33 Nd 250/2012
Datum rozhodnutí: 22.05.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.




33 Nd 250/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně ČSOB Factoring, a. s. se sídlem Praha 10-Vinohrady, Benešovská 2538/č.o.40, identifikační číslo: 457 94 278, zastoupené Mgr. Naděždou Priečinskou, advokátkou se sídlem Praha 5, Zborovská 49, proti žalované FARBYKA, s. r. o. se sídlem Bratislava, Dunajská 58, Slovenská republika, identifikační číslo: 358 31 901, o zaplacení 76.000,- EUR s příslušenstvím, vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 33 Nd 250/2012, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. března 2013, č. j. 33 Nd 250/2012-12, se v záhlaví opravuje tak, že chybně uvedený název obchodní firmy žalované Fabryka, s. r. o. se nahrazuje správným označením FARBYKA, s. r. o.

O d ů v o d n ě n í:
Při písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. března 2013, č. j. 33 Nd 250/2012-12, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že v jeho záhlaví bylo místo správného názvu obchodní firmy žalované FARBYKA, s. r. o. uvedeno Fabryka, s. r. o.
Tuto zřejmou nesprávnost bylo nutné opravit způsobem stanoveným § 164 o. s. ř. (§ 167 odst. 2, § 243c o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 22. května 2013

JUDr. Blanka M o u d r á
předsedkyně senátu