33 Nd 374/2016
Datum rozhodnutí: 29.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.33 Nd 374/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Ostrava - Jih , se sídlem v Ostravě - Hrabůvce, Horní 791/3, identifikační číslo 008 45 451, proti povinnému H. K. M. , o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 15 EXE 1992/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 15 EXE 1992/2016 projedná a rozhodne Okresní soud ve v Ostravě.

Odůvodnění
Soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekutorský úřad Znojmo, se sídlem ve Znojmě, Rooseveltova 838/2, podal Okresnímu soudu ve Znojmě žádost o pověření a o nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 58.007 Kč s příslušenstvím.
Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 4. srpna 2016, č. j. 15 EXE 1992/2016-17, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá k rozhodnutí Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, neboť dotazem na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, zjistil, že povinný nemá v současné době na území České republiky povolen žádný z možných druhů pobytů. V období od 22. 12. 2004 do 14. 7. 2014 měl povolen trvalý pobyt, rod. přísl. občana ČR, který mu byl ukončen. Jeho poslední hlášená adresa pobytu byla na úřední adrese Odboru pro azylové a migrační politiky MV ČR, v Ostravě - Vítkovicích, Výstavní 55/117.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného, ani místo, kde má majetek. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, který nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje - srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).
Povinný je občanem Polska, jeho povolení k trvalému pobytu na území České republiky skončilo dne 14. 7. 2015, přičemž poslední známá adresa jeho pobytu se nacházela v obvodu Okresního soudu v Ostravě na adrese zdejšího Odboru pro azylové a migrační politiky MV ČR (předtím podle spisu pobýval v Ostravě na adresách v uvedeném pořadí: Milíčova 1231/20, Českobratrská 2227/7, Výškovická 579/140). Přestupky, za něž mu byly v přestupkovém řízení uloženy pokuty, jejichž vymáhání je předmětem současného exekučního řízení, spáchal povinný v Ostravě. V Ostravě se nachází rovněž sídlo oprávněného.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, v jehož obvodu povinný pobýval naposledy a v jehož obvodu se nachází sídlo oprávněného.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. listopadu 2016


JUDr. Ivana Zlatohlávková předsedkyně senátu