33 ICm 4570/2014
Spisová značka: 33 ICm 4570/2014-33 (KSBR 33 INS 12787/2014-C1-15)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v právní věci žalobce: Insolvenční a správcovská v.o.s., se sídlem Brno-střed, Šumavská 524/31, PSČ 602 00, identifikační číslo: 293 14 909, zastoupeného JUDr. Ilonou Pokornou, advokátkou, se sídlem Brno, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, jako insolvenčního správce dlužníka Naděždy anonymizovano , narozené 20. srpna 1952, bytem Unín 65, PSČ 679 24, proti žalovanému: CASPER UNION s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 948/6, PSČ 110 00, identifikační číslo: 248 30 801, zastoupeného Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou, se sídlem Brno, Koliště 55, PSČ 602 00

o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba, že se určuje že pohledávka žalovaného CASPER UNION s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 948/6, PSČ 110 00, identifikační číslo 24830801 ve výši 2,537.243,40 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka: Naděžda anonymizovano , anonymizovano , bytem Unín u Tišnova, Unín 65, PSČ 679 24, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 33 INS 12787/2014 pod pořadovým číslem P 1 není po právu, se z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u soudu 19. prosince 2014 domáhal se žalobce určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného 2,537.243,40 Kč není po právu. Svůj návrh odůvodnil tím, že předmětný nárok přihlásil žalovaný do insolvenčního řízení přihláškou č. 1, pohledávka vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 28. listopadu 1994, podle níž právní předchůdce žalovaného Česká spořitelna a.s., poskytl Jiřímu anonymizovano 1,100.000 Kč. Dlužnice Naděžda anonymizovano převzala ručení na zajištění tohoto závazku prohlášením z data 28. listopadu 1994. Pohledávku věřitele hlavní dlužník neuhradil, o povinnosti k placení dlužníka i dlužnice bylo pravomocně rozhodnuto rozhodnutími Krajského soudu v Brně sp.zn. 12 Cm 226/1997 a Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 8 Cmo 448/2004. Předmětný nárok žalovaného (jeho předchůdce) ve výši 2,537.243,40 Kč žalobce na přezkumném jednání konaném dne 28. listopadu 2014 popřel (zjištěno bylo jen 591.380 Kč), a to z důvodu, že nebyly zcela odstraněny vady přihlášky co se týká doložení oznámení dlužníkovi o postoupení pohledávky aktuálnímu věřiteli. Je také sporné, v jaké skutečné výši byla na žalovaného jako věřitele pohledávka postoupena. Na závazek dlužníka totiž bylo hrazeno nejméně 560.788,24 Kč a částečně zanikl. Žalovaný tedy neprokázal, v jaké výši na něj (jeho předchůdce) postupitel pohledávku převedl, neboť z usnesení o vstupu do exekučního řízení exekutora JUDr. Petra Kociána sp. zn. 137 EX 2671/05 vyplývá, že se týká pouze pohledávky 550.337,97 Kč, přičemž přísl ušenství v usnesení exekutora specifikováno není. Jeví se tedy sporné, zda vůbec na žalovaného (předchůdce) byla postoupena pohledávka celá či pouze její část 550.337,97 Kč. Protože se jednalo o popření vykonatelné pohledávky, uplatnil žalobce své popření cestou této žaloby vypracované 12. prosince 2014.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Pohledávka byla přihlášena oprávněně, byla právnímu předchůdci žalovaného přiznána pravomocnými a vykonatelnými soudními rozhodnutími Krajského soudu v Brně a Vrchního soudu v Olomouci. Úhradu částky 560.788,24 Kč nerozporuje, ovšem tato byla započtena na příslušenství (nepožaduje úroky z prodlení od 30. dubna 1997 do 16. září 2000 a od 8. července 2005 do 3. listopadu 2005), tudíž jsou přihlášeny úroky v nižší částce, než byly přisouzeny. Dlužnice byla řádně postupitelem Apston Capital Ltd. informována, že smlouvou o postoupení převedl pohledávku ze shora uvedené úvěrové smlouvy na žalovaného (jeho předchůdce). Stalo se tak jednak oznámením vyhotoveným dne 4. září 2013, jednak také v exekučním řízení v návaznosti na usnesení soudního exekutora JUDr. Petra Kociána z 24. září 2013 sp. zn. 137 EX 2671/05. Z uvedeného usnesení vyplývá, že předchůdce žalovaného CLEAR FINANCE s.r.o., vstoupil do exekuce namísto původního oprávněného Apston Capital Ltd., a to z důvodu uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 4. září 2013. Usnesení nabylo právní moci, logicky tedy bylo dlužnici Naděždě anonymizovano doručeno a řádně bylo postupitelem oznámeno postoupení pohledávky na přihlášeného věřitele. V rámci procesu rozhodování o procesním nástupnictví v exekučním řízení také postupník postoupení pohledávky na svoji osobu dlužníkovi prokázal. Žalovaný je tedy řádným majitelem celé přihlášené vykonatelné pohledávky. Z žádného důkazu neplyne, že by se jednalo o postoupení pouze části pohledávky.

Z provedeného dokazování-protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že se přezkumné jednání konalo 28. listopadu 2014. Vzhledem k tomu, že žaloba byla podána u soudu 19. prosince 2014, stalo se tak ve 30-ti denní lhůtě a žalobce tuto nezmeškal.

Z přihlášky pohledávky CLEAR FINANCE s.r.o. (právního předchůdce žalovaného) podané 10. října 2014 u insolvenčního soudu bylo zjištěno, že věřitel uplatňuje vůči dlužnici Naděždě anonymizovano pohledávky 2,528.623,40 Kč a 600.000 Kč, přičemž vznikly na základě smlouvy o úvěru uzavřené 28. listopadu 1994, kterou uzavřel předchůdce věřitele Česká spořitelna a.s. s Jiřím Hanákem, jemuž byl poskytnut úvěr 1,100.000 Kč. Specifikovaná pohledávka je zajištěna ručitelským závazkem Naděždy anonymizovano na základě prohlášení o ručitelském závazku ze dne 28. listopadu 1994. Ve prospěch právního předchůdce přihlášeného věřitele byla přiznána pohledávka rozsudkem Krajského obchodního soudu sp.zn. 12 Cm 226/97 z 10. října 2000 ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 8 Cmo 448/2004 z 5. dubna 2005, kterými byla mj. dlužnici uložena povinnost zaplatit předchůdci věřitele částku 1,008.452,45 Kč s 15% úrokem z této částky od 30. dubna 1997 do zaplacení a nahradit náklady řízení. Konkretizovaná pohledávka byla pak původním věřitelem postupována na další subjekty, smlouvou o postoupení z data 4. září 2013 na věřitele CLEAR FINANCE s.r.o.

Z doplnění přihlášky podaného u soudu 18. listopadu 2014 bylo zjištěno, že celá uplatněná vykonatelná pohledávka v celkové výši 3,128.623,40 Kč je přihlášena jako nezajištěná.

Z listu seznamu přihlášených pohledávek co se týká žalovaného (resp. jeho předchůdce CLEAR FINANCE s.r.o.) jako věřitele bylo zjištěno, že na přezkumném jednání 28. listopadu 2014 byla popřena jeho vykonatelná pohledávka v částce 2,537.243,40 Kč, důvod popření-nebyly zcela odstraněny vady přihlášky co se týká doložení oznámení dlužníkovi o postoupení pohledávky věřiteli CLEAR FINANCE s.r.o., z unesení soudního exekutora JUDr. Petra Kociána z 24. září 2013 sp.zn. 137 EX 2671/05 vyplývá, že ohledně výkonu rozhodnutí sp.zn. 12 Cm 226/97 a sp.zn. 8 Cmo 448/2004 rozhodl exekutor tak, že připustil, aby do exekučního řízení vstoupil věřitel CLEAR FINANCE s.r.o., namísto oprávněného Apston Capital Ltd., z důvodu uzavření smlouvy o postoupení z 4. září 2013. Z citovaného usnesení exekutora pak plyne, že usnesení se týká pouze pohledávky v částce 550.337,97 Kč a příslušenství v usnesení exekutora blíže specifikovaného. Tedy oznámení dlužníkovi o postoupení věřiteli CLEAR FINANCE s.r.o. věřitel nedoložil, je tedy sporné s ohledem na usnesení soudního exekutora o výši pohledávky jen 550.337,97 Kč, zda na věřitele byla postoupena pohledávka celá, či jen její část právě v této výši. Navíc došlo k úhradě částky 560.788,24 Kč, což věřitel neuvádí. Věřitel tedy neprokázal, v jaké výši na něj byla společností Apston Capital Ltd. postoupena přihlášená pohledávka.

Z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 8 Cmo 448/2004 bylo zjištěno, že ve věci žalobce Česká konsolidační agentura a žalovaných, mj. Naděždy anonymizovano , byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně o uložení povinnosti zaplatit 1,008.452,45 Kč s 15% úrokem z této částky od 30. dubna 1997 do zaplacení. Dle odůvodnění rozsudku se jedná o závazkový vztah uzavřený mezi Českou spořitelnou a.s., na jehož základě byl dlužníku poskytnut úvěr 1,100.000 Kč, který nebyl řádně splácen, závazkový vztah byl zajištěn ručitelským zajištěním.

Z usnesení soudního exekutora JUDr. Petra Kociána sp.zn. 137 EX 2671/05 ze dne 24. září 2013 bylo zjištěno, že exekutor deklaruje pověření provedením exekuce rozsudku

Krajského soudu v Brně sp.zn. 12 Cm 226/97 a rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 8 Cmo 448/2004 ve věci oprávněného Apston Capital Ltd., proti mj. Naděždě anonymizovano . Usnesením ve věci těchto účastníků rozhodl tak, že v částce, která se skládá z pohledávky 550.333,97 Kč a jejího příslušenství-úroků 15 % ročně z částky 1,008.425,45 Kč od 30. dubna 1997 do zaplacení a nákladů řízení soudní exekutor připouští, aby do řízení ve věci exekuce nařízené usnesením z 25. července 2005 namísto oprávněného Apston Capital Ltd. vstoupil nabyvatel pohledávky CLEAR FINANCE s.r.o. Podle odůvodnění nařídil Městský soud v Brně na návrh oprávněného Apston Capital Ltd. exekuci proti povinným 1) Jiří Hanák, 2) Radek Hanák, 3) Naděžda anonymizovano pro pohledávku ve výši 550.333,97 Kč, přičemž na základě smlouvy o postoupení pohledávek z 4. září 2013, kterou uzavřel oprávněný Apston Capital Ltd. s nabyvatelem CLEAR FINANCE s.r.o., byla pohledávka vůči povinným postoupena na CLEAR FINANCE s.r.o. V odůvodnění usnesení dále exekutor odkazuje na § 36 odst. 3 exekučního řádu, vzhledem k tomu, že byla předložena úředně ověřená kopie smlouvy o postoupení pohledávky z 4. září 2013 a byl oprávněným navržen vstup postupníka do řízení, soudní exekutor rozhodl tak, jak výše uvedeno.

Z listiny označené Oznámení o postoupení pohledávky vyhotovené 4. září 2013 bylo zjištěno, že je podepsána subjekty Apston Capital Ltd. a CLEAR FINANCE s.r.o., adresována Naděždě anonymizovano , uvádí se v ní, že společnost Apston Capital Ltd. oznamuje, že na základě smlouvy o postoupení z data 4. září 2013 postoupila pohledávku na vrácení poskytnutých peněžních prostředků a příslušenství vzniklou dle smlouvy o úvěru uzavřené 28. listopadu 1994 mezi Českou spořitelnou a.s., a dlužníkem Jiřím Hanákem na postupníka CLEAR FINANCE s.r.o.

Podle § 199 insolvečního zákona (dále jen IZ) insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30-ti dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty u soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. V žalobě může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Dle komentáře k citovanému ustanovení (Beckovy komentáře Ondřej Richter-Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení) obsahem žaloby na popření musí být vylíčení skutečností, ze kterých vyplývá neexistence popřené pohledávky nebo její jiná (nižší) výše.

Podle § 524 občanského zákona věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Dle komentáře k citovanému ustanovení (Velký komentář autorů Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.) ve smlouvě o postoupení pohledávky musí být pohledávka vymezena tak, aby ze smlouvy bylo jednoznačně zjistitelné, jaká pohledávka je předmětem postupu, aby ji nebylo možno zaměnit s jinou pohledávkou. Uvedení přesné výše peněžitého plnění však není nezbytnou náležitostí smlouvy.

Podle § 526 občanského zákona postoupení pohledávky je povinen postupitel bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Dle komentáře k citovanému ustanovení oznámení o postupu pohledávky je jednostranným právním úkonem adresovaným dlužníkovi, pro formu ani obsah oznámení nejsou předepsány zvláštní náležitosti.

Podle § 528 občanského zákona jestliže splnění postoupené pohledávky je zajištěno zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, je postupitel povinen o postoupení pohledávky podat zprávu osobě, která zajištění závazku poskytla. Postupitel je povinen předat postupníkovi všechny doklady a poskytnout všechny potřebné informace, jež se týkají postoupené pohledávky. Dle komentáře k citovanému ustanovení shora citovaných autorů zajištění pohledávky trvá i po jejím postoupení, je to následkem principu, že pohledávka přechází ve stavu, v jakém v době postoupení existovala. Postavení toho, kdo poskytl zajištění pohledávky (např. ručitele), se nemění, nevyžaduje se proto ani jeho souhlas. Zákon pouze ukládá postupiteli povinnost tyto osoby o postupu informovat.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, domáhá se žalobce určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného není po právu, neboť není jasné, jestli žalovaný nabyl celou pohledávku deklarovanou v rozhodnutích soudu, resp. byla-li zohledněna částečná úhrada pohledávky.

Po zvážených prezentovaných tvrzení a provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žalobu je nutno zamítnout.

Co se týká spornosti legitimace žalovaného, vychází soud z přesvědčení, že dlužník (Naděžda anonymizovano ) byl ve smyslu § 528 občanského zákona jako osoba zajišťující závazek řádně o změně věřitele postupitelem informován. Stalo se tak minimálně v souvislosti s usnesením soudního exekutora JUDr. Petra Kociána z 24. září 2013, který rozhodoval dle § 36 exekučního řádu o vstupu CLEAR FINANCE s.r.o., namísto původního oprávněného, a to na základě smlouvy o postoupení uzavřené 4. září 2013. Naděžda anonymizovano byla účastníkem exekučního řízení a bylo jí zajisté usnesení doručeno. Soud připomíná, že pro úkon informování osoby poskytující zajištění postupitelem podle § 528 občanského zákona není vyžadována forma ani zvláštní náležitosti. Postačuje tak splnění obecného požadavku určitosti tohoto právního úkonu.

Námitky žalobce, že jsou pochybnosti, zda vstoupil CLEAR FINANCE s.r.o., do pozice oprávněného v exekuci v plném rozsahu, resp. byla-li na něho převedena celá pohledávka deklarována soudními rozhodnutími, soud také považuje za nedoložené. Z důkazních prostředků-zmíněného usnesení soudního exekutora z 24. září 2013 nevyplývá skutečnost, že nabyvatel CLEAR FINANCE s.r.o., vstupuje namísto oprávněného jen v rozsahu části jeho vykonatelné pohledávky. Naopak v obsahu výroku rozhodnutí je připuštěna změna v osobě oprávněného bez konstatování jakéhokoliv limitu pohledávky. Přitom jednalo-li by se o nástupnictví CLEAR FINANCE s.r.o., jen v části pohledávky, bylo by to nutné ve výroku usnesení konkretizovat určením oné částky (rozsahu nabyté pohledávky). Odůvodnění usnesení exekutora také odkazuje na smlouvu o postoupení pohledávek (z 4. září 2013), nikoliv na smlouvu o postoupení částí pohledávek. Přitom právě na základě předložené postupní smlouvy soudní exekutor o změně oprávněného rozhodoval a zajisté by okolnost o převodu pouze části pohledávek zaznamenal. Popisuje-li usnesení exekutora v záhlaví jistinu ve výši 550.333,97 Kč, pak to bez dalšího neznamená závěr prezentovaný žalobcem, že se jednalo o postoupení (právní nástupnictví žalovaného) pouze částečné. Soud má za to, že z celého kontextu usnesení soudního exekutora vyplývá převod práva k vymáhanému nároku na CLEAR FINANCE s.r.o., v plném rozsahu. Tedy i vyrozumění dlužníku se dostalo prostřednictvím usnesení takové, že novým majitelem celé vymáhané pohledávky je CLEAR FINANCE s.r.o. Co se týká tvrzení žalobce o úhradě částky 560.788,24 Kč, kterážto nebyla v insolvenčním řízení zohledněna, pak soud zdůrazňuje, že žalovaný (jeho předchůdce) neuplatňuje přihláškou přisouzené úroky z prodlení od 30. dubna 1997 do 16. září 2000 a od 8. července 2005 do 3. listopadu 2005 (měl k jejich přiznání pravomocný titul). Přitom vyčíslení úroku za tyto doby souhlasí s konstatováním žalovaného. Tedy ani popření nároku z uvedeného důvodu se neukázalo doloženým.

Z důvodu, že žalobce své námitky o neexistenci pohledávky žalovaného v popřené výši neprokázal, soud rozhodl, jak výše uvedeno.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 IZ, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 13. dubna 2016 JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná