33 Nd 102/2017
Datum rozhodnutí: 20.04.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1 o. s. ř., § 84 o. s. ř., § 103 o. s. ř., § 104a o. s. ř., § 9 o. s. ř.33 Nd 102/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce J. P. , o nejasné podání, o určení věcné příslušnosti, takto:

K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.
Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Náchodě.
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyššímu soudu bylo doručeno nejasné podání žalobce, jímž žádá Nejvyšší soud v rámci kompetenční žaloby o vyslovení místní příslušnosti právě Váš soud. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce měl v úmyslu podat žádost o určení místní příslušnosti soudu, ovšem z celého podání není jasné, v jaké věci tak činí, proti komu jeho podání směřuje a jaké jsou jeho důvody.
Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.
Podle § 84 o.s.ř. je k řízení místně příslušným obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného).
Podle § 103 o.s.ř. soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).
Podle § 104a odstavce 1 o.s.ř. věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení.
Podle § 9 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.
Podle § 104a odstavce 4 o.s.ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupně, není-li sám věcně příslušný.
Protože z obsahu podání nelze zjistit, jaké věci se týká, tedy nelze určit zda jde o věc, ve které jako soud prvního stupně rozhoduje Nejvyšší soud (§ 9 odstavec 5 o.s.ř.), či zda ji lze podřadit pod výčet obsažený v § 9 odst. 2 až 4 o.s.ř., upravující věcnou příslušnost krajských soudů, rozhodl Nejvyšší soud o věcné příslušnosti okresních soudů a o tom, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Náchodě, který postupem podle § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzve žalobce k odstranění vad žaloby.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2017

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu