33 Nd 111/2007
Datum rozhodnutí: 26.04.2007
Dotčené předpisy:

33 Nd 111/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Bc. L. N., jako správce konkursní podstaty úpadce T. s. r. o. proti žalované MUDr. A. H., zastoupené Mgr. A. K., advokátem o zaplacení částky 6,500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 44 Cm 90/2006, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 44 Cm 90/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


U Krajského soudu v Plzni je pod sp. zn. 44 Cm 90/2006 vedeno řízení o žalobě na zaplacení částky 6,500.000,- Kč s příslušenstvím.


Podáním ze dne 25. 10. 2006 žalobce navrhl vzhledem ke svému sídlu a současnému bydlišti žalované (ta v okamžiku zahájení řízení bydlela Ch.) přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Brně. Usnesením ze dne 20. února 2007, č. j. 44 Cm 90/2006-51, vyzval procesní soud žalovanou, aby se vyjádřila k návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti; zároveň k výzvě připojil dodatek, podle kterého nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud ve smyslu § 101 odst. 4 o. s. ř. předpokládat, že proti takovému postupu nemá námitky. Žalovaná na výzvu soudu, která jí byla doručena dne 26. 2. 207, nereagovala.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Krajskému soudu v Plzni) a Krajskému soud v Brně, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.


Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.


K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.


Za situace, kdy má žalobce v Brně své sídlo, tamtéž bydlí žalovaná a podle § 101 odst. 4 o. s. ř. se má zato, že žalovaná proti přikázání věci nemá námitky, jeví se z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení vhodným delegovat předmětnou věc Krajskému soudu v Brně.


Nejvyšší soud ČR ze všech těchto důvodů dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci Krajskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. jsou splněny.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2007


JUDr. Blanka Moudrá


předsedkyně senátu