33 Nd 201/2015
Datum rozhodnutí: 20.08.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 201/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně CP Inkaso s.r.o. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, proti žalovanému P. Š. , o 1.022,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 8 EC 307/2011, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 8 EC 307/2011, projedná a rozhodne Okresní soud Brno - venkov.
O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně podala dne 15. 8. 2011 u Okresního soudu Brno - venkov návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jímž se domáhá zaplacení 1.022,- Kč s příslušenstvím.
Okresní soud Brno - venkov usnesením ze dne 14. 1. 2015, č.j. 8 EC 307/2011-97, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Soud zjistil, že v návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu byl žalovaný označen bydlištěm v T. Z výpisu z centrální evidence obyvatel zjistil, že na uvedené adrese měl žalovaný trvalý pobyt od 7. 3. 2002 do 18. 2. 2011 a od uvedeného dne dosud jej má hlášen na adrese v B. Soud prověřil pobyt žalovaného na obou uvedených adresách a zjistil, že adresa v T. je adresou sídla městského úřadu (jde tak o adresu úřední nikoli faktickou) a na adrese v B. se žalovaný dle zjištění Policie ČR nezdržuje; stejně tak se žalovaný nezdržuje ani na žádné z dalších soudem zjištěných adres. Žalovaný rovněž není ve výkonu vazby, trestu ani zabezpečovací detence.
Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem Brno - venkov (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Brno - venkov, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. srpna 2015

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu