33 Nd 198/2013
Datum rozhodnutí: 22.08.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 198/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Cashdirect a.s. se sídlem v Praze 5, Bozděchova 1840/7, zastoupené Mgr. Michalem Sladkým, advokátem se sídlem v Praze 1, nám. Republiky 1079/1a, proti žalovanému M. K. , o 1.015,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 111 Ec 595/2011, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 111 Ec 595/2011, projedná a rozhodne Okresní soud v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í:
Žalobkyně podala dne 29. 11. 2011 u Okresního soudu v Hradci Králové návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jímž se domáhá zaplacení 1.015,- Kč s příslušenstvím.
Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 23. 5. 2013, č.j. 11 Ec 595/2011-49, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o místní příslušnosti. Z provedeného šetření zjistil, že žalovaný má evidován trvalý pobyt na adrese, kde se ke dni podání žaloby ani v současné době nezdržuje; jedná se o adresu obecního úřadu. Žalovaný se nezdržuje ani na adrese, kterou okresní soud zjistil jako doručovací adresu ze zápisu o provedené přepravní kontrole. Místo pobytu ani bydliště žalovaného (místo, kde bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale) se soudu nepodařilo zjistit.
Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Hradci Králové (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Hradci Králové, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. srpna 2013

JUDr. Pavel K r b e k
předseda senátu