33 Nd 300/2013
Datum rozhodnutí: 30.10.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201333 Nd 300/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně UNISORT s. r. o. se sídlem Praha 4, Libušská 313, identifikační číslo: 629 59 948, zastoupené JUDr. Miroslavem Mošnou, advokátem se sídlem Kladno, Generála Klapálka 3341, proti žalované J. T., zastoupené JUDr. Josefem Ticháčkem, advokátem se sídlem Praha 2, Wenzigova 1871/5, o zaplacení 71.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 162 C 1/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 162 C 1/2013 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha - východ.
O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou ze dne 12. 12. 2011 domáhá po žalované zaplacení částky 71.500,- Kč s příslušenstvím představující dlužnou cenu prací, které pro ni na základě ústní dohody provedla na domě v P.
Žalobkyně podáním ze dne 6. 9. 2013 navrhla, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti a úspornosti Okresnímu soudu Praha - východ. Svůj návrh odůvodnila tím, že obě účastnice se vyskytují v P. či blízkém okolí, kde mají pracoviště, a také se zde trvale zdržuje i Ing. K. K., jehož výslech navrhla.
Žalovaná s přikázáním věci Okresnímu soudu Praha - východ nesouhlasí, neboť již před zahájením řízení změnila své bydliště a zdržuje se v O., kde i pracuje, a její dcera zde navštěvuje školu.
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Ostravě) a Okresnímu soudu Praha - východ, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), dospěl k závěru, že nejsou splněny zákonné podmínky pro přikázání věci jinému soudu.
Podle § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále opět jen o. s. ř. ), věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti (odst. 2). Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odst. 3 věta druhá).
Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.
Okolnosti, pro něž žalobkyně navrhla přikázání věci označenému soudu, neobstojí. Nelze očekávat, že Okresní soud Praha - východ věc projedná rychleji a hospodárněji za situace, kdy žalovaná má své bydliště a pracoviště v obvodu Okresního soudu v Ostravě a kdy je k dispozici institut dožádání, a nic nebrání tomu, aby navrhovaný svědek byl vyslechnut prostřednictvím dožádaného soudu (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.). Nejvyšší soud též přihlédl k negativnímu stanovisku žalované.
Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2013
JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu