33 ICm 3135/2013
Jednací číslo: 33 ICm 3135/2013-38 (KSOS 33 INS 27255/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZS UDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobce Karla Buchlovského, nar. 06.03.1951, bytem Horymírova 369, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, proti žalovanému Mgr. Lukáši Stočkovi, se sídlem K Nemocnici 18, Nový Jičín, insolvenčnímu správci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Planiska 781, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01, o vyloučení věcí z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba, aby ze soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 27255/2012 byly vyloučeny movité věci, a to pásová pila Bomar Ergonomic 275.230 DG sepsaná pod položkou číslo m4 a kompresor Orlík PKS 17, rok výroby 1984, výrobní číslo 97145 sepsaný pod položkou číslo m8, s e z a m í t á .

II. Žalobce j e p o v i n e n zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku ve výši 8.464,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Luďka Hrušky.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou doručenou soudu dne 19.09.2013 se žalobce domáhal, aby ze soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 27255/2012 byly vyloučeny movité věci, a to pásová pila Bomar Ergonomic 275.230 DG sepsaná pod položkou číslo m4 a kompresor Orlík PKS 17, rok výroby 1984, výrobní číslo 97145 sepsaný pod položkou číslo m8. Žalobu odůvodnil tím, že žalovaný jako insolvenční správce zahrnul do majetkové podstaty dlužníka shora uvedenou pásovou pilu a kompresor, avšak tyto věci zakoupil žalobce v roce 2006 od Jana Kaně, bytem Nošovice čp. 194. U jednání žalobce doplnil skutková tvrzení v tom směru, že spolu s Janem Kaňou pracovali u pana anonymizovano , žalobce pracoval na svůj živnostenský list. Žalobce půjčil panu Kaňovi částku 8.000,-Kč, kterou mu pan anonymizovano ani po půl roce nevrátil, a protože neměl peníze na vrácení půjčené částky, dohodl se žalobce s panem Kaňou, že mu místo částky 8.000,-Kč dá pásovou pilu a kompresor. Protože se jedná o objemnější věci, půjčil si od pana anonymizovano dodávku a jeli pro tyto nástroje ve třech, tj. žalobce spolu se spolupracovníkem panem Jaroslavem Venerou a panem Kaňou. Pokud uvedl v žalobě, že pilu i kompresor nabyl v roce 2006, tak to byl jeho odhad. Zhruba před 4 lety se žalobce dozvěděl o tom, že pan anonymizovano zemřel, ale ve kterém roce zemřel, to už žalobci není známo. Jak pásovou pilu, tak i kompresor odvezli dodávkou do plechové haly v areálu Biocelu Paskov, kterou užíval pan Procházka k podnikání a nářadí se tam nacházelo po celou dobu, přičemž jej používal jak žalobce, tak příp. i jiní zaměstnanci, žalobce s tím souhlasil a od pana anonymizovano za to neobdržel žádnou finanční kompenzaci, neboť jako živnostník měl mít svoje vlastní nářadí.

Žalovaný neuznal nárok žalobce s odůvodněním, že dlužník dle svého prvotního sdělení převedl veškerý majetek, který vlastnil, na společnost PROCHÁZKA METAL s.r.o. Vzhledem k okolnostem převodu byl tento vyhodnocen jako neplatný právní úkon a předmětné věci byly sepsány do majetkové podstaty. Sepsaný majetek se v době prohlídky dne 26.03.2013 nacházel v prostorách, které dlužník označil jako prostory, jež má pronajaty k podnikání a veškeré věci v těchto prostorách jsou jeho majetkem. Při dalším jednání dlužník sdělil, že sepsané věci nikdy nevlastnil, jejich vlastnictví nemůže nijak doložit a teprve několik měsíců po provedeném soupisu uvedl, že jedním z vlastníků je i žalobce, který byl následně vyrozuměn. Vzhledem k tomu, že sepsané movité věci se nacházely v prostorách, které měl dlužník pronajaty k podnikání, tyto věci k podnikání užíval, označil je za svůj majetek a zejména vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo věrohodně doloženo vlastnictví sepsaných věcí a dlužník až s odstupem času uvedl, že movité věci jsou majetkem třetí osoby, má žalovaný za to, že movité věci jsou do soupisu zahrnuty oprávněně a tvrzení dlužníka je pouze účelové směřující k poškození věřitelů.

Rozhodovací praxe soudů se již v poměrech zákona o konkursu a vyrovnání ustálila na podmínkách, při jejichž kumulativním splnění soud těmto tzv. excindačním žalobám vyhoví a tyto jsou přiměřeně aplikovatelné také na vylučovací žalobu podanou podle insolvenčního

ICM R zákona. Je tedy třeba ve smyslu § 225 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) zkoumat, zda a) označený majetek byl pojat správcem do soupisu majetkové podstaty, b) vylučovací žaloba osoby odlišné od dlužníka došla soudu nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo oprávněné osobě doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo, c) žalovaným je insolvenční správce, d) v době, kdy soud rozhoduje, nadále trvají účinky úpadku a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě, e) osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokáže, že tato neměla být do soupisu zařazena a právo, které vylučuje její soupis do podstaty, svědčí žalobci.

Splnění podmínek uvedených pod písmenem a) až d) vyplývá z insolvenčního spisu sp. zn. KSOS 33 INS 27255/2012, jehož obsahem bylo provedeno dokazování. Soud tedy konstatuje, že vyhláškou ze dne 02.11.2012, č.j. KSOS 33 INS 27255/2012-A2 bylo zahájeno insolvenční řízení k návrhu dlužníka Zdeňka anonymizovano . Usnesením sp. zn. KSOS 33 INS 27255/2012-A12 ze dne 22.02.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Lukáš Stoček, proti kterému směřuje vylučovací žaloba a který do soupisu majetkové podstaty (B4) ze dne 02.05.2013 zahrnul pod položkou m4 pásovou pilu Bomar Ergonomic 275.230 DG a pod položkou m8 kompresor Orlík PKS 17, rok výroby 1984, výrobní číslo 97145. Usnesením ze dne 14.05.2013, č.j. KSOS 33 INS 27255/2012-B6 soud prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Žalobci bylo dne 26.08.2013 doručeno vyrozumění žalovaného ze dne 21.08.2013 o soupisu předmětných movitých věcí do majetkové podstaty dlužníka. Soud tak uzavírá, že žaloba byla podána včas podle § 225 odst. 2 IZ, směřuje proti pasivně legitimované osobě (insolvenčnímu správci) a jsou splněny také ostatní podmínky pro projednání vylučovací žaloby jakožto incidenčního sporu. Zbývá tedy posouzení podmínky poslední, a to, zda pásová pila a kompresor nenáleží do soupisu majetkové podstaty dlužníka a zda právo, které vylučuje jejich soupis, svědčí žalobci a za tím účelem soud provedl další dokazování ve věci.

Z výpisu z technologického centra MV ČR ze dne 22.07.2014 soud zjistil, že Jan anonymizovano , anonymizovano , naposledy bytem Nošovice čp. 194, zemřel 07.06.2004.

Z výpovědi svědka Jaroslava Venery soud zjistil, že žalobce zná asi 12-13 let, pracovali spolu pro pana Procházku. Pracoval u pana anonymizovano na živnostenský list, vždy v řádech několika týdnů, a to na výpomoc v letech 2005, 2006, 2008 a 2009. V roce 2005 to bylo někdy na jaře asi měsíc a půl a v roce 2006 asi od března po dobu čtyř měsíců. K žalobci má dobrý vztah, jsou kamarádi. Není mu známo, co měli mezi sebou žalobce a pan anonymizovano , pouze ví, že pan anonymizovano dal žalobci pilu na železo, ale neví za co. Jednalo se o rámovou pilu červené barvy, která měla rozměry na šířku asi 120 cm, na délku 30 cm, hloubka 30 cm. Asi v roce 2006 ho žalobce poprosil, aby mu pomohl přivézt pilu. Samotný převoz pily proběhl tak, že jeli s žalobcem nějakým autem do Nošovic, auto zajistil žalobce, který také vozidlo řídil. V Nošovicích již na ně čekal pan anonymizovano před nějakým domem, přičemž pilu měl v přístavku u domu, a protože pila byla těžká, tak ji do auta nakládali všichni tři. Nevšiml si, že by mezi žalobcem a panem Kaňou probíhalo nějaké předávání listin. Do auta nakládali pouze pilu, žádný jiný nástroj nenakládali. Nazpět jel pouze svědek s žalobcem a pilu vezli do dílen v Paskově, kde žalobce pracoval, přičemž žalobce říkal, že tu pilu nemá kam dát a že se

ICM R domluvil s panem Procházkou, že ji v té dílně může nechat. Pilu na dílně používali všichni, žalobce s tím souhlasil. O vlastnictví k pile mu žalobce řekl pouze tolik, že už je jeho, že něco s panem Kaňou měl. Domnívá se, že mu pan anonymizovano dlužil peníze, neboť pan anonymizovano si půjčoval peníze od více lidí na dílně, měl problémy s alkoholem.

Žalobce ve své výpovědi uvedl, že pan anonymizovano mu nevrátil dlužnou částku 8.000,-Kč, kterou mu půjčil, bylo to asi na podzim, ale přesně již neví, ve kterém roce, přičemž o půjčce peněz sepsali písemně smlouvu a dohodli se, že mu pan anonymizovano tuto částku vrátí do 3 měsíců. Pan anonymizovano byl kamarád a chtěl po něm vrátit pouze částku, kterou mu půjčil, tedy bez úroků. Jednání proběhlo v šatně v práci, a to po výplatě, kdy panu Kaňovi předal částku 8.000,-Kč z výplaty a současně sepsali smlouvu o půjčce. U uzavření smlouvy nikdo nebyl. Žádný doklad k této půjčce nemá, neboť když mu pan anonymizovano ve smluveném termínu peníze nevrátil, několikrát ho urgoval, a pak mu pan anonymizovano nabídl, že mu místo peněz, které nemá, dá nástroje, a to pásovou pilu a kompresor. Když mu tyto věci dal, tak žalobce panu Kaňovi vrátil sepsanou smlouvu a tedy žádný doklad o uzavření smlouvy již nemá. Nevzpomíná si, zda byl dohodě, že mu pan anonymizovano místo peněz dá předmětné dva nástroje, někdo další přítomen, přičemž k této dohodě došlo zhruba půl roku po uzavření smlouvy o půjčce. Pro kompresor a pásovou pilu jel spolu s panem Kaňou a se spolupracovníkem panem Venerou, který vozidlo řídil, a to do Nošovic, kde bydlel pan anonymizovano a kde měl uschovány předmětné nástroje, v nějakém přístěnku u domu. Zda tam měl ještě nějaké jiné nástroje, si už nevzpomíná. Pan anonymizovano měl ty nástroje doma z toho důvodu, že v dílně pana anonymizovano si spíše přivydělával a pracoval hlavně doma. Žalobci není známo, jaké nástroje potřeboval pan anonymizovano k výkonu své živnostenské činnosti ke své práci doma. Všichni tři to naložili do dodávky, kterou si žalobce půjčil od pana anonymizovano , kterému řekl, že si potřebuje něco odvézt od pana Kani s tím, že mu dluží nějaké peníze a že mu dá za to nějaké věci. Nevzpomíná si, že by konkretizoval tyto věci. Následně po nakládce nástrojů do dodávky dlužní úpis či smlouvu o půjčce, již si přesně nevzpomíná, vrátil panu Kaňovi. Jak pásovou pilu, tak i kompresor odvezl s panem Venerou a Kaňou do haly v areálu Biocelu Paskov, kde pracovali pro pana Procházku a nástroje tam zůstaly po celou dobu až do současné doby. V prostoru, kde byly nástroje uloženy, pracovalo zhruba 5-10 lidí, přičemž pilu a kompresor používali v případě potřeby i ostatní, žalobce s tím souhlasil. V dílně se nacházely i další nástroje a nářadí, např. ohýbačka na profily, stolová vrtačka či kotoučová bruska, přičemž tyto nástroje používal i žalobce, ale zda patřily spolupracovníkům či panu Procházkovi, to mu není známo. Pan Procházka věděl, že žalobce má v dílně uloženu pásovou pilu i kompresor a souhlasil s tím. Zhruba pár měsíců poté, co mu pan anonymizovano dal pásovou pilu i kompresor, z dílny odešel, pro pana Procházku přestal pracovat a pak už se s ním nesetkal. Asi před 4 lety se dozvěděl o tom, že zemřel, ale není mu známo kdy.

Žalobce byl u jednání poučen podle § 118a odst. 3 o.s.ř., nechť označí další důkazy k prokázání tvrzení o vlastnictví pásové pily a kompresoru a žalobce po tomto poučení navrhl k důkazu výslech Zdeňka anonymizovano s tím, že je možné, že v době, kdy převáželi pilu a kompresor na dílnu, byl tomu pan Procházka přítomen, přesně si to již nepamatuje. Dále uvedl, že nemá žádný důkaz k prokázání tvrzení o existenci půjčky panu Kaňovi a ani o existenci dohody, že na místo vrácení půjčky 8.000,-Kč dá pan anonymizovano žalobci předmětný kompresor a pilu.

ICM R

Podle § 205 odst. 1 insolvenčního zákona, jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení.

Dle § 225 insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odst. 1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odst. 2).

Po zhodnocení provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žalobce neunesl důkazní břemeno a tvrzení o vlastnictví předmětných věcí sepsaných pod položkou m4 a m8 majetkové podstaty neprokázal ani svědeckou výpovědí Jaroslava Venery, z jehož výpovědi soud zjistil pouze tolik, že převážel pásovou pilu z místa bydliště Jana Kani do dílny pana anonymizovano a že mu žalobce řekl, že už je jeho . Sám svědek žádnému jednání mezi Janem Kaňou a žalobcem o uzavření jakékoli dohody přítomen nebyl. Navíc svědek (stejně jako žalobce v žalobě) uváděl, že k popisovaným událostem spojeným s převozem pily mělo dojít asi v roce 2006, ačkoli v řízení bylo prokázáno, že Jan anonymizovano zemřel již 07.06.2004. Navíc soud shledal rozpory ve výpovědích žalobce a svědka týkající se okolností převozu pily, a to kolik lidí jelo ve vozidle, kdo ho řídil (žalobce uvedl, že vozidlo řídil svědek a naopak svědek uvedl, že ho řídil žalobce) a zejména kolik nástrojů bylo převáženo, kdy svědek uvedl, že převážena byla pouze pila a žalobce tvrdil, že převážen byl i kompresor. Navíc v logickém rozporu s tvrzením žalobce o vlastnictví předmětných movitých věcí je skutečnost, že tyto věci se po zahájení insolvenčního řízení stále nacházely v dílně, kterou má v nájmu dlužník Zdeněk Procházka. Navíc ani samotný žalobce nebyl schopen upřesnit, kdy (ve kterém roce) mělo dojít k uzavření dohody s Janem Kaňou a k převzetí věcí, když-jak soud již konstatoval shora-žalobce v žalobě uvedl, že movité věci zakoupil od Jana Kani v roce 2006, avšak Jan anonymizovano zemřel 07.06.2004. Pokud žalobce u jednání uvedl, že se jednalo pouze o odhad, pak v žalobě je jednoznačně uvedeno, že majetek zakoupil v roce 2006. Vzhledem k mnoha rozporům mezi výpověďmi žalobce a svědka Venery a časovým nesrovnalostem, kdy jak žalobce, tak i svědek hovoří o událostech, ke kterým mělo dojít v roce 2006, ačkoli Jan anonymizovano zemřel již v roce 2004, soud nemohl z těchto výpovědí vycházet, a soud proto poučil žalobce podle § 118a odst. 3 o.s.ř. (jak již shora uvedeno), aby označil další důkazy k prokázání tvrzení, že vlastnické právo k pásové pile a kompresoru nabyl od Jana Kani. Žalobce po tomto poučení navrhl doplnit dokazování výpovědí svědka Zdeňka anonymizovano , soud však dokazování v tomto směru jako nadbytečné zamítl, neboť žalobce navrhl tento důkaz s tím, že je možné, že navržený svědek byl přítomen převozu obou nástrojů na dílnu. Soud posoudil tento důkazní návrh za nadbytečný a zamítl jej, neboť přítomností či nepřítomností pana anonymizovano u převážení věcí nemůže žalobce prokázat nabytí vlastnického práva. Soud proto ze všech shora uvedených důvodů žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu,

ICM R není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f). Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Žalovaný byl v řízení zcela úspěšný a má tak právo na náhradu nákladů řízení dle shora uvedených ustanovení, přičemž v řízení vznikly žalovanému náklady na jeho právní zastoupení advokátem. Již v poměrech zákona o konkursu a vyrovnání Nejvyšší soud ve svém Stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 17.6.1998, Cpjn 19/98 k výkladu ustanovení zákona č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání, které bylo zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 52/1996 Sb., v bodě XX. uzavřel, že správce konkursní podstaty je oprávněn dát se zastoupit advokátem v řízení, v němž vymáhá ve prospěch podstaty pohledávky úpadce, jakož i ve sporech vyvolaných konkursním řízením a v řízeních, jejichž účastníkem se stal místo úpadce. Skutečnost, že insolvenční správce je sám advokátem, není důvodem pro to, že by se nemohl nechat zastoupit sám advokátem; je přitom zcela nerozhodné, že se jedná o advokáta, se kterým pracuje ve společné advokátní kanceláři. Soud tak posoudil náklady řízení za právní zastoupení žalovaného za účelně vynaložené. Zástupce žalovaného tak má nárok na odměnu za dva úkony právní služby dle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále jen advokátní tarif ), tj. za převzetí a přípravu a účast u jednání dne 19.09.2014, tj. na odměnu ve výši 2 x 3.100,-Kč dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bod 5 advokátního tarifu a celková výše odměny tak činí 6.200,-Kč. Dále má nárok na 2 režijní paušály á 300,-Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu a na jízdné za cestu osobním motorovým vozidlem ze sídla advokátní kanceláře v Novém Jičíně do Ostravy a zpět (celkem 100 km, průměrná spotřeba 6 l/100 km, vyhlášková cena nafty 36 Kč/l, paušální náhrada 3,70 Kč/km), které činí 586,-Kč. Advokát Mgr. Luděk Hruška zastupoval žalovaného dne 19.09.2014 u dalších dvou jednání (33 ICm 3136/2013 a 33 ICm 2181/2013) a má tak nárok na 1/3 jízdného, tj. ve výši 195,-Kč. Jako plátce DPH má dále nárok na náhradu za DPH ve výši 21 % z částky 6.995,-Kč, tj. ve výši 1.469,-Kč. Celkem tak náklady řízení žalovaného činí 8.464,-Kč a žalobce je povinen zaplatit tuto částku žalovanému k rukám advokáta Mgr. Luďka Hrušky dle § 149 odst. 1 o.s.ř., a to ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku dle § 160 odst. 1 věta před středníkem o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 26.09.2014

JUDr. Jitka Bartos zová, Ph.D., v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Taťána Václavková

ICM R