33 ICm 2966/2011
Jednací číslo: 33 ICm 2966/2011-31 (KSOS 33 INS 6056/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce NOVA leasing, a.s., se sídlem Praha 4-Chodov, Líbalova 2348/1, IČ: 24687332, zastoupeného JUDr. Lubošem Kunou, advokátem se sídlem Praha 4, Táborská 29/65, proti žalované Mgr. Dagmar Cenknerové, se sídlem Studénka, Sjednocení 631, insolvenční správkyni dlužníka Radima Andree, místem podnikání Bílovec, 17. listopadu 23/385, IČ: 15466205, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce, přihlášená přihláškou evidovanou pod číslem P40 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 6056/2011 s dlužníkem Radimem Andree, místem podnikání Bílovec, 17. listopadu 23/385, IČ: 15466205, ve výši 514.160,-Kč z titulu finančního vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 1100214, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou doručenou soudu dne 04.11.2011 se žalobce domáhal vůči žalované určení, že jeho pohledávka přihlášena přihláškou pod č. P40 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 6056/2011 s dlužníkem Radimem Andree z titulu vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 1100214 ve výši 514.160,-Kč, je po právu. Argumentoval tím, že pohledávka co do pravosti nemůže být v insolvenčním řízení popřena proto, že smlouva, na základě které se věřitel domáhá plnění, je neúčinná, aniž by o tom rozhodl soud na základě odpůrčí žaloby insolvenčního správce. Jak kupní smlouva, tak leasingová smlouva jsou platné právní úkony. Žalobce je přesvědčen, že sjednané ceny v kupní smlouvě odpovídají druhu a technickému stavu zboží, což zjistil z namátkového průzkumu cen obdobného zboží na internetu. Žalobce zaplatil dle kupní smlouvy první část kupní ceny ve výši 355.840,-Kč dne 22.12.2010 na účet dlužníka. Druhou část ve výši 304.160,-Kč započetl vzájemnou písemnou dohodou s dlužníkem na počáteční splátky následně uzavřené leasingové smlouvy. Kupní cena 660.000,-Kč za plošinový zvedák čtyřsloupový, myčku, zvedák dvousloupový (5 kusů), svářečku CO2, vyvažovačku pneumatik, zouvačku a vyvažovačku pneumatik (typ 222) a válcovou zkušebnu brzd byla tudíž vyrovnána. Na kupní smlouvu navazovala smlouva leasingová ze dne 06.12.2010, č. 1100214, podle níž měl dlužník zaplatit první splátku 237.600,-Kč a 15 splátek po 46.640,-Kč. Tato částka sestávala z ceny strojů, paušálních nákladů žalobce a jeho přiměřeného zisku z uzavřené leasingové smlouvy. Pro případný zpětný odkup strojů byla dohodnuta ve všeobecných smluvních podmínkách kupní cena 2% ze základu, kterým je pořizovací cena uvedená v leasingové smlouvě. Dlužník počínaje pátou z 15 stanovených splátek přestal řádně splácet. Na pátou splátku zaplatil jen částečně 14.720,-Kč. Od té doby již nezaplatil nic. Do okamžiku výpovědi leasingové smlouvy pro nesplácení splátek tak na splátkách dlužil 78.560,-Kč. Po ukončení leasingové smlouvy uplatnil žalobce vůči dlužníkovi v souladu s ustanovením čl. 9.5.1 všeobecných smluvních podmínek též nárok na zaplacení neuhrazených leasingových splátek (9 splátek po 46.640,-Kč) a sjednané kupní ceny podle čl. 1.2.2. písm. c) všeobecných smluvních podmínek (15.840,-Kč), celkem na zaplacení 435.600,-Kč. Celkový dluh činil tedy 514.160,-Kč a tuto pohledávku žalobce řádně přihlásil do insolvenčního řízení.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby s argumentací, že přihlášenou pohledávku uplatněnou z titulu leasingové smlouvy č. 1100214 popřela z důvodu neúčinnosti právního úkonu, na základě něhož měla vzniknout. Dle názoru žalované se v případě kupní a leasingové smlouvy, které byly uzavřeny 06.12.2010, jednalo o neúčinné právní úkony. Důvody neúčinnosti jsou spatřovány v tom, že obě smlouvy byly uzavřeny dne 06.12.2010, když dne 16.03.2011 byl již podán první návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníkovi. Jednalo se o návrh zaměstnanců, a to za dlužné mzdy za rok 2011 a za rok 2012. Pokud by žalobce byl osobně přítomen v prodejně-areálu dlužníka, pak by z kontaktů se zaměstnanci dlužníka zjistil a zjistit mohl (k datu uzavření smluv), že dlužník neplatí svým zaměstnancům ani jiným firmám, a že jeho situace je úpadková. Neúčinnost právního úkonu dále žalovaná spatřovala v tom, že hodnota prodávaných movitých věcí neodpovídá ceně obvyklé, když tento závěr učinila z oslovení několika firem, zabývajících se prodejem a nákupem techniky a tyto odhadly cenu předmětných prodávaných movitých věcí na částku blížící se 1.000.000,-Kč. Současně žalovaná ponechala na předběžném posouzení soudu, zda kupní smlouva je platná či nikoliv, a to s ohledem na možnou neurčitost označení jejího předmětu, když se odkazuje na přílohu kupní smlouvy, kde jsou sice jednotlivé věci označeny názvem, a dále v kolonce výrobní číslo/SPZ označeny číslem, avšak žalovaná některá čísla věcí fakticky nedohledala. Kupní smlouva ze dne 06.12.2010 je neplatná i proto, že kupní cena byla podhodnocena a tedy sjednaná nižší než obvyklá.

Žalobce k okolnostem uzavření kupní smlouvy ze dne 06.12.2010 uvedl, že před jejím uzavřením byly předměty koupě a následného leasingu podrobně prohlédnuty, zaevidovány, nafoceny a leasingový nájemce byl taktéž prověřen z hlediska solventnosti za použití třetí nezávislé osoby (Tomáše Dundy). Prověření leasingového nájemce probíhalo za plného provozu servisní činnosti, přítomno bylo nejméně 8 zaměstnanců, kteří uvedli, že dostávají pravidelně mzdu, a dále bylo zjištěno, že leasingový nájemce má znalosti v podnikání a vlastní majetek. Solventnost byla prověřována i u jiných dodavatelů a odběratelů dlužníka, nic problematického zjištěno nebylo, přičemž Tomáš Dunda sepsal o všech zjištěných skutečnostech zápisy.

Z listin z insolvenčního spisu sp.zn. KSOS 33 INS 6056/2011 vedeného u Krajského soudu v Ostravě soud zjistil, že:

-dne 11.04.2011 byl podán insolvenční návrh ve věci dlužníka Ing. Radima Andree, a to věřitelem-Autodružstvo Frýdek-Místek, -usnesením ze dne 23.06.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Dagmar Cenknerová, -usnesením ze dne 19.09.2011 byl na majetek dlužníka Ing. Radima Andree prohlášen konkurz, -z přihlášek pohledávek P1, P3, P7, P11, P22, P36, P39 a P41 soud zjistil, že jimi byly přihlášeny pohledávky věřitelů do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Radima Andree, které byly splatné více než 3 měsíce před uzavřením kupní a leasingové smlouvy dne 06.12.2010, -přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P40 doručenou insolvenčnímu soudu 25.07.2011 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení s dlužníkem Ing. Radimem Andree nevykonatelnou pohledávku ve výši 514.160,-Kč z titulu vypořádání podle leasingové smlouvy č. 1100214 s tvrzením, že věřitel jako pronajímatel uzavřel s dlužníkem jako leasingovým nájemcem dne 06.12.2010 leasingovou smlouvu, jejíž nedílnou součástí byl splátkový kalendář a všeobecné smluvní podmínky finančního leasingu včetně sazebníku úroků z prodlení a smluvních pokut. Jelikož dlužník neplatil řádně sjednané leasingové splátky, věřitel leasingovou smlouvu ukončil výpovědí ke dni 09.06.2011 a následně provedl finanční vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy dle čl. 9.5.1 ve spojení s čl. 1.2.2. písm. c) všeobecných smluvních podmínek, -při přezkumném jednání dne 19.09.2011 dle seznamu přihlášených pohledávek insolvenční správkyně pohledávku žalobce popřela co do pravosti s odůvodněním, že přihlašovaný nárok není nárokem z leasingové smlouvy, když jak kupní smlouva, tak leasingová smlouva, uzavřená v době úpadku dlužníka, jsou neúčinnými úkony a nevznikl nárok na plnění z jejich titulu. Dlužník pohledávku popřel shodně s insolvenční správkyní, -insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření pohledávky dopisem ze dne 20.10.2011 v souladu s ust. § 197 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ). Dle doručenky bylo vyrozumění o popření pohledávky žalobci doručeno dne 31.10.2011. -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Skutečnosti popsané v předchozím odstavci nebyly mezi účastníky sporné. Soud tedy uzavírá, že s ohledem na výsledek přezkumného jednání to byl žalobce, na kterém bylo, aby podal žalobu podle ust. § 198 odst. 1 IZ, což také učinil. Z aplikace tohoto právního závěru na skutkový stav zjištěný z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že žaloba byla podána včas ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o popření pohledávky tak, jak stanoví ust. § 198 odst. 1 IZ oprávněnou osobou (věřitelem, jehož pohledávka byla popřena) a směřuje správně proti pasivně legitimované insolvenční správkyni. Soud proto přistoupil k věcnému posouzení sporné pohledávky přihlášené z titulu předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 1100214.

Ze smlouvy o koupi a prodeji movité věci ze dne 06.12.2010 s přílohou (specifikací předmětu koupě rovněž ze dne 06.12.2010) soud zjistil, že žalobce jako kupující uzavřel s dlužníkem jako prodávajícím kupní smlouvu v režimu obchodního zákoníku, jejímž předmětem byly stroje (příslušenství automobilové dílny), specifikované v příloze výrobními čísly s odkazem na pořízenou fotodokumentaci ze dne 07.12.2010, a to za cenu celkem 660.000,-Kč včetně DPH. Konkrétně se jednalo o tyto stroje: plošinový zvedák čtyřsloupový výrobní číslo 00153 za cenu 120.000,-Kč, myčku výrobní číslo Z0820M86 za cenu 120.000,-Kč, 5 zvedáků dvousloupových za cenu 48.000,-Kč za jeden (kdy u třech zvedáků bylo uvedeno výrobní číslo a u dvou zvedáků je uvedeno, že nebylo nalezeno), svářečku CO2 výrobní číslo 3278/95 za 3.600,-Kč, vyvažovačku pneumatik výrobní číslo 944227 za 56.400,-Kč, zouvačku a vyvažovačku pneumatik typ 222 výrobní číslo 8014 za 36.000,-Kč a válcovou zkušebnu brzd výrobní číslo 540100489 za 84.000,-Kč. V příloze ke kupní smlouvě je uvedeno, že předmět kupní smlouvy odpovídá protokolu o provedené prohlídce a fotodokumentaci ze dne 07.12.2010. Dále ze smlouvy o koupi a prodeji movité věci ze dne 06.12.2010 soud zjistil, že v jejím čl. III. je obsažena dohoda smluvních stran o tom, že po podpisu smlouvy uzavře kupující jako pronajímatel s prodávajícím jako nájemcem leasingovou smlouvu č. 1100214, na jejímž základě poskytne prodávajícímu předmět koupě do leasingu. Smlouva byla podepsána jak kupujícím, tak prodávajícím.

Z výtisků internetových nabídek s cenami obdobného zboží, jaké bylo předmětem koupě v kupní smlouvě ze dne 06.12.2010 předloženého žalobcem, soud zjistil, že ceny obdobného zboží se nikterak významně neliší od kupní smlouvy uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 06.12.2010.

Z výpisu z účtu žalobce ze dne 22.12.2010 soud zjistil, že žalobce zaplatil dlužníkovi první část kupní ceny ve výši 355.840,-Kč dne 22.12.2010 na účet dlužníka.

Z dohody o započtení pohledávek uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 06.12.2010 soud zjistil, že druhá část kupní ceny 304.160,-Kč, která byla sjednána v kupní smlouvě ze dne 06.12.2010, byla započtena vzájemnou písemnou dohodou mezi žalobcem a dlužníkem na počáteční splátky následně uzavřené leasingové smlouvy s dlužníkem (spolu s poplatkem za uzavření leasingové smlouvy). Z této částky činil poplatek za uzavření leasingové smlouvy 19.920,-Kč, jednorázová nultá splátka 237.600,-Kč a první leasingová splátka 46.640,-Kč.

Z leasingové smlouvy č. 1100214 ze dne 06.12.2010 včetně přílohy, která obsahuje specifikaci předmětu leasingu, splátkového kalendáře ze dne 06.12.2010 a její nedílné součástí-všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu včetně sazebníku společnosti žalobce soud zjistil, že žalobce jako pronajímatel a Ing. Radim Andree (dlužník) jako leasingový nájemce uzavřeli smlouvu, ve které uvedli, že pronajímatel je výlučným vlastníkem předmětu souboru strojů dle přílohy (v níž jsou uvedeny stejné předměty jako v kupní smlouvě ze dne 06.12.2010 včetně označení výrobních čísel-dále jen předmět leasingu) s tím, že pronajímatel a leasingový nájemce se dohodli, že pronajímatel poskytuje předmět leasingu leasingovému nájemci do finančního leasingu a leasingový nájemce předmět leasingu do finančního leasingu přijímá. Sjednaná doba leasingu činila 60 měsíců, dále je v leasingové smlouvě uvedena pořizovací cena předmětu leasingu-660.000,-Kč včetně DPH (550.000,-Kč + 110.000,-Kč DPH 20 %). Splátky byly rozloženy dle splátkového kalendáře, který tvořil nedílnou součást této smlouvy, přičemž první nultá splátka byla dohodnuta ve výši 237.600,-Kč včetně DPH, 15 řádných splátek ve výši 46.640,-Kč včetně DPH a dále 45 splátek ve výši 0,-Kč. Leasingový nájemce se zavázal platit pronajímateli leasingové splátky řádně a včas dle splátkového kalendáře a smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy se řídí všeobecnými smluvními podmínkami finančního leasingu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Leasingová smlouva byla podepsána nájemcem a pronajímatelem 06.12.2010. Podle všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu poskytovaného společností žalobce, a to konkrétně čl. 9 (předčasné ukončení smlouvy) bodu 9.2.1. písm. a) pronajímatel má právo leasingovou smlouvu vypovědět, zejména je-li leasingový nájemce v prodlení se zaplacením leasingové splátky déle než 10 dnů. Totéž platí i pro splátku pojištění, úrok z prodlení i smluvní pokutu, a to i částečně. Podle čl. 9.5.1. v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodů výpovědi má pronajímatel nárok na zaplacení dosud neuhrazených splátek, smluvních poplatků, úroků z prodlení a smluvní pokuty stanovené sazebníkem. Smluvní pokutou je v tomto případě také částka ve výši součtu všech budoucích leasingových splátek dle splátkového kalendáře od data výpovědi a sjednané kupní ceny předmětu leasingu dle bodu 1.2.2. písm. c) těchto všeobecných smluvních podmínek. Dle bodu 1.2.2. písm. c) pokud leasingový nájemce projeví zájem o převod vlastnictví k předmětu leasingu, dojde k převodu vlastnictví předmětu leasingu, jestliže leasingový nájemce dodrží podmínky, uvedené v leasingové smlouvě a v těchto všeobecných smluvních podmínkách. Jde zejména o řádné splácení všech závazků, vyplývajících z leasingové smlouvy a řádné uhrazení zálohy na kupní cenu předmětu leasingu. Pro tyto případy je kupní cena předmětu leasingu stanovena ve výši 2 % ze základu, kterým je pořizovací cena předmětu leasingu včetně DPH uvedená v leasingové smlouvě.

Z vyúčtování dlužných částek vztahující se k leasingové smlouvě č. 1100214 soud zjistil (z tzv. karty úhrad), že dlužník počínaje pátou z 15 stanovených splátek přestal splácet. Na pátou splátku zaplatil jen částečně 14.720,-Kč. Od té doby již nezaplatil nic. Dlužník tak dlužní pronajímateli na splátkách 1x 31.920,-Kč (46.640,-Kč mínus 14.720,-Kč), a dále 10 splátek po 46.640,-Kč. Sjednaná kupní cena podle čl. 1.2.2. písm. c) všeobecných smluvních podmínek je v kartě úhrad uvedena jako 15.840,-Kč.

Z výpovědi leasingové smlouvy č. 1100214 a výzvy k vrácení předmětu leasingu soud zjistil, že žalobce jako pronajímatel vypověděl v souladu s ustanovením čl. 9.2.1. písm. a) všeobecných smluvních podmínek uvedenou smlouvu o finančním leasingu, kdy důvodem výpovědi bylo neplnění podmínek smlouvy-nesplácení řádných leasingových splátek podle splátkového kalendáře. Celková výše dluhu včetně příslušenství měla být vyčíslena po odevzdání předmětu leasingu. Dále je ve výpovědi uvedeno, že její účinnost nastává v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu dnem předání nebo doručení výpovědi leasingovému nájemci. Listina je opatřena razítkem a podpisem žalobce, a dále je opatřena dne 09.06.2011 podpisem dlužníka.

Z rejstříku ISIR, a to z detailu insolvenčního řízení Ing. Radima Andree sp.zn. KSOS 33 INS 6056/2011, oddíl C, soud zjistil, že insolvenční správkyně odpůrčí žalobu, kterou by se domáhala vyslovení neúčinnosti kupní či leasingové smlouvy, uzavřené dne 06.12.2010 mezi žalobcem a dlužníkem, nepodala.

Z protokolu o prověření leasingového nájemce (přílohy k leasingové smlouvě č. 1100214) ze dne 07.12.2010 a z protokolu o provedené prohlídce předmětu leasingu ze dne

07.12.2010, a to konkrétně o prohlídce 5 kusů dvousloupového zvedáku, plošinového zvedáku čtyřsloupového, myčky, svářečky, vyvažovačky pneumatik, zouvačky a vyvažovačky pneumatik, válcové zkušebny brzd soud zjistil, že byl sepsaný Tomášem Dundou, který předměty leasingu prohlédl, zapsal jejich technický stav, výrobní číslo a pořídil jejich fotodokumentaci. V protokolu o prověření leasingového nájemce je uvedeno, že v době prohlídky probíhal plný provoz a servisní činnost na vozidlech. Provozovna byla udržovaná a čistá, počet zaměstnanců v jednosměrném provozu byl 8-10, zaměstnanci přitom uvedli, že mzdu dostávají. Bylo zjištěno, že leasingový nájemce má znalosti v podnikání a bez problému zvládá zakázky v servisu, dluhy u jiných dodavatelů zjištěny nebyly.

Důkazy navržené žalovanou, a to výslechy zaměstnanců dlužníka-techniků, účetním oceněním předmětů prodeje případně znaleckým posudkem či odborným vyjádřením, které by ocenilo předmět koupě, byl zamítnut proto, že soud dospěl k závěru, že provedení těchto důkazů není z hlediska níže provedené právní kvalifikace zapotřebí.

Na základě provedeného dokazování soud učinil závěr, že žalobce uzavřel s dlužníkem kupní smlouvu dne 06.12.2010, jejímž předmětem byly stroje podrobně označené v protokolu o provedené prohlídce (příslušenství automobilové dílny), jejichž kupní cena byla sjednána ve výši celkem 660.000,-Kč. První část kupní ceny ve výši 355.840,-Kč byla zaplacena žalobcem na účet dlužníka dne 22.12.2010 a druhá část kupní ceny ve výši 304.160,-Kč byla zaplacena tak, že žalobce vzájemnou písemnou dohodu z dlužníkem dne 06.12.2010 tuto kupní cenu započetl na počáteční splátky následně uzavřené leasingové smlouvy s dlužníkem. Kupní cena ve výši 660.000,-Kč byla tedy zaplacena. Na kupní smlouvu navazovala smlouva leasingová ze dne 06.12.2010 č. 1100214, kdy předmět leasingu byl totožný s předmětem koupě a jejíž nedílnou součástí byl splátkový kalendář a všeobecné smluvní podmínky finančního leasingu včetně sazebníku úroků z prodlení a smluvních pokut. Podle této smlouvy měl dlužník (jako leasingový nájemce) zaplatit žalobci (jako pronajímateli) jednu nultou splátku ve výši 237.600,-Kč a 15 řádných splátek po 46.640,-Kč. Dlužník počínaje pátou z 15 stanovených splátek přestal řádně splácet. Na pátou splátku zaplatil jen částečně 14.720,-Kč, od té doby již nezaplatil nic. Žalobce jako pronajímatel leasingovou smlouvu proto ukončil výpovědí ke dni 09.06.2011, kterou dlužník téhož dne převzal a převzetí stvrdil svým podpisem. Následně provedl žalobce finanční vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy s tím, že celkový dluh dlužníka činí 514.160,-Kč a sestává z nezaplacených splátek do okamžiku výpovědi leasingové smlouvy 78.560,-Kč, neuhrazených leasingových splátek po ukončení leasingové smlouvy 9x 46.640,-Kč, a dále sjednané kupní ceny podle čl. 1.2.2. písm. c) všeobecných smluvních podmínek 15.840,-Kč. Pohledávku v této výši žalobce přihlásil do insolvenčního řízení a žalovaná ji popřela z důvodu, že přihlašovaný nárok není nárokem z leasingové smlouvy, když jak kupní smlouva, tak leasingová smlouva uzavřená v době úpadku dlužníka jsou neúčinné úkony.

Zásadní spor účastníků byl spjat s právními otázkami, které žalobce a žalovaná posuzovali rozdílně. V prvé řadě bylo namítáno, že jak kupní smlouva, tak leasingová smlouva uzavřené dne 06.12.2010 jsou neúčinné právní úkony.

Soud předně konstatuje, že neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (§ 235 odst. 2 IZ). Z detailu insolvenčního řízení dlužníka vyplývá, ostatně mezi účastníky nebylo ani sporné, že insolvenční správkyně žalobu, kterou by bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (kupní smlouvě a leasingové smlouvě), nepodala. Jelikož tedy nebyla naplněna bez dalšího podmínka ust. § 235 odst. 2 IZ, které vyžaduje podání odpůrčí žaloby insolvenčním správcem, zastává tento soud shodně s žalobcem právní názor, že pohledávka co do pravosti nemůže být v insolvenčním řízení úspěšně popřena proto, že smlouva, na základě které se věřitel domáhá plnění, je neúčinná, aniž by o tom rozhodl soud na základě odpůrčí žaloby insolvenčního správce. Za této situace argumentaci insolvenční správkyně, že jak kupní smlouva, tak leasingová smlouva, uzavřená v době úpadku dlužníka, jsou neúčinné právní úkony, nelze přiznat k datu vyhlášení tohoto rozsudku žádnou právní relevanci.

Pokud nyní žalovaná tvrdí, že smlouva kupní je neplatná pro neurčitost předmětu kupní smlouvy, soud poukazuje na nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 625/03, který byl uveřejněn ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu svazek č. 37 pod číslem nálezu 84, na straně 157 a následující, s touto právní větou: Základním principem výkladu smluv je priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost zakládá, jsou-li možné oba výklady. Je tak vyjádřen a podporován princip autonomie smluvních stran, povaha soukromého práva a s tím spojená společenská a hospodářská funkce smlouvy. Po provedeném dokazování soud nemá pochybnost o tom, že předmět kupní smlouvy, který odkazuje na přílohu kupní smlouvy, kde jsou jednotlivé věci označeny názvem, a dále v kolonce výrobním číslem/SPZ jsou označeny číslem, a o kterých byla pořízena také fotodokumentace, je dostatečně konkrétní (nezaměnitelný). Soud proto pro účely tohoto určovacího sporu uzavírá, že z hlediska náležitostí ust. § 409 odst. 1 obchodního zákoníku, nemá žádných pochyb o tom, že předmět koupě byl ve smlouvě uzavřené dne 06.12.2010 definován dostatečně určitě.

Pokud žalovaná namítala, že smlouva je neplatná z důvodu toho, že kupní cena je sjednaná nižší, než obvyklá, a tedy neplatná dle ust. § 39 občanského zákoníku, pak soud opět poukazuje na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, např. rozhodnutí ze dne 15.08.2001, sp.zn. 28 Cdo 1364/2001, ve kterém tento soud předeslal, že aplikace ust. § 39 občanského zákoníku přichází v úvahu jen u tak závažných (nikoliv tedy běžných) porušení zákona, která odůvodňují průlom do platnosti dotčených právních úkonů. Smysl ustanovení § 39 občanského zákoníku stanoví velmi přísný důsledek absolutní neplatnosti (nikoliv relativní neplatnosti či odporovatelnosti) určitého úkonu, míří na případy tak flagrantního porušení zákona, které obecně odůvodňují zájem státu na odepření účinků takového úkonu. Právní názor, podle něhož absolutní neplatnost právního úkonu má být spíše výjimečnou než pravidelnou sankcí za rozpor právního úkonu se zákonem je také zřejmý např. z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.10.2001 sp.zn. 28 Cdo 1632/2001.

Pokud jde o spornou kupní cenu, nutno zdůraznit, že obchodní vztah mezi smluvními stranami se řídil dohodou včetně ujednání o ceně. Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách ponechává sjednání ceny jen na dohodě smluvních stran s výjimkou cen, na něž se vztahuje regulace cen. Nelze proto akceptovat stav, kdy po splnění smlouvy, v daném případě kupní smlouvy, se některá ze smluvních stran rozhodne, že má být zkoumána cena zboží v obchodních vztazích, kterou si sám sjednal porovnáním s jinými obdobnými cenami. Tím by byla skutečně popřena smysluplnost smluv v obchodních vztazích. Na otázku platnosti smluv je rovněž třeba nahlížet se zřetelem k obecnému právnímu principu označovanému favor negotii, který byl popsán např. v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30.08.2011, sp. zn. 30 Cdo 4831/2010, a podle kterého je třeba mít na zřeteli, že smyslem ochrany legality v soukromoprávní sféře je především ochrana soukromoprávních vztahů, tedy především ochrana smluvních vztahů podle zásady pacta sunt servanda (smlouvy se musí dodržovat). V soukromoprávní sféře platí zásada, že co není zakázáno, je dovoleno. Proto s přihlédnutím k uvedenému i k prokázané skutečnosti výtiskem z internetových nabídek s cenami obdobného zboží, jaké bylo předmětem koupě v kupní smlouvě ze dne 06.12.2010, soud uzavírá, že mezi žalobcem a dlužníkem byla platně sjednána kupní cena v rámci smlouvy uzavřené ve smyslu ust. § 409 obchodního zákoníku.

Pokud jde o samotnou leasingovou smlouvu č. 1100214 ze dne 06.12.2010, soud ji považuje za platný právní úkon uzavřený v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.

V daném případě žalobce přihlásil pohledávku z titulu finančního vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy, které bylo provedeno zcela v souladu s platně uzavřenou smlouvou, konkrétně podle jejího čl. 9.5.1. ve spojení s čl. 1.2.2. písm. c) všeobecných smluvních podmínek. Otázkou finančního vypořádání mezi leasingovým pronajímatelem a leasingovým nájemcem při předčasném ukončení leasingové smlouvy z důvodu na straně leasingového nájemce se zabýval Nejvyšší soud ČR v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, uveřejněném pod číslem 24/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále též jen R 24/2011) a posléze ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 08.09.2010 sp.zn. Cpjn 204/2007, uveřejněném pod číslem 25/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále též jen R 25/2011) a nelze než konstatovat, že z tohoto pohledu nelze finančnímu vypořádání leasingové smlouvy ničeho vytknout.

Jelikož žalobce má podle hmotného práva pohledávku, jejíž určení se v tomto řízení domáhá, bylo žalobě v celém rozsahu vyhověno. Jen na okraj soud poznamenává, že s ohledem na obsah popěrného úkonu, zabýval se soud věcně pouze základem nároku a nikoliv jeho výší (viz závěry Nejvyššího soudu vyslovené v jeho rozhodnutí ze dne 24.05.2001, sp.zn. 32 Cdo 1726/98, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9-10, ročník 2002 pod číslem 76/2002 nebo v rozhodnutí ze dne 28.04.2010, sp.zn. 29 Cdo 1003/2008).

Žalobě bylo tedy vyhověno v celém rozsahu, a pokud jde o náklady řízení, nutno konstatovat, že úspěšný žalobce podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. nemá právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenční správkyni pro její nákladovou imunitu (§ 202 odst. 1 IZ), když podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ shledány nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 24.01.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně