33 ICm 3300/2011
33 ICm 3300/2011-89 (KSOS 33 INS 12040/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobkyně JUDr. Evy Janíkové, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19, insolvenční správkyně dlužnice Andrey Bojkové (dříve anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdek-Místek, tř. T.G. Masaryka 1111, proti žalovanému Trapema s.r.o., se sídlem Praha 4, Hurbanova 1188/15, IČO 27197191, zastoupenému Mgr. Adriánem Čechem, advokátem se sídlem Praha 2, Vinohradská 30, o popření vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužnicí Andreou Bojkovou (dříve anonymizovano ), anonymizovano , bytem Frýdek-Místek, tř. T.G. Masaryka 1111, zajištěné, vykonatelné, nepodmíněné, peněžité pohledávky č. 1, č. 2, č. 3 celkem ve výši 5.664.723,15 Kč, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 12040/2011 přihláškou P4, se zamítá.

II. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužnicí Andreou Bojkovou (dříve anonymizovano ), anonymizovano , bytem Frýdek-Místek, tř. T.G. Masaryka 1111, nezajištěnou, vykonatelnou, nepodmíněnou, peněžitou pohledávku č. 4 ve výši 1.142.995,47 Kč, která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 12040/2011 přihláškou P4. isir.justi ce.cz

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou doručenou soudu dne 09.12.2011 domáhala určení, že žalovaný nemá za dlužnicí Andreou Bojkovou (dříve anonymizovano ) zajištěné, vykonatelné, nepodmíněné a peněžité pohledávky č. 1, č. 2, č. 3, celkem ve výši 5.664.723,15 Kč a nezajištěnou vykonatelnou nepodmíněnou peněžitou pohledávku č. 4 ve výši 1.142.995,47 Kč, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 12040/2011 přihláškou P4. V prvé řadě uvedla, že na přezkumném jednání konaném dne 21.11.2011 zcela popřela všechny 4 pohledávky co do pravosti z důvodu, že tyto nenáleží do společného jmění dlužnice a jejího manžela, jelikož jejich rozsah překračuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Veškeré půjčky poskytnuté manželu dlužnice jsou neurčité a nejsou řádně specifikovány, pokud se týká vzniku závazku, tyto převzal pouze manžel dlužnice Eduard Hadviga. Rovněž exekutorské zápisy o zaplacení dluhu, dohody o vykonatelnosti exekutorského zápisu sepsané dne 24.06.2009 (pohledávka č. 1 a pohledávka č. 4), dne 22.10.2009 (pohledávka č. 2) a dne 06.10.2009 (pohledávka č. 3) Mgr. Adamem Hasákem, exekutorským kandidátem soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, Seifertova 17, byly uzavřeny mezi dřívějšími věřiteli dlužníka Eduarda Hadvigy a Eduardem Hadvigou bez účasti a bez souhlasu dlužnice. Nadto má žalobkyně za to, že exekuční tituly doložené žalovaným nemají náležitosti exekučního řádu, protože zcela postrádají místní určení a současně v nich není přesně specifikováno, jakými konkrétními průkazy byla totožnost účastníků ověřena. Vedle toho uvedla, že exekutorské zápisy zcela v rozporu s hmotným právem určují smluvní úrok z prodlení mezi občany nepodnikateli. U jednání pak doplnila, že i za situace, kdy by byly veškeré úkony Eduarda Hadvigy platné, a i kdyby spadaly do masy SJM, Andrea Bojková (dříve anonymizovano není z pohledávek daného věřitele pasivně věcně legitimována. Aplikace úpravy uspokojování zajištěných věřitelů, kteří nemají za dlužnicí obligační pohledávku, nepřichází v úvahu. Dlužnice Andrea Bojková (dříve anonymizovano úkonem ze dne 09.11.2011 písemně uplatnila vůči žalovanému námitku relativní neplatnosti všech právních úkonů jejího manžela, které jsou popsané v listině a které se týkají pohledávek č. 1-č. 4, které žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, přičemž v řízení se bránil tím, že všechny přihlášené pohledávky, resp. závazky manžela dlužnice, tvoří ve smyslu § 143 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku společné jmění manželů, když je zcela nepochybné, že závazky, jež jsou předmětem tohoto incidenčního řízení, převzaté manželem dlužnice v rozhodném období (za trvání manželství), nijak nevybočují z obvyklého hospodaření manželů, a to s přihlédnutím k hospodářským poměrům manželství v době vzniku v tomto řízení popřených závazků, kdy majetek již v té době zahrnoval nemovitost aktuálně oceňovanou znaleckým posudkem na částku 7.258.790,-Kč. Podle žalovaného rozhodující skutečností je to, že ke vzniku závazku došlo za trvání manželství. Poukázal rovněž na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 06.05.2011, č.j. 3VSPH 334/2011-P7-9, z něhož dovozoval oprávnění věřitele přihlašovat své pohledávky do insolvenčního řízení manžela dlužníka, v němž je zpeněžován majetek v SJM. Závazky zatěžující majetkovou podstatu, podle žalovaného vznikly platně, a to včetně jejich zajištění, když koneckonců ani insolvenční správkyně žádný konkrétní zákonný důvod jejich případné neplatnosti nenabízí. Jelikož žalobkyně žádnou

ICM R pochybnost stran vykonatelnosti přihlášených pohledávek v době k tomu stanovené nevznesla, zbavila se možnosti jakékoliv námitky, týkající se této vlastnosti přihlášených pohledávek uplatnit později. U jednání žalovaný doplnil, že v insolvenčním řízení uplatnil práva podle § 166 insolvenčního zákona jako zástavní věřitel, nikoliv jako obligační věřitel, proto argument nepřípustnosti křížového přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení obou manželů není v tomto řízení relevantní. V daném případě zajištění vzniklo platně, titulem jsou exekuční příkazy, jimiž byla zřízena exekuční zástavní práva. Co se týká úkonů, které tomu předcházely, tedy úkonů manžela dlužnice Eduarda Hadvigy, které spočívaly v tom, že se zavázal k přímé vykonatelnosti vůči jeho obligačním věřitelům, zastával žalovaný názor, že relativní neplatností těchto úkonů se dovolávat nelze.

Krajský soud v Ostravě v pořadí prvním rozsudkem ze dne 16.07.2013, č.j. 33 ICm 3300/2011-38 (KSOS 33 INS 12040/2011) žalobě vyhověl a určil, že žalovaný nemá za dlužnicí Andreou anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdek-Místek, tř. T.G. Masaryka 1111, zajištěné, vykonatelné, nepodmíněné a peněžité pohledávky č. 1, č. 2, č. 3 celkem ve výši 5.664.723,15 Kč a nezajištěnou vykonatelnou nepodmíněnou peněžitou pohledávku č. 4 ve výši 1.142.995,47 Kč, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 12040/2011 přihláškou P4, a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky. Vycházel přitom ze závěru, že podaná žaloba je žalobou včasnou ve smyslu ustanovení § 199 odst. 1 IZ. Podle přesvědčení soudu ovšem pohledávky č. 1 až č. 4, ač byly žalovaným přihlášeny jako vykonatelné, přesto vykonatelné nejsou, neboť žalovaný k nim nemá řádné exekuční tituly a za této situace nemůže být v insolvenčním řízení k nařízenému výkonu přihlíženo. Pokud se nejedná o pohledávky vykonatelné, právo žalovaného na uspokojení z uplatněného zajištění u pohledávek č. 1 až č. 3 (pro jehož vznik bylo jediným předpokladem právě existence vykonatelných titulů) neexistuje (nevzniklo).

Proti rozsudku krajského soudu podal odvolání žalovaný, rozsudek napadl v celém rozsahu z důvodů uvedených v § 205 odst. 2 písm. c), d) a g) o.s.ř., tedy proto, že řízení předcházející vynesení rozsudku bylo postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dále proto, že soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností, a proto, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.07.2013, č.j.-38 (KSOS 33 INS 12040/2011), byl usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.10.2014, č.j. 11 VSOL 37/2014-64, zrušen podle § 219a odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř. z důvodu procesní vady a pro nepřezkoumatelnost bez závazného právního názoru k věcné správnosti závěrů prvostupňového soudu.

Žalobkyně na veškeré své dosavadní argumentaci v dalším řízení setrvala. I nadále zastávala názor, že exekutorské zápisy nemají náležitosti dle exekučního řádu, když posouzení případné neplatnosti exekutorských zápisů je zcela v intencích insolvenčního soudu. V tomto sporu by mělo být vzato rovněž v úvahu, že Trapema s.r.o. (žalovaný) není obligačním věřitelem dlužnice Andrey Bojkové (dříve anonymizovano , a že tytéž pohledávky v insolvenčním řízení obligačního dlužníka Eduarda Hadvigy tento věřitel omezil o příslušenství i zajištění, žalobě by proto mělo být vyhověno, minimálně pokud jde o příslušenství sporných pohledávek.

ICM R

Žalovaný rovněž setrval na své argumentaci, přičemž i nadále navrhoval zamítnutí žaloby, uvedl, že je v tomto sporu třeba vyjít z toho, že pohledávky byly žalovaným přihlášeny jako vykonatelné a jako vykonatelné byly přezkoumány, tím byly vymezeny podmínky následného incidenčního řízení, zejména pak nemožnost v žalobě uplatnit jiné skutečnosti než ty, pro které žalobkyně pohledávku popřela (viz § 199 odst. 3 IZ). Žalovaný znovu připomněl, že pohledávky č. 1 až č. 3 uplatnil v insolvenčním řízení jako pohledávky ze zajištění dle ust. § 166 IZ, jež mu mj. i dle stavu zápisů v katastru nemovitostí platně vzniklo a minimálně do doby než nastane některá ze zákonem předvídaných právních skutečností, jež by mohla jeho zánik přivodit, bude i nadále platně existovat. Pokud jde o pohledávku č. 4, kde žalovaný neuplatnil práva ze zajištění, vyjádřil žalovaný přesvědčení, že se může domáhat plnění vůči dlužnici na základě exekutorského zápisu, i když ten byl sepsán pouze s jejím manželem Eduardem Hadvigou, tedy že obligační pohledávka žalovaného z titulu půjčky za manželem dlužnice je uspokojitelná v insolvenčním řízení vedeném s Andreou Bojkovou (dříve anonymizovano ). Současně žalovaný uvedl, že pokud žalovaný disponoval s přihláškou stejných pohledávek v insolvenčním řízení Eduarda Hadvigy, nemá to na existenci a zajištění pohledávek v tomto řízení žádný vliv.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Soud se znovu zabýval tím, zda jsou splněny podmínky pro projednání incidenčního sporu, tak jak vyplývají z ust. § 199 IZ. Splnění podmínek zjišťoval z obsahu insolvenčního spisu sp.zn. KSOS 33 INS 12040/2011, v jehož rámci je incidenční spor projednáván. Z listin z tohoto spisu zjistil, že:

1) usnesením ze dne 26.08.2011 byl zjištěn úpadek dlužnice Andrey Bojkové (dříve anonymizovano , soud prohlásil na její majetek konkurs a ustanovil JUDr. Evu Janíkovou insolvenční správkyní, 2) přihláškou pohledávky evidovanou pod číslem P4 (doručenou insolvenčnímu soudu 26.09.2011) přihlásil věřitel Trapema s.r.o. (žalovaný) do insolvenčního řízení s dlužnicí Andreou Bojkovou (dříve anonymizovano ) vykonatelnou, zajištěnou, peněžitou, nepodmíněnou pohledávku č. 1 ve výši 699.739,15 Kč. Jako důvod vzniku uvedl, že má pohledávku za manželem dlužnice Eduardem Hadvigou zajištěnou majetkem ve společném jmění manželů Eduarda Hadvigy a Andrey anonymizovano z titulu neuhrazení peněžitého závazku ze směnky potvrzenou exekutorským zápisem ze dne 24.06.2009, kterou nabyl smlouvou o postoupení pohledávky od původního věřitele Kamila Studeného dne 03.08.2011. V exekučním zápise Eduard Hadviga uznal svůj závazek a svolil k přímé vykonatelnosti v případě prodlení. Pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužnice a je uplatňováno právo na uspokojení ze zajištění z důvodu exekučního příkazu č.j. 091 EX 04959/10- 010 ze dne 24.06.2010, kterým byla nařízena exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění povinného-manžela dlužníka. Dále přihlásil žalovaný do insolvenčního řízení s dlužnicí vykonatelnou,

ICM R

zajištěnou, peněžitou a nepodmíněnou pohledávku č. 2 ve výši 2.470.500,-Kč, kdy jako důvod vzniku uvedl, že má pohledávku za manželem dlužníka Eduardem Hadvigou, zajištěnou majetkem ve společném jmění manželů Eduarda Hadvigy a Andrey anonymizovano titulu neuhrazení peněžitého závazku ze smluv o půjčce, potvrzenou exekutorským zápisem ze dne 22.10.2009, kterou nabyl smlouvou o postoupení pohledávky od věřitele Rostislava Ostřížka ze dne 20.08.2011. V exekutorském zápise JUDr. Ingrid Švecové ze dne 22.10.2009, č. 091 EZ 298/2009, Eduard Hadviga uznal svůj závazek, zavázal se jej splatit nejpozději do 16.11.2009 a svolil k přímé vykonatelnosti exekutorského zápisu v případě svého prodlení. Tato pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a je uplatňováno právo na uspokojení ze zajištění z důvodu exekučního příkazu č.j. 091 EX 04961/10-013 ze dne 09.12.2010, kterým byla nařízena exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění povinného- manžela dlužníka. Pohledávka č. 3 ve výši 2.494.500,-Kč byla rovněž uplatněna jako vykonatelná, zajištěná, peněžitá a nepodmíněná. Jako důvod vzniku bylo uvedeno, že věřitel má pohledávku za manželem dlužníka Eduardem Hadvigou, zajištěnou majetkem ve společném jmění manželů Eduarda Hadvigy a Andrey anonymizovano titulu neuhrazení peněžitého závazku ze smlouvy o půjčce, potvrzenou exekutorským zápisem ze dne 06.10.2009, která byla na žalovaného postoupena smlouvou o postoupení pohledávky od věřitele Rudolfa Cajana dne 20.08.2011. V exekutorském zápise JUDr. Ingrid Švecové ze dne 06.10.2009, č. 091 EZ 261/2009, Eduard Hadviga uznal svůj závazek, zavázal se jej splatit nejpozději do 31.10.2009 a svolil k přímé vykonatelnosti exekutorského zápisu v případě svého prodlení. Pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a je uplatňováno právo na uspokojení ze zajištění z důvodu exekučního příkazu č.j. 091 EX 09260/09- 014 ze dne 30.03.2010, kterým byla nařízena exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění povinného-manžela dlužníka. Konečně pohledávka č. 4 ve výši 1.142.995,47 Kč byla uplatněna jako vykonatelná, nezajištěná, peněžitá a nepodmíněná. Jako důvod vzniku bylo uvedeno, že věřitel má pohledávku za manželem dlužnice Eduardem Hadvigou, která je ve společném jmění manželů Eduarda Hadvigy a Andrey anonymizovano titulu neuhrazení peněžitého závazku ze směnky, potvrzenou exekutorským zápisem ze dne 24.06.2009, kterou nabyl smlouvou o postoupení pohledávky od původního věřitele Josefa Jašurka dne 12.09.2011. V exekutorském zápise JUDr. Ingrid Švecové ze dne 24.06.2009, č. 091 EZ 166/2009, Eduard Hadviga uznal svůj závazek, zavázal se jej splatit nejpozději 24.07.2009 a svolil k přímé vykonatelnosti exekutorského zápisu v případě svého prodlení, 3) u přezkumného jednání dne 21.11.2011 byly pohledávky č. 1-č. 4 zcela popřeny co do pravosti žalobkyní jako insolvenční správkyní a dále věřitelem č. 2 Samakaron s.r.o. Žalobkyně popřela pohledávky žalovaného z důvodu, že tyto nenáleží do společného jmění dlužnice a jejího manžela, jelikož jejich rozsah překračuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého (§ 143 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku) dlužníka, a dále s argumentací, že exekuční zápisy nemají náležitosti podle exekučního řádu. Dlužnice popřela pohledávky žalovaného zcela shodně jako insolvenční správkyně, 4) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

ICM R

Není sporu o tom a z obsahu insolvenčního spisu, v jehož rámci tento incidenční spor probíhá, vyplývá, že podaná žaloba na popření pravosti pohledávek je žalobou včasnou ve smyslu ust. § 199 odst. 1 IZ, když ji insolvenční správkyně podala u Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání. Všechny pohledávky žalovaného byly přihlášeny jako vykonatelné a takto byly insolvenční správkyní rovněž přezkoumány. Tímto přezkumem pohledávek žalovaného jako vykonatelných byl dán i rozsah možných námitek uplatňovaných žalobkyní v incidenční žalobě. V žalobě přitom, kromě skutečností, které uplatnila v rámci popěrného úkonu, žalobkyně nově uvedla, že veškeré půjčky poskytnuté manželu dlužnice jsou neurčité a nejsou řádně specifikovány, a že exekutorské zápisy zcela v rozporu s hmotným právem určují smluvní úrok z prodlení mezi občany nepodnikateli.

Ke sporné pohledávce č. 1 soud zjistil:

Z exekutorského zápisu č. 091 EZ 165/2009 vzal soud za prokázané, že byl sepsaný dne 24.06.2009, v Praze, Mgr. Adamem Hasákem, exekutorským kandidátem soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 3, Seifertova 17, na základě zmocnění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto exekutorského zápisu v přítomnosti účastníků jemu neznámých, kteří prokázali svoji totožnost příslušnými průkazy, a to Kamila Studeného, označeného rodným číslem, bytem a číslem občanského průkazu jako osobou oprávněnou a Eduarda Hadvigy, označeného rodným číslem, bydlištěm a místem podnikání jako osoby povinné, ve kterém dlužník Eduard Hadviga uznal svůj závazek a zavázal se zaplatit osobě oprávněné pohledávku v celkové výši 600.000,-Kč z titulu poskytnuté půjčky nejpozději dne 24.07.2009 a současně svolil k přímé vykonatelnosti exekutorského zápisu v případě svého prodlení.

Z přílohy č. 1 exekutorského zápisu nazvané jako zmocnění k vykonání jednotlivého úkonu soud zjistil, že zmocnitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem v Praze 3, Seifertova 17 zmocnila dne 24.06.2009 svého zaměstnance Mgr. Adama Hasáka, exekutorského kandidáta k sepsání exekutorského zápisu podle § 78 písm. b) exekučního řádu včetně vydání jeho prvního stejnopisu, a to pod číslem zápisu 091 EZ 165/2009. Zmocněnec Mgr. Adam Hasák toto zmocnění téhož dne v plném rozsahu přijal.

Z exekučního příkazu č.j. 091 EX 04959/10-010 ze dne 24.06.2010 soud zjistil, že JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 28.05.2010, č.j. 53 EXE 10921/2010-7, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu-exekutorského zápisu, který vydala JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka dne 24.06.2009, č.j. 091 EZ 165/2009, k uspokojení pohledávky oprávněného Kamila Studeného proti povinnému Eduardu anonymizovano výši 600.000,-Kč s příslušenstvím, rozhodla tak, že nařídila v souladu s ust. § 69a zákona č. 120/2001 Sb. podle vykonatelného exekučního titulu-exekutorského zápisu, který vydala JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka dne 24.06.2009, č.j. 091 EZ 165/2009 v souladu s usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 28.05.2010, č.j. 53 EXE 10921/2010-7, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 600.000,-Kč na jistině a nákladů exekuce, jejichž výše bude stanovena v průběhu řízení, exekuci zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění povinného-manžela dlužnice. Exekuční příkaz podepsal Mgr. Adam Hasák, exekutorský kandidát pověřený soudní exekutorkou JUDr. Ingrid Švecovou. Rozhodnutí je opatřeno doložkou, že nabylo právní moci dne 02.07.2010.

ICM R

Ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 03.08.2011 soud zjistil, že Kamil Studený jako postupitel a žalovaný jako postupník uzavřeli smlouvu, na základě které byla postoupena pohledávka za dlužníkem Eduardem Hadvigou ve výši 600.00,-Kč z titulu půjčky na základě směnky vlastní bez protestu ze dne 25.10.2006 na směnečnou sumu 400.000,-Kč a z titulu půjčky na základě směnky vlastní bez protestu ze dne 30.01.2007 na směnečnou sumu 200.000,-Kč. Pokud jde o další specifikaci pohledávky, je zde uvedeno, že k ní existuje exekuční titul-exekutorský zápis sepsaný JUDr. Ingrid Švecovou dne 24.06.2009, č.j. 091 EZ 165/2009, a dále, že k vymožení pohledávky je vedeno exekuční řízení na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 28.05.2010, 53 EXE 10921/2010-7.

Z usnesení soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové č.j. 091EX 04959/10-038 ze dne 16.09.2011 soud zjistil, že ve shora uvedené exekuční věci pro dlužnou částku ve výši 600.000,-Kč s příslušenstvím bylo rozhodnuto tak, že namísto oprávněného Kamila Studeného vstoupil do řízení nový oprávněný Trapema s.r.o. (tehdy s obchodní firmou Trape CZ s.r.o.).

Ke sporné pohledávce č. 2 soud zjistil:

Z exekutorského zápisu č. 091 EZ 298/2009 vzal soud za prokázané, že byl sepsaný dne 22.10.2009, v Praze, Mgr. Adamem Hasákem, exekutorským kandidátem soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 3, Seifertova 17, na základě zmocnění, jehož stejnopis tvoří přílohu č. 1 tohoto exekutorského zápisu, v přítomnosti účastníků jemu osobně neznámých, kteří prokázali svoji totožnost příslušnými průkazy, a to Rostislava Ostřížka, označeného rodným číslem, bytem a číslem občanského průkazu na straně jedné jako osoby oprávněné a Eduarda Hadvigy, označeného rodným číslem, bydlištěm a číslem občanského průkazu na straně druhé jako osoby povinné. Z tohoto exekutorského zápisu vyplývá, že Eduard Hadviga uznal svůj závazek a zavázal se zaplatit oprávněnému dlužnou částku ve výši 1.500.000,-Kč z titulu smluv o půjčce, uzavřených v letech 2004-2007, nejpozději dne 16.11.2009. Dále byl sjednán v případě prodlení smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky denně od prvního dne prodlení až do úplného zaplacení dluhu a přímá vykonatelnost exekutorského zápisu.

Z přílohy č. 1 k exekutorskému zápisu nazvané jako zmocnění soud zjistil, že JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, zmocnila dne 04.08.2009 svého zaměstnance Mgr. Adama Hasáka, exekutorského kandidáta ve smyslu ust. § 25 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. exekučního řádu v platném znění k vykonávání jednotlivých úkonů, které jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti, zejména k sepisování exekutorských zápisů.

Z exekučního příkazu č.j. 091 EX 04961/10-013 ze dne 09.12.2010 soud zjistil, že JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 02.09.2010, č.j. 94 EXE 11922/2010-9, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu-exekutorského zápisu, který vydala JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka dne 22.10.2009, č.j. 091 EZ 298/2009, k uspokojení pohledávky oprávněného Rostislava Ostřížka proti povinnému Eduardu anonymizovano výši 1.500.000,-Kč s příslušenstvím, rozhodla tak, že nařídila v souladu s ust. § 69a zákona č. 120/2001 Sb. podle vykonatelného exekučního titulu-exekutorského zápisu, který vydala JUDr. Ingrid Švecová,

ICM R soudní exekutorka dne 22.10.2009, č.j. 091 EZ 298/2009, v souladu s usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 02.09.2010, č.j. 94 EXE 11922/2010-9, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce jistiny 1.500.000,-Kč a nákladů exekuce, jejichž výše bude stanovena v průběhu řízení, exekuci zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění povinného Eduarda Hadvigy. Exekuční příkaz je podepsán Mgr. Adamem Hasákem, exekutorským kandidátem s uvedením, že je pověřen soudní exekutorkou JUDr. Ingrid Švecovou. Rozhodnutí je opatřeno doložkou, že nabylo právní moci 14.12.2010.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi Rostislavem Ostřížkem jako postupitelem a žalovaným jako postupníkem dne 20.08.2011 soud zjistil, že byla postoupena pohledávka za dlužníkem Eduardem Hadvigou ve výši 1.500.000,-Kč s příslušenstvím 0,1 % denně od 01.11.2009 do zaplacení z titulu tam uvedených smluv o půjčce a dohody o uznání dluhu, když dále byla postupovaná pohledávka identifikována tak, že k ní existuje exekuční titul-exekutorský zápis, sepsaný JUDr. Ingrid Švecovou, soudní exekutorkou dne 22.10.2009, č.j. 091 EZ 298/2009, a k vymožení pohledávky je vedeno exekuční řízení na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 02.09.2010, č.j. 94 EXE 11922/2010-9, jejímž provedením byla pověřena soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová.

Z usnesení soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové č.j. 091EX 04961/10-040 ze dne 16.09.2011 soud zjistil, že v exekuční věci výše označené ve věci oprávněného Rostislava Ostřížka proti povinnému Eduardu anonymizovano dlužnou částku ve výši 1.500.000,-Kč s příslušenstvím bylo rozhodnuto tak, že namísto oprávněného Rostislava Ostřížka vstupuje do řízení nový oprávněný Trapema s.r.o. (tehdy s obchodní firmou Trape CZ s.r.o.).

Ke sporné pohledávce č. 3 soud zjistil:

Z exekutorského zápisu č. 091 EZ 261/2009 vzal soud za prokázáno, že byl sepsaný dne 06.10.2009, v Praze, Mgr. Adamem Hasákem, exekutorským kandidátem soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 3, Seifertova 17, na základě zmocnění, jehož stejnopis tvoří přílohu č. 1 tohoto exekutorského zápisu, v přítomnosti účastníků jemu osobně jménem i příjmením neznámých, kteří prokázali svoji totožnost příslušnými průkazy, a to Rudolfa Čajana, označeného rodným číslem, bydlištěm a číslem občanského průkazu jako osoby oprávněné a Eduarda Hadvigy, označeného rodným číslem, bydlištěm a číslem občanského průkazu jako osoby povinné. Z tohoto exekutorského zápisu vyplývá, že Eduard Hadviga svůj závazek uznal a zavázal se zaplatit oprávněnému pohledávku z titulu smluv o půjčce ze dne 07.10.2008 v celkové výši 1.500.000,-Kč, nejpozději 31.10.2009 s tím, že pro případ prodlení se zavázal zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně od prvního dne prodlení až do úplného zaplacení dluhu. Současně byla sjednána přímá vykonatelnost exekutorského zápisu v případě prodlení.

Ze zmocnění ze dne 04.08.2009 soud zjistil, že JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, se sídlem Praha 3-Žižkov, Seifertova 17 zmocnila svého zaměstnance Mgr. Adama Hasáka, exekutorského kandidáta ve smyslu ust. § 25 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v platném znění, k vykonávání jednotlivých úkonů, které jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti, zejména k sepisování exekutorských zápisů. Listina je podepsána JUDr. Ingrid Švecovou, soudní exekutorkou.

ICM R

Z exekučního příkazu JUDr. Ingrid Švěcové, soudní exekutorky, č.j. 091 EX 09260/09 -014 ze dne 30.03.2010 soud zjistil, že exekutorka, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 23.02.2010, č.j. 53 Nc 12806/2009-23, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu-exekutorského zápisu, který vydal Exekutorský úřad Praha 3 dne 06.10.2009, č.j. 091 EZ 261/2009, k uspokojení pohledávky oprávněného Rudolfa Čajana proti povinnému Eduardu anonymizovano výši 1.500.000,-Kč s příslušenstvím, rozhodla tak, že nařídila v souladu s ust. § 69a zákona č. 120/2001 Sb. podle vykonatelného exekučního titulu-exekutorského zápisu, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce jistiny 1.500.000,-Kč a nákladů exekuce, jejichž výše bude stanovena v průběhu řízení, exekuci zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění manželů povinného Eduarda Hadvigy a Andrey anonymizovano a to na nemovitosti v exekučním příkazu uvedené. Dle doložky na exekučním příkaze rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.04.2010. Exekuční příkaz podepsal Mgr. Adam Hasák, exekutorský kandidát, pověřený soudní exekutorkou JUDr. Ingrid Švecovou.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi Rudolfem Čajanem jako postupitelem a žalovaným jako postupníkem dne 20.08.2011 soud zjistil, že byla postoupena pohledávka za dlužníkem Eduardem Hadvigou ve výši 1.500.000,-Kč s příslušenstvím 0,1 % denně od 01.11.2009 do zaplacení z titulu smlouvy o půjčce, uzavřené mezi postupitelem jako věřitelem a dlužníkem 07.10.2008. Postupovaná pohledávka byla dále identifikována tak, že k ní existuje exekuční titul-exekutorský zápis, sepsaný JUDr. Ingrid Švecovou, soudní exekutorkou ze dne 06.10.2009, č.j. 091 EZ 261/2009 s tím, že k vymožení pohledávky je vedeno exekuční řízení na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 23.02.2010, č.j. 53 Nc 12806/2009-23, jejímž provedením byla pověřena soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová.

Z usnesení soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové č.j. 091 EX 09260/09-099 ze dne 16.09.2011 soud zjistil, že ve shora uvedené exekuční věci oprávněného Rudolfa Čajana proti povinnému Eduardu anonymizovano dlužnou částku ve výši 1.500.000,-Kč s příslušenstvím bylo rozhodnuto tak, že namísto oprávněného Rudolfa Čajana vstupuje do řízení nový oprávněný Trapema s.r.o. (tehdy s obchodní firmou Trape CZ s.r.o.).

Ke sporné pohledávce č. 4 soud zjistil:

Z exekutorského zápisu č. 091 EZ 166/2009 vzal soud za prokázané, že byl sepsaný dne 24.06.2009, v Praze, Mgr. Adamem Hasákem, exekutorským kandidátem soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 3, Seifertova 17, na základě zmocnění, jehož stejnopis tvoří přílohu č. 1 tohoto exekutorského zápisu, v přítomnosti účastníků jemu osobně jménem i příjmením neznámých, kteří prokázali svoji totožnost příslušnými průkazy, a to Josefa Jašurka, označeného rodným číslem, státním občanstvím a číslem občanského průkazu na straně jedné jako osoby oprávněné a Eduarda Hadvigy, označeného rodným číslem, bydlištěm na straně druhé jako osoby povinné. Eduard Hadviga v tomto exekutorském zápisu svůj závazek uznal, zavázal se zaplatit oprávněnému 980.000,-Kč z titulu poskytnuté půjčky nejpozději do 24.07.2009 a dále svolil, že pokud dluh specifikovaný v tomto exekutorském zápisu neuhradí řádně a včas, aby podle něj byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí, nebo exekuce ve smyslu ust. § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb.

ICM R

Ze zmocnění k vykonání jednotlivého úkonu ze dne 24.06.2009 soud zjistil, že zmocnitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 3, Seifertova 17 zmocnila tímto ve smyslu ust. § 21 odst. 1 exekučního řádu svého zaměstnance Mgr. Adama Hasáka, exekutorského kandidáta k sepsání exekutorského zápisu podle § 78 písm. b) exekučního řádu, včetně vydání jeho prvního stejnopisu, a to pod číslem zápisu 091 EZ 166/2009. Listina je označena jako příloha č. 1, je podepsána JUDr. Ingrid Švecovou, soudní exekutorkou a Mgr. Adamem Hasákem, exekutorským kandidátem, který na ní uvedl, že zmocnění v plném rozsahu přijímá dne 24.06.2009.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 12.09.2011 soud zjistil, že smluvní strany Josef Jašurek jako postupitel a žalovaný jako postupník uzavřeli smlouvu, na základě které byla postoupena pohledávka za dlužníkem Eduardem Hadvigou ve výši 980.000,-Kč z titulu půjčky na základě směnky vlastní, bez protestu, ze dne 08.12.2008 na směnečnou sumu 980.000,-Kč. Pohledávka je dále identifikována tak, že k ní existuje exekuční titul-exekutorský zápis, sepsaný JUDr. Ingrid Švecovou, soudní exekutorkou, Exekutorský úřad Praha 3, dne 24.06.2009, č.j. 091 EZ 166/2009.

Dále soud zjistil:

Z listiny ze dne 09.11.2011 adresované žalovanému vzal soud za prokázáno, že dlužnice Andrea anonymizovano uplatnila vůči žalovanému námitku relativní neplatnosti všech právních úkonů jejího manžela, které jsou popsané v listině a které se týkají pohledávek č. 1-č. 4, které žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice. Jak plyne z podacího lístku, tuto listinu dlužnice žalovanému odeslala doporučeně.

Z výpisu z katastru nemovitostí prokazujícího stav k datu 30.05.2012 a k datu 02.11.2015-Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek, list vlastnictví 2036, soud zjistil, že vlastnické právo Eduarda Hadvigy a Andrey anonymizovano nemovitostem v SJM, konkrétně k parcele 2909/1 o výměře 503 m2-zastavěná plocha a nádvoří a stavbě v části obce Frýdek, číslo popisné 1111 rodinný dům na parcele 2909/1, bylo omezeno zástavním právem exekutorským k zajištění pohledávky ve výši 1.500.000,-Kč s příslušenstvím na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Praha 3, 91 EX 9260/2009 ze dne 30.03.2010, které nabylo právní moci 02.04.2010, k zajištění pohledávky ve výši 600.000,-Kč s příslušenstvím na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Praha 3, 091 EX 04959/2010 ze dne 24.06.2010, s právní mocí ke dni 02.07.2010 a k zajištění pohledávky ve výši 1.500.000,-Kč včetně příslušenství na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Praha 3, 91 EX 4961/2010 ze dne 09.12.2010 s právní moci ke dni 14.12.2010. Z výpisu z katastru nemovitostí vzal dále soud za prokázáno, že tehdy manželé anonymizovano (Eduard a Andrea) zajistili pohledávky různých věřitelů majetkem zapsaným na LV 2036, a to ve výši od 600.000,-Kč do 5.000.000,-Kč.

Z dopisu JUDr. Soukenkové-zástupkyně Eduarda Hadvigy ze dne 09.04.2009 adresovaného zástupci dlužnice JUDr. Karlu Guziurovi, vzal soud za prokázáno, že zástupkyně Eduarda Hadvigy sdělila zástupci Andrey anonymizovano že její mandant si je vědom toho, že paní anonymizovano spolumajitelkou domu (dům je v SJM), když v textu se blíže dům

ICM R označuje jako dům na třídě T.G. Masaryka č.p. 1111, Frýdek-Místek, v rámci dopisu byl učiněn návrh na vypořádání SJM. Mezi účastníky řízení nebylo sporné, že jedná o nemovitost zapsanou u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek, list vlastnictví 2036, konkrétně parcelu 2909/1 o výměře 503 m2-zastavěná plocha a nádvoří a stavbu v části obce Frýdek, číslo popisné 1111 rodinný dům na parcele 2909/1.

Z důkazu označeného žalovaným, a to rozsudku ze dne 06.11.1996, č.j. 56 C 55/96-22, který nabyl právní moci 16.12.1996 (pokud jde o rozvod) a 28.12.1996 (pokud jde o úpravu práv a povinností k nezletilému dítěti), a kterým bylo rozvedeno manželství Eduarda Hadvigy s Yvonou anonymizovano (tedy nikoliv s dlužnicí) uzavřené dne 20.12.1986, soud neučinil pro věc žádné relevantní zjištění, neboť rozsudek neřešil majetkové poměry manželství Eduarda a Andrey anonymizovano .

Z rejstříku ISIR bylo zjištěno, že u Eduarda Hadvigy (manžela dlužnice) byl dne 02.05.2012 usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 20460/2011-A-28 zjištěn úpadek, návrh na povolení oddlužení byl zamítnut, na jeho majetek byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Petr Klus, CSc.

Z přihlášky P16 věřitele-Trapema s.r.o. do insolvenčního řízení sp. zn. KSOS 33 INS 20460/2011 soud zjistil, že přihláškou pohledávky doručenou soudu dne 31.05.2012 přihlásil tento věřitel č. 16 do insolvenčního řízení dlužníka Eduarda Hadvigy pohledávky se stejným důvodem vzniku jako v insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 33 INS 12040/2011, avšak v celkové výši 7.644.881,22 Kč. Usnesením ze dne 22.06.2016, č. j. KSOS 33 INS 20460/2011-P16-5, vzal soud na vědomí částečné zpětvzetí popření dílčích pohledávek č. 1-č. 4. Pohledávka P16 se tak pokládala za zjištěnou v celkové výši 4.580.000,-Kč. Popřeno zůstalo 3.064.881,22 Kč. Podáním doručeným soudu dne 21.06.2016 vzal věřitel přihlášenou pohledávku částečně zpět v celkové výši 3.064.881,22 Kč (v rozsahu popření) a současně vzal přihlášené dílčí pohledávky č. 1-č. 3 zpět v části týkající se práva na uspokojení ze zajištění. Usnesením ze dne 24.06.2016, č.j. KSOS 33 INS 20460/2011-P16-7, vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele Trapema s. r. o., a to u dílčí pohledávky č. 1 ve výši 131.727,04 Kč a co do práva na uspokojení ze zajištění celé přihlášené pohledávky, u dílčí pohledávky č. 2 ve výši 1.347.000,-Kč a co do práva na uspokojení ze zajištění celé přihlášené pohledávky,u dílčí pohledávky č. 3 ve výši 1.371.000,-Kč a co do práva na uspokojení ze zajištění celé přihlášené pohledávky,u dílčí pohledávky č. 4 ve výši 215.154,18 Kč. Věřitel Trapema s.r.o. se tak nadále účastní insolvenčního řízení s dlužníkem Eduardem Hadvigou s nezajištěnou přihláškou pohledávky v celkové výši 4.580.000,-Kč.

Z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě KSOS 33 INS 12040/2011, jakož i z rejstříku ISIR, konkrétně z insolvenčního návrhu dlužnice Andrey Bojkové (dříve anonymizovano , je soudu známa skutečnost, že dlužnice sama v insolvenčním návrhu uvedla, že převzala závazek (půjčku) ve výši 5.000.000,-Kč (splatnou nejpozději do 19.04.2010), jehož aktuálním věřitelem je Samakaron, s.r.o., a dále také závazek (půjčku) ve výši 120.000,-Kč vůči Ing. Juliu Mlynářovi (ze dne 15.03.2010 splatnou 15.03.2011), a že disponuje nemovitým majetkem, který je ve společném vlastnictví manželů, a to rodinným domem č.p. 1111, v části obce Frýdek, nacházejícím se na pozemku parc. č. 2909/1, zastavěná plocha a nádvoří, jakož i pozemkem parc. č. 2909/1 (vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro

ICM R

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek, list vlastnictví 2036).

Východiskem pro právní posouzení věci je tedy závěr soudu (který vychází z listin, kterými bylo provedeno dokazování a ze skutečností, které nebyly mezi účastníky sporné), že žalovaný jako věřitel označený č. 4 prostřednictvím přihlášky P4 uplatnil v insolvenčním řízení s dlužnicí Andreou Bojkovou (dříve anonymizovano ) vykonatelnou, zajištěnou, peněžitou, nepodmíněnou pohledávku č. 1 ve výši 699.739,15 Kč za manželem dlužnice Eduardem Hadvigou (obligační dlužník) zajištěnou majetkem ve společném jmění manželů Eduarda Hadvigy a Andrey anonymizovano z titulu neuhrazené půjčky, která byla poskytnuta na základě dvou směnek, potvrzenou exekutorským zápisem ze dne 24.06.2009, kterou nabyl smlouvou o postoupení pohledávky od původního věřitele Kamila Studeného dne 03.08.2011. V exekutorském zápise, který byl sepsán exekutorským kandidátem dne 24.06.2009, č. 091 EZ 165/2009, Eduard Hadviga uznal svůj závazek a svolil k přímé vykonatelnosti v případě prodlení. Pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužnice a bylo uplatněno právo na uspokojení ze zajištění z důvodu exekučního příkazu č.j. 091 EX 04959/10-010 ze dne 24.06.2010, kterým byla nařízena exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění povinného-manžela dlužníka. Tento exekuční příkaz nebyl právní moci dne 02.07.2010. Dále žalovaný uplatnil vykonatelnou, zajištěnou, peněžitou a nepodmíněnou pohledávku č. 2 ve výši 2.470.500,-Kč za manželem dlužnice Eduardem Hadvigou (obligační dlužník), zajištěnou majetkem ve společném jmění manželů Eduarda Hadvigy a Andrey anonymizovano titulu neuhrazení peněžitého závazku ze smluv o půjčce, potvrzenou exekutorským zápisem ze dne 22.10.2009, kterou nabyl smlouvou o postoupení pohledávky od věřitele Rostislava Ostřížka ze dne 20.08.2011. V exekutorském zápise, který byl sepsán exekutorským kandidátem dne 22.10.2009, č. 091 EZ 298/2009, Eduard Hadviga uznal svůj závazek, zavázal se jej splatit nejpozději do 16.11.2009 a svolil k přímé vykonatelnosti exekutorského zápisu v případě svého prodlení. Tato pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a bylo uplatněno právo na uspokojení ze zajištění z důvodu exekučního příkazu č.j. 091 EX 04961/10-013 ze dne 09.12.2010, kterým byla nařízena exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění povinného-manžela dlužníka. Exekuční příkaz nabyl právní moci 14.12.2010. Pohledávka č. 3 ve výši 2.494.500,-Kč byla rovněž uplatněna jako vykonatelná, zajištěná, peněžitá a nepodmíněná, když se jedná o pohledávku za manželem dlužnice Eduardem Hadvigou (obligační dlužník), zajištěnou majetkem ve společném jmění manželů Eduarda Hadvigy a Andrey anonymizovano titulu neuhrazení peněžitého závazku ze smlouvy o půjčce, potvrzenou exekutorským zápisem ze dne 06.10.2009, která byla na žalovaného postoupena smlouvou o postoupení pohledávky od věřitele Rudolfa Cajana dne 20.08.2011. V exekutorském zápise, který sepsal exekutorský kandidát dne 06.10.2009, č. 091 EZ 261/2009, Eduard Hadviga uznal svůj závazek, zavázal se jej splatit nejpozději do 31.10.2009 a svolil k přímé vykonatelnosti exekutorského zápisu v případě svého prodlení. Pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a bylo uplatněno právo na uspokojení ze zajištění z důvodu exekučního příkazu č.j. 091 EX 09260/09-014 ze dne 30.03.2010, kterým byla nařízena exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění povinného-manžela dlužníka. Exekuční příkaz nabyl právní moci 02.04.2010. Pohledávka č. 4 ve výši 1.142.995,47 Kč byla uplatněna jako vykonatelná, nezajištěná, peněžitá a nepodmíněná. Jedná se o pohledávku věřitele za manželem dlužnice Eduardem Hadvigou (obligační dlužník) z titulu neuhrazení peněžitého závazku z půjčky, která byla poskytnuta na základě směnky

ICM R vlastní, ze dne 08.12.2008, potvrzenou exekutorským zápisem ze dne 24.06.2009, kterou nabyl smlouvou o postoupení pohledávky od původního věřitele Josefa Jašurka dne 12.09.2011. V exekutorském zápise, který byl sepsán exekutorským kandidátem dne 24.06.2009, č. 091 EZ 166/2009, Eduard Hadviga uznal svůj závazek, zavázal se jej splatit nejpozději 24.07.2009 a svolil k přímé vykonatelnosti exekutorského zápisu v případě svého prodlení. Výpisem z katastru nemovitostí bylo prokázáno a mezi účastníky rovněž nebylo sporné, že vlastnické právo Eduarda Hadvigy a Andrey anonymizovano nemovitostem v SJM, konkrétně k parcele 2909/1 o výměře 503 m2-zastavěná plocha a nádvoří a stavbě v části obce Frýdek, číslo popisné 1111 rodinný dům na parcele 2909/1, bylo omezeno zástavním právem exekutorským k zajištění pohledávky ve výši 1.500.000,-Kč s příslušenstvím na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Praha 3, 91 EX 9260/2009 ze dne 30.03.2010, které nabylo právní moci 02.04.2010, k zajištění pohledávky ve výši 600.000,-Kč s příslušenstvím na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Praha 3, 091 EX 04959/2010 ze dne 24.06.2010, s právní mocí ke dni 02.07.2010 a k zajištění pohledávky ve výši 1.500.000,-Kč včetně příslušenství na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Praha 3, 91 EX 4961/2010 ze dne 09.12.2010 s právní moci ke dni 14.12.2010. Mezi účastníky řízení pak nebylo sporu (žádný z nich v tomto směru neuplatnil námitky) o tom, že v řízení o návrhu na nařízení exekuce nedostatky exekučních titulů namítány nebyly a že exekutorská zástavní práva dosud nezanikla. Z výpisu z katastru nemovitostí pak vyplývá i to, že tehdy manželé Eduard a Andrea anonymizovano pohledávky různých věřitelů majetkem zapsaným v SJM u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek, list vlastnictví 2036, a to ve výši od 600.000,-Kč do 5.000.000,-Kč. Sama dlužnice ve svém insolvenčním návrhu uvedla, že převzala závazek (půjčku) ve výši 5.000.000,-Kč (splatnou nejpozději do 19.04.2010), jehož aktuálním věřitelem je Samakaron, s.r.o., a dále také závazek (půjčku) ve výši 120.000,-Kč vůči Ing. Juliu Mlynářovi (ze dne 15.03.2010 splatnou 15.03.2011), a že disponuje nemovitým majetkem, který je ve společném vlastnictví manželů, a to rodinným domem č.p. 1111, v části obce Frýdek, nacházejícím se na pozemku parc. č. 2909/1, zastavěná plocha a nádvoří, jakož i pozemkem parc. č. 2909/1 (vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek, list vlastnictví 2036). U Eduarda Hadvigy (manžela dlužnice) byl dne 02.05.2012 usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 20460/2011-A-28 zjištěn úpadek, návrh na povolení oddlužení byl zamítnut, na jeho majetek byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Petr Klus, CSc. Z listin v přihlášce P16 věřitele-Trapema s.r.o. do insolvenčního řízení Eduarda Hadvigy sp. zn. KSOS 33 INS 20460/2011 soud zjistil, že tento věřitel se nadále účastní insolvenčního řízení s nezajištěnou přihláškou pohledávky v celkové výši 4.580.000,-Kč (původně byla přihlášena pohledávka v celkové výši 7.644.881,22 Kč).

Podle ust. § 3028 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platí, že není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Z uvedeného je zřejmé, že úprava společného jmění manželů se tak jakožto úprava spadající do oblasti práv rodinných řídí od 01.01.2014 novým občanským zákoníkem.

ICM R

Nicméně vznik těchto právních poměrů, ale i práva a povinnosti z nich vzniklé nejpozději dne 31.12.2013 (což je daný případ) se nadále posuzují podle dříve platného občanského zákoníku. Soud proto aplikoval ust. zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku (dále jen OZ) ve znění účinném do 31.12.2013.

Rovněž vzhledem k tomu, že smlouvy o půjčkách byly uzavřeny mezi dvěma fyzickými osobami a na ně navazující exekutorské zápisy byly sepsány před rokem 2014, byl soud povinen posuzovat práva a povinnosti vzniklé z těchto smluv dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), neboť dle ust. § 3028 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), občanského zákoníku se tímto zákonem řídí jen práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti, což je od 01. 01. 2014. Dle ust. § 3028 odst. 3 NOZ platí, že není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy.

V prvé řadě bylo v žalobě namítáno, že veškeré půjčky (nárok na jejichž vrácení je právním důvodem přihlášených pohledávek žalovaného) poskytnuté manželu dlužnice jsou neurčité a nejsou řádně specifikovány, dále pak že exekutorské zápisy zcela v rozporu s hmotným právem určují smluvní úrok z prodlení mezi občany nepodnikateli. Tyto námitky soud za důvodné nepovažuje především proto, že byly uplatněny až v žalobě, a tedy v rozporu s ust. § 199 odst. 3 IZ, které zapovídá žalobkyni, tedy insolvenční správkyni, v případě vykonatelné pohledávky uplatnit jiné skutečnosti, než pro které pohledávku popřela.

Pokud jde o další argumentaci žalobkyně, že veškeré půjčky poskytnuté manželu dlužnice, stejně jako exekutorské zápisy o zaplacení dluhu a dohodě o jejich přímé vykonatelnosti, nebyly dlužnicí podepsány, respektive jedná se o úkony neplatné, neboť byly učiněny bez vědomí dlužnice jejím manželem Eduardem Hadvigou, soud dospěl k závěru, že ji nelze přisvědčit z následujících důvodů.

Společné jmění manželů tvoří také závazky, které některému z manželů vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků, týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru, přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého (§ 143 odst. 1 písm. b) OZ). Také pro závazky ve společném jmění manželů platí, že jejich obvyklou správu může vykonávat každý z manželů, v ostatních záležitostech je však zapotřebí souhlasu obou manželů. Je proto namístě odlišit úkony patřící do obvyklé správy majetku od úkonů, které tuto obvyklou správu přesahují. Jde-li o úkony, přesahující obvyklou správu, má nedodržení souhlasu obou manželů za následek neplatnost právního úkonu. Závazek, jehož rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, a který převzal jeden z nich bez souhlasu druhého, ovšem není závazkem, který náleží do společného jmění manželů a režim § 145 odst. 2 OZ na něj nedopadá. Lze tedy uzavřít, že manžel dlužnice nepotřeboval k uzavření posuzovaných smluv či exekutorských zápisů souhlas či podpis dlužnice, a tyto úkony nejsou pro absenci tohoto podpisu neplatné. Ostatně právní závěr, podle kterého uzavřel-li za trvání manželství smlouvu o půjčce jako dlužník jen jeden za manželů, nepotřebuje k tomu souhlas druhého manžela, a to ani v případě, že nejde o běžnou záležitost a bez ohledu na to, jak byly získané finanční prostředky následně použity, je již dlouhodobě přijímán. Potud je tedy argumentace insolvenční správkyně, kterou použila v incidenčním sporu o relativní neplatnosti všech smluv a následně exekutorských zápisů, a to s odkazem na ust. § 145 odst. 2 OZ, nedůvodná.

ICM R

Ani námitce žalobkyně, že rozsah předmětných pohledávek přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého (§ 143 odst. 1 písm. b) OZ), soud nepřisvědčil, a to z důvodu, že žalobkyně přes poučení soudu dle ust. § 118a odst. 3 o.s.ř. k této námitce nenavrhla žádné konkrétní důkazy. Naopak to byl žalovaný, který prokázal, že závazky převzaté manželem dlužnice v rozhodném období (za trvání manželství) nijak nevybočují z této míry, když hospodářské poměry manželství byly takové, že sama dlužnice v témže časovém období převzala závazek (půjčku) ve výši 5.000.000,-Kč (splatnou nejpozději do 19.04.2010), jehož aktuálním věřitelem je Samakaron, s.r.o. a dále také závazek (půjčku) ve výši 120.000,-Kč vůči Ing. Juliu Mlynářovi (ze dne 15.03.2010 splatnou 15.03.2011), a společné jmění manželů anonymizovano tvořil mimo jiné majetek: rodinný dům č.p. 1111, v části obce Frýdek, nacházející se na pozemku parc. č. 2909/1, zastavěná plocha a nádvoří, jakož i pozemek parc. č. 2909/1 (vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek, list vlastnictví 2036), kdy oba manželé zajistili tímto majetkem pohledávky různých věřitelů, a to ve výši od 600.000,-Kč do 5.000.000,-Kč.

Další námitkou žalobkyně bylo, že exekutorské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti sepsané Mgr. Adamem Hasákem, exekutorským kandidátem, a to konkrétně č. 091 EZ 165/2009 ze dne 24.06.2009 (pohledávka č. 1), č. 091 EZ 298/2009 ze dne 22.10.2009 (pohledávka č. 2) a č. 091 EZ 261/2009 ze dne 06.10.2009 (pohledávka č. 3), na základě, kterých byla nařízena u pohledávek č. 1 až č. 3 exekuce proti povinnému Eduardu anonymizovano exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve společném jmění povinného a Andrey anonymizovano a dále exekutorský zápis č. 091 EZ 166/2009 ze dne 24.06.2009 (pohledávka č. 4), nesplňují veškeré náležitosti vyžadované exekučním řádem. Exekutorský zápis podle § 78 písm. a) zákona 120/2001 Sb. (exekuční řád-dále jen EŘ) je ustanovením § 40 odst. 1 písm. d) prohlášen exekučním titulem stejně jako notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Obdobně notářskému zápisu je i zde nutné posuzovat, zda exekutorský zápis splňuje určité formální a věcné požadavky; v usnesení ze dne 25.08.2004, sp.zn. 20 Cdo 1232/2004, Nejvyšší soud ČR uzavřel, že exekutorský zápis je exekučním titulem, jestliže splňuje náležitosti stanovené v § 78 písm. a) a násl. EŘ. Zvláštní problém představuje exekutorský zápis, který sepsal exekutorský koncipient či exekutorský kandidát. Podle § 21 odst. 1 EŘ ve znění do 30.10.2009 exekutor mohl koncipienta písemně zmocnit k vykonání jednotlivých úkonů, které jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti. Dle § 25 EŘ ve znění do 30.10.2009 mohl exekutor kandidáta písemně zmocnit k provedení jednotlivých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

Nelze tedy mít pochyb o tom, že úkonem, který je předmětem další činnosti exekutora, je i sepisování exekutorských zápisů; podle § 78 EŘ ve znění účinném do 30.10.2009 platilo, že v rámci další činnosti exekutor sepíše na žádost exekutorský zápis a) o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní nebo b) o osvědčení skutkového děje a stavu věci podle § 77.

Z judikatury Nejvyššího soudu ČR vydané za účinnosti znění EŘ do 30.10.2009 vyplývá, že exekučním titulem je i exekutorský zápis podle § 78 písm. a) EŘ, který sepsal exekutorský koncipient či kandidát, byl-li exekutorem k jeho sepsání písemně zmocněn.

ICM R

Postačí, pokud je zmocnění obsaženo v jiné (samostatné) listině, za předpokladu, že je dostatečně určité a srozumitelné a identifikuje oprávnění k sepsání konkrétního zápisu. Zmocnění exekutorského koncipienta či kandidáta k sepisu exekutorského zápisu musí být při nařízení exekuce doloženo spolu s tímto zápisem, jinak není exekutorský zápis způsobilým exekučním titulem (viz stanovisko Nejvyššího soudu ČR k výkladu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, sp. zn. Cpjn 200/2005). Teprve novelizované ustanovení § 21 odst. 1 a § 25 EŘ vyplývající ze zákona č. 286/2009 Sb. účinného od 01.11.2009 umožnilo exekutorovi, aby koncipienta písemně pověřil prováděním úkonů, které jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti a kandidáta písemně pověřil prováděním úkonů v exekuční nebo další činnosti.

Vycházeje ze shora uvedených úvah s přihlédnutím k obsahu exekutorských zápisů včetně jejich příloh (zmocnění) soud uzavírá k pohledávkám č. 1 až č. 3, že:

-exekutorský zápis (ve vztahu k pohledávce č. 1) č. 091 EZ 165/2009 byl sepsán dne 24.06.2009, v Praze, Mgr. Adamem Hasákem, i když z písemného pověření k sepsání tohoto zápisu ze dne 24.06.2009 (dle § 21 odst. 1 a nikoliv podle § 25 EŘ) vyplývalo, že tento zaměstnanec byl pověřen k sepsání exekutorského zápisu podle § 78 písm. b) EŘ ve znění účinném do 30.10.2009 (tj. k osvědčení skutkového děje) a nikoliv podle § 78 a) k sepsání dohody se svolením k přímé vykonatelnosti, -exekutorský zápis (ve vztahu k pohledávce č. 2) 091 EZ 298/2009 byl sepsán dne 22.10.2009, v Praze, Mgr. Adamem Hasákem, exekutorským kandidátem, i když jeho písemné pověření ze dne 04.08.2009 k sepsání tohoto zápisu bylo formulováno jen obecně, tj. neplynulo z něj, ke kterému konkrétnímu (jednotlivému) zápisu byl zmocněn. -exekutorský zápis (ve vztahu k pohledávce č. 3) č. 091 EZ 261/2009 byl sepsán dne 06.10.2009, v Praze, Mgr. Adamem Hasákem, exekutorským kandidátem, i když jeho písemné pověření ze dne 04.08.2009 k sepsání tohoto zápisu bylo formulováno jen obecně, tj. neplyne z něj, ke kterému konkrétnímu (jednotlivému) zápisu byl zmocněn.

Jen na okraj soud poznamenává, že nedostatek náležitostí exekutorských zápisů, spočívající v absenci místního určení (Praha) a ověření totožnosti (příslušnými průkazy) naopak neshledal, a to i s ohledem na názory prezentované v nálezu Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 1005/12 ze dne 31.01.2013.

I přes závěry o existenci formálních nedostatků exekutorských zápisů ve vztahu k vykonatelným pohledávkám č. 1 až č. 3, tj. oprávnění k sepsání konkrétního zápisu, však dle názoru soudu nelze dovozovat neplatnost vzniku předmětného zajištění (zde exekutorských zástavních práv) zřízeného na základě pravomocných usnesení o nařízení exekuce, resp. na ně navazujících pravomocných exekučních příkazů z následujících důvodů.

Za zástavní právo zřízené soudem lze považovat i exekutorské zástavní právo zřízené podle 69a EŘ, protože úkony soudního exekutora se považují za úkony exekučního soudu (§ 28 věta druhá EŘ). Exekutorské zástavní právo bylo uzákoněno zákonem č. 286/2009 Sb. (novela exekučního řádu) s účinností od 01.11.2009. Nestanoví-li tento zákon (EŘ) jinak, použijí se na provádění exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech (§ 69a EŘ ve znění kdy byla předmětná

ICM R exekuce prováděna). Analogicky tomu, jaký následek ve vztahu k platnosti zřízení soudcovského zástavního práva pravidelně vyvolává pravomocné usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, a to i v případě, že by takové soudní rozhodnutí bylo věcně nesprávné (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.2009, sp. zn. 20 Cdo 1562/2009), je nutno uzavřít, že též exekutorské zástavní právo v souladu s ustanovení § 156 odst. 1 OZ. ve spojení s § 69a odst. 2 EŘ vzniká na základě pravomocného rozhodnutí soudu, resp. doručením příslušného exekučního příkazu katastrálnímu úřadu, vždy však vázaného na právní moc usnesení o nařízení exekuce, bez něhož nelze uspokojení ze zástavy realizovat (exekuci provést), bez ohledu na to, zda je toto pravomocné rozhodnutí věcně správné či nikoli. A stejně jako je pro všechny orgány závazné (v rozsahu zákonem stanoveném) pravomocné usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva (viz § 159a odst. 4, § 167 odst. 2 o. s. ř.), musí být za použití § 69a odst. 2 EŘ respektováno též pravomocné usnesení o nařízení exekuce zřízením exekutorského práva zástavního. Veškeré případné nedostatky exekučních titulů, na jejichž základě se oprávněný nařízení exekuce domáhá, lze totiž namítat a uplatňovat pouze v řízení o návrhu na nařízení exekuce, a to pouze do doby, než usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci. V žádném jiném soudním řízení nelze otázku splnění předpokladů pro nařízení exekuce řešit, jelikož jsou všechny ostatní soudy obsahem pravomocného usnesení o nařízení exekuce vázány.

Konečně soud považuje také za nutné poukázat i na nález Ústavního soudu II. ÚS 1005/12 ze dne 31.01.2013, ve kterém bylo vyloženo nosné pravidlo přístupu obecného soudu při posuzování náležitostí exekutorského zápisu, dle kterého by soudy měly upřednostnit při zkoumání existence formálních náležitostí takového zápisu interpretaci umožňující realizovat vůli účastníků zápisu, kteroužto interpretaci sami očekávali. Přílišnou přísnost při posuzování formy úkonu vytkl Ústavní soud rovněž v nálezu sp. zn. III. ÚS 3660/11 ze dne 14. 3. 2012 (N 53/64 SbNU 667), dostupném též na http://nalus.usoud.cz, v němž konstatoval, že ani v případě formalizovaných právních úkonů, jako jsou směnky (konkrétně šlo o vyslovenou neplatnost směnky z důvodu nesouvislého textu směnečného prohlášení), nelze zcela odhlížet od skutečného obsahu vůle projevené příslušnou formou, a pokud tak soudy v důsledku přepjatého formalismu neučiní, dopustí se porušení práva účastníka řízení na spravedlivý proces.

S přihlédnutím k výše uvedenému soud uzavírá, že u vykonatelných pohledávek č. 1 až č. 3 exekutorská zástavní práva na nemovitostech ve společném jmění povinného Eduarda Hadvigy s Andreou Bojkovou (dříve anonymizovano ) platně vznikla, a to doručením předmětných exekučních příkazů o zřízení exekutorských zástavních práv příslušnému katastrálnímu úřadu. Zápis do katastru byl katastrálním úřadem proveden vkladem na základě exekučních příkazů, kterými bylo zřízeno exekutorské zástavní právo (přičemž vkladové řízení bylo zahájeno bez návrhu podle § 14 odst. 2 dojitím listiny katastrálnímu úřadu). Stejně jako podmínky vzniku zástavního práva, ať už zřízeného smluvně, ze zákona či rozhodnutím soudu, stanoví zákon, tak pouze zákon stanoví podmínky pro jeho pozdější zánik. Z platné právní úpravy nevyplývá a soudní praxe nedovozuje, že by účinky platného vzniku zástavního práva zřízeného pravomocným soudním rozhodnutím mohly později pominout, pokud by se v jiném soudním řízení (s příslušným exekučním řízením nijak nesouvisejícím) zjistilo, že usnesení o nařízení exekuce, resp. na něj navazující exekuční příkaz byl vydán na základě formálně vadného exekutorského zápisu. Naopak správnost zcela opačného stanoviska, tedy že jednou vydané pravomocné soudní rozhodnutí, kterým se zástavní právo zřizuje, je pro

ICM R všechny orgány právně závazné, byť se v předcházejícím řízení nějaké vady přece jen vyskytly, potvrzuje již zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1562/2009.

Jelikož nebylo sporu o tom, že u předmětných exekutorských zástavních práv dosud nenastala některá ze skutečností, jež by mohla jejich zánik přivodit, platně zřízena exekutorská zástavní práva nadále existují a žalovaný tak po právu jako zástavní věřitel uplatnil právo na uspokojení vykonatelných pohledávek č. 1 až č. 3 ze zajištění formou exekutorských zástavních práv zřízených k majetku náležejícího do majetkové postaty dlužnice Andrey Bojkové (dříve anonymizovano .

Pro úplnost právní argumentace ve vztahu k pohledávkám č. 1 až č. 3, které byly shledány pravými (s ohledem na námitku insolvenční správkyně, že pokud žalovaný tytéž pohledávky v insolvenčním řízení obligačního dlužníka Eduarda Hadvigy prokazatelně omezil o jejich příslušenství i zajištění, mělo by být žalobě vyhověno minimálně ve vztahu k příslušenství), soud dodává, že na výsledek tohoto incidenčního sporu nemůže mít žádný vliv, že žalovaný disponoval s přihláškou stejných pohledávek v jiném insolvenčním řízení, když věřiteli nelze upřít právo, aby v obou insolvenčních řízeních postupoval rozdílně, a to i s přihlédnutím k tomu, že do insolvenčního řízení Andrey Bojkové (dříve anonymizovano přihlásil pohledávky č. 1 až č. 3 jako zajištěné. Navíc za situace, kdy žalobkyně popřela pouze pravost těchto pohledávek, platí pravidlo, že soud může zkoumat pouze základ nároku, nikoliv již jeho výši.

Co se týká vykonatelné pohledávky č. 4, ve vztahu k níž žalovaný právo na uspokojení ze zajištění neuplatnil, soud zastává názor, že tato pohledávka žalovaného z titulu smlouvy o půjčce za manželem dlužnice Eduardem Hadvigou (obligačním dlužníkem) není uspokojitelná v insolvenčním řízení vedeném s Andreou Bojkovou (dříve anonymizovano ) z následujících důvodů.

Podle ustanovení § 145 OZ platilo, že závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně (odstavec 3). Z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně (odstavec 4). V této podobě platilo citované ustanovení občanského zákoníku již v době uzavření smlouvy o půjčce (ze dne 08.12.2008). Přitom jde o stejné znění, jež bylo vyloženo v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. září 2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005, uveřejněným pod číslem 24/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 24/2008 ).

Argumentace v R 24/2008 vyústila v závěr, podle kterého splnění závazku náležejícího do společného jmění manželů, sjednaného jen jedním z manželů, nemůže věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto manželů. V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu jde o závěr judikatorně ustálený (též proto, že byl přijat rozsudkem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, jímž jsou tříčlenné senáty Nejvyššího soudu povinny se řídit); srov. z poslední doby např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. července 2014, sp. zn. 21 Cdo 1388/2014, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. října 2014, sp. zn. 22 Cdo 1931/2014. Jinými slovy tím, že uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru nebo smlouvu o půjčce, nevznikla věřiteli podle právní úpravy institutu společného jmění manželů v OZ (ve znění účinném do 31. prosince 2013) za trvání dlužníkova manželství žádná pohledávka vůči manželu dlužníka, i když závazek, který na sebe dlužník

ICM R takovou smlouvou převzal, je závazkem, který tvoří společné jmění manželů ve smyslu § 143 odst. 1 písm. b) OZ. To platí bez zřetele k tomu, zda vůči (obligačnímu) dlužníku byla pohledávka z takové smlouvy věřiteli již přiznána pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím. Z titulu takto uzavřené smlouvy nemá věřitel žádnou pohledávku, kterou by mohl přihlásit do insolvenčního řízení vedeném na majetek manžela obligačního dlužníka. V poměrech upravených insolvenčním zákonem by důvod přijmout jiný (od závěru formulovaného pro mimoinsolvenční poměry v R 24/2008 odlišný) závěr (že věřitel má jen proto pohledávku i vůči manželu obligačního dlužníka), byl dán, jen kdyby určoval jinak insolvenční zákon. Žádné ustanovení insolvenčního zákona však důvod vykládat uvedenou problematiku jinak (než v R 24/2008) pro insolvenční poměry nezakládá. Neměl-li žalovaný (ve světle závěrů plynoucích z R 24/2008) žádnou pohledávku vůči manželce obligačního dlužníka před zahájením insolvenčního řízení vedeného na její majetek, nestal se majitelem pohledávky, kterou by mohl (v době od zahájení insolvenčního řízení do uplynutí propadné lhůty učené rozhodnutím o úpadku) přihlásit do insolvenčního řízení vedeného na majetek manželky obligačního dlužníka, ani dnem zahájení insolvenčního řízení vedeného na majetek manželky obligačního dlužníka. (Shodná argumentace jako v tomto odstavci odůvodnění rozsudku byla vyjádřena v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 32/2013 ze dne 31.08.2015).

Jsou-li v úpadku oba manželé (jako v této věci, v níž insolvenční soud prohlásil konkurs i na majetek manžela dlužnice), je třeba i při aplikaci ustanovení § 274 IZ, (které svým účelem míří jen na konkrétní vyjádření zásady, že jako první musí být uspokojeni věřitelé a teprve případný přebytek si mezi sebou mohou dělit manželé), respektovat zásadu poměrného uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení vyjádřenou v ustanovení § 1 písm. b) a v § 5 písm. a) IZ, což se projeví tím, že majetek ve společném jmění manželů (jeho nezajištěná část), se rozdělí mezi obě majetkové podstaty v poměru závazků jednotlivých manželů uspokojitelných z majetku ve společném jmění manželů. Tímto způsobem je dosaženo respektování zásad insolvenčního řízení a není možné připustit křížové přihlašování pohledávek, které by naopak vedlo k naprosto nepřípustné situaci, kdy by z výlučného majetku dlužníka mohli být uspokojování i věřitelé pohledávek, u kterých není daný dlužník obligačním dlužníkem, ale má jen povinnost strpět jejich uspokojení z majetku ve společném jmění manželů, nikoliv ze svého majetku výlučného.

Lze tedy uzavřít, že dlužnice Andrea Bojková (dříve anonymizovano nemá subjektivní právní povinnost vrátit peníze přenechané jejímu manželovi Eduardu anonymizovano základě smlouvy o půjčce, a to i za situace, bylo-li by odevzdání předmětu půjčky prokázáno, tedy plnit pohledávku č. 4 přihlášenou do insolvenčního řízení dlužnice, a to jako pohledávku nezajištěnou.

Z výše rozvedených důvodu soud žalobu, aby bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužnicí Andreou Bojkovou (dříve anonymizovano ) zajištěné, vykonatelné, nepodmíněné, peněžité pohledávky č. 1, č. 2, č. 3 celkem ve výši 5.664.723,15 Kč, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 12040/2011 přihláškou P4, zamítnul a ve zbytku žalobě na popření pravosti nezajištěné, vykonatelné, nepodmíněné, peněžité pohledávky č. 4 ve výši 1.142.995,47 Kč, vyhověl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost přihlášené pohledávky nemá úspěšný žalovaný právo na náhradu nákladů řízení proti

ICM R insolvenční správkyni, a jelikož v tomto sporu nebyl shledán důvod pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ, bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 02.08.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R