33 Nd 252/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 252/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a.s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150 (identifikační číslo osoby 00001350), proti povinnému Ing. P. B. , pro 1.388.046,52 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 11605/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Exekuční věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 11605/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor Mgr. Jiří Král požádal Okresní soud v Ostravě o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky 1.388.046,52 Kč s příslušenstvím podle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 5. 2012, č.j. 17 Cm 280/2012-9.
Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 26. 6. 2015, č.j. 51 EXE 11605/2015-22, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu, aby určil, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3, § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ). V odůvodnění zejména uvedl, že povinný má od 13. 5. 2009 ukončen pobyt na území České republiky, v žádosti exekutora je uvedena adresa pro doručování Spolková republika Německo, a soudu není známo jiné bydliště povinného v jeho obvodu ani to, zda má povinný na území České republiky nějaký majetek.
Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, který je fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů /exekuční řád/, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ).
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o.s.ř., Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, u něhož bylo řízení dosud vedeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2015
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu