33 Nd 171/2012
Datum rozhodnutí: 27.09.2012
Dotčené předpisy: čl. 14 odst. 1 o. s. ř.
33 Nd 171/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce L. I. , s místem podnikání v Praze 3, Husitská 941/38, identifikační číslo 18428231, proti žalovaným 1) SEDOP, v. o. s. se sídlem v Praze 10, Švehlova 1435/25, identifikační číslo 16554396, 2) SEDOP TAXI PRAHA, s. r. o. se sídlem v v Praze 10, Švehlova 1435/25, identifikační číslo 27221580, o zaplacení částek 8.000,- Kč a 18.000,- Kč s příslušenstvím a o vzájemných návrzích na zaplacení částky 25.677,- Kč a 31.215,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 414/2009, o návrhu na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto :
Námitka vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. I. W., JUDr. P. B. a JUDr. A. J. vznesená L. I. v podání ze dne 6. 12. 2012 se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

V řízení o zaplacení částky 8.000,- Kč a o vzájemném návrhu první žalované o zaplacení částky 25.677,- Kč a o zaplacení částky 18.000,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu druhé žalované o zaplacení částky 31.215,- Kč, podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 6. 12. 2011, žalobce navrhl vyloučení senátu Vrchního soudu v Praze ve složení JUDr. I. W., JUDr. P. B. a JUDr. A. J., neboť tito členové senátu, kteří se podíleli na rozhodnutí v právní věci, v níž mu vznikla nesprávným úředním postupem škoda, jejíž náhrady se před soudem domáhá, mají takový poměr k věci, který vyvolává pochybnosti o jejich nepodjatosti ve smyslu § 14 odst. 1 o. s. ř. Není srozuměn s důvody, pro které senát vrchního soudu rozhodl usnesením ze dne 20. října 2011, č. j. Nco 186/2011-130, tak že soudce Městského soudu v Praze JUDr. A. Š. není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 69 Co 318/2011.
Z obsahu spisu se podává, že Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 11. května 2011, č.j. 26 C 414/2009-105, ve spojení s opravným usnesením ze dne 16. června 2011, č. j. 26 C 414/2009-119, rozhodl o žalobě žalobce na zaplacení částek 8.000,- Kč a 18.000,- Kč, jakož i o vzájemném návrhu žalovaných, proti kterému žalobce podal dne 15. 6. 2011 odvolání. U odvolacího jednání dne 21. 9. 2011 vznesl námitku vyloučení předsedy odvolacího senátu JUDr. A. Š. Usnesením ze dne 20. října 2011, č. j. Nco 186/2011-130, senát Vrchního soudu v Praze složený z předsedkyně JUDr. I. W., JUDr. P. B. a JUDr. A. J. o této námitce rozhodl tak, že JUDr. A. Š. není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 69 Co 318/2011. Dne 6. 12. 2011 žalobce do procesního spisu založil podání, v němž vznáší námitku vyloučení uvedeného senátu Vrchního soudu v Praze. Rozsudkem ze dne 7. prosince 2011, č. j. 69 Co 318/2011-151, Městský soud v Praze rozhodl o odvolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 11. května 2011, č. j. 26 C 414/2009-105, tak, že dílem jeho odvolání odmítl (výrok I.), dílem rozsudek potvrdil a dílem jej změnil (výrok II.); současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III. a IV.).
Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.
Podle § 15a odst. 2 o. s. ř. účastník je povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů po té, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců (přísedících).
Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.
Námitku podjatosti soudce může vznést pouze účastník řízení, přičemž je povinen ji uplatnit nejpozději při prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce, o jehož vyloučení jde. Jestliže se však o důvodech vyloučení dozvěděl později (nebo vznikly později), může účastník řízení uplatnit námitku podjatosti i v dalším stadiu řízení (§ 15a odst. 2 část věty první za středníkem a věta druhá o.s.ř.). Předpokladem ovšem je, že v řízení, kterého se vyloučení soudce týká, dosud nebylo vydáno rozhodnutí, jímž se řízení končí, tzn. že v tomto (probíhajícím) řízení lze ještě o námitce rozhodnout. Námitka podjatosti uplatněná až po skončení řízení (mimo rámec přípustného opravného prostředku) je z povahy věci opožděná a bezpředmětná (rozhodnutí o ní již nemůže mít vliv na výsledek řízení).
Pro tuto věc to znamená, že postrádá jakýkoli smysl rozhodovat o návrhu žalobce na vyloučení ve výroku označených soudců Vrchního soudu v Praze v situaci, kdy řízení o jeho žalobě a o protinávrzích žalovaných, v němž bylo navrhováno vyloučení soudců, bylo skončeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. prosince 2011, č. j. 69 Co 318/2011-151.
Ze shora uvedených důvodů proto Nejvyšší soud námitku podjatosti vznesenou žalobcem v podání ze dne 6. 12. 2012 pro opožděnost podle ustanovení § 16 odst. 2 o. s. ř. odmítl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. září 2012

JUDr. Václav Duda, v. r.
předseda senátu