33 ICm 3072/2015
č. j. 33 ICm 3072/2015-33 (KSBR INS 6776/2015-C1-30)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v právní věci

žalobce: Ing. Jiří Kozák, narozený 9. dubna 1974 bytem Loukov 33, PSČ 768 75 zastoupený advokátkou Mgr. Soňou Bernardovou, sídlem Brno, Koliště 55, PSČ 602 00 proti

žalovaným: 1) JUDr. Kateřina Pavlíková, sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, identifikační číslo 66225973, insolvenční správkyně dlužníka Jitky Janáčkové, bytem Brno, Březová 720/71, PSČ 637 00

2) Jitka Janáčková, narozená 5. prosince 1952, bytem Brno, Březová 720/71, PSČ 637 00, identifikační číslo 181 45 469, zastoupená advokátkou Mgr. Stanislavou Jurčíkovou, se sídlem Brno, Zelný trh 12, PSČ 603 00

o určení pohledávky

takto: I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení pod sp. zn. KSBR 33 INS 6776/2015 proti dlužníku Jitce Janáčkové, r. č. 526205/054, bytem Březová 720/71, 637 00 Brno, je po právu i v popřené výši 2 678 427 Kč, se pro předčasnost zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: Žalobou podanou u soudu dne 6. 8. 2015 domáhal se žalobce určení pohledávky 2 678 427 Kč. Svůj návrh odůvodnil tím, že předmětnou částku mu dluží žalovaná č. 2 z titulu částečně neuhrazené půjčky dle smlouvy uzavřené 31. května 2012 s předchůdcem žalobce, subjektem BEZ BANKY s.r.o., když půjčka byla poskytnuta ve výši 850 000 Kč, byla uznána v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti z 31. 5. 2012, tudíž pohledávka ve výši 866 000 Kč je vykonatelná. Současně je v plném rozsahu zajištěná majetkem dlužníka. Za poskytnutí půjčky byl sjednán úrok 4 % měsíčně, smluvní pokuty 1 % denně, respektive 5 % měsíčně, plus úroky z prodlení. Ovšem žalované na přezkumném jednání konaném dne 17. 7. 2015 pohledávku v uvedené výši 2 678 427 Kč popřely. Žalobce s popřením nesouhlasí a ve lhůtě stanovené ve vyrozumění doručeném 22. 7. 2015 domáhá se určení pohledávky cestou této žaloby. Pohledávka v popřené výši je po právu, sjednané úroky a smluvní pokuta jsou platnými ujednáními. Popěrné úkony učiněné žalovanými na přezkumném jednání 17. 7. 2015 jsou neurčité, nejasné, není zřejmé, proč byla popřena právě sporná částka a jak byla vypočtena. Nelze identifikovat, z jakých nároků se skládá uznaná část pohledávky, s jakou výší příslušenství či pokuty lze kalkulovat. Úroky jsou obsaženy i ve vykonatelné částce 866 000 Kč, je nutno klást si otázku, zda byla popřena i vykonatelná část pohledávky. Žalovaná č. 1 a žalovaná č. 2 navrhly zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Mají za to, že ustanovení smlouvy o půjčce jsou ujednáními v rozporu s dobrými mravy, tudíž neplatná. Věřitel, který smlouvu s dlužnicí uzavřel, postupoval v rozporu se zákonem o spotřebitelském úvěru, s motivem vidiny sankcí. S názorem o neurčitosti popření se neztotožňuji, žalovaná č. 1 uvedla, že výši příslušenství stanovila odhadem. Z usnesení z 18. 5. 2015 bylo zjištěno, že tohoto dne byl zjištěn úpadek dlužníka (žalované č. 2) a povoleno oddlužení. Z přihlášky č. 14 žalobce do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že uplatnil pohledávku v celkové výši 4 028 427,95 Kč jako právní nástupce původního věřitele pohledávky. Smlouvou o půjčce z 31. 5. 2012 byla poskytnuta dlužnici půjčka 850 000 Kč, která jí byla uznána co do důvodu i výše v dohodě se svolením k přímé vykonatelnosti uzavřené formou notářského zápisu NZ 113/2012 a N 157/2012 dne 31. 5. 2012. Pohledávka byla poté postoupena na společnost EUROCAPITAL INVESTMENT a.s., posléze smlouvou z 2. 9. 2013 na žalobce. Je zajištěna nemovitostmi zapsanými na LV č. 3184 k. ú. Jundrov. Vykonatelnost je co do 866 000 Kč. Uplatněný nárok se skládá z pohledávky č. 1-jistiny 850 000 Kč, příslušenství ve výši 3 178 427,95 Kč, a to 4% úrok měsíčně z 850 000 Kč za polovinu měsíce srpna 2012 ve výši 16 000 Kč, smluvní pokuty 1 % denně z částky 102 000 Kč od 1. 9. 2012 do 30. 10. 2013 ve výši 432 480 Kč, smluvní pokuty 1 % denně z 68 000 Kč od 31. 10. 2013 do 10. 12. 2013 ve výši 27 200 Kč, smluvní pokuty 1 % denně z 34 000 od 11. 12. 2013 do 31. 1. 2014 ve výši 17 340 Kč, pokuty 1 % denně z 16 000 Kč od 1. 2. 2014 do 17. 5. 2015 ve výši 75 200 Kč, úroku 4 % měsíčně z částky 850.000 Kč od 1. 9. 2012 do 17. 5. 2015 ve výši 1 088 000 Kč, pokuty ve výši 5 % měsíčně z částky 850 000 Kč od 1. 9. 2012 do 17. 5. 2015 ve výši 1 360 000 Kč a úroku z prodlení 7,05 % ročně z 850 000 Kč od 1. 9. 2012 do 17. 5. 2015 ve výši 162 207,95 Kč. Z listu seznamu přihlášených pohledávek co se týká žalobce jako věřitele bylo zjištěno, že na přezkumném jednání konaném 17. 7. 2015 byla popřena pohledávka ze smlouvy o půjčce z 31. 5. 2012 ve výši 2 678 427 Kč žalovanou č. 1 a žalovanou č. 2. Zjištěna byla v částce 1 350 000 Kč. V obsahu popěrného úkonu je uvedeno, že se popírá 2 678 427 Kč co do pravosti, výše, příslušenství-neplatnost, rozpor s dobrými mravy, neúměrná výše, nepoměr vůči ostatním věřitelům. V kolonce označené poznámka je specifikace jednotlivých částek, tedy sjednaných úroků, smluvních pokut a úroků z prodlení, jak jsou uvedeny v přihlášce, kolonce poznámka . Na přezkumném listu je dále vyznačeno, že pohledávka je vykonatelná ve výši 850 000 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Otrusiníková

Z listiny vyrozumění o popření pohledávky z 21. 7. 2015 bylo zjištěno, že byla vyhotovena žalovanou č. 1, adresovaná právní zástupkyni žalobce, je v ní uvedeno, že dne 17. 7. 2015 proběhlo přezkumné jednání, na kterém byla přihlášená pohledávka 4 028 427,95 Kč popřena správcem i dlužníkem z důvodu-pravost, výše-příslušenství-neplatnost, rozpor s dobrými mravy, neúměrná výše, nepoměr vůči ostatním věřitelům, a to co do 2 678 427 Kč. Pokud adresát s popřením nesouhlasí, má podat žalobu do 30 dnů. Vzhledem k tomu, že žaloba byla u soudu podána 6. 8. 2015, uzavírá soud, že žalobce lhůtu k podání žaloby nezmeškal. Podle § 173 insolvenčního zákona (dále jen IZ) věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí. Podle § 174 IZ přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá. Podle § 21 odst. 1 písm. i) jednacího řádu pro insolvenční řízení věřitel musí uvést výši jistiny pohledávky a výši příslušenství. U příslušenství musí věřitel uvést jeho druh-úrok, úrok z prodlení, poplatek z prodlení, náklady spojené s jejím uplatněním a způsob jeho vyčíslení. Dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 1 VSPV 275/2008-B-42 jako příslušenství pohledávky jsou definovány nároky, jež k ní příslušejí, tj. svým vznikem souvisejí s existencí pohledávky hlavní a zásadně sdílejí i její osud, nicméně jde o samostatné pohledávky, které jsou vymezeny vlastním důvodem vzniku a výší, a tyto pohledávky také lze samostatně soudně uplatnit. Insolvenční zákon z této hmotněprávní úpravy důsledně vychází. Náležitosti přihlášky, kterou je třeba ve smyslu § 176 podat na předepsaném formuláři, jsou zřetelně vymezeny v § 21 jednacího řádu. Podle § 191 IZ přezkoumání pohledávek při přezkumném jednání se děje podle seznamu přihlášených pohledávek. Při přezkumném jednání se pohledávka pokládá za vykonatelnou každá přihlášená pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku. Podle NS 20 Cdo 807/2011 notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je exekučním titulem, jestliže splňuje formální náležitosti stanovené pro sepisování notářských zápisů. Pokud jde o úrok z prodlení, sjednaný účastníky označeného notářského zápisu, vyhovuje požadavkům materiální vykonatelnosti, je-li vyjádřena výše úroků (sazba z jistiny), určeno období, za které se stanoví (např. měsíčně, ročně) a od kdy do kdy je povinnost je platit (časový nebo jiný určitý údaj). Podle § 192 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé. Dle komentáře k citovanému ustanovení (např. autor Ondřej Richter, Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, Beckovy komentáře), popření pohledávky je procesním úkonem, platí pro něj přiměřeně § 41 odst. 2 o.s.ř., podle kterého se procesní úkony posuzují podle svého obsahu, nikoliv dle svého označení. Z popření pohledávky musí být patrné, která pohledávka je popřena, jak (zda co do pravosti, co do výše nebo co do pořadí) a proč (důvody popření, tedy jaké konkrétní námitky jsou proti popřené pohledávce vzneseny). Popření pohledávky musí být srozumitelné, odůvodněné a přezkoumatelné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Otrusiníková

Podle ÚS I. ÚS 1410/11 popření pohledávky ze strany insolvenčního správce i dlužníka musí být srozumitelné, odůvodněné a přezkoumatelné. Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla, nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. Podle § 194 IZ o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky. Dle komentáře k citovanému ustanovení (autor Ondřej Richter) z popření výše pohledávky musí být patrné, která pohledávka je popřena, že je popřena co do výše a z jakého důvodu je pohledávka popírána. Náležitostí popření výše pohledávky je tedy i tvrzení o tom, jaká je skutečná výše přihlášené pohledávky. Pokud popření výše pohledávky tuto náležitost neobsahuje, nejde o popření výše pohledávky, a nemůže proto vyvolat zamýšlené procesní účinky. Jak vyplývá ze shora uvedeného, domáhá se žalobce určení pohledávky 2 678 427 Kč, která byla na přezkumném jednání 17. 7. 2015 popřena. Po zvážení prezentovaných tvrzení a provedených důkazů dospěl soud k závěru, že je žalobu nutno pro předčasnost zamítnout. K tomuto závěru vedla soud skutečnost, že popěrné úkony žalovaných vyjádřené na přezkumném jednání 17.7.2015 nejsou přezkoumatelné. Žalobce do insolvenčního řízení přihlásil pohledávky ze smlouvy o půjčce-jistinu 850 000 Kč, dále úroky a smluvní pokuty, které jsou v přihlášce v kolonce 15 řádně specifikovány typem (úrok, úrok z prodlení), sazbou, částkou, z níž se odvíjejí, dobou, za níž jsou požadovány. Přesto tyto konkretizované dílčí pohledávky nebyly na přezkumném listu zvlášť uvedeny. Byly jen zahrnuty pod údaj přihlášené příslušenství 3 178 427,95 Kč . Pokud bylo popřeno 2 678 427 Kč, nelze zjistit, která konkrétní dílčí pohledávka (dle rubriky 15 přihlášky-úrok z prodlení 4 % ročně z 850 000 Kč za polovinu srpna 2012 ve výši 16 000 Kč, smluvní pokuta 1 % denně z částky 102 000 Kč od 1.9.2012 do 30.10.2013 ve výši 432 4821 Kč, smluvní pokuta 1 % denně z částky 68 000 Kč od 31.10.2013 do 10.12.2013 ve výši 27 200 Kč atd.) a proč byla popřena. Nelze dovodit, ke kterému konkrétnímu nároku věřitele, zda ke smluvní pokutě ve výši 1 %, ve výši 5 %, sjednanému úroku 4 % měsíčně či zákonného úroku z prodlení, se popření (a v jakém rozsahu) vztahovalo. V tom případě pak soud nemůže činit předmětem dokazování, zda jsou námitky žalovaných v řízení vznesené opodstatněné. Proto z důvodu nepřezkoumatelnosti popěrného úkonu bylo nutno žalobu pro předčasnost zamítnout. Po právní moci rozhodnutí v této věci bude nařízeno ohledně částky 2 678 427 Kč (1 350 000 Kč již bylo zjištěno) nové přezkumné jednání. Na něm budou mít žalované opět možnost nároky žalobce popřít. Žalovaná č. 1 neopomene předložit příslušný přezkumný list se zachycením všech dílčích pohledávek žalobce, jak byly uvedeny v přihlášce č. 14, kolonce 15. Tyto jednoznačně identifikované dílčí pohledávky mohou být popřeny, ovšem tak, aby bylo zjistitelné, jak bylo popřeno (zda co do pravosti, zda co do výše-v tom případě budou uvedeny obě složky popření-výše pohledávky popřené i skutečné) a proč bylo popřeno (konkrétní námitky proti pohledávce). Rovněž je nutno, aby údaj o vykonatelnosti pohledávky byl na přezkumném listu uveden správně. V přihlášce byla vykonatelnost uplatněna ve výši 866 000 Kč, nikoliv 850 000 Kč. Případně nebude-li žalovaná č. 1 s vykonatelností v uplatněné výši souhlasit, obrátí se ve smyslu § 191 odst. 2 IZ na insolvenční soud. Soud v této souvislosti doplňuje, že ani ve vyrozumění o popření z 21.7.2015, které bylo žalobci doručeno, nebylo popření žalovaných konkretizováno. Náležitost řádné identifikace popření absentovala. Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Otrusiníková

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 150 o.s.ř. Soud má za to, že v rámci rozhodování sporu nastaly důvody hodné zvláštního zřetele, když žaloba žalobce byla zamítnuta, přestože důvody zamítnutí na žalobci nespočívaly. Aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ (separaci nákladů) soud nepovažoval za případnou, neboť náklady řízení žalobci nevznikly výlučně procesním zaviněním nebo náhody, která se žalovaným přihodila.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15.

Brno 14. února 2018

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Otrusiníková