33 ICm 976/2012
Číslo jednací: 33 ICm 976/2012-136

Sp. zn. ins. řízení KSOS 33 INS 12040/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem ve věci žalobce: Samakaron, s.r.o., IČO: 24822281, Kytlická 780/16, 190 00 Praha 9-Prosek, zast.: JUDr. David Jopek, Ph.D., advokát se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec-Lyžbice, proti žalovaným: č. 1: JUDr. Eva Janíková, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, insolvenční správkyni dlužnice Andrey Hadvigové, č. 2: Trapema s.r.o., IČO: 27197191, Hurbanova 1188/15, 142 00 Praha 4, zast.: Mgr. Adrián Čech, advokát se sídlem: Vinohradská 34/30, 120 00 Praha 2 a č. 3: MOVEXIS PRAHA s.r.o., IČO: 27450155, Hřešice 46, Pozdeň, zast.: JUDr. Milena Bódiová, advokátka se sídlem: Sokolská třída 104/2, 702 00 Ostrava,

takto:

I. Žaloba žalobce vůči první žalované na určení existence zajištěné pohledávky žalobce v insolvenčním řízení dlužnice se protentokrát zamítá.

II. Žaloba druhého žalovaného vůči žalobci na určení neexistence zajištěné pohledávky žalobce v insolvenčním řízení dlužnice se protentokrát zamítá.

III. Řízení o žalobě třetího žalovaného vůči žalobci na určení neexistence zajištěné pohledávky žalobce v insolvenčním řízení dlužnice se zastavuje.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou došlou soudu dne 04.04.2012 domáhal se žalobce, aby ve vztahu k žalované č.1 byla určena existence jeho zajištěné pohledávky ve výši 6.350.656,-Kč, kterážto byla popřena žalovanou č.1 u přezkumného jednání. Jako základní důvod přihlášené pohledávky žalobce uvedl poskytnutí půjčky

Pohledávku žalobce popřeli též žalovaní č.2. a č.3, jejich popěrné úkony se dle ust. § 200 odst. 5 IZ za žaloby na určení neexistence zajištěné pohledávky žalobce. Řízení o těchto třech žalobách byla spojena ke společnému projednání.

V průběhu řízení byla též popřena pohledávka žalovaného č.3, poté, co byla pravomocně zamítnuta žaloba na určení existence této pohledávky byla účast žalovaného v insolvenčním řízení ukončena usnesením ze dne 2.12.2015 č.j. KSOS 33 INS 12040/2011-P5-4 o odmítnutí přihlášky tohoto věřitele. Protože první žalovaná coby insolvenční správkyně k dotazu soudu sdělila, že nenavrhuje pokračovat v řízení o této žalobě, soud dle ust. § 161 odst. 2 poslední věta IZ zastavil.

Zbývající dvě žaloby soud projednal věcně. Pro posouzení existence popřené pohledávky je klíčové posouzení toho, zda je ve smyslu ust. § 198 odst. 2 IZ zachována totožnost skutku mezi přihláškou pohledávky a incidenční žalobou.

Přihláškou žalobce do insolvenčního řízení bylo prokázáno, že žalobce ve své přihlášce došlé soudu dne 20.7.2011 uvedl, že má za dlužnicí pohledávku 5.000.000,-Kč, z titulu neuhrazení peněžitého závazku potvrzeného notářským zápisem ze dne 12.4.2010, kterou nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 1.7.2011 (viz. příloha č.1) . Dále uplatnil úrok z prodlení ve výši 483.356,-Kč odkazuje na výpočet v příloze č.1. Dále žalobce uvedl, že notářským zápisem č. Nz 79/2010, N89/2010 ze dne 12.4.2010 dlužník svůj závazek uznal.

Přílohou č.1 k přihlášce pohledávky žalobce bylo prokázáno, že žalobce specifikoval svou přihlášku tak, že uvedl, že pan Josef Kulig poskytl dlužníkovi částku ve výši 5.000.000,-Kč, splatnou nejpozději do 19.4.2010 a že pan Josef Kulig postoupil smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 1.7.2011 předmětnou pohledávku žalobci

Doplnění přihlášky žalobce došlým soudu dne 18.11.2015 bylo prokázáno, že žalobce doplnil svou přihlášku o uplatnění nákladů řízení ve výši 867.300,-Kč.

Dále bylo prokázáno, že žalobce nepřiložil ani k přihlášce pohledávky, ani k jejímu doplnění předmětný notářský zápis ze dne 12.4.2011.

Další skutková zjištění z provedených důkazů, případně další důkazy, soud již neprováděl, neboť výše vymezený skutkový stav věci poskytuje podklad pro rozhodnutí ve věci, konkrétně k závěru o absenci vylíčení rozhodných skutečností v přihlášce a předčasnosti přezkumu pohledávky žalobce.

Přihláška pohledávky musí dle ust. § 174 odst. 2 IZ obsahovat důvod vzniku pohledávky, čímž se rozumí skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá. Tento požadavek přihláška žalobce nenaplňuje. Samotné přihláška neobsahuje žádné skutkové tvrzení. Není vyloučeno, aby přihláška odkazovala na jinou listinu, ve které by rozhodné skutečnosti vylíčeny byly. Žalobce však k přihlášce nepřiložil předmětný notářský zápis, nelze tedy dovozovat, že by podkladem přihlášené pohledávky byl skutek popsaný v notářském zápise. Pokud jde o přílohu č.1 přihlášky, ta obsahuje jediné skutkové tvrzení o vzniku pohledávky, a to tvrzení o poskytnutí peněžité částky 5.000.000,-Kč. Zcela však chybí tvrzení dalších rozhodných skutečností, a to zejména, zda dané peněžní prostředky byly poskytnuty na základě nějaké dohody, případně jaké, a dále kdy a jakým způsobem byly poskytnuty.

Na místě byl tedy postup dle ust. § 188 odst. 2 IZ, tedy správkyně měla žalobce vyzvat k doplnění skutkových tvrzení. Protože vady přihlášky jsou natolik zásadní, že brání projednání incidenční žaloby (nelze ani ověřit shodu skutku popsaného v žalobě se skutkem popsaným v žalobě, ani ověřit samotnou hmotněprávní existenci pohledávky), soudu nezbylo, než pro předčasnost žalobu žalobce (a shodně i druhého žalovaného) pro předčasnost zamítnout. V rámci insolvenčního řízení bude žalobce coby věřitel vyzván k odstranění vad přihlášky a budou-li odstraněny, bude přihláška pohledávky podrobena opětovnému přezkumu.

Soud dále pro úplnost dodává, že nebyl-li předmětný notářský zápis k přihlášce pohledávky doložen, nemohla mít předmětná pohledávka postavení vykonatelné pohledávky (§ 191 odst. 2 věta první IZ-věřitel vykonatelnost neprokázal).

Pokud jde o náklady řízení, soud má za to, že u žádné procesní strany nelze hovořit o procením úspěchu (§ 142 osř.), pročež soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 11.12.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut v.r. Kateřina Štěpánová samosoudce