33 ICm 2965/2011
33 ICm 2965/2011-53 (KSOS 33 INS 9782/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Petrovice u Karviné, Prstná 169, zastoupeného JUDr. Kateřinou Danielovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, proti žalovanému Mgr. Petru Vysoudilovi, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Matiční 730/3, insolvenčnímu správci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Poruba, Podroužkova 1682/9, zastoupenému Mgr. Ing. Hynkem Navrátilem, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Matiční 730/3, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužnice,

takto:

I. Žaloba, aby soud rozhodl, že v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 9782/2011 se z majetkové podstaty dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Poruba, Podroužkova 1682/9, vylučuje majetek, označený jako členská práva a povinnosti spojená se členstvím v Bytovém družstvu Podroužkova 1681 a 1682, IČ: 25374672, se sídlem Ostrava-Poruba, Podroužkova 1682, s nímž je spojeno právo nájmu k bytu č. 7 o velikosti 3+1, umístěném v domě č.p. 1682 na ulici Podroužkova 1682, Ostrava-Poruba , se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 6.500,-Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku, na účet jeho zástupce.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou doručenou soudu dne 09.09.2011 se žalobce domáhal vyloučení členských práv a povinností spojených se členstvím v Bytovém družstvu Podroužkova 1681 a 1682, IČ: 25374672, ze soupisu majetkové podstaty dlužnice Jany anonymizovano . Tvrdil, že se stal členem družstva na základě smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Uvedl, že sice mezi ním a věřitelem dlužnice Radkem Kovářem probíhala delší dobu jednání o tom, zda věřitel pohledávku za dlužnicí postoupí či zda přistoupí k realizační funkci zajišťovacího převodu vlastnického práva, nakonec se však věřitel Radek Kovář dohodl s žalobcem na prodeji členských práv a povinností.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že předmětná členská práva a povinnosti spojená s členstvím v Bytovém družstvu Podroužkova 1681 a 1682 do soupisu podstaty sepsal oprávněně. Se členstvím je spojeno právo nájmu k bytu číslo 7 o velikosti 3+1 umístěném v domě č.p. 1682 na ulici Podroužkova 1682, Ostrava-Poruba. Uvedl, že dlužnice Jana anonymizovano uzavřela s Radkem Kovářem smlouvu o úvěru č. 20100144, na základě které věřitel poskytl dlužnici úvěr ve výši 300.000,-Kč, když pohledávka věřitele na vrácení tohoto úvěru byla zajištěna zajišťovacím převodem členských práv a povinností v družstvu na podkladě smlouvy o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu uzavřené mezi Radkem Kovářem jako věřitelem a Janou anonymizovano jako dlužnicí dne 29.07.2010. Následně byla mezi Radkem Kovářem jako nájemcem a Janou anonymizovano jako podnájemkyní uzavřena k bytu č. 7 podnájemní smlouva a převod členských práv a povinností z dlužnice na pana Radka Kováře byl oznámen bytovému družstvu. Přípisem ze dne 24.06.2011 byla dlužnice informována Radkem Kovářem o tom, že pohledávka ze smlouvy o úvěru byla postoupena na nového věřitele (žalobce). Žalovaný ani dlužnice nebyli o převodu členských práv a povinností v družstvu z Radka Kováře na žalobce, čímž mělo dojít k realizaci zajišťovacího práva, informováni, nebyla žádným způsobem vypořádána ani případná hyperocha.

Žalobce poté doplnil, že pokud byl dlužnici zaslán přípis o postoupení pohledávky, došlo k němu nedopatřením, a tuto skutečnost nelze klást k tíži žalobce. Původní věřitel Radek Kovář uspokojil částečně svou pohledávku vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 20100144 prodejem členských práv a výtěžek získaný z tohoto prodeje ve výši 330.000,-Kč odečetl od celkové výše pohledávky. K faktickému převodu převodcem-původním věřitelem Radkem Kovářem a nabyvatelem-žalobcem Pavlem anonymizovano došlo dne 01.06.2011, kdy se obě smluvní strany dohodly na úplatném převodu členských práv a povinností, a to za cenu 330.000,-Kč. Tohoto dne podepsaly tyto smluvní strany nepojmenovanou listinu, ve které označily členská práva a povinnosti a kupní cenu a dohodly se, že do 30.06.2011 vyhotoví smlouvu o převodu členských práv a povinností, která bude způsobilá předložení družstvu. Dne 24.06.2011 pak byla vyhotovena smlouva o převodu členských práv a povinností. Jelikož tedy k převodu členských práv a povinností z původního věřitele na nabyvatele došlo již dne 01.06.2011, tedy před zahájením insolvenčního řízení dlužnice Jany anonymizovano , byl majetek v podobě členských práv a povinností zahrnut do majetkové podstaty neoprávněně.

U jednání žalovaný namítl, že pokud první smlouva s datem 01.06.2011 směřovala k samotnému převodu členských práv a povinností, pak tzv. druhá smlouva, která měla být uzavřena 24.06.2011, neobsahuje náležitosti, na základě kterých by mělo k převodu členských práv a povinností dojít, tyto smlouvy se navzájem vylučují, proto jsou neplatné a nejsou způsobilé vyvolat právní následky, tedy převod členských práv a povinností z Radka Kováře

ICM R na žalobce. Další důvody pro které bylo možné usuzovat na absolutní neplatnost nejen posuzované převodní smlouvy, ale i všech dalších úkonů žalovaný podrobně specifikoval v podání doručeném soudu dne 01.10.2013. Smlouvu o zajišťovacím převodu práva uzavřenou mezi Radkem Kovářem a Janou anonymizovano považoval žalovaný za absolutně neplatnou pro obcházení zákona. Původní věřitel Radek Kovář se totiž podle této smlouvy choval tak, že realizoval propadnou zástavu.

Žalobce setrval u jednání na své argumentaci, že k převodu členských práv a povinností z původního věřitele na žalobce došlo dne 01.06.2011. Současně žalobce argumentoval tím, že i v případě, že by smlouva o zajišťovacím převodu práva byla absolutně neplatná, byl při uzavírání smlouvy o převodu členských práv a povinností s Radkem Kovářem v dobré víře, že druhá smluvní strana, tedy Radek Kovář, je členem bytového družstva, což si před podpisem smlouvy na bytovém družstvu ověřil telefonicky. Dále tvrdil, že dlužnice byla informována o tom, že došlo k zesplatnění úvěru č. 20100144 pro nezaplacení splátky dle splátkového kalendáře do 25.05.2011, a to dopisem ze dne 27.05.2011, ve kterém byla vyčíslena výše dlužné částky. V důsledku neplnění úvěrové smlouvy a zesplatnění úvěru tedy došlo ke zmaření rozvazovací podmínky sjednané ve smlouvě o zajišťovacím převodu práva. Původní věřitel Radek Kovář přistoupil k realizaci zajišťovacího převodu členských práv a povinností a dne 01.06.2011 převedl členská práva a povinnosti na žalobce, realizoval tedy přímý prodej na třetí osobu. Téhož dne, kdy byla sepsána smlouva o převodu členských práv a povinností, tedy 24.06.2011, oznámil původní věřitel Radek Kovář dlužnici započítání částky 330.000,-Kč na celkovou částku vyčíslenou dopisem ze dne 27.05.2011.

Předmětem řízení je návrh žalobce na vyloučení členských práv a povinností spojených se členstvím v bytovém družstvu z majetkové podstaty dlužnice. Rozhodovací praxe soudů se již v poměrech zákona o konkurzu a vyrovnání ustálila na podmínkách, při jejichž kumulativním splnění soud těmto tzv. excindačním žalobám vyhoví a tyto jsou přiměřeně aplikovatelné také na vylučovací žalobu podanou podle zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon-dále jen IZ). Je tedy třeba zkoumat, zda: a) označený majetek byl pojat správcem do soupisu majetkové podstaty, b) vylučovací žaloba osoby odlišné od dlužníka došla soudu nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo oprávněné osobě doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo (§ 225 odst. 2 IZ), c) žalovaným je insolvenční správce, d) v době, kdy soud rozhoduje, nadále trvají účinky úpadku a sporný majetek je stále sepsán v majetkové podstatě, a e) osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokáže, že tato neměla být do soupisu zařazena a právo, které vylučuje její soupis do podstaty, svědčí žalobci.

Není sporu o tom, že podmínky uvedené pod a)-d) jsou splněny. Uvedené skutečnosti nebyly mezi účastníky sporné a vyplývají z obsahu insolvenčního spisu sp.zn. KSOS 33 INS 9782/2011, v jehož rámci tento incidenční spor probíhá. Soud ve stručnosti konstatuje, že insolvenční řízení bylo zahájeno 06.06.2011, usnesením ze dne 14.06.2011 byl zjištěn úpadek dlužnice Jany anonymizovano a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Petr Vysoudil. Insolvenční řízení nadále trvá, přičemž usnesením ze dne 12.08.2011 bylo schváleno oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty. Jak vyplývá ze soupisu majetkové podstaty dlužnice, dne 21.07.2011 byla do majetkové podstaty sepsána členská práva a povinnosti spojená s členstvím v Bytovém družstvu Podroužkova 1681 a 1682, IČ: 25374672, se sídlem Ostrava-Poruba, Podroužkova 1682 (se členstvím je spojeno právo nájmu bytu č. 7 o velikosti 3+1 v domě č.p. 1682 na ulici Podroužkova 1682 v Ostravě-Porubě). Ke dni vyhlášení tohoto rozsudku jsou nadále členská práva v soupise majetkové

ICM R podstaty dlužnice zapsána. Dne 15.08.2011 bylo žalobci doručeno vyrozumění žalovaného o soupise předmětných členských práv a povinností do majetkové podstaty dlužnice. Žaloba byla doručena soudu dne 09.09.2011. Soud tak uzavírá, že žaloba byla podána včas podle § 225 odst. 2 IZ, směřuje proti pasivně věcně legitimované osobě (insolvenčnímu správci) a jsou splněny také ostatní podmínky pro projednání vylučovací žaloby, jakožto incidenčního sporu.

Zbývá tedy posouzení podmínky poslední, a to zda předmětná členská práva do soupisu majetkové podstaty dlužnice nenáleží, a zda právo, které vylučuje jejich soupis, svědčí žalobci. Žalobce tvrdí, že je nabyvatelem dotčených členských práv a povinností, a to na základě dohody o převodu členských práv a povinností za cenu 330.000,-Kč ze dne 01.06.2011, uzavřené mezi žalobcem Radkem Kovářem, který přistoupil k realizaci zajišťovacího převodu členských práv a povinností, a která nabyla účinnosti ve vztahu k bytovému družstvu až dne 24.06.2011, kdy byla vyhotovena smlouva o převodu členských práv a povinností.

Soud provedl dokazování všemi označenými důkazy (listinami), přičemž zjistil následující skutečnosti:

Z listiny sepsané mezi Radkem Kovářem a žalobcem Pavlem anonymizovano dne 01.06.2011 vzal soud za prokázané, že tohoto dne se uvedené fyzické osoby dohodly, že Radek Kovář úplatně převádí na Pavla anonymizovano členská práva a povinnosti Podroužkova Ostrava spojená s nájmem bytu 3+1 za cenu 330.000,-Kč . Radek Kovář potvrdil, že přijal v den podpisu této listiny kupní cenu ve výši 330.000,-Kč v hotovosti, a že tímto došlo k převedení členských práv a povinností, dále se zavázal, že nejpozději do 30.06.2011 vyhotoví spolu s Pavlem anonymizovano smlouvu o převodu členských práv a povinností, způsobilou k předložení bytovému družstvu. Listina obsahuje podpisy Radka Kováře a Pavla anonymizovano .

Ze smlouvy o převodu členských práv a povinností ze dne 24.06.2011 bylo zjištěno, že Radek Kovář (označený rodným číslem a bydlištěm), zastoupený na základě plné moci pro Jana Horeckého, jako převodce a Pavel Ledwoň (označený rodným číslem a bydlištěm) jako nabyvatel uzavřeli ve smyslu ust. § 230 obchodního zákoníku smlouvu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, na základě které převodce převádí na nabyvatele svůj členský podíl v bytovém družstvu spolu se všemi právy a povinnostmi vyplývající podle stanov a platných právních předpisů v Bytovém družstvu Podroužkova 1681 a 1682 s tím, že na nabyvatele převodce převádí právo na uzavření nájemní smlouvy družstevního bytu v domě č.p. 1682 o velikosti 3+1. Účastníci se dohodli, že nabyvatel všechna členská práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu přijímá za dohodnutou cenu, když současně prohlásili, že si mezi sebou přímo vyrovnali zůstatkovou hodnotu členského podílu uvedeného bytu. Smlouva je opatřena podpisem zástupce převodce a podpisem Pavla anonymizovano . Podpisy Jana Horeckého a Pavla Ledvoně byly legalizovány před notářkou Mgr. Evou Studentovou dne 24.06.2011 (O:3176, 3183/2011).

Ze smlouvy o úvěru č. 20100144 ze dne 29.07.2010 bylo zjištěno, že věřitel Radek Kovář se zavázal poskytnout dlužnici Janě anonymizovano úvěr ve výši 300.000,-Kč poté, co dlužnice věřiteli prokáže, že došlo k zajištění úvěru formou dohodnutou mezi účastníky smlouvy. Dlužnice se zavázala poskytnuté peněžní prostředky věřiteli vrátit a zaplatit mu úroky z úvěru ve výši 18% ročně, a to počínaje poskytnutím úvěru s tím, že úroky z úvěru jsou splatné v pravidelných 180 měsíčních splátkách spolu s úvěrem, jak je uvedeno ve

ICM R splátkovém kalendáři, který měl tvořit přílohu smlouvy. Nedílnou součástí smlouvy o úvěru byly všeobecné obchodní podmínky. Roční procentní sazba nákladů na úvěr byla stanovena ve výši 19,56%. Smlouva byla podepsána dlužnicí Janou anonymizovano . U věřitele je obsažen nečitelný podpis a poznámka v.z. (v zastoupení). Na listině je rovněž razítko Radka Kováře s uvedením rodného čísla, bydliště a IČ.

Z připojených všeobecných obchodních podmínek soud zjistil, že dlužnice prohlásila, že byla před podpisem smlouvy seznámena se všemi podmínkami poskytnutí úvěru (čl. 1.4). Jednotlivé platby dlužnice jsou uhrazené okamžikem jejich připsání na účet věřitele (čl. 3.2). Je-li dlužnice v prodlení se splácením jedné měsíční splátky úvěru, stává se splatným celý poskytnutý úvěr s příslušenstvím, přičemž dlužnice je povinna bezodkladně uhradit věřiteli celou nesplacenou částku úroku a jistiny podle splátkového kalendáře a také smluvní pokutu ve výši 30% ze sjednané jistiny úvěru (čl. 5.1). Všeobecné obchodní podmínky jsou podepsány dlužnicí. U Radka Kováře je obsažen nečitelný podpis.

Ze smlouvy o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ze dne 29.07.2010 soud zjistil, že ji uzavřely smluvní strany, a to věřitel Radek Kovář a dlužnice Jana anonymizovano . Podle čl. I. uvedené smlouvy jsou předmětem zajištění pohledávky vzniklé ze smlouvy o úvěru (bez uvedení data) č. 20100144, tj. především částka do výše poskytnutého úvěru 300.000,-Kč včetně příslušenství, tj. úroku ve výši 18% p.a., jakož i smluvní pokuty ve výši 90.000,-Kč a dále částka paušální náhrady nákladů v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru ve výši 9.000,-Kč. Podle smlouvy k zajištění uvedené pohledávky dlužnice převádí členská práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu Podroužkova 1681 a 1682, vážící se k družstevnímu bytu č. 7 o velikosti 3+1 v domě č.p. 1682 na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě se všemi právy a povinnostmi a součástmi na věřitele Radka Kováře (viz čl. III.). Součástí smlouvy je rozvazovací podmínka (čl. V.), podle níž uhradí-li dlužnice řádně a včas veškeré pohledávky, uvedené v čl. I. bod. 1 této smlouvy v termínu splatnosti, uvedeném v čl. I. bod 2 smlouvy, pak již nastalé právní účinky této smlouvy pominou a členská práva a povinnosti vážící se k předmětnému bytu přejdou zpět na dlužnici (čl. V. bod 1). Nebude-li naplněna rozvazovací podmínka, dohodli se účastníci, že dlužnice převádí členská práva a povinnosti vážící se k družstevnímu bytu č. 7 o velikosti 3+1 v domě č.p. 1682 na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě v družstvu specifikovaném výše, se všemi právy a povinnostmi, se všemi součástmi na věřitele, který tyto členská práva a povinnosti přijímá za cenu, rovnající se závazkům dlužnice plynoucím ze smlouvy o úvěru do výše tržní hodnoty družstevního bytu stanovené znalcem. Účastníci v takovém případě shodně prohlásili, že dle vzájemné dohody stanovili obsah dohody o převodu členství, je mezi nimi nesporné, co je předmětem převodu, jaká práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu přecházejí na nabyvatele. Shodně prohlásili, že stanovili po dohodě hodnotu družstevního podílu, dohodli se na úplatnosti převodu a vzájemném vypořádání (čl. V. bod 2). Ze smlouvy bylo dále zjištěno, že postoupí-li věřitel pohledávku, pak s postoupenou pohledávkou přechází i zajišťovací převod práva k předmětu zajišťovacího převodu, uvedeném v čl. II. této smlouvy (čl. VIII. bod 1). Smlouvu podepsala dlužnice Jana anonymizovano . V kolonce věřitel je razítko Radka Kováře s uvedením rodného čísla, bydliště a IČ. Dále je zde nečitelný podpis a poznámka, že byl učiněn v.z. (v zastoupení).

K formulaci ujednání obsaženého v čl. V. bodu 2 v rámci smlouvy o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ze dne 29.07.2010 žalobce uvedl, že ze smlouvy je zřejmé, že cena za jakou mělo dojít k převodu členských práv a povinností v družstvu na poskytovatele úvěru a k realizaci zajišťovacího převodu práva se má rovnat závazkům dlužnice ze smlouvy o úvěru. Pouze v případě, že by závazky ze smlouvy o úvěru

ICM R dlužnice byly vyšší, rovnala by se cena ceně tržní hodnoty členských práv a povinností stanovené znalcem.

K formulaci ujednání obsaženého v čl. V. bodu 2 v rámci smlouvy o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ze dne 29.07.2010 žalovaný uvedl, že cena, za jakou mělo dojít k převodu členských práv a povinností v družstvu na poskytovatele úvěru a k realizaci zajišťovacího převodu práva, není zřejmá, ujednání je neurčité, neboť není uvedeno, k jakému okamžiku měly být vyčísleny závazky dlužnice a k jakému datu má být stanovena tržní hodnota družstevního bytu.

Ze smlouvy o podnájmu družstevního bytu ze dne 29.07.2010 vzal soud za prokázané, že nájemce, který prohlásil, že je na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práv a povinností v bytovém družstvu členem Bytového družstva Podroužkova 1681 a 1682, IČ: 25374672, se sídlem Podroužkova 1682, Ostrava-Poruba, kdy s těmito právy a povinnostmi je spojen také nájemní vztah k družstevnímu bytu č. 7 o velikosti 3+1 v domě č.p. 1682 na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě, dal do podnájmu podnájemkyni označený družstevní byt, a to za podmínek uvedených ve stanovách družstva. Za takto sjednaný podnájem měla podnájemkyně platit nájemné a zálohy na služby ve výši určené rozpisem vydaným bytovým družstvem pro nájemce. Podnájemní smlouva byla uzavřena na dobu 6 měsíců od podpisu smlouvy, přičemž podepsána byla dlužnicí Janou anonymizovano . U nájemce je obsaženo razítko Radka Kováře s uvedením rodného čísla, bydliště a IČ, a nečitelný podpis s poznámkou v.z. (v zastoupení).

Z oznámení o postoupení pohledávky ze dne 24.06.2011 bylo zjištěno, že Radek Kovář oznámil dlužnici Janě anonymizovano , že dne 24.06.2011 postoupil pohledávku z věřitele Radka Kováře (označeného IČ a bydlištěm) na Pavla anonymizovano , bytem Petrovice u Karviné, Prstná 169. Dlužnice byla upozorněna na to, že veškeré závazky má nadále hradit na účet nového věřitele, a že tento dopis má považovat za povinnost prokázat jí postoupení pohledávek ve smyslu ust. § 526 občanského zákoníku. Z dopisu je patrné, že jej podepsal jiný subjekt než Radek Kovář, neboť obsahuje nečitelný podpis a značku v zastoupení.

Z nedatovaného oznámení o převodu členských práv a povinností ve smyslu ust. § 230 obchodního zákoníku adresovaného Bytovému družstvu Podroužkova 1681 a 1682 soud zjistil, že dlužnice Jana anonymizovano oznámila, že převedla svá členská práva a povinnosti v Bytovém družstvu Podroužkova 1681 a 1682, IČ: 25374672, se sídlem v ulici Podroužkova 1682, Ostrava-Poruba, která se váží k družstevnímu bytu o velikosti 3+1 v domě č.p. 1682 na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě na Radka Kováře (označeného rodným číslem a bydlištěm). Dále je zde uvedeno, že dlužnice žádá o zápis pana Radka Kováře do seznamu členů družstva. V dolní části dopisu je obsažen písemný souhlas nabyvatele členství, který je opatřen razítkem Radka Kováře a opatřen nečitelným podpisem s poznámkou v.z. (v zastoupení).

Z oznámení o výši zesplatněné částky ze dne 27.05.2011 soud zjistil, že Radek Kovář v tomto podání oznamuje dlužnici Janě anonymizovano , že vzhledem k tomu, že do dne 25.05.2011 nezaplatila splátku dle splátkového kalendáře smlouvy o úvěru č. 20100144, porušila podmínky stanovené ve smlouvě. V důsledku toho je povinna zaplatit částku ve výši 912.112,-Kč odpovídající části dosud nesplacené jistiny s příslušenstvím spolu se smluvním úrokem a se smluvní pokutou dle ustanovení všeobecných podmínek. Výše uvedená částka měla být uhrazena na označený účet s tím, že dlužnici bylo oznámeno, že tuto pohledávku je

ICM R možné postoupit. Oznámení o výši zesplatněné částky obsahuje nečitelný podpis a poznámku v zastoupení (v.z.).

Z oznámení o aktuální výši dluhu ze dne 24.06.2011 soud zjistil, že Radek Kovář oznamuje dlužnici Janě anonymizovano , že dne 27.05.2011 byl její úvěr zesplatněn, a to na částku 912.112,-Kč, kdy důvodem bylo porušení podmínek stanovených v úvěrové smlouvě č. 20100144. Výše dluhu se ponížila o částku 330.000,-Kč, jelikož došlo k prodeji, tedy k převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Oznámení bylo podepsáno v zastoupení Radka Kováře, když před nečitelným podpisem je uvedena poznámka v.z. bez dalšího.

Žalobce po provedeném dokazování uvedl, že osoba, která za věřitele Radka Kováře podepisovala smlouvu o úvěru, všeobecné úvěrové podmínky, smlouvu o zajišťovacím převodu členských práv v bytovém družstvu, smlouvu o podnájmu i oznámení o postoupení pohledávky, oznámení o převodu členských práv a povinností, oznámení o výši zesplatněné částky a oznámení o výši dluhu, byla: Jan Horecký. Tento subjekt tak činil na základě generální plné moci. Žalovaný k tomu uvedl, že mu není nic známo o tom, kdo předmětné listiny v zastoupení Radka Kováře podepisoval.

Po takto provedeném dokazování listinami soud uzavírá, že po stránce skutkové bylo prokázáno, že Radek Kovář dne 29.07.2010 sjednal s dlužnicí smlouvu o úvěru, na základě níž se zavázal poskytnout dlužnici částku 300.000,-Kč s úrokem 18% ročně a dlužnice se zavázala vrátit věřiteli peněžní prostředky ve 180 měsíčních splátkách spolu s úroky podle splátkového kalendáře. Smlouvou o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ze dne 29.07.2010 bylo prokázáno, že závazek ze smlouvy o úvěru č. 20100144 k zaplacení částky 300.000,-Kč s příslušenstvím byl zajištěn převodem práva. Součástí dohody o zajišťovacím převodu práva byla rozvazovací podmínka a pro případ jejího nesplnění smluvní strany sjednaly změnu smlouvy ze zajišťovacího převodu na smlouvu o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu tak, že dlužnice převádí členská práva a povinnosti vážící se k předmětnému bytu se všemi právy a povinnostmi a součástmi na věřitele za cenu rovnající se závazkům dlužnice plynoucím ze smlouvy o úvěru do výše tržní hodnoty družstevního bytu stanovené znalcem. Dne 29.07.2010 byla mezi Radkem Kovářem jako nájemcem a Janou anonymizovano jako podnájemkyní uzavřena k bytu č. 7 podnájemní smlouva a převod členských práv a povinností z dlužnice na Radka Kováře byl oznámen Bytovému družstvu Podroužkova 1681 a 1682. Přípisem ze dne 24.06.2011 informoval Radek Kovář dlužnici, že pohledávku ze smlouvy o úvěru postoupil na nového věřitele-žalobce. Dne 27.05.2011 věřitel Radek Kovář sepsal dopis, ve kterém oznamuje dlužnici Janě anonymizovano , že vzhledem ke skutečnosti, že do dne 25.05.2011 nezaplatila splátku dle splátkového kalendáře, porušila podmínky stanovené ve smlouvě. V tomto dopise byla vyčíslena rovněž výše dlužné částky. Doručení tohoto dopisu dlužnici žalobce neprokazoval. Mezi Radkem Kovářem a žalobcem Pavlem anonymizovano došlo dne 01.06.2011 k uzavření dohody o převodu členských práv a povinností Podroužkova Ostrava spojených s nájmem bytu 3+1 za cenu 330.000,-Kč . Dne 24.06.2011 (tj. po zahájení insolvenčního řízení) byla vyhotovena smlouva o převodu členských práv a povinností, která byla předložena družstvu. Téhož dne původní vyhotovil věřitel Radek Kovář dopis, ve kterém dlužnici oznámil započítání částky 330.000,-Kč na celkovou částku vyčíslenou dopisem ze dne 27.05.2011. Doručení tohoto dopisu dlužnici žalobce neprokazoval. Listiny, a to smlouvu o úvěru, všeobecné úvěrové podmínky, smlouvu o zajišťovacím převodu členských práv v bytovém družstvu, smlouvu o podnájmu i oznámení o postoupení pohledávky, oznámení o převodu členských práv a povinností, oznámení o výši zesplatněné částky a oznámení o výši

ICM R dluhu, nepodepisoval Radek Kovář, nýbrž před jeho podpisem je pokaždé uvedena poznámka v.z. bez dalšího. Na listinách není uvedeno, že by měl Radek Kovář být někým zastoupen.

Zásadní spor mezi účastníky byl spjat s řadou právních otázek, které žalobce i žalovaný posuzovali rozdílně.

Za stěžejní pak tento soud považoval vyřešení otázky, zda smlouva o zajišťovacím převodu práv a povinností podle ust. § 553 občanského zákoníku je platný právní úkon či nikoliv. Dle ust. § 261 odst. 4 obchodního zákoníku má předmětný závazkový vztah vzniklý při zajištění plnění závazku z úvěrové smlouvy (§ 261 odst. 3 písm d), § 497 obchodního zákoníku) obchodní charakter.

Ohledně smlouvy o zajišťovacím převodu práv a povinností soud dospěl k závěru, že je neplatná pro neurčitost s odkazem na ust. § 37 odst. 1 občanského zákoníku. Ze smlouvy totiž nelze ani za použití výkladových pravidel (§ 266 obchodního zákoníku) zjistit, za jakou cenu, v případě, že nenastane rozvazovací podmínka, tedy že nebudou řádně placeny jednotlivé splátky, dojde k převodu členských práv a povinností v družstvu na poskytovatele úvěru a k realizaci zajišťovacího převodu práva. Podle smlouvy o zajišťovacím převodu práva se účastníci měli dohodnout, že členská práva a povinnosti se v případě, že nenastane rozvazovací podmínka, převedou za cenu rovnající se závazkům dlužnice plynoucím ze smlouvy o úvěru do výše tržní hodnoty družstevního bytu stanovené znalcem. Takovéto ujednání je neurčité, neboť není zřejmý způsob stanovení ceny za převod členských práv a povinností. Není zřejmé, k jakému okamžiku mají být kapitalizovány závazky dlužnice, plynoucí ze smlouvy o úvěru. Rovněž není uvedeno, k jakému datu má být stanovena tržní hodnota družstevního bytu, když předmětem zajištění jsou členská práva a povinnosti, nikoliv byt.

Ve výkladu použitých pojmů (a tedy i v úmyslu jednajících stran) v čl. V. bodu 2 rozvazovací podmínky v rámci smlouvy o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ze dne 29.07.2010 se žalobce i žalovaný rozcházeli.

Podle ust. § 266 odst. 2 obchodního zákoníku nelze-li projev vůle vyložit podle úmyslu jednající strany, je nutno vyložit projev vůle podle významu, který by mu přikládala osoba v postavení osoby, které byl projev vůle učiněn. Tedy je třeba dohodu mezi účastníky vyložit tak, jako by ji vyložil kdokoliv jiný, pokud by byl v postavení osoby, jíž byl právní úkon určen. Tzn. stanovit na základě obecných znalostí cenu za převod členských práv a povinností na základě ujednání, že cena se rovná závazkům dlužnice plynoucím ze smlouvy o úvěru do výše tržní hodnoty družstevního bytu stanovené znalcem. Takto stanovit cenu rovnající se výši závazků do výše hodnoty družstevního bytu by znamenalo, že cena se rovná závazkům do výše tržní hodnoty družstevního bytu stanoveného znalcem. Není uvedeno, o jaké závazky se jedná ani výše těchto závazků a není uvedeno, k jakému datu má být stanovena tržní hodnota družstevního bytu znalcem, ačkoliv předmětem zajištění jsou členská práva a povinnosti, nikoliv byt. Pokud snad smluvní strany v rámci článku V. bod 2 smlouvy o zajišťovacím převodu práva prohlásily, že je mezi nimi nesporný obsah dohody o převodu členství, pak soud pro úplnost právní argumentace poznamenává, že pakliže pro tento typ smlouvy je povinná písemná forma (obsah právního úkonu musí být zaznamenán písemně), určitost projevu vůle musí být dána obsahem listiny, na níž je zaznamenán; nestačí, že účastníkům smlouvy je jasné, co je předmětem smlouvy, není-li to poznatelné z textu listiny.

ICM R

Při právním posouzení smlouvy o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu vycházel soud z judikatury Nejvyššího soudu, a to zejména rozsudku ze dne 15.10.2008, sp.zn. 31 Cdo 495/2006, podle něhož zajišťovací převod vlastnického práva lze sjednat formou smlouvy kupní, ve které bude splatnost dohodnuté kupní ceny vázána k okamžiku splatnosti zajišťované pohledávky, s tím, že bude-li zajištěná pohledávka včas a řádně splněna, zanikne věřiteli povinnost k úhradě kupní ceny, a s tím, že nedojde-li k řádně a včasné úhradě zajištěné pohledávky, započte se kupní cena na zajišťovanou pohledávku. Z uvedeného rozhodnutí se podává, že smlouva zajišťovacím převodu práva, která neobsahuje ujednání o tom, jak se smluvní strany vypořádají v případě, že dlužník zajištěnou pohledávku věřiteli včas a řádně neuhradí, je absolutně neplatná. Jak je už rozebráno shora, smlouva o zajišťovacím převodu členských práv a povinností sice obsahuje dohodu o tom, jak se strany vypořádají v případě, že nebude splacena pohledávka z úvěru řádně a včas, avšak toto ujednání (jeho obsah) z hlediska určitosti právního úkonu, pro který je vyžadována písemná forma, neobstojí.

Jelikož smlouvu o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu nepodepsal za věřitele Radek Kovář, nýbrž jiný subjekt v zastoupení (viz značka v.z.), aniž by bylo zřejmé, že tak činí jako zástupce, zabýval se tento soud rovněž otázkou, zda smlouvu nelze považovat za neplatnou i z tohoto důvodu. S ohledem na judikaturu Nevyššího soudu ČR (např. rozsudek ze dne 29.08.2007, sp.zn. 29 Odo 1635/2005, ve kterém byl prezentován názor, že podepsala-li fyzická osoba smlouvu jako osoba jednající za smluvní stranu, není pro řešení otázky platnosti této smlouvy významné, zda v ní bylo výslovně uvedeno, že tak činí na základě hmotněprávní plné moci) však dospěl k závěru, že nikoliv.

S ohledem na právní posouzení smlouvy o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu jako absolutně neplatné (ve smyslu § 37 odst. 1 občanského zákoníku) je neplatná i následná smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovému družstvu, ať už ze dne 01.06.2011 nebo ze dne 24.06.2011, uzavřená mezi Radkem Kovářem a žalobcem, protože nikdo nemůže na jiného převést více práv, než má on sám (podle ust. § 37 odst. 2 občanského zákoníku právní úkon, jehož předmětem je plnění nemožné, je neplatný).

Argumentaci žalobce, že byl při uzavírání smlouvy o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu v dobré víře, že druhá smluvní strana, tedy Radek Kovář, je členem bytového družstva, soud neshledal za důvodnou. Otázku dobré víry je zapotřebí vždy hodnotit nejen ze subjektivního hlediska, ale především se zřetelem k objektivním okolnostem. Bylo tedy zapotřebí uvážit, zda žalobce při běžné (obvyklé) opatrnosti, kterou bylo možné s ohledem na okolnosti a povahu daného případu při uzavírání smlouvy po něm požadovat (očekávat), neměl, popřípadě nemohl mít důvodné pochybnosti o tom, že převodce členem bytového družstva není. S ohledem na všechny tvrzené okolnosti, za situace, kdy sám žalobce uvádí, že mezi ním a věřitelem dlužnice Radkem Kovářem probíhala delší dobu jednání o tom, zda věřitel pohledávku za dlužnicí Janou anonymizovano postoupí na žalobce či zda přistoupí k realizační funkci zajišťovacího převodu vlastnického práva, nelze podle názoru soudu na přítomnost dobré víry bez dalšího usuzovat. Proto bylo na žalobci, aby dobrou víru při nabývání práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu od převodce Radka Kováře prokázal, tedy jinými slovy bylo na něm, aby prokázal, že využil všechny dostupné prostředky k tomu, aby se přesvědčil, že Radek Kovář je skutečně oprávněn převést členská práva a povinnosti v bytovém družstvu. Jelikož žalobce žádný jiný důkaz kromě smlouvy o převodu členských práv a povinností nenabídl, nelze než konstatovat, že důkazní břemeno (ani přes výzvu soudu podle ust. § 118a odst. 3 o.s.ř. ) neunesl. Pokud snad

ICM R

žalobce uváděl, že byl v dobré víře, že Radek Kovář je členem družstva, neboť pokud by tomu tak nebylo, družstvo by členská práva a povinnosti nepřevedlo, nelze ani takovéto argumentaci přisvědčit, když za členy družstva nelze automaticky brát členy, které za členy považuje družstvo.

Soud tedy uzavírá, že žalobce neprokázal uzavření platné dohody o převodu členských práv a povinností, která je způsobilým právním titulem k jejich nabytí a na jejímž základě, že svědčí žalobci k předmětnému členskému podílu právo vlastnické, jež současně vylučuje jeho soupis do majetkové podstaty dlužnice. Soud proto žalobu zamítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalovaný byl ve sporu zcela procesně úspěšný, čímž žalobci vznikla povinnost nahradit žalovanému účelně vynaložené náklady. Odměna za zastupování advokátem (§ 137 odst. 2 o.s.ř.) u žalovaného sestává celkem z 5 úkonů právní služby (příprava a převzetí věci, 2x vyjádření a 2x účast na jednání. S přihlédnutím k době započetí úkonů právní služby přísluší advokátu žalovaného odměna podle advokátního tarifu, ve znění účinném do 31.12.2012 (viz přechodné ustanovení obsažené v článku II. vyhlášky č. 486/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Advokátu žalovaného přísluší za 1 úkon právní služby mimosmluvní odměna dle § 9 odst. 1 ve spojení s § 7 bod 3 advokátního tarifu ve znění účinném do 31.12.2012 částka 1.000,-Kč. Při 5 úkonech právní služby pak tato odměna advokáta činí 5x 1.000,-Kč, spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 5x 300,-Kč, jde celkem o částku 6.500,-Kč, kterou zaplatí žalobce na účet zástupce žalovaného do tří dnů od právní moci rozsudku (§ 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 11.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R