33 ICm 69/2010
Jednací číslo: 33 ICm 69/2010-16 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 33 INS 9476/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem ve věci žalobce: SMART Capital, a.s., IČ 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, proti žalovanému: 1) Mgr. Martin Fuchsig, Hlavní 25, 747 81 Otice, insolvenční správce Věry Kolenové a 2) Věra Kolenová, Albrechtická 533/158, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, o určení popřené nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení 2. žalované pohledávku ve výši 79.946,-Kč.

II. 2. žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1.000,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Včasnou incidenční žalobou došlou soudu dne 9.4.2010 domáhal se žalobce určení, že má v insolvenčním řízení 2. žalované pohledávku ve výši 79.946,-Kč uváděje, že 2. žalovaná převzala dne 5.5.2008 ručení za závazek p. Mariana Kolena z úvěrové smlouvy ze dne 5.5.2008.

1.žalovaný požadoval zamítnutí žaloby s tím, že ručitelské prohlášení je neplatné pro nedostatečné označení závazku, za který je ručení přejímáno, a dále s tím, že žalobce nejpozději u přezkumného jednání netvrdil, že 2. žalovanou ke splnění dluhu vyzval.

2. žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

Spisem Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 33 INS 9476/2009 vzal soud za prokázané, že :

1. usnesením ze dne 10.2.2010 bylo rozhodnuto o úpadku 2. žalované, 1. žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem, úpadek je řešen oddlužením a řízení dosud neskončilo, 2. přihláškou došlou soudu dne 23.2.2010 evidovanou v oddíle P2 spisu přihlásil žalobce svou pohledávku ve výši 79.946,-Kč z titulu ručení za závazek ze smlouvy o úvěru z téhož dne, 3. oba žalovaní popřeli u přezkumného jednání konaného dne 29.3.2010 pohledávku žalobce co do pravosti. Smlouvou o úvěru č. 62008-3756 ze dne 5.5.2008 bylo prokázáno, že žalobce a p. Marian Kolena (dále jen příjemce úvěru) se dohodli tak, že žalobce poskytne příjemci úvěru úvěr 35.000,-Kč, který se příjemce úvěru zavázal splácet spolu s úrokem.

Listinou Prohlášení ručitele ze dne 5.5.2008 vzal soud za prokázané, že 2. žalovaná prohlásila žalobci, že uspokojí pohledávku ze smlouvy o úvěru č. 62008-3756 ze dne 5.5.2008, jestliže ji příjemce úvěru p. Marian Kolena neuspokojí. Ve formuláři není vyplněna celková částka, počet a výše měsíčních splátek.

Dopisem ze dne 6.8.2008 bylo prokázáno, že žalobce vyzval příjemce úvěru k úhradě dlužných splátek a uplatnil zesplatnění všech nároků ze smlouvy.

Popěrný úkon žalovaných není důvodný. Jednak podmínkou pro vznik nároku věřitele vůči ručiteli je dle ust. § 548 odst. 1 OZ výzva k plnění dlužníkovi (nikoliv tedy ručiteli) a učinění takovéto výzvy žalobcem bylo prokázáno, zejména však soud považuje ručitelské prohlášení 2. žalované ze dne 5.5.2008 za určité a platné. Toto prohlášení totiž označuje osobu, za kterou je ručení přebíráno a uvedením čísla úvěrové smlouvy je též jednoznačně označen závazek, kterého se závazek týká. Skutečnost, že není uvedena výše tohoto závazku neurčitost nezpůsobuje, stále je jasné, že jde o závazek z označené úvěrové smlouvy a není-li ručení omezeno nějakou částkou, potom se týká celého závazku z dané smlouvy. Soud proto žalobě vyhověl, přičemž vzhledem k tomu, že výše pohledávky nebyla popřena, se soud posouzením oprávněnosti výše pohledávky nezabýval.

Dle ust. § 142 odst. 1 má procesně úspěšný žalobce právo na náhradu nákladů řízení (1.000,-Kč za zaplacený soudní poplatek), ovšem jen vůči 2. žalované , neboť 1. žalovanému nelze náhradu uložit v důsledku ust. § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 25.03.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut v.r. Petra Závorová samosoudce

ICM R