33 Nd 253/2013
Datum rozhodnutí: 23.01.2014
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř.33 Nd 253/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci návrhu na zastavení exekuce povinného K. L., o určení věcné příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř., takto:

I. K projednání a rozhodnutí této věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.
II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu ve Znojmě. O d ů v o d n ě n í :
Povinný K. L. adresoval Nejvyššímu soudu podání doručené datovou schránkou dne 28. 8. 2013 nazvané návrh na zastavení exekuce a zrušení .
Každé podání nebo jiný úkon účastníka soud posuzuje ve smyslu ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ), podle jeho obsahu. Z obsahu podání ze dne 28. 8. 2013 adresovaného Nejvyššímu soudu plyne, že se nejedná o dovolání jakožto mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí odvolacího soudu (§ 10a o. s. ř.); jde o návrh na zastavení výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 268 odst. 1 o. s. ř.
Podle § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.
K projednání a rozhodnutí o návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí jsou věcně příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Nejvyšší soud proto ve smyslu ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl o věcné příslušnosti okresních soudů. Z obsahu spisu (ze zprávy Městského úřadu ve Znojmě z 5. 10. 2012) vyplývá, že K. L. má k 1. 10. 2012 ukončen trvalý pobyt na území České republiky a podle vlastního tvrzení již v České republice nepobývá; Nejvyšší soud proto určil jako místně příslušný soud Okresní soud ve Znojmě, v jehož obvodu měl naposledy evidován trvalý pobyt, a který usnesením ze dne 5. 3. 2013, č. j. 16 EXE 4426/2013-16, rozhodl o nařízení exekuce (§ 11 odst. 3 ve spojení s § 85 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. ledna 2014
JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu