33 ICm 3043/2011
Jednací číslo: 33 ICm 3043/2011-23 (KSOS 33 INS 6056/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, IČ: 47675748, zastoupeného Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, proti žalované Mgr. Dagmar Cenknerové, se sídlem Studénka, Sjednocení 631, insolvenční správkyni dlužníka Ing. Radima anonymizovano -AUTOCENTRUM, s místem podnikání Bílovec, 17. listopadu 385, IČ: 15466205, o určení pravosti nevykonatelné pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že část žalobcovy pohledávky č. 1 ve výši 40.863,82 Kč podle vyúčtování odběru zemního plynu dle faktury č. 190000478027 z titulu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. 120030022911 ze dne 15.11.2010, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 6056/2011 s dlužníkem Ing. Radimem anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílovec, 17. listopadu 23/385 přihláškou P23, je po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Incidenční žalobou doručenou soudu dne 11.11.2011 domáhal se žalobce, aby bylo určeno, že část jeho pohledávky č. 1 ve výši 40.863,82 Kč podle vyúčtování odběru zemního plynu dle faktury č. 190000478027 z titulu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. 120030022911 ze dne 15.11.2010, která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 6056/2011 s dlužníkem Radimem anonymizovano , je po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

Žalovaná v rámci vyjádření k žalobě uvedla, že dohledala doklad v evidenci dlužníka o počátečním stavu měřidla, který byl původně rozporován, a za situace, kdy je tento doklad potvrzený dlužníkem, nárok žalobce uplatněný žalobou u jednání dne 13.11.2012 uznala.

Oba účastníci řízení navrhovali, aby incidenční žalobě bylo vyhověno rozsudkem pro uznání.

Dle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Jelikož v dané věci lze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2 o.s.ř.) a žalovaná svým projevem dne 13.11.2012 nárok žalobce v celém rozsahu uznala, rozhodl soud podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání, jak je ve výroku I. uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. V souladu s těmito ustanoveními soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků (zde procesně úspěšnému žalobci), neboť insolvenční správkyně požívá nákladové imunity a podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 o.s.ř. shledány nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku pro uznání lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo. Odvolacím důvodem mohou být jen vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a o.s.ř.). Proti výroku o nákladech řízení je možno podat odvolání bez tohoto omezení.

V Ostravě dne 13.11.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně