33 ICm 3452/2013
Jednací číslo: 33 ICm 3452/2013-23 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 33 INS 30076/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: Miroslav Macek, se sídlem Valšov 82, 793 01 Valšov, zastoupeného Mgr. Martinem Schwarzem, advokátem se sídlem Mánesova 975/6, 792 01 Bruntál, proti žalovanému: 1) Mgr. Ing. Petr Konečný, IČ 66242002 se sídlem Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc, insolvenční správce dlužníka PS HANÁ s.r.o., IČ 28278372, se sídlem U Reálky 1076/4, 779 00 Olomouc, 2) PS HANÁ s.r.o., IČ 28278372, se sídlem U Reálky 1076/4, 779 00 Olomouc, o určení výše popřené nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pod sp.zn. KSOS 33 INS 30076/2012, jako pohledávka č. 1, je co do výše popřené částky 80.673 Kč po právu a dále pohledávka č. 1.1 je co do výše popřené částky 15.503,10 Kč po právu.

II. Žalobce nemá vůči žalovanému 1) právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 18.146,89 Kč k rukám Mgr. Martina Schwarze, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 15. 10. 2013 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhal určení výše popřené nevykonatelné pohledávky. Žalobce uvedl, že obdržel dne 1. 10. 2013 vyrozumění insolvenčního správce, že při přezkumném jednání dne 9. 9. 2013 popřel částečně co do výše přihlášenou nevykonatelnou pohledávku č. 1 žalobce s odůvodněním, že ze strany žalobce jako věřitele se jednalo o neoprávněnou fakturaci, neboť dle vyjádření dlužníka-žalovaného 2) nedošlo k řádnému provedení díla, nebyly specifikovány vyúčtované práce a chybí odsouhlasení prací ve stavebním deníku. Žalobce uvedl, že se žalovaným 2) uzavřel 24. 11. 2011 smlouvu o dílo, na jejímž základě zhotovil žalobce pro žalovaného 2) dílo, a to Rekonstrukce sociálního zařízení TO Bruntál dle položkového rozpočtu, když dílo bylo tímto položkovým rozpočtem podrobně specifikováno. Ve smlouvě o dílo dle čl. 4 bylo dohodnuto, že cena díla je ve výši 402.273 Kč bez DPH, tj. 482.727,60 Kč včetně DPH. Žalobce dílo řádně provedl a předal žalovanému 2) dne 15. 12. 2011 a 16. 1. 2012, a to ve dvou etapách. O předání díla byly vyhotoveny předávací protokoly, které podepsal pověřený zástupce žalovaného 2) uvedený rovněž ve smlouvě o dílo, a to Pavel Dzuik. V předávacím protokolu ze dne 16. 1. 2012 je konstatováno, že došlo k předání první a druhé části včetně víceprací akce. Dle tohoto protokolu dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Protokol ze dne 16. 1. 2012 obsahuje požadavek objednavatele na zbudování kuchyňské linky, ta však nebyla součástí smlouvy o dílo. Žalobce dílo vyfakturoval fakturou č. 20110045 a fakturou č. 20120001 do výše 466.593 Kč, tj. nevyfakturoval žalovanému 2) plnou cenu díla ani cenu provedených víceprací. Za dílo žalovaný 2) zaplatil 285.920 Kč včetně DPH. Vzhledem k výše uvedenému dluží žalovaný 2) žalobci částku 180.673 Kč s DPH. S ohledem na uvedené žalobce považuje popření pohledávky ze strany žalovaného 2) pouze za účelové, neboť dílo bylo provedeno řádně a včas, bylo převzato zástupcem žalovaného 2) a přihlášená pohledávka je po právu. Z důvodu, že je zpochybňován rozsah provedených prací, doložil žalobce objednávkový list a položkový rozpočet, který byl podkladem sjednané ceny ve smlouvě o dílo. Pokud je dále argumentováno tím, že nedošlo k řádnému předání díla, které by bylo vyjádřeno příslušným zápisem ve stavebním deníku, pak žalobce uvedl, že tento způsob předání díla nebyl ve smlouvě o dílo sjednán s tím, že pokud jde o doložený protokol o předání díla ve dvou vyhotoveních, pak se jedná o standardní způsob.

Žalovaný 1) se k žalobě nevyjádřil, pouze v rámci omluvy z nařízeného jednání uvedl, že mimo skutečností, které již uvedl, nemá žádné další podklady od dlužníka, které by bylo možno u jednání předložit, případně navrhnout k důkazu. Posouzení žaloby ponechává na úvaze soudu.

Žalovaný 2) se k žalobě nevyjádřil.

ICM R

U nařízeného jednání 8. 10. 2014 do protokolu o jednání právní zástupce žalobce upřesnil a specifikoval žalobní petit ve znění, jak odpovídá výroku I. tohoto rozsudku.

Soud zjistil:

Smlouvou o dílo, že tato byla uzavřena dle § 536 a násl. obchodníku zákoníku, a to mezi žalobcem jako zhotovitelem a žalovaným 2) jako objednavatelem. Předmětem smlouvy byla rekonstrukce sociálního zařízení TO Bruntál dle položkového rozpočtu. Smlouva o dílo byla uzavřena 24. 11. 2011, přičemž v čl. 4-cena díla byla dohodnuta smluvní cena za provedení díla celkem ve výši 482.727,60 Kč včetně DPH. Dle čl. 3 se zhotovitel zavázal provést dílo ve sjednané době, termín zahájení prací 24. 11. 2011, termín ukončení a předání díla do 16. 1. 2012.

Předávacím protokolem ze dne 15. 12. 2011, že tento byl uzavřen mezi přebírajícím-Pavel Dzuik a předávajícím-žalobce. V soupise drobných vad a nedodělků není nic uvedeno a odběratel prohlásil, že odevzdané dílo převzal.

Předávacím protokolem ze dne 16. 1. 2012, že tento byl uzavřen mezi přebírajícím-Pavel Dzuik a předávajícím-žalobce. Tímto protokolem odběratel prohlásil, že odevzdané dílo přejímá. V oddíle soupis drobných vad a nedodělků není ničeho uvedeno.

Fakturou-daňový doklad č. 20110045, datum vystavení 15. 12. 2011, datum splatnosti 3. 2. 2012, že byla fakturována částka 385.920 Kč včetně DPH, Rekonstrukce sociálního zařízení TO Bruntál-dílčí faktura.

Fakturou-daňový doklad č. 20120001, datum vystavení 16. 1. 2012, datum splatnosti 6. 3. 2012, že byla fakturována částka 80.673 Kč včetně DPH jako doplatek dle smlouvy o dílo ze dne 24. 11. 2011, akce rekonstrukce sociálního zařízení TO Bruntál.

Objednávkou č. 110006 ze dne 24. 11. 2011 uzavřenou mezi odběratelem-žalovaným 2) a dodavatelem-žalobcem, že byla objednána rekonstrukce sociálního zařízení TO Bruntál dle položkového rozpočtu za sjednanou cenu včetně DPH 482.727,60 Kč, termín zahájení 24. 11. 2011, termín dokončení 16. 1. 2012. Součástí této objednávky je položkový rozpočet vypracovaný žalobcem jako zhotovitelem, když dle tohoto položkového rozpočtu byla cena za objem prací stanovena částkou 482.728 Kč včetně DPH.

Dále soud zjistil z přihláškového spisu, oddíl P, č. přihlášky P19, č. věřitele 19, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 30076/2012 následující:

Seznamem přihlášených pohledávek, že přezkumné jednání se konalo dne 9. 9. 2013. Žalobce jako věřitel přihlásil pohledávku č. 1 v celkové výši 180.673 Kč z titulu smlouvy o díla a dále pohledávku číslo 1.1 ve výši 36.997,91 Kč-úrok z prodlení a smluvní pokuta. Celkem bylo přihlášeno 217.670,90 Kč a jako výsledek přezkumného jednání je uvedeno insolvenční správce zcela popírá.

ICM R

Přihláškou pohledávky, že tato byla doručena příslušnému soudu dne 11. 7. 2013. Žalobce jako věřitel přihlásil pohledávku č. 1 z titulu smlouvy o dílo z 24. 11. 2011 ve výši 180.673 Kč a dále příslušenství, tedy zákonné úroky z prodlení a smluvní pokuta ve výši 36.997,91 Kč, celkem tedy 217.670,91 Kč.

Vyrozuměním o popření nevykonatelné pohledávky z 24. 9. 2013, že toto vyrozumění bylo doručeno právnímu zástupci žalobce 1. 10. 2013. Tímto vyrozuměním žalovaný 1) jako insolvenční správce vyrozuměl žalobce jako věřitele v souladu s ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona o tom, že insolvenční správce při přezkumném jednání dne 9. 9. 2013 popřel částečně co do výše přihlášenou nevykonatelnou pohledávku P19-1 a P19-1.1 věřitele č. 19. Věřitel č. 19, tedy žalobce, přihlásil pohledávku z titulu provedených prací v celkové výši 217.670,91 Kč insolvenční správce popřel pohledávku č. 1 co do výše 80.673 Kč, a to práce vyúčtované fakturou č. 20120001. Jako důvod popření insolvenční správce uvádí vyjádření dlužníka, kdy tento opakovaně práce vyúčtované touto fakturou rozporoval, neboť nebylo nikdy specifikováno, jaké práce jsou vyúčtovány, chybí odsouhlasení prací ve stavebním deníku. Z výše uvedených důvodů popřel insolvenční správce také příslušenství pohledávky č. 1 ve výši 15.503,10 Kč.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 30076/2012 probíhá insolvenční řízení dlužníka-žalovaného 2) a že žalovaný 1) byl ustanoven insolvenčním správcem.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků. Jak bylo prokázáno, přezkumné jednání, na kterém byla částečně popřena pohledávka přihlášeného věřitele, se konalo dne 9. 9. 2013. Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky č. 1 co do částky 80.673 Kč a příslušenství této pohledávky ve výši 15.503,10 Kč bylo doručeno právnímu zástupci žalobce dne 1. 10. 2013. Žalobce podal žalobu u příslušného soudu dne 15. 10. 2013, tedy včas (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona).

Pro posouzení důvodnosti předmětné žaloby je rozhodující, zda popěrný úkon ze strany insolvenčního správce byl důvodný, tedy zda důvodně dlužník rozporoval práce vyúčtované fakturou č. 20120001, zejména když bylo tvrzeno, že nebyly specifikovány práce vyúčtované a že chybí odsouhlasení prací ve stavebním deníku.

V řízení bylo prokázáno, že mezi smluvními stranami, a to mezi žalobcem jako dodavatelem a žalovaným 2) jako odběratelem byla platně uzavřena smlouva o dílo dne 24. 11. 2011, když bylo prokázáno, že součástí smlouvy o dílo v čl. 4 byla i dohoda o ceně díla ve výši 482.727,60 Kč včetně DPH, přičemž je třeba uvést, že smlouva o dílo, která byla uzavřena dle § 536 a násl. obchodního zákoníku obsahuje všechny zákonem stanovené podmínky platného právního úkonu a byla uzavřena na základě předcházející objednávky ze strany odběratele, tedy žalovaného 2), adresované dodavateli, tedy žalobci, ze dne 24. 11. 2011 objednávkou č. 110006. Objednávka byla na rekonstrukci sociálního zařízení, přičemž tato objednávka zněla na částku 482.727,60 Kč, a to dle položkového rozpočtu. Částka, která odpovídá sjednané ceně za dílo, je totožná s objednávkou, kterou učinil žalovaný 2) jako odběratel a která také byla ze strany žalovaného 2) řádně podepsána. Jak bylo v řízení prokázáno, součástí této objednávky učiněné žalovaným 2) jako objednavatelem,

ICM R byl položkový rozpočet, jehož cena souhlasila s cenou na objednávce i sjednanou cenu o dílo, tedy částkou 482.728 Kč. Pokud následně dlužník rozporoval práce vyúčtované fakturou č. 20120001, neboť nikdy nebylo specifikováno, jak tvrdí dlužník, jaké práce jsou účtovány, pak s tímto nelze souhlasit. Z žalobcem doložených daňových dokladů-faktur je zřejmé, že provedené práce dle položkového rozpočtu, který byl součástí objednávky realizované žalovaným 2) jako objednavatelem, byly fakturovány fakturou č. 20110045 na částku 385.920 Kč včetně DPH označené jako dílčí faktura rekonstrukce sociálního zařízení a dále fakturou č. 20120001 rozporovanou žalovaným 2). Touto fakturou účtována částka 80.673 Kč jako doplatek dle smlouvy o dílo ze dne 24. 11. 2011, je tedy zřejmé, že se jednalo o fakturaci doplatku ceny sjednaného díla dle smlouvy o dílo, přičemž v položkovém rozpočtu byly řádně specifikované práce. Nelze tedy přijmout argumentaci, že není zřejmé, jaké práce byly fakturovány touto fakturou, když je jednoznačně fakturována částka doplatku sjednané ceny o dílo, přičemž jak bylo výše uvedeno, smlouva o dílo byla uzavřena na základě objednávky učiněné žalovaným 2), jejíž součástí byl položkový rozpočet, tudíž žalovaný 2) zcela zřejmě a jednoznačně dle položkového rozpočtu mohl posoudit, že vyfakturovaná částka odpovídá sjednaným pracím dle smlouvy o dílo. Pokud dále insolvenční správce argumentoval při popření pohledávky žalobce argumentací, že chybí odsouhlasení prací ve stavebním deníku, pak je třeba uvést a shodnout se s argumentací žalobce, že v řízení bylo jednoznačně prokázáno, že došlo k řádnému předání díla, a to na základě dvou předávacích protokolů z 15. 12. 2011 a z 16. 1. 2012, přičemž tyto předávací protokoly byly akceptovány ze strany objednavatele bez jakýchkoliv výhrad a námitek. Dle soudu došlo k řádnému předání díla, kterému odpovídá zápis v předávacím protokolu, a argumentace, že nedošlo k řádnému předání díla, které by bylo vyjádřeno příslušným zápisem ve stavebním deníku, pak není důvodná, když tento způsob předání díla nebyl ve smlouvě o dílo sjednán. Nad rámec výše uvedeného na dokreslení situace, že tedy popěrný úkon ze strany žalovaného 2) není důvodný, je třeba zdůraznit, že dle výše uvedeného byla sjednána cena díla ve výši 482.727,60 Kč včetně DPH, přičemž daňovým dokladem-fakturou č. 20110045 a fakturou č. 20120001 byla fakturována částka 466.593 Kč včetně DPH, tedy cena nižší, než byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Z důvodů výše uvedených, pokud tedy došlo k popření pohledávky č. 1 co do výše 80.673 Kč a také příslušenství této pohledávky ve výši 15.530,10 Kč, jednalo se o popěrný důvod nedůvodný a z výše uvedených důvodů pak soud žalobě vyhověl ve znění žalobního petitu, který žalobce u nařízeného jednání upřesnil.

O náhradě nákladů mezi žalobcem a žalovaným 1) jako insolvenčním správcem bylo rozhodnuto tak, že žalobce vůči žalovanému 1) nemá právo na náhradu nákladů řízení, a to dle § 142 odst. 1 o.s.ř. za použití § 202 odst. 1 insolvenčního zákona. Žalobce byl v řízení úspěšný, ale ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

O náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovaným 2) bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř. Dle tohoto zákonného ustanovení pak žalobce jako strana úspěšná má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému 2). Náklady řízení sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000 Kč, dále z odměny za 3 úkony právní služby dle § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/96 Sb., tj. 3x 3.100 Kč, celkem 9.300 Kč (příprava a převzetí právního

ICM R zastoupení, sepis žaloby, účast právního zástupce u jednání). Ke každému úkonu právní služby náleží dle § 13 odst. 3 citované vyhlášky režijní paušál á 300 Kč, tedy 900 Kč. Dále náleží právnímu zástupci žalobce cestovní náhrada ve výši 665,20 Kč za cestu Bruntál-Olomouc a zpět, a to dle vyúčtování ve správné výši. K takto účtovaným nákladům právního zastoupení pak náleží dle § 137 odst. 3 o.s.ř. 21% DPH ve výši 2.281,69 Kč. Celkem náklady řízení ve výši 18.146,89 Kč je žalovaný 2) povinen zaplatit ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o.s.ř. k rukám právního zástupce žalobce dle § 149 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 08.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v.r. Vlasta Zezulová samosoudkyně

ICM R