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu