33 ICm 3196/2012
33 ICm 3196/2012-29 sp. zn. insolvenčního řízení: 38 INS 1964/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Milanem Podhrázkým ve věci žalobce: Mgr. Bc. Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Školou 1408, 463 11 Liberec, proti žalovanému: KOPPA, v. o. s., IČ: 25428578, se sídlem Hvězdná 491/21, 460 01 Liberec, insolvenční správce dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nádražní 216, 273 71 Zlonice, o určení popřené pohledávky, rozs udkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně za dlužníkem Jiřím Štefundou, anonymizovano , trvale bytem Nádražní 216, 273 71 Zlonice, ve výši 288.613 Kč, byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 38 INS 1964/2012, přihlášena jako pohledávka vykonatelná, p o p r á v u

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Praze dne 31. 10. 2012 se žalobkyně domáhá vydání rozhodnutí, kterým by soud určil, že její pohledávka za dlužníkem Jiřím Štefundou, anonymizovano , trvale bytem Nádražní 216, 273 71 Zlonice, ve výši 288.613 Kč, byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 38 INS 1964/2012, přihlášena jako pohledávka vykonatelná po právu.

Z insolvenčního spisu ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 38 INS 1964/2012 soud zjistil, že dne 29. 5. 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nádražní 216, 273 71 Zlonice, soud povolil řešení úpadku oddlužením, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný (usnesení Krajského soudu v Praze čj. 38 INS 1964/2012-A-12). Dne 3. 7. 2012 byla soudu doručena přihláška pohledávky žalobkyně v celkové výši 288.613 Kč (jistina ve výši 104.703 Kč z titulu 2x

Smlouva o půjčce následně Uznání dluhu , a příslušenství ve výši 183.910 Kč skládající se z úroků, zákonných úroků z prodlení a nákladů rozhodčího řízení); pohledávka byla označena jako vykonatelná s odkazem na rozhodčí nález vydaný rozhodcem Mgr. Romanem Havlínem dne 17. 2. 2011 (přihláška žalobkyně). Dne 20. 8. 2012 se ve věci konalo přezkumné jednání, kde žalovaný pohledávku žalobkyně uznal co do výše 133.560 Kč a popřel ve výši 155.053 Kč jako pohledávku nevykonatelnou ve smyslu přezkumného litu věřitele č. 20 (protokol o přezkumném jednání ze dne 20. 8. 2012). Jako důvod popření uvedené pohledávky žalovaný v rámci seznamu přihlášených pohledávek uvedl IS popírá náklady rozhodčího řízení ve výši 7.329 Kč, má za to, že rozhodčí doložka je neplatná. Dále popírá úrok za poskytnutí půjčky ve výši 7.000 Kč za 58 dní, který byl přihlášen v celkové výši 147.724 Kč (seznam přihlášených pohledávek). O popření přihlášené pohledávky byla žalobkyně informována (vyrozumění o popření pohledávky).

Žaloba byla v projednávané věci podána včas a byly splněny i další podmínky řízení. S přihlédnutím ke strohému a neúplnému odůvodnění popěrného úkonu žalovaným (není zřejmé, z jakého důvodu shledává rozhodčí doložku neplatnou, zcela absentují důvody popření přihlášeného příslušenství) vyzval soud žalovaného k vyjádření k podané žalobě, neboť bez jejího upřesnění nebylo ve věci možné rozhodnout.

Na výzvu soudu podle § 114b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), kterou soud uložil žalovanému, aby se ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení této výzvy písemně vyjádřil ve věci samé k žalobě, nereagoval žalovaný ani přes poučení podle § 114b odst. 5 o. s. ř.; výzva mu byla doručena dne 27. 3. 2013.

Podle § 114b odst. 5 o. s. ř., jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Podle § 153a odst. 3 o. s. ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 téhož ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Vzhledem k tomu, že žalovaný ani přes řádně podané poučení vyjádření ve věci samé soudu nezaslal a ani neuvedl důvod, který mu v tom brání, byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání. V této souvislosti soud pouze dodává, že aplikace ustanovení § 114 b o. s. ř. za splnění shora nastíněných podmínek (především popěrný úkon neobsahuje dostatečnou argumentaci) je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu přípustná i v incidenčních sporech (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 29 ICdo 5/2012).

Vzhledem k tomu, že ve věci uzavřít smír lze a s ohledem na zákonem stanovenou nevyvratitelnou domněnku uznání žalovaného byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, soud tedy ve smyslu ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř. vyšel z tvrzení žalobkyně a žalobě rozsudkem pro uznání plně vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, dle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání lze podle § 205b o. s. ř. odůvodnit jen tím, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen (ledaže místo samosoudce rozhodoval senát), anebo skutečnostmi či důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a o. s. ř. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 20. září 2013

JUDr. Milan Podhrázký, v.r . samosoudce Za správnost vyhotovení: Kristýna Gregorová