33 Nd 125/2012
Datum rozhodnutí: 27.09.2012
Dotčené předpisy: čl. 12 odst. 2 o. s. ř.
33 Nd 125/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně H. H. , proti žalované CETELEM ČR, a. s., identifikační číslo 25085689, se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, zastoupené Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 36 C 213/2011, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 36 C 213/2011 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha-východ .
O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Brně předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobkyně, aby věc řízení o zrušení rozhodčího nálezu, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 36 C 213/2011, byla přikázána Okresnímu soudu Praha-východ.
Žalobkyně svůj návrh odůvodnila tím, že v obvodu procesního soudu nebydlí, je zaměstnána v místě svého bydliště (Z.) a dojíždění do Brna je pro ni finančně i časově náročné. Obsáhle vyjadřuje nesouhlas se závěry usnesení Okresního soudu Praha-východ ze dne 30. června 2011, č. j. 3 C 169/2011, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. září 2011, č. j. 17 Co 429/2011-27, které vedly k tomu, že o otázce místní příslušnosti bylo rozhodnuto tak, že Okresní soud Praha-východ vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Městskému soudu v Brně.
Žalovaná podáním ze dne 18. 1. 2012 soudu sdělila, že s návrhem žalobkyně nesouhlasí a plně se ztotožňuje s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne ze dne 23. září 2011, sp. zn. 17 Co 429/2011, který konstatoval, že místně příslušným k projednání věci je Městský soud v Brně.
Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.
Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.
Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci. V daném případě není ničím potvrzeno, že by projednání věci nikoliv před příslušným Městským soudem v Brně, nýbrž před Okresním soudem Praha-východ bylo právě vzhledem k typu projednávané věci v zájmu důkladnějšího, po skutkové stránce spolehlivějšího a zejména hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci. Nelze navíc přehlédnout, že otázka místní příslušnosti byla již závazně vyřešena usnesením Okresního soudu Praha-východ ze dne 30. června 2011, č. j. 3 C 169/2011, které bylo jako věcně správné potvrzeno usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 23. září 2011, č. j. 17 Co 429/2011-27; návrh podle § 12 odst. 2 nemá sloužit jako náprava pochybení soudu při rozhodování o tom, zda je soudem místně příslušným (§ 105 o. s. ř.). Jinak řečeno, skutečnost, že soud při vydání rozhodnutí podle § 105 vyhodnotil podmínky místní příslušnosti nesprávně, nemůže být sama o sobě důvodem pro delegaci vhodnou.
Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobkyně, aby věc byla podle § 12 odst. 2 o. s . ř. přikázána Okresnímu soudu Praha-východ, nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2012

JUDr. Václav Duda, v. r.
předseda senátu