33 Nd 334/2012
Datum rozhodnutí: 28.02.2013
Dotčené předpisy: čl. 11 odst. 3 o. s. ř.
33 Nd 334/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Modré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně V. E., proti žalovanému Mgr. P. E. , advokátovi se sídlem v Brně, Moravské náměstí 13, o zaplacení částky 90.000,- Kč s příslušenstvím, takto:

Návrh V. E., aby Nejvyšší soud určil, který soud věc projedná a rozhodne, se zamítá . O d ů v o d n ě n í:
V. E. se návrhem ze dne 5. 10. 2012 adresovaným a doručeným Nejvyššímu soudu dne 5. 10. 2012 domáhala, aby Nejvyšší soud určil, který soud má rozhodovat o její žalobě na zaplacení částky 90.000,- Kč s blíže specifikovaným úrokem z prodlení. Důvodem návrhu na určení místně příslušného soudu je skutečnost, že žalovaný je činným advokátem osobně známým justičním pracovníkům, je podnikatelem aktivním v nejméně dvou obchodních společnostech a je místostarostou obce C. Z těchto důvodů navrhla přidělení věci k některému ze soudů v Moravskoslezském kraji, neboť do tohoto území podle dostupných informací vazby žalovaného nesměřují.
Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (srovnej čl. II. bod 1. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o. s. ř.) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že Nejvyšší soud rozhoduje o určení místní příslušnosti ve věcech patřících do pravomoci soudů České republiky (§ 7 o. s. ř.) jen za splnění dalšího předpokladu, tj. že podmínky místní příslušnosti nejsou dány buď vůbec (chybějí) nebo je nelze zjistit. Nejvyšší soud není oprávněn určovat věcnou příslušnost, neboť ta jednoznačně vyplývá z ustanovení § 9 o. s. ř. Místní příslušnost soudů je upravena v ustanoveních § 84 až 89a o. s. ř.
Jelikož z podání V. E. ze dne 5. 10. 2012 vyplývá, že podmínky pro určení místní příslušnosti v projednávané věci jsou dány (nechybějí a lze je zjistit), důvod pro postup podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak v projednávaném případu není dán. Ze shora uvedených důvodů proto Nejvyšší soud jejímu návrhu nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. února 2013
JUDr. Václav Duda, v. r.
předseda senátu