33 Nd 103/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.33 Nd 103/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněné České republiky - Obvodního soudu pro Prahu 10 se sídlem Praha 10, 28. pluku 1533/29b, proti povinnému H. T. V. , o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 2210/2016, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 2210/2016, projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.
O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, podal u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 2.000 Kč přiznané vykonatelným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 2 T 2/2016.
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 10. 2. 2017, č. j. 15 EXE 2210/2016-26, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení místní příslušnosti (§ 11 odst. 3 o. s. ř.). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný, který je státním občanem Vietnamské socialistické republiky má podle centrální evidence obyvatel ke dni 21. 11. 2014 ukončen pobyt na území ČR.
Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále opět jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti.
Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud - přihlížeje k zásadě hospodárnosti - určil, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013, popř. ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 30 Nd 137/2013).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. března 2017
JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu