33 Nd 375/2016
Datum rozhodnutí: 17.02.2017
Dotčené předpisy: čl. 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 375/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně: Pražská plynárenská, a.s. , se sídlem v Praze 1, Národní 37, identifikační číslo 60193492, zastoupené JUDr. Alešem Doubkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1047/26, proti žalovanému: V. P. , t. č. neznámého pobytu, o zaplacení 1.668,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 C 1075/2013, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudu řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 C 1075/2013, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně se po žalovaném domáhá žalobou podanou u Okresního soudu v Litoměřicích zaplacení 1.668,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 7. 10. 2016, č.j. 25 C 1075/2013-75, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc se předkládá Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud ji projedná a rozhodne . Zjistil, že žalovaný je státním příslušníkem Ukrajiny, který měl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt za účelem podnikání do 29. 6. 2012 na adrese v Praze 10, Nedvězská 2229/14. Žalovaný se nezdržuje ani na adrese Ú., kterou žalobkyně uvedla v žalobě jako adresu žalovaného. Místo pobytu ani bydliště žalovaného (místo, kde by bydlel s úmyslem zdržovat se zde trvale) se soudu nepodařilo zjistit.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Litoměřicích (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011 či 32 Nd 80/2012).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. února 2017

JUDr. Václav Duda
předseda senátu