33 Nd 372/2016
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 372/201


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněného V. Č. , zastoupeného Mgr. Michalem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Říční 456/10, proti povinné Debian Collector Ltd. , se sídlem Revolution Ave, Victoria, Mahé, Seychelská republika (reg. č. IBC 104653), o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 10758/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 10758/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.
O d ů v o d n ě n í
Soudní exekutor Mgr. Jan Vedral, Exekutorský úřad Praha 3, podal dne 24. 8. 2016 Okresnímu soudu v Litoměřicích žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 3.452,40 Kč.
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 26. 9. 2016, č.j. 31 EXE 10758/2016-14, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že nařízení exekuce podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 6. 2016, č.j. 2 Cmo 496/2014-106, je v pravomoci soudů České republiky, avšak podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinná je právnickou osobou se sídlem v Seychelské republice; zda a kde má povinná majetek na území České republiky, není soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora oprávněn zjišťovat.
Podle § 11 odst. 1, věty první a druhé, o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li právnickou osobou, své sídlo; nemá-li povinný, který je právnickou osobou, v České republice sídlo, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 exekučního řádu).
V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť na území České republiky nemá sídlo a není známo, jestli zde má exekucí postižitelný majetek vzhledem k tomu, že jeho existenci exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o.s.ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. 11. 2016
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu