33 ICm 4062/2013
Jednací číslo: 33 ICm 4062/2013-35 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 33 INS 20031/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: Moravel a.s., IČ 45192511, se sídlem Sladkovského 42, 783 71 Olomouc, zastoupeného Mgr. Markem Hončem, advokátem se sídlem Horní náměstí 19, 779 00 Olomouc, proti žalovaným: 1) Mgr. Radim Kubica, MBA, se sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, insolvenční správce úpadce Gabriely anonymizovano , anonymizovano , bytem Československé armády 722, 738 01 Frýdek-Místek, 2) Gabriela anonymizovano , anonymizovano , bytem Československé armády 722, 738 01 Frýdek-Místek, o určení popřené nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí pohledávku ve výši 168.956,50 Kč přihlášenou do insolvenčního řízení dlužnice vedeného pod sp.zn. KSOS 33 INS 20031/2013.

II. Žalobce a žalovaný 1) nemají navzájem právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaná 2) je povinna zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 11.800 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám Mgr. Marka Honče, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 4. 12. 2013 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhal určení, že má za dlužnicí pohledávku ve výši 168.956,50 Kč. Skutkově žalobce uvedl, že na přezkumném jednání 18. 11. 2013 byla popřena jeho pohledávka v uvedeném rozsahu. O popření pohledávky byl žalobce vyrozuměn insolvenčním správcem, když vyrozumění mu bylo doručeno 21. 11. 2013. Žalobce je vlastníkem nemovitosti tak, jak ji specifikuje v bodě III. žaloby, kterou žalobce pronajímá. Dne 27. 2. 2006 uzavřel žalobce jako pronajímatel s dlužnicí jako nájemkyní smlouvu o nájmu nebytových prostor, doba nájmu byla sjednána od 1. 3. 2006 do 30. 4. 2014, bylo sjednáno roční nájemné ve výši 300.000 Kč. Dále bylo sjednáno, že dlužnice je povinna platit vodné a stočné určené dle skutečné spotřeby v objektu a dále hradit opravy v nebytových prostorách. Dne 4. 8. 2011 byla uzavřena dohoda o ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 8. 2011. Dlužnice neuhradila sjednané nájemné v celkové výši 260.000 Kč tak, jak je specifikováno čl. III. bod 3 žaloby, a dále vodné a stočné za uvedené období v celkové výši 2.927,50 Kč. Celkově dlužnice dluží na nájemném a úhradách služeb 262.927,50 Kč. Dlužnice ničeho neuhradila, přestože opakovaně 11. 10. 2011 a 1. 10. 2012 svůj dluh uznala. Protože dlužnice své závazky přes uznání dluhu nesplnila dobrovolně, žalobce podal u Okresního soudu ve Frýdku-Místku žalobu, která byla vedena pod sp.zn. 115 C 113/2011. V tomto řízení dlužnice své závazky uznala v rozsahu 143.000 Kč, byl vydán částečný rozsudek pro uznání, ve zbývajícím rozsahu se dlužnice žalobě bránila námitkou uhrazení svého závazku, toto své tvrzení však nebyla schopna i přes opakované výzvy soudu prokázat. Okresní soud ve Frýdku-Místku proto i zbývající část žalované pohledávky žalobce rozsudkem z 9. 9. 2013, č.j. 115 C 113/2011-100 přiznal a uložil žalované zaplatit žalobci zbývající částku 124.927,50 Kč (143.000 Kč byla dlužnicí uznána, částka 124.927,50 Kč byla soudem uložena dlužnici k zaplacení, celkem se jedná o částku 267.927,50 Kč). Citovaný rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku nabyl právní moci 2. 10. 2013, tj. po lhůtě pro podání přihlášky pohledávek, v tomto okamžiku je tak celá přihlášená pohledávka žalobce pohledávkou vykonatelnou.

Žalovaný 1) se k žalobě vyjádřil u nařízeného jednání a uvedl, že insolvenčnímu správci nezbývá, než na popěrném úkonu setrvat, když ze strany dlužnice je obecně informován, že došlo k úhradám, ale dlužnice není schopna toto své tvrzení žádným způsobem doložit. Není zcela zřejmé a jasné, kdy, kolik a jakou formou dlužnice uhradila požadovanou pohledávku. Žalovaný 1) navrhl, aby žaloba byla zamítnuta, náklady řízení neúčtoval.

Žalovaná 2) se k nařízenému jednání nedostavila, přestože předvolání k jednání jí bylo doručeno 22. 9. 2014, a k žalobě, která jí byla doručena do vlastních rukou dne 11. 8. 2014, se nevyjádřila.

Soud zjistil:

Výpisem z katastru nemovitostí LV 3107, že žalobce je vlastníkem nemovitosti-budova č.p. 770-občanská vybavenost v katastrálním území Místek, obec Frýdek-Místek.

Smlouvou o nájmu nebytových prostor, že tato byla uzavřena dne 27. 2. 2006 mezi žalobcem jako pronajímatelem a dlužnicí jako nájemkyní. Předmětem této smlouvy byl nájem nebytových prostor ve Frýdku-Místku v objektu na ulici Frýdlantská 770. Nájemní smlouva

ICM R byla uzavřena na dobu od 1. 3. 2006 do 30. 4. 2014, bylo sjednáno roční nájemné ve výši 300.000 Kč. Dále dle čl. VI této smlouvy byl nájemce povinen platit vodné a stočné určené dle skutečné spotřeby v celém objektu rozúčtované na jednotlivé nájemníky.

Dohodou o ukončení nájemní smlouvy ze 27. 2. 2006, že dohoda byla uzavřena 1. 8. 2011 mezi žalobcem jako pronajímatelem a dlužnicí jako nájemkyní, smlouva o nájmu nebytových prostor byla na základě této dohody ukončena 31. 8. 2011.

Dopisem adresovaným žalobci dlužnicí z 11. 10. 2011, že dlužnice uznává dluh co do důvodů i výše, jelikož ukončila podnikání z důvodu finanční krize, není schopna uhradit celou dlužnou částku. Tímto dopisem požádala o možnost splátkového kalendáře, když je schopna platit měsíčně 1.000 až 2.000 Kč. Tento dopis (uznání dluhu) byl doručen na adresu žalobce 13. 10. 2011.

Dopisem ze dne 1. 10. 2012, který adresovala dlužnice žalobci, že tato uvedla, že uznává svůj dluh vůči společnosti žalobce a zavazuje se k placení 1.000 Kč měsíčně od října 2012.

Z oddílu P insolvenčního spisu, č. přihlášky P7, č. věřitele 7, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 20031/2013 soud zjistil následující:

Z přihlášky pohledávky, že tato byla doručena soudu 25. 9. 2013. Žalobce jako věřitel uplatnil vůči dlužnici pohledávku č. 1 v celkové výši jistiny 262.927,50, přičemž pohledávku označil pro částku 143.000 Kč jako vykonatelnou dle rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku z 8. 4. 2013, č.j. 115 C 113/2011-75. Dále žalobce uplatnil příslušenství, tj. úrok z prodlení, ve výši 49.029 Kč. Celková výše uplatněné pohledávky pak byla ve výši 311.956,50 Kč.

Vyrozuměním o popření pohledávky z 20. 11. 2013, že toto bylo doručeno žalobci dne 21. 11. 2013 a tímto insolvenční správce vyrozuměl žalobce, že při přezkumném jednání 18. 11. 2013 byla insolvenčním správcem i dlužníkem popřena pohledávka č. 1, která byla uplatněna na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27. 2. 2006, byla popřena co do pravosti a výše 168.956,50 Kč a byla uznána ve výši 143.000 Kč.

Seznam přihlášených pohledávek, že přezkumné jednání se konalo 18. 11. 2013 a z pohledávky č. 1, č. přihlášky P7, uplatněné v celkové 311.956,50 Kč bylo zjištěno 143.000 Kč, ve zbytku byla pohledávka popřena.

Žalobou o zaplacení částky 267.927,50 Kč s příslušenstvím, že tato byla podána u Okresního soudu ve Frýdku-Místku dne 25. 9. 2011 a byla vedena pod sp.zn. 115 C 113/2011. Touto žalobou žalobce uplatnil nárok na zaplacení částky 267.927,50 Kč, když po skutkové stránce uvedl, že se jedná o nárok vyplývající z uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor z 27. 2. 2006, a to z titulu neuhrazeného nájemného a dále vodného a stočného v celkové výši 267.927,50 Kč (skutková tvrzení v této žalobě jsou zcela totožná jako v žalobě v předmětné věci).

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 4. 2013, č.j. 115 C 113/2011-75, který nabyl právní moci 22. 5. 2013, že tímto bylo rozhodnuto-částečný

ICM R rozsudek pro uznání tak, že žalovaná byla zavázána zaplatit žalobci částku 143.000 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 9. 9. 2013, č.j. 115 C 113/2011-100, že tento nabyl právní moci 2. 10. 2013 a žalovaná byla zavázána zaplatit žalobci částku 124.927,50 Kč s požadovaným úrokem z prodlení tak, jak je specifikován ve výroku I. tohoto rozsudku, a dále byla zavázána k povinnosti zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 64.758 Kč. Tímto rozsudkem byla rozhodnuto o nároku žalobce o zaplacení požadované částky z titulu uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor z 27. 2. 2006, když se jednalo o úhradu dlužného nájemného a dále úhradu vodného a stočného.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 20031/2013 probíhá insolvenční řízení dlužnice a že žalovaný č. 1) byl ustanoven insolvenčním správcem žalované 2).

Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků. Jak bylo prokázáno přezkumné jednání, na kterém byla žalovanými popřena pohledávka žalobce, která je předmětem tohoto řízení, se konalo 18. 11. 2013. Vyrozumění o popření pohledávky bylo doručeno žalobci dne 21. 11. 2013. Žalobce podal žalobu u příslušného soudu dne 4. 12. 2013, tedy včas, a to proti insolvenčnímu správci i dlužnici, která pohledávku popřela (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona).

Soud v dané věci posuzoval, zda popěrný úkon, jak byl učiněn, je důvodný či nikoliv. Je třeba zdůraznit, že jak vyplývá ze seznamu přihlášených pohledávek a z vyrozumění o popření uvedené pohledávky, žalovaný 1) a žalovaný 2) uvedli pouze, že pohledávka je popřena co do pravosti a výše 168.956,50 Kč, aniž by byly uvedeny bližší důvody popěrného úkonu. Pokud jde zejména o žalovanou 2), tato popření své pohledávky ani v rámci předmětného řízení žádným způsobem blíže nespecifikovala a nekonkretizovala, k žalobě se nevyjádřila a k nařízenému jednání se nedostavila.

Za tohoto stavu pak soud vycházel ze skutkových tvrzení, které žalobce v žalobě uvedl, kdy tato ze strany žalovaných nebyla relevantním způsobem zpochybněna. Na podporu důvodnosti podané žaloby a nároku žalobce je pak třeba odkázat rovněž na pravomocná rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku, který o nároku žalobce o úhradu dlužné částky ze stejných skutkových a právních důvodů žalobě vyhověl, a to částečným rozsudkem pro uznání pro částku 143.000 Kč-rozsudek ze dne 8. 4. 2013, č.j. 115 C 113/2011-75, který nabyl právní moci 22. 5. 2013, a dále rozsudkem, kdy bylo uloženo žalované 2) zaplatit zbývající částku ve výši 124.927,50 Kč-rozsudek ze dne 9. 9. 2013, č.j. 115 C 113/2011-100, který nabyl právní moci 2. 10. 2013.

Z důvodů výše uvedených pak soud uzavírá, že nárok žalobce tak, jak byl popsán ve skutkových tvrzeních předmětné žaloby i v důvodech, které uvedl v přihlášce pohledávky vůči dlužnici, nebyl zpochybněn a tak nárok žalobce, aby soud určil, že má za dlužnicí pohledávku ve výši 168.956,50 Kč popřenou při přezkumném jednání dne 18. 11. 2013 je důvodný a soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

O náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovaným 1) jako insolvenčním správcem bylo rozhodnuto tak, že nemají navzájem právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce byl

ICM R

úspěšný, nicméně dle § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. 1 insolvenčního zákona žalobce jako strana procesně úspěšná nemá vůči insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

O nákladech řízení mezi žalobcem a žalovanou 2) bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Žalobce měl ve sporu plný úspěch, proto mu přísluší právo na náhradu nákladů řízení vůči žalované 2). Náklady řízení sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000 Kč, dále právní zástupce žalobce účtoval 2 úkony právní služby, náleží mu tedy dle § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1996 Sb. odměna za právní zastoupení ve výši 6.200 Kč (1 úkon právní služby 3.100 Kč), dále ke každému úkonu právní služby náleží dle § 13 odst. 3 citované vyhlášky režijní paušál á 300 Kč, tedy 600 Kč. Celkem náklady řízení ve výši 11.800 Kč je žalovaná 2) povinna zaplatit ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o.s.ř. k rukám právního zástupce žalobce dle § 149 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 22.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v.r. Vlasta Zezulová samosoudkyně

ICM R