33 Nd 308/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 308/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo 411 97 518, Územní pracoviště Most, Višňová 1008/1, proti povinnému J. H. , o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky 58.303 Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 Exe 11955/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Chomutově pod sp. zn. 26 Exe 11955/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.
O d ů v o d n ě n í :


Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda, Exekutorský úřad v Teplicích se sídlem Teplice, Husitská 692/3, podal Okresnímu soudu v Chomutově žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné v celkové výši 58.303 Kč.
Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 17. 8. 2015, č. j. 26 Exe 11955/2015-20, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá k rozhodnutí Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit. Ze zprávy Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, vyplývá, že povinný měl na území České republiky povolen trvalý pobyt občana EU, který mu byl na vlastní žádost zrušen dne 8. 8. 2006; hlášen byl k pobytu na adrese K. Současný pobyt se soudu nepodařilo zjistit.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného na území České republiky, ani místo, kde má majetek. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, který nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje - srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).
Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud - přihlížeje k zásadě hospodárnosti - určil, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013, popř. ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 30 Nd 137/2013).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. října 2015


JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu