33 Nd 103/2007
Datum rozhodnutí: 26.04.2007
Dotčené předpisy:

33 Nd 103/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně R. J., proti žalovaným 1) J. J., a 2) nezl. N. J., zastoupené opatrovníkem Městským úřadem v U. B., o popření otcovství, vedené u Okresního osudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 14 C 190/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního osudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 14 C 190/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Uherském Hradišti.


O d ů v o d n ě n í:


Žalobkyně se žalobou domáhá popření otcovství k nezletilé N. J.


Okresní soud v Českých Budějovicích, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 84 a § 85 odst. 1 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ), předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 o. s. ř.). Žalobkyně navrhla, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Uherském Hradišti. Návrh odůvodnila tím, že se svojí nezletilou dcerou druhou žalovanou - nyní bydlí v N., tj. v obvodu Okresního soudu v Uherském Hradišti. Opatrovník nezl. N. s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti souhlasil, neboť takový postup je vhodný a v souladu se zájmy nezletilé. První žalovaný se přes dvojí výzvu okresního soudu a poučení podle § 101 odst. 4 o. s. ř. k návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti nevyjádřil.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.


Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.


Důvod pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. byl shledán opodstatněným. Nejvyšší soud vzal při posuzování poměrů účastníků a uváděného důvodu v úvahu především skutečnost, že dvě účastnice řízení - žalobkyně a druhá žalovaná nyní bydlí v obvodu Okresního soudu v Uherském Hradišti a žalobkyně je vázána péčí o několikaměsíční dceru (druhou žalovanou). Pokud se první žalovaný ze závažných důvodů nebude moci zúčastnit projednávání věci u Okresního soudu v Uherském Hradišti, nic nebrání tomu, aby byl k projednávané věci vyslechnut a s provedenými důkazy seznámen prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o. s. ř.).


Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. dubna 2007


JUDr. Blanka Moudrá


předsedkyně senátu