33 Nd 250/2013
Datum rozhodnutí: 30.01.2014
Dotčené předpisy: čl. 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 250/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně JUSTRINON MANAGEMENT, s. r. o., se sídlem v Brně-střed-Trnitá, Mlýnská 326/13, okres Brno-město, identifikační číslo 29216842, zastoupené JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem v Praze, Jungmannova 750/34, proti žalované M. R., o zaplacení částky 7.634,01 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 C 75/2013, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 C 75/2013 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou.
O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 10. června 2013, č. j. 11 C 75/2013-23, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti (určení, který soud ji projedná a rozhodne). Usnesení odůvodnil závěrem, podle něhož se žalobkyně domáhá vůči žalované návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu zaplacení sporné částky, představující dluh ze smlouvy o sporožirovém účtu. Na evidované adrese trvalého pobytu v R. se žalovaná nezdržuje již od srpna 2011, nemá zde označenou poštovní schránku, nezdržuje se ani na předchozí adrese v B. (dům byl před delší, blíže neuvedenou dobou, zbourán). O jejím současném pobytu či bydlišti není nic známo.
Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.
Podle § 84 o. s. ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.
Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.
V daném případě nelze zjistit soud žalované podle § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř., neboť není známo její bydliště ani místo, kde se zdržuje.
Jelikož nebylo zpochybněno, že věc spadá do pravomoci českých soudů a že žalovaná je státní občankou České republiky (o čemž ostatně svědčí evidence jejího pobytu), Nejvyšší soud, vycházeje z usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 10. června 2013, č. j. 11 C 75/2013-23, jímž tento soud vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 o. s. ř. (§ 135 odst. 2 o. s. ř.), se zřetelem k ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř., a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že místně příslušným určil soud, v jehož obvodu měla žalovaná poslední známé bydliště, tedy Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. ledna 2014 JUDr. Václav Duda předseda senátu