33 ICm 3517/2015
Jednací číslo: 33 ICm 3517/2015-28 KSOS 33INS 5128/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Volným ve věci žalobkyně Mgr. Evy Budínové, se sídlem Dobrovského 724, 738 01 Frýdek-Místek, insolvenční správkyně dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , Dělnická 1169/21, 736 01 Havířov- Město, zastoupené advokátkou Mgr. Zuzanou Lubojackou, Dobrovského 724, 738 01 Frýdek- Místek, proti žalovanému Josefu anonymizovano , anonymizovano , bytem Dělnická 1169/21, 736 01 Havířov-Město, o určení neplatnosti eventuálně neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Určuje se, že smlouva o převodu družstevního podílu z individuálního členství převodce do individuálního členství nabyvatele ze dne 12.2.2015, na jejímž základě byly na žalovaného převedeny členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Havířov, k nimž náleží také právo nájmu k bytu č. 36 o velikosti 3+1, 58,94 m2 nacházejícím se v 9. nadzemním podlaží v bytovém domě na adrese Dělnická 1169/21, 736 01 Havířov-Město, je právně neúčinná. isir.justi ce.cz -2-

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Ostravě soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč na č. ú. 3703-4123761/0710, KS 1148, VS 3342351715, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 7.9.2015, která došla soudu 8.9.2015, se žalobkyně domáhala určení, že smlouva o převodu družstevního podílu z individuálního členství převodce do individuálního členství nabyvatele ze dne 12.2.2015, na jejímž základě byly na žalovaného převedeny členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Havířov, k nimž náleží také právo nájmu k bytu č. 36 o velikosti 3+1, 58,94 m2 nacházejícím se v 9. nadzemním podlaží v bytovém domě na adrese Dělnická 1169/21, 736 01 Havířov-Město, je neplatná eventuálně právně neúčinná.

Žalovaný u soudního jednání dne 21.9.2016 trval na zamítnutí žaloby žalobkyně z důvodů uvedených ve vyjádření, které došlo soudu 14.6.2016. V něm žalovaný uvedl, že po smrti manželky v roce 2009 přepsal byt na dceru, a to Ivetu anonymizovano zcela a výlučně zdarma s podmínkou, že až se zlepší zdravotní stav žalovaného, tak si byt vezme zpět. Jednalo se o ústní dohodu mezi žalovaným a dlužnicí žalobkyně. To, že dlužnice žalobkyně nadělala velké dluhy, žalovaný nevěděl. Žalovaný žádné dluhy nenadělal a neví, proč je tedy žalován.

Mezi účastníky bylo v tomto sporu nesporné, že smlouvou o převodu družstevního podílu ze dne 12.2.2015 byly převedeny členská práva a povinnosti na žalovaného k bytu č. 36 o velikosti 3+1, 58,94 m2 nacházejícím se v 9. nadzemním podlaží v bytovém domě na adrese Dělnická 1169/21, 736 01 Havířov-Město.

Dopisem ze dne 14.4.2015 žalovaný potvrdil, že mu dlužnice Iveta anonymizovano převedla bezplatně členská práva a povinnosti k bytu č. 36 o velikosti 3+1, 58,94 m2 nacházejícím se v 9. nadzemním podlaží v bytovém domě na adrese Dělnická 1169/21, 736 01 Havířov-Město.

Soud provedl důkazy navrhované žalobkyní, a to smlouvou o převodu družstevního podílu ze dne 12.2.2015, dopisem dlužnice Ivety anonymizovano ze dne 14.4.2015, přihláškou pohledávky České spořitelny, a.s. ze dne 10.4.2015 ze smlouvy o úvěru ze dne 4.9.2013 ve výši 253.084,07 Kč, přihláškou pohledávky společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 15.4.2015 z úvěrové smlouvy ze dne 29.10.2013 ve výši 17.177,16 Kč, přihláškou pohledávky společnosti HELP FINANCIAL s.r.o. ze dne 16.4.2015 ze smlouvy o půjčce ze dne 9.10.2014 ve výši 62.000,-Kč.

ICM R -3-

Ze smlouvy o převodu družstevního podílu ze dne 12.2.2015 soud zjistil, že na základě této smlouvy dlužnice žalobkyně převedla na žalovaného členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Havířov k nájmu bytu ve vlastnictví tohoto družstva, a to č. bytu 36, o velikosti 3+1, 58,94 m2, nacházejícím se v 9. nadzemním podlaží bytového domu na adrese Dělnická 1169/21, Havířov-Město. Převod družstevního podílu na základě této smlouvy byl úplatný. Stanovení kupní ceny a podmínky její splatnosti byly předmětem zvláštní dohody mezi dlužnicí žalobkyně a žalovaným. I v případě, že dohoda o kupní ceně nebude uzavřena, smluvní strany této smlouvy prohlásily tuto smlouvu za platnou. V tomto případě výše kupní ceny bude stanovena znaleckým posudkem.

Z dopisu dlužnice Ivety anonymizovano ze dne 14.4.2015 soud zjistil, že v tomto dopise dlužnice žalobkyně uvedla, že po smrti matky v roce 2009 převzala práva k bytu č. 36 na ulici Dělnické 1169/21 v Havířově. Koncem roku 2014 dlužnice již byt neplatila a nájem hradil za tento byt žalovaný. Protože dlužnice neměla nájem z čeho platit, proto dne 12.2.2015 vrátila bezplatně žalovanému členská práva k bytu. Žalovaný tento dopis dlužnice také podepsal a potvrdil tím jeho správnost obsahu.

Z přihlášky pohledávky České spořitelny, a.s. ze dne 10.4.2015 ze smlouvy o úvěru ze dne 4.9.2013 ve výši 253.084,07 Kč soud zjistil, že na základě této přihlášky Česká spořitelna, a.s. přihlásila svoji pohledávku vůči dlužnici žalobkyně ve výši 253.084,07 Kč ze smlouvy o úvěru ze dne 4.9.2013. Jednalo se o pohledávku po lhůtě splatnosti, kterou dlužnice žalobkyně tomuto věřiteli neuhradila.

Z přihlášky pohledávky společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 15.4.2015 z úvěrové smlouvy ze dne 29.10.2013 ve výši 17.177,16 Kč soud zjistil, že na základě této přihlášky společnost ESSOX s.r.o. přihlásila svoji pohledávku vůči dlužnici žalobkyně ve výši 17.177,16 Kč z úvěrové smlouvy ze dne 29.10.2013. Jednalo se o pohledávku po lhůtě splatnosti, kterou dlužnice žalobkyně tomuto věřiteli neuhradila.

Z přihlášky pohledávky společnosti HELP FINANCIAL s.r.o. ze dne 16.4.2015 ze smlouvy o půjčce ze dne 9.10.2014 ve výši 62.000,-Kč soud zjistil, že na základě této přihlášky společnost HELP financial s.r.o. přihlásila svoji pohledávku vůči dlužnici žalobkyně ve výši 62.000,-Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 9.10.2014. Jednalo se o pohledávku po lhůtě splatnosti, kterou dlužnice žalobkyně tomuto věřiteli neuhradila.

U soudního jednání dne 21.9.2016 soud provedl také listinné důkazy podle § 129 odst. 1 o.s.ř., a to usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 5128/2015-A-5 ze dne 26.3.2015 a zápisem o přezkumném jednání ze dne 22.6.2015.

Z usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 5128/2015-A-5 ze dne 26.3.2015 soud zjistil, že tímto usnesením Krajského soudu v Ostravě byl zjištěn úpadek dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , Dělnická 1169/21, 736 01 Havířov-Město. Insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Eva Budínová. Soud povolil řešení úpadku oddlužením.

Ze zápisu o přezkumném jednání ze dne 22.6.2015 soud zjistil, že tohoto dne proběhlo přezkumné jednání v insolvenční věci dlužnice Ivety anonymizovano a předmětem tohoto

ICM R -4-přezkumného jednání bylo přezkoumání přihlášek č. P1-P22. Dlužnice potvrdila, že přihlášené pohledávky uznává tak, jak bylo uvedeno na přezkumných listech. Údaje uvedené správcem byly podle dlužnice správné a do úpadku se dlužnice dostala tak, že měla nízké příjmy, brala si půjčky na živobytí, které však nezvládla splácet.

Podle ust. § 240 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

Podle ust. § 240 odst. 2, věty první zákona č. 182/2006 Sb. právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku.

Podle ust. § 242 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

Podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníka blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.

Podle § 242 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení.

Z provedených důkazů soud zjistil a z hlediska skutkového stavu má za nesporné, že dlužnice žalobkyně uzavřela s žalovaným smlouvu o převodu družstevního podílu ze dne 12.2.2015, na základě které byly převedeny členská práva a povinnosti na žalovaného k bytu č. 36 o velikosti 3+1, 58,94 m2 nacházejícím se v 9. nadzemním podlaží v bytovém domě na adrese Dělnická 1169/21, 736 01 Havířov-Město v době, kdy se nacházela v úpadku. Insolvenční řízení dlužnice bylo zahájeno dne 27.2.2015 a řešení jejího úpadku soud povolil oddlužením. Převod družstevního podílu na základě výše uvedené smlouvy ze dne 12.2.2015 byl úplatný. Stanovení kupní ceny a podmínky její splatnosti měly být předmětem zvláštní dohody mezi dlužnicí žalobkyně a žalovaným. I v případě, že dohoda o kupní ceně nebude uzavřena, smluvní strany této smlouvy prohlásily tuto smlouvu za platnou. V tomto případě výše kupní ceny měla být stanovena znaleckým posudkem. Ve skutečnosti ale dlužnice převedla členská práva a povinnosti k výše uvedenému bytu na žalovaného bezplatně a nikoliv úplatně, jak bylo dohodnuto ve smlouvě ze dne 12.2.2015. Tímto jednáním tak dlužnice úmyslně zkrátila uspokojení pohledávek svých věřitelů, když členská práva a povinnosti převedla na svého otce tedy žalovaného. Dlužnice věděla, že v době uzavření smlouvy se žalovaným má již více věřitelů, přičemž jejich peněžité závazky (z úvěru a půjček) není schopna hradit více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti. Žalovaný si byl dobře vědom tíživé finanční situace dlužnice a z jeho jednání lze dovodit, že úmysl dlužnice zkrátit uspokojení věřitelů byl žalovanému znám, když podle smlouvy ze dne 12.2.2015 byl převod družstevního podílu mezi nimi úplatný, ale dlužnice převedla členská práva a povinnosti k bytu č. 36 o velikosti 3+1, 58,94 m2 nacházejícím se v 9. nadzemním podlaží v bytovém

ICM R -5-domě na adrese Dělnická 1169/21, 736 01 Havířov-Město na žalovaného bezplatně, což žalovaný potvrdil v dopise ze dne 14.4.2015. Důkaz opaku ze strany žalovaného soudu předložen nebyl.

Na základě výše uvedených skutečností a provedených důkazů soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobkyně byla v tomto sporu procesně úspěšná, ale neuplatnila žádné náklady řízení. Žalovaný byl v tomto sporu procesně neúspěšný. Soud proto o nákladech řízení v tomto sporu rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Protože žalobkyně byla v tomto sporu osvobozena od placení soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/91 Sb. o soudních poplatcích, proto soud podle § 2 odst. 3 zákona č. 549/91 Sb. o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů uložil procesně neúspěšnému žalovanému povinnost zaplatit soudní poplatek České republice na účet Krajského soudu v Ostravě ve výši 2.000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Ostravě dne 27.9.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Aleš Volný Radana Sklářová samosoudce

ICM R