33 ICm 346/2013
Jednací číslo: 33 ICm 346/2013-43 (KSOS 33 INS 15076/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobce ContiTrade Services s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČ: 41193598, zastoupeného JUDr. Naděždou Kubíčkovou, advokátkou, se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, proti žalovanému Martinu Vlkovi, se sídlem Poštovní 2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, insolvenčnímu správci dlužníka ČSAD RADIÁLKA OSTRAVA s.r.o. v likvidaci , se sídlem Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice, IČ: 25818601, zastoupenému Mgr. Matoušem Hrabalem, advokátem, se sídlem Sokolovská 351/213, Praha 9, PSČ 190 00, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce za dlužníkem ČSAD RADIÁLKA OSTRAVA s.r.o. v likvidaci , se sídlem Ostrava-Třebovice, Provozní 5492/3, PSČ 722 00, IČ: 25818601 ve výši 15.984,-Kč, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 15076/2012, je po právu jako nevykonatelná a nezajištěná, s e z a m í t á .

II. Žalobce j e p o v i n e n zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 8.228,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Matouše Hrabala.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 05.02.2013 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka za dlužníkem ČSAD RADIÁLKA OSTRAVA s.r.o. v likvidaci , se sídlem Ostrava-Třebovice, Provozní 5492/3, PSČ 722 00, IČ: 25818601 (dále také jen dlužník ) ve výši 15.984,-Kč, kterou přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 15076/2012, je po právu jako nevykonatelná a nezajištěná.

Žalobu odůvodnil tím, že přihláškou P184 doručenou soudu dne 08.11.2012 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 15.984,-Kč s tím, že právním důvodem přihlašované pohledávky byla realizovaná přeprava zásilky žalobce na dobírku, kdy dlužník zboží dodal, převzal platbu v hotovosti, ale tuto částku již žalobci neodevzdal. Přeprava zásilky byla pro žalobce uskutečněna v souladu s Rámcovou zasílatelskou smlouvou uzavřenou dne 01.12.2011 mezi žalobcem a Sdružením RADIÁLKA se sídlem Hradec Králové, zájmovým sdružením právnických osob, jehož členem je i dlužník. U přezkumného jednání dne 07.01.2013 popřel žalovaný pravost přihlášené pohledávky žalobce ve výši 15.984,-Kč s odůvodněním, že věřitel přílohami neosvědčil vznik závazku, za který by odpovídal dlužník a dále uvedl, že zasílatelská smlouva byla sjednána mezi věřitelem a jiným zasílatelem. Žalobce má za to, že osvědčil přílohami přihlášky vznik závazku. Jednak doložil doklad č. 2256047869-prodej za hotové-vystavený společnosti BEECH s.r.o. o zakoupení zboží-pneumatik, včetně přepravného, znějící na částku 15.984,-Kč, ze kterého je zřejmé, že odesílatelem zásilky je žalobce a že se jedná o dobírku zboží v uvedené výši. Žalobce sice doložil i Rámcovou zasílatelskou smlouvu ze dne 01.12.2011 uzavřenou se Sdružením RADIÁLKA se sídlem Hradec Králové, a to z důvodu, že jinou smlouvou nedisponoval a tato upravuje obecně podmínky organizace přepravy zásilek, včetně dohody o cen služeb ve vnitrostátním přepravním systému RADIÁLKA, jehož členem je i dlužník, a které jsou stejné pro všechny členy Sdružení, tedy i pro dlužníka.

Žalovaný neuznal nárok žalobce s tím, že jako právní důvod vzniku pohledávky žalobce uvedl nevyplacenou dobírku za přepravené zboží ze zasílatelské smlouvy. Žalobce přihláškou pohledávky neosvědčil vznik závazkového vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. Zasílatelská smlouva (objednávka dopravy) byla podána u sběrného obvodu 512 Praha, který však neobsluhoval dlužník. Dlužník podle všeho vybral finanční prostředky, jak je uvedeno na dokladu PPD č. 1270704701 ze dne 31.03.2012 ve výši 15.984,-Kč, ale ve vztahu k těmto prostředkům odpovídal kooperujícímu zasílateli a nikoli žalobci, jak je tvrzeno v žalobě.

ICM R

Dlužník odmítá tvrzení žalobce v tom směru, že odpovídá za závazek, jak uvedeno v žalobě, neboť nebyl ve vztahu k žalobci (příkazci) zasílatelem.

V podání ze dne 16.09.2014 doplnil žalobce skutková tvrzení tak, že objednání přepravy učinil žalobce pouze mailem, který již nemá k dispozici. Přepravované zboží bylo určeno pro zákazníka žalobce-společnost BEECH s.r.o. do jeho provozovny Halenkov. Vzhledem k tomu, že objednání přeprav se mohlo provádět telefonicky, mailem, faxem, prostřednictvím webové aplikace zákaznického programu na centrále Sdružení (jak uvedeno v Cenové dohodě ze dne 01.12.2011) a zboží k přepravě přebírala Radiálka, která měla volnou kapacitu, v tomto případě ČSAD Radiálka Ostrava s.r.o., domnívá se žalobce, že dlužník odpovídá za závazek, který je předmětem žaloby. Z příjmového pokladního dokladu č. 1270704701 ze dne 31.03.2012 je prokazatelné, že dlužník převzal finanční prostředky v hodnotě dodávky zboží určené pro žalobce a vzhledem k systému, který Sdružení RADIÁLKA uplatňovala, měly být předány žalobci.

U jednání žalovaný doplnil, že žalobce dosud netvrdil nic o povaze smluvního vztahu s insolvenčním dlužníkem. Pokud se týče rámcové smlouvy, tato nebyla uzavřena se žalovaným a bylo pouze tvrzeno, že dlužník zboží příjemci dodal a převzal od něj platbu. Ve vyjádření žalobce ze dne 16.09.2014 žalobce nově tvrdí, že insolvenční dlužník zboží od žalobce převzal, kdy se jedná i ve vztahu k přihlášce pohledávky o nové tvrzení, ke kterému by již nemělo být přihlíženo. Navíc se nejedná o pravdivé tvrzení, neboť od žalobce přebírala zboží jiná právnická osoba na základě zasílatelského příkazu, a to Radiálka Praha, která následně zboží předala pobočce insolvenčního dlužníka, a to Radiálce Olomouc. Pokud tedy žalobce uzavřel zasílatelskou smlouvu, pak ji neuzavřel s insolvenčním dlužníkem a podle § 605 odst. 2 obchodního zákoníku byl insolvenční dlužník v postavení mezizasílatele a žalobce tak měl uplatňovat nárok vůči Radiálce Praha, která od žalobce převzala zboží, a to na základě ústně uzavřené zasílatelské smlouvy. Dále žalovaný odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2629/2000 ze dne 30.04.2003.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazu.

Žalobce se k nařízenému jednání nedostavil, přičemž svou neúčast předem omluvil a nepožádal o odročení jednání a soud tak věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti žalobce dle § 101 odst. 3 o.s.ř.

Soud provedl dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 33 INS 15076/2012, přičemž zjistil a vzal za prokázáno, že:

ICM R

1) usnesením ze dne 09.10.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka ČSAD RADIÁLKA OSTRAVA s.r.o. v likvidaci , se sídlem Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice, IČ: 25818601, insolvenčním správcem byl ustanoven Martin Vlk a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs; 2) přihláškou pohledávky P184 doručenou soudu dne 08.11.2012 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku celkem ve výši 15.984,-Kč s tím, že jako důvod vzniku pohledávku uvedl žalobce, že na základě Rámcové zasílatelské smlouvy uzavřené dne 01.12.2011 mezi věřitelem a Sdružením RADIÁLKA se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 272, IČ: 63838478, zájmovým sdružením právnických osob, jehož členem je i dlužník, byla pro věřitele uskutečněna přeprava zásilky na dobírku k odběrateli věřitele-společnosti BEECH s.r.o. Věřitel vystavil dne 29.03.2012 doklad-prodej za hotové č. 2256047869 na částku 15.984,- Kč. Dlužník zboží společnosti BEECH s.r.o. dodal a převzal od ní platbu v hotovosti a tuto částku již věřiteli nepředal; 3) u přezkumného jednání dne 07.01.2013 insolvenční správce popřel pravost pohledávky žalobce ve výši 15.984,-Kč z důvodu, že věřitel přílohami přihlášky neosvědčil vznik závazku, za který by odpovídal právě dlužník; zasílatelská smlouva byla sjednána mezi věřitelem a jiným zasílatelem; 4) insolvenční správce vyrozuměl žalobce o popření pravosti přihlášené pohledávky dopisem ze dne 08.01.2013 podle ust. § 197 odst. 2 IZ, který byl žalobci doručen dle doručenky dne 15.01.2013, 5) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Podle § 198 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření (odst. 1). V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku (odst. 2).

Ze shora uvedeného je zřejmé, že žalobce jako věřitel č. 181 přihlásil přihláškou P184 do insolvenčního řízení dlužníka ČSAD RADIÁLKA OSTRAVA s.r.o. v likvidaci , se sídlem Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice, IČ: 25818601 vedeného pod sp. zn. KSOS 33 INS 15076/2012 nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku ve výši 15.984,-Kč, přičemž žalovaný popřel pravost této pohledávky a o popření vyrozuměl žalobce dopisem ze dne 08.01.2013. Žalobce včas uplatnil své právo žalobou u soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání podle ust. § 198 odst. 1 IZ. Žaloba směřuje správně proti insolvenčnímu správci, který pohledávku žalobce zcela popřel. Soud se proto mohl zabývat vlastním nárokem žalobce na určení pravosti popřené pohledávky ve výši 15.984,-Kč.

ICM R

Soud provedl dokazování listinnými důkazy, ze kterých zjistil a vzal za prokázáno:

-z rámcové zasílatelské smlouvy uzavřené podle § 601 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., že smlouva byla uzavřena dne 01.12.2011 mezi žalobcem jako příkazcem a Sdružením RADIÁLKA, se sídlem Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, IČ: 63838478 jako zasílatelem; dle bodu 2.1 na základě této smlouvy, aktuálních zasílatelských podmínek na www.radialka.cz tvořících přílohu č. 1 smlouvy a směrnice pro přepravu pneu tvořících přílohu č. 2, bude zasílatel zprostředkovávat a organizovat přepravu zásilek ve vnitrostátním přepravním systému RADIÁLKA; dle bodu 2.2 zasílatel se zavazuje obstarat přepravu a vykonat související úkony vlastním jménem na účet příkazce a příkazce se zavazuje dle bodu 2.3 za zasílatelskou službu zaplatit; dle bodu 3.1 je cena zasílatelské služby stanovena dohodou a je obsažena v aktuálním ceníku zasílatele tvořícím přílohu č. 2 smlouvy; dle bodu 4.1 byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou; v bodě 5.1 a 5.2 byly upraveny povinnosti obou stran; v bodě 6.1 je ujednání o tom, že objednávka přepravy bude realizována prostřednictvím webové aplikace zákaznického programu, přičemž příkazce má možnost dohodnout s podacím dopravcem stabilní termíny nakládky zboží; dle bodu 6.3 je možné vázat výdej zásilky zasílatelem na úhradu ceny zboží dobírkou a v takovém případě je příkazce povinen vyznačit sjednané údaje na zasílatelském příkazu; dle bodu 6.5 nabývá smlouva účinnosti dne 01.01.2012;

-z Cenové dohody ze dne 01.12.2011, že Sdružení RADIÁLKA, IČ: 63838478 učinilo žalobci cenovou nabídku za expresní přepravu pneumatik podle jejich velikosti a počtu s tím, že cenové podmínky jsou platné pro podání zásilky k přepravě v celém systému Sdružení RADIÁLKA; počet poboček po ČR je 36 a doba doručení je do 24 hodin;

-z www. radialka.cz ze dne 08.11.2012, že Sdružení RADIÁLKA má 7 členů a jedním z nich je dlužník ČSAD RADIÁLKA OSTRAVA s.r.o.;

-ze zasilatelského příkazu č. 120020965/512 příkazce ContiTrade Services s.r.o. ze dne 29.03.2012, že podací sběrný obvod je 512-Praha a dodací sběrný obvod je 707-Olomouc; předmětem zásilky jsou 2 ks pneumatik, termín dodání 02.04.2012 a platba proběhne dobírkou za zboží ve výši 15.984,-Kč; z časové posloupnosti převzetí zásilky, že 30.03.2012 byla zásilka žalobce převzata podacím sběrným obvodem 512-Praha, dne 31.03.2012 v 4.41 hod. byla vyložena v dodacím sběrném obvodu 707-Olomouc a dne 02.04.2012 v 11.00 hod. byla převzata příjemcem BEECH s.r.o.;

-z daňového dokladu č. 2256047869 vystaveného žalobcem dne 29.03.2012 pro příjemce BEECH s.r.o., se sídlem Halenkov, Molákova 2510, IČ: 26134411, že za dodávku zboží v ceně 13.070,-Kč a přepravné ve výši 250,-Kč byl vystaven na částku 15.984,-Kč včetně DPH;

ICM R

-z příjmového pokladního dokladu č. 1270704701 ze dne 31.03.2012, že ČSAD RADIÁLKA OSTRAVA s.r.o., IČ: 25818601 přijala od společnosti BEECH s.r.o. částku 15.984,-Kč přestavující dobírku za zboží, přičemž odesilatelem zásilky je žalobce a číslo zásilky je 120020965/512;

-z výpisu ze spolkového rejstříku, že Sdružení RADIÁLKA, se sídlem Koutníkova 272/39, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, IČ: 63838478, zájmové sdružení právnických osob, vzniklo dne 08.03.1996 a bylo zapsáno dne 01.01.2014 do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 8965.

Na základě takto provedeného dokazování soud učinil následující závěr o skutkovém stavu:

Na základě Rámcové zasílatelské smlouvy uzavřené dne 01.12.2011 mezi žalobcem jako příkazcem a Sdružením RADIÁLKA, se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 272, IČ: 63838478, zájmovým sdružením právnických osob, jako zasílatelem, jehož členem je i dlužník, byla pro žalobce na základě zasílatelského příkazu č. 120020965/512 ze dne 29.03.2012 uskutečněna přeprava zásilky na dobírku, kdy žalobce současně vystavil doklad-prodej za hotové č. 2256047869 na částku 15.984,-Kč, a to k odběrateli žalobce-společnosti BEECH s.r.o., přičemž zboží od žalobce převzal podací sběrný obvod č. 512-Praha dne 30.03.2012 v 16.06 hod., který zásilku předal dodacímu sběrnému obvodu č. 707-Olomouc dne 31.03.2012 v 4.41 hod. Dlužník zboží (2ks pneumatik) odběrateli BEECH s.r.o. dodal dne 02.04.2012 a převzal od něj platbu v hotovosti ve výši 15.984,-Kč a tuto částku již žalobci nepředal.

S ohledem na zjištěný skutkový stav zabýval se soud právním posouzením věci.

Žalobce svůj nárok na určení pravosti pohledávky ve výši 15.984,-Kč opírá o existenci závazkového vztahu mezi ním a Sdružením RADIÁLKA se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 272, IČ: 63838478, zájmovým sdružením právnických osob, když mezi žalobcem jako příkazcem a Sdružením RADIÁLKA jako zasílatelem byla uzavřena dne 01.12.2011 Rámcová zasílatelská smlouva podle § 601 a násl. obchodního zákoníku. Žalobce dále jako důvod vzniku pohledávky uvedl, že dlužník jako člen Sdružení RADIÁLKA dodal zboží na dobírku odběrateli BEECH s.r.o., od kterého vybral částku 15.984,-Kč, což prokazuje příjmový pokladní doklad a tuto částku již žalobci nepředal. Podle § 198 odst. 2 IZ může žalobce v incidenční žalobě uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání. Pokud tedy žalobce ve svém vyjádření ze dne 16.09.2014 uvedl, že dlužník zboží od žalobce převzal, jedná se o nové tvrzení, ke kterému již nelze v rámci řízení o incidenční žalobě přihlížet, navíc toto tvrzení bylo vyvráceno zasilatelským příkazem č. 120020965/512 ze dne 29.03.2012.

ICM R

Podle § 601 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění účinném k datu 29.03.2012 (dále jen obchodní zákoník ) smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věcí z určitého místa do určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu (odst. 1). Zasílatel je oprávněn žádat, aby mu byl dán písemně příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský příkaz), jestliže smlouva nemá písemnou formu (odst. 2).

Podle § 602 odst. 2 obchodního zákoníku stanoví-li smlouva, že před vydáním zásilky nebo dokladu umožňujících nakládat se zásilkou, zasílatel vybere určitou peněžní částku od příjemce nebo uskuteční jiný inkasní úkon, platí přiměřeně ustanovení o bankovním dokumentárním inkasu (§ 697 a násl.).

Podle § 605 obchodního zákoníku neodporuje-li to smlouvě nebo nezakáže-li to příkazce nejpozději do začátku uskutečňování přepravy, může zasílatel přepravu, kterou má obstarat, uskutečnit sám (odst. 1). Použije-li zasílatel k obstarání přepravy dalšího zasílatele (mezizasílatele), odpovídá přitom, jako by přepravu obstaral sám (odst. 2).

Žalobce byl v závazkovém vztahu z uzavřené rámcové zasílatelské smlouvy ze dne 01.12.2011 se Sdružením RADIÁLKA se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 272, IČ: 63838478, zájmovým sdružením právnických osob. Podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb. ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen občanský zákoník ) k ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu mohou právnické osoby vytvářet zájmová sdružení právnických osob (dále jen "sdružení"). Podle § 20i odst. 1 občanského zákoníku sdružení je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. Podle § 20i odst. 2 věta první občanského zákoníku sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla sdružení. Podle § 124 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb. registr zájmových sdružení právnických osob podle dosavadních právních předpisů se považuje za spolkový rejstřík podle tohoto zákona a podle odstavce 2 pro účely tohoto zákona vykonávají působnost krajských úřadů v oblasti evidování zájmových sdružení právnických osob rejstříkové soudy. Sdružení RADIÁLKA se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 272, IČ: 63838478, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo dne 08.03.1996, má právní subjektivitu a s žalobcem platně uzavřelo shora citovanou rámcovou zasílatelskou smlouvu dle § 601 obchodního zákoníku, na základě které se zavázal žalobci jako příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věcí za sjednaných podmínek a příkazce se zavázal zaplatit zasílateli úplatu. Na základě takto uzavřené rámcové zasílatelské smlouvy obstaral zasílatel přepravu věcí, konkrétně 2 ks pneumatik pro odběratele-společnost BEECH s.r.o., přičemž jak vyplývá z obsahu zasílatelského příkazu č. 120020965/512, zboží od příkazce (žalobce) bylo převzato podacím sběrným obvodem Praha a po přepravě z Prahy do Olomouce byla přeprava ke koncovému zákazníkovi uskutečněna dodacím obvodem Olomouc, konkrétně pobočkou dlužníka sídlící v Olomouci. Podle 605 odst. 2 obchodního zákoníku použije-li zasílatel k obstarání přepravy dalšího zasílatele (mezizasílatele), odpovídá přitom, jako by přepravu obstaral sám. Již z obecného ustanovení § 331 obchodního zákoníku vyplývá právo zasílatele použít ke splnění svého závazku třetí osoby-mezizasílatele. Na povinnostech zasílatele vůči příkazci se tím nic nemění a za splnění svého závazku zůstává zasílatel odpovědný stejně, jako kdyby přepravu obstarával sám.

ICM R

Soud na základě shora citovaných ustanovení dospěl k závěru, že žaloba žalobce není důvodná, neboť dlužník nebyl v závazkovém vztahu s žalobcem, měl postavení pouze dalšího zasílatele (mezizasílatele), kdy prováděl přepravu zásilky z Olomouce k odběrateli a jako mezizasílatel, který není v závazkovém vztahu s žalobcem, neodpovídá žalobci za nesplnění smluvních povinností a pokud tedy dlužník dodal odběrateli zboží na dobírku a inkasovanou částku již nepředal příkazci, není ve sporu o zaplacení této částky pasivně legitimovaný mezizasílatel, nýbrž zasílatel, který odpovídá žalobci jako příkazci za nesplnění smluvních povinností.

Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Žalovaný byl v řízení zcela úspěšný a má tak právo na náhradu nákladů řízení dle shora uvedených ustanovení, přičemž v řízení vznikly žalovanému náklady na jeho právní zastoupení advokátem. Soud posoudil náklady řízení za právní zastoupení žalovaného za účelně vynaložené, avšak vyjma nákladů na jízdné a promeškaný čas v souvislosti s cestou zástupce žalovaného z Prahy do Ostravy a zpět s ohledem na skutečnost, že řízení je vedeno u Krajského soudu v Ostravě, insolvenční správce má sídlo v Ostravě a žalobce má sídlo v Otrokovicích. Za této situace je volba advokáta se sídlem v Praze nepřiměřená, vedoucí k neúměrným nákladům řízení (zástupce žalovaného vyúčtoval za cestu vozidlem z Prahy do Ostravy a zpět-celkem 768 km-jízdné ve výši 4.787,-Kč + DPH a dále náhradu za ztrátu času za 13 započatých půlhodin ve výši celkem 1.300,-Kč + DPH, tj. celkem za tyto dvě položky 7.365,-Kč), a to i v poměru k výši pohledávky, která je předmětem řízení. Soud proto dospěl k závěru, že náklady advokáta vynaložené na cestu z Prahy do Ostravy a zpět nejsou náklady potřebné k účelnému uplatňování práva ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. a soud proto zástupci žalovaného náklady ve výši 7.365,-Kč nepřiznal. Soud v tomto směru odkazuje např. na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 736/12 ze dne 02.10.2013, ve kterém Ústavní soud vyjádřil, že podle čl. 37 odst. 2 Listiny má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, svobodnou volbu advokáta ovšem nelze vnímat jako zcela bezbřehou.

Zástupce žalovaného tak má nárok na odměnu za dva úkony právní služby dle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále jen advokátní tarif ), tj. za převzetí a přípravu a účast u jednání dne 17.09.2014, tj. na odměnu ve výši 2 x 3.100,-Kč dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bod 5 advokátního tarifu a celková výše odměny tak činí 6.200,-Kč. Dále má nárok na 2 režijní paušály á 300,-Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu a jako plátce DPH má dále nárok na náhradu za DPH ve výši 21 % z částky 6.800,-Kč, tj. ve výši 1.428,-Kč. Celkem tak náklady řízení žalovaného činí 8.228,-Kč a žalobce je povinen zaplatit tuto částku žalovanému k rukám advokáta Mgr. Matouše Hrabala dle § 149 odst. 1 o.s.ř., a to ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku dle § 160 odst. 1 věta před středníkem o.s.ř.

ICM R

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 26.09.2014

JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D., v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Taťána Václavková

ICM R