33 ICm 3928/2017
Číslo jednací: 33 ICm 3928/2017-14 ( KSHK 33 INS 3991/2017 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Marií Šrámkovou ve věci

žalobkyně: JUDr. Danuše Polláková Staňková bytem Černá u Bohdanče 4, 533 41, Černá u Bohdanče jako insolvenční správkyně dlužnice Hany Kotábové, bytem Vlčice 201, 542 41 Vlčice

proti žalovanému: Český inkasní kapitál, a. s. Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1

o určení vykonatelné pohledávky

rozsudkem pro uznání takto:

I. Pohledávka žalovaného přihlášena pod přihláškou poř. č. P2 v celkové výši 683 458,55 Kč do insolvenčního řízení dlužnice Hany Kotábové, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 33 INS 3991/2017, není co do částky 171 480,01 Kč po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit státu Česká republika na účet Krajského soudu v Hradci Králové soudní poplatek ve výši 5 000 Kč a to ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Eleanor Dědková. isir.justi ce.cz 2

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 25. 8. 2017 domáhala vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalovaného přihlášená přihláškou poř. č. P2 v celkové výši 683 458,55 Kč do insolvenčního řízení dlužnice Hany Kotábové, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. KSHK 33 INS 3991/2017, není co do částky 171 480,01 Kč po právu. Na přezkumném jednání konaném dne 27. 7. 2017 insolvenční správkyně popřela uvedenou přihlášenou pohledávku do výše 171 480,01 Kč a uznala do výše 511 978,54 Kč. Insolvenční správkyně popřela část příslušenství. Jistina ve výši 200 134,68 Kč napadena nebyla. Insolvenční správkyně namítala, že úrok z úvěru a úrok z prodlení vznikly v nižší výši, než přihlásil věřitel.

2. Soud usnesením č. j.-12 ze dne 2. října 2017, vyzval dle § 114b o. s. ř. žalovaného, aby se ve lhůtě 30 dnů doručení výzvy písemně vyjádřil k žalobě, která mu byla zároveň doručena a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve svém vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Současně soud v tomto usnesení žalovaného poučil, že jestliže se bez vážného důvodu na výzvu soudu včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává a soud může podle § 153a o. s. ř. ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání.

3. Podle § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Podle § 114b o. s. ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). K podání vyjádření podle odstavce 1 předseda senátu určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, určí tuto lhůtu až ode dne uplynutí lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému platebnímu rozkazu. Usnesení podle odstavce 1 nelze vydat nebo doručit po přípravném jednání podle § 114c nebo po prvním jednání ve věci. Usnesení podle odstavce 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou. Náhradní doručení je vyloučeno; to neplatí, doručuje-li se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Usnesení nesmí být žalovanému doručeno dříve než žaloba. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Eleanor Dědková. 3

5. Podle § 153a o. s. ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

6. Usnesení s výzvou bylo žalovanému doručeno dne 3. 10. 2017. Žalovaný se však ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy nevyjádřil, ani nesdělil, jaký vážný důvod mu v tom brání. Soud proto dospěl k závěru, že v projednávané věci tak byly splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro postup soudu ve smyslu § 153a odst. 1, 3 o. s. ř. v návaznosti na ust. § 114b o. s. ř. a soud tedy, aniž by ve věci nařídil jednání, rozhodl ve věci rozsudkem pro uznání, přičemž odůvodnění v souladu s ust. § 157 odst. 3 o. s. ř. vypracoval ve zkrácené formě.

7. Ve výroku II. rozhodnutí soud rozhodoval o soudním poplatku. Dle § 11 odst. 2 písm. o) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku. Podle § 2 odst. 3 téhož zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. V projednávaném sporu byl žalobce v řízení zcela úspěšný, a proto soud uložil žalovanému povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000 Kč dle položky 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku poplatků-přílohy zákona o soudních poplatcích.

8. O nákladech řízení soud rozhodl výrokem III., a to v souladu s ust. § 7 insolvenčního zákona ve spojení s § 142 odst. 1 o. s. ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci úspěšnému žalobci však podle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly, proto bylo rozhodnuto tak, že žádnému z účastníků řízení nebylo přiznáno právo na jejich náhradu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Proti I. výroku tohoto rozsudku pro uznání jsou podle § 205b o. s. ř. odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř. (tj., že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce či přísedící nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže by místo samosoudce rozhodoval senát) a dále skutečnosti a důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání podle § 153a o. s. ř.

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci.

Hradec Králové 10. ledna 2018

Mgr. Marie Šrámková v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Eleanor Dědková.