33 Nd 359/2015
Datum rozhodnutí: 30.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 359/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně M. S. , proti žalovanému A. N., o výživné neprovdané matky, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 33 C 161/2015, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 33 C 161/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou ze dne 11. 5. 2015 podanou u Okresního soudu v Sokolově domáhá určení výživného neprovdané matky.
Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 25. 9. 2015, č.j. 33 C 161/2015-21, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o místní příslušnosti. Z provedeného šetření zjistil, že na adrese, na níž je evidován trvalý pobyt žalovaného, se žalovaný nezdržuje. V obvodu Okresního soudu v Sokolově žalovaný neměl a nemá bydliště. Místo pobytu ani bydliště žalovaného ke dni zahájení řízení se Okresnímu soudu v Sokolově nepodařilo zjistit; podle svého prohlášení byl někde na území České republiky, aniž měl úmysl zdržovat se na některém místě trvale. Od července 2015 bydlí žalovaný s úmyslem zdržovat se zde trvale u své matky B. N. na adrese M.
Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Sokolově (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu má bydliště žalobkyně.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2015
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu