33 Nd 11/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201333 Nd 11/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v exekuční věci oprávněné Českého inkasního kapitálu, a. s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 66/808, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému J. N. , o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky 1.280,11 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 10 EXE 3348/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 10 EXE 3348/2013 projedná a rozhodne Okresní soud ve Strakonicích. O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha-východ, se sídlem v Praze 4, Michelská 1326/62, podal Okresnímu soudu ve Strakonicích žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1.280,11 Kč s příslušenstvím.
Okresní soud ve Strakonicích usnesením ze dne 4. prosince 2013, č. j. 10 EXE 3348/2013-18, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 - dále jen o. s. ř. (srovnej čl. II bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť podle evidencí cizinecké policie povinný nemá na území České republiky povolen žádný pobyt; záznam o místě jeho pobytu obsahuje pouze evidence hlášení ubytování, ze které se podává, že povinný měl nahlášeno ubytování v únoru 2008 na adrese V., a dále od 15. 6. 2011 do 25. 11. 2011 na adrese hotel Lípa, Kamenice nad Lípou, Jírova 647, okres Pelhřimov.
Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, státní občan jiného členského státu Evropské unie, který nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje - srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012). Pravomoc českých soudů je proto v posuzované věci dána čl. 22 bodem 5 nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 exekučního řádu soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013, popř. ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 30 Nd 137/2013).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. ledna 2014

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu