33 ICm 2710/2011
33 ICm 2710/2011-28 (KSOS 33 INS 6056/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Zbyňka Kubíčka, nar. , bytem Zahradní 435/9, Bílovec, zastoupeného JUDr. Karlem Rakem, advokátem se sídlem Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, proti žalované Mgr. Dagmar Cenknerové, se sídlem Sjednocení 631, Studénka, insolvenční správkyni dlužníka Ing. Radima Andree-AUTOCENTRUM, 17. listopadu 23/385, Bílovec, IČ: 15466205, o vyloučení majetku,

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka Radima Andree-AUTOCENTRUM, 17. listopadu 23/385, Bílovec, IČ: 15466205, se kterým je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 6056/2011, se vylučují následující věci :

a) testovací přístroj VAG 1552 vč. 2 ks kabelů, b) montážní a demontážní stroj CEMB SM 222, c) vysavač Weidner CANT 95.03K, d) bruska stolní, e) vrtačka sloupová, f) přípravek na obrábění brzdových kotoučů.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 12.10.2011 se žalobce domáhal, aby ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Radima Andree-AUTOCENTRUM, 17. listopadu 23/385, Bílovec, IČ: 15466205, se kterým je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 6056/2011, byly vyloučeny následující věci: a) testovací přístroj VAG 1552 vč. 2 ks kabelů, b) montážní a demontážní stroj CEMB SM 222, c) vysavač Weidner CANT 95.03K, d) bruska stolní, e) vrtačka sloupová, f) přípravek na obrábění brzdových kotoučů. Tvrdil, že byl a je výlučným vlastníkem uvedených věcí, neboť si je pořídil na vlastní náklady a nikdy je nevnesl do sdružení s dlužníkem.

Žalovaná navrhovala žalobu zamítnout s argumentací, že uvedené věci zapsala do majetkové podstaty dlužníka proto, že vlastnictví k nim je sporné. Tvrdila, že byly vneseny do sdružení s dlužníkem a užívány pro účel smlouvy, což vyplývá z faktu, že se nacházely v sídle dlužníka, když současně jsou rovněž předmětem smlouvy o vypořádání majetku a závazků.

U jednání žalobce doplnil, že při svém podnikání používal označení KM-Service s identifikačním číslem 13021281. Mezi žalobcem a dlužníkem nikdy nebyla uzavřena smlouva o sdružení. Došlo pouze k situaci, že on a dlužník vedli společné účetnictví, které bylo nutné pro provoz opravny a prodejny Autocentra Škoda. Konkrétně to bylo tak, že žalobce poskytl pracovní síly a vybavení svého servisu a dlužník, který postavil nemovitost, ve které hodlal prodávat automobily zn. Škoda, poskytl prostory a staral se o ekonomiku a účetnictví. Pokud jde o smlouvu o vypořádání majetku a závazků ke 31.07.2009, pak tato nebyla nikdy naplněna a tedy nenabyla účinnosti. Podpis na listině-označené jako smlouva o vypořádání majetku a závazků ze dne 31.07.2009 v kolonce Zbyněk Kubíček je pravý podpis žalobce. Pokud existuje písemný dokument nazvaný smlouva o vzniku sdružení, kde jsou jako smluvní strany uvedeny dlužník a žalobce, pak tuto listinu vyhotovil pro účely získání úvěru dlužník, žalobce ji nikdy nepodepsal. Tuto listinu za žalobce podepsal dlužník Radim Andree.

U jednání žalovaná doplnila, že sdružení vzniklo písemnou smlouvou o vzniku sdružení ze dne 01.01.1996. Smlouva byla uzavřena mezi Ing. Radimem Andree-dlužníkem, a Zbyňkem Kubíčkem-žalobcem. Dlužník žalované nesdělil, že podpis na listině nazvané smlouva o sdružení není podpisem žalobce. Na základě smlouvy o vypořádání majetku a závazků uzavřené dne 31.07.2009 došlo k převodu 1/5 majetku na dlužníka. Z tohoto důvodu je dlužník vlastníkem 20 % podílu na všech uvedených věcech. K témuž datu (31.07.2009) došlo k zániku sdružení, které sestávalo ze dvou osob.

Předmětem řízení je návrh žalobce na vyloučení specifikovaných věcí z majetkové podstaty dlužníka. Rozhodovací praxe soudů se již v poměrech zákona o konkursu a vyrovnání ustálila na podmínkách, při jejichž kumulativním splnění soud těmto tzv. excindačním žalobám vyhoví a tyto jsou přiměřeně aplikovatelné také na vylučovací žalobu podanou podle zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon-dále jen IZ). Je tedy třeba zkoumat, zda: a) označené věci byly pojaty správkyní do soupisu majetkové podstaty, b) vylučovací žaloba osoby odlišné od dlužníka došla soudu nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo oprávněné osobě doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo (§ 225 odst. 2 IZ), c) žalovanou je insolvenční správkyně, d) v době, kdy soud rozhoduje,

ICM R nadále trvají účinky úpadku a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě a e) osoba, která se domáhá vyloučení věcí ze soupisu, prokáže, že tyto neměly být do soupisu zařazeny a právo, které vylučuje jejich soupis do podstaty svědčí žalobci.

Není sporu o tom, že podmínky uvedené pod písmenem a) až d) jsou splněny. Uvedené skutečnosti nebyly mezi účastníky sporné a vyplývají z obsahu insolvenčního spisu sp. zn. KSOS 33 INS 6056/2011, v jehož rámci tento incidenční spor probíhá. Soud ve stručnosti konstatuje, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě, kdy usnesením ze dne ze dne 23.06.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Radima Andree-AUTOCENTRUM a insolvenční správkyni byla ustanovena Mgr Dagmar Cenknerová. Insolvenční řízení nadále trvá. Usnesením ze dne 19.09.2011 byl prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Jak vyplývá ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, dne 09.09.2011 byly do majetkové podstaty sepsány věci: a) testovací přístroj VAG 1552 vč. 2 ks kabelů, b) montážní a demontážní stroj CEMB SM 222, c) vysavač Weidner CANT 95.03K, d) bruska stolní, e) vrtačka sloupová, f) přípravek na obrábění brzdových kotoučů. Ke dni vyhlášení tohoto rozsudku jsou nadále předmětné věci v soupise majetkové podstaty dlužníka zapsány. Vyrozumění žalované o soupise předmětných věcí do majetkové podstaty dlužníka ze dne 12.09.2011 bylo žalobci doručeno 16.09.2011. Žaloba byla doručena soudu dne 12.10.2011. Soud tak uzavírá, že žaloba byla podána včas podle § 225 odst. 2 IZ, směřuje proti pasivně věcně legitimované osobě (insolvenční správkyni) a jsou splněny také ostatní podmínky pro projednání vylučovací žaloby jakožto incidenčního sporu.

Zbývá tedy posouzení podmínky poslední, a to zda předmětné věci do soupisu majetkové podstaty dlužníka nenáleží a zda právo, které vylučuje jejich soupis, svědčí žalobci. Žalobce tvrdí, že je vlastníkem předmětných věcí, neboť je na vlastní náklady pořídil, do sdružení s dlužníkem nevložil, neboť smlouvu o sdružení nikdy neuzavřel.

Z faktury č. 933334, výdajového pokladního dokladu z 30.12.1993, inventárního listu č. 9, soud zjistil, že testovací přístroj VAG 1552 vč. 2 ks kabelů zakoupil žalobce od dlužníka dne 30.12.1993, a vzhledem k tomu, že jeho odpisová doba činila 8 let-odpisoval tuto movitou věc od roku 1993 do 2000.

Z faktury č. 030098, daňového dokladu č. 940138, výpisu z účtu žalobce z 27.12.1994, výdejky č. 0295 a inventárního listu č. 14 soud zjistil, že montážní a demontážní stroj CEMB SM 222 žalobce zakoupil 27.12.1994 a vzhledem k tomu, že jeho odpisová doba činila 8 let, odpisoval tuto movitou věc od roku 1994 do 2001.

Z faktury č. 33282320 a inventárního listu č. 12, soud zjistil, že vysavač Weidner CANT 95.03K zakoupil žalobce 30.06.1994, nákup zaúčtoval v pokladním deníku. Jelikož odpisová doba činila 8 let-odpisoval žalobce tuto movitou věc od roku 1994 do 2001.

Z výdajového pokladního dokladu z 31.07.1995, paragonu č. 0874455 z 31.07.1995 a seznamu drobného hmotného majetku soud zjistil, že žalobce dne 31.07.1995 zakoupil stolní brusku, tento drobný hmotný majetek vyřadil z evidence 20.12.1996.

Z výdajového pokladního dokladu z 31.07.1995, paragonu č. 0874454 z 31.07.1995 a seznamu drobného hmotného majetku soud zjistil, že žalobce dne 31.07.1995 koupil sloupovou vrtačku, kterou z evidence drobného hmotného majetku vyřadil dne 20.12.1996.

ICM R

Z faktury č. 951236 a seznamu drobného hmotného majetku vzal soud za prokázané, že žalobce zakoupil dne 28.09.1995 přípravek na obrábění brzdových kotoučů, který zaevidoval do seznamu drobného hmotného majetku a zaúčtoval do svého účetnictví.

Ze smlouvy o vzniku sdružení Ing. Radim ANDRE-AUTOCENTRUM ze dne 01.01.1996 soud zjistil, že jsou v ní uvedeny dvě smluvní strany, a to dlužník Ing. Radim Andree a Zbyněk Kubíček, kdy bodě 1) je uvedeno, že účelem sdružení mělo být provozování společné činnosti v oblasti koupě zboží (za účelem dalšího prodeje), zprostředkovatelská činnost, opravy motorových vozidel, pronájem motorových vozidel a přívěsných vozíků a provádění pneuservisních služeb (veškeré činnosti pana Andreeho a pana Kubíčka). Smlouva obsahuje dále určení sídla sdružení, způsob dělení zisku, určení účtu, prostřednictvím kterého se realizují příjmy a výdaje, způsob vypořádání hospodářského výsledku apod. V bodě 3) je uvedeno, že je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Smlouva obsahuje 2 podpisy. U této listiny žalobce namítal, že ji nikdy nepodepsal.

Ze smlouvy o vypořádání majetku a závazků účastníků sdružení k 31.07.2009 soud zjistil, že byla uzavřena mezi smluvními stranami Ing. Radimem Andree a Zbyňkem Kubíčkem, pravost podpisu nebyla žádným z účastníků zpochybněna. Ve smlouvě jsou zachycena aktiva a pasiva sdružení, tak jak vyplynula z mezitímní účetní uzávěrky k 31.07.2009 s tím, že obě smluvní strany se dohodly, že odstupující člen sdružení Zbyněk Kubíček převádí 20% majetku a závazků na zůstávající osobu Ing. Radima Andree, což činí hodnotu 10.800,-Kč.

Po takto provedeném dokazování listinami dospěl soud k následujícím závěrům. Jak vyplynulo z pořizovacích dokladů, žalobce jako podnikatel v letech 1993 až 1995 zakoupil následující věci: a) testovací přístroj VAG 1552 vč. 2 ks kabelů, b) montážní a demontážní stroj CEMB SM 222, c) vysavač Weidner CANT 95.03K, d) brusku stolní, e) vrtačku sloupovou a f) přípravek na obrábění brzdových kotoučů. Všechny tyto movité věci, které zaevidoval do seznamu svého hmotného majetku, žalobce odpisoval. Od 01.01.1996 podnikal žalobce společně s dlužníkem Radimem Andree tak, že poskytl pracovní síly a vybavení svého servisu a dlužník poskytl prostory pro servis a prodej automobilů, staral se o ekonomiku a vedl společné účetnictví. Mezi účastníky nebylo sporné, že k 31.7.2009 žalobce a dlužník ukončili společné podnikání, pročež sepsali smlouvu o vypořádání majetku a závazků účastníků sdružení. V řízení nebylo tvrzeno ani prokazováno, že sporné věci tvořily majetek získaný výkonem společné činnosti sdružení.

Důkazy navržené žalovanou, a to výslechy svědků: dlužníka Ing. Radima Andree, Jiřího Jedličky a Milana Čekana k prokázání tvrzení, že žalobce vložil sporné movité věci do sdružení byly zamítnuty pro nadbytečnost, poté co soud dospěl k závěru, že pro účely tohoto sporu a právní kvalifikaci skutku je podstatné, že činnost tvrzeného sdružení zanikla a nikoliv vyřešení otázky, zda žalobce vložil či nevložil svůj vlastní majetek do sdružení.

K právní stránce věci uvádí soud následující. Sdružení bez právní subjektivity je smlouvou, tj. závazkovým vztahem, a nikoliv subjektem práva. Aby sdružení bez právní subjektivity (smlouva) skutečně vzniklo, vyžaduje se, aby smlouva obsahovala: a) Určení účelu, ke kterému se strany (účastníci) sdružují, přičemž nesmí jít o účel nedovolený. V podstatě účelem sdružení může být cokoliv, ovšem nesmí se jím zasahovat bez právního

ICM R důvodu do práv a oprávněných zájmů jiných a musí odpovídat společenským, mravním a kulturním normám současné společnosti. b) Vymezení činnosti, kterou jsou strany (účastníci) povinovány vyvíjet. V podstatě se jedná o nadefinování práv a povinností jednotlivých účastníků sdružení, tedy toho, co kdo bude pro dosažení cílů sdružení dělat. Ke vzniku sdružení se nevyžaduje písemná forma smlouvy (ovšem mimo případy, kdy písemnou formu této smlouvy vyžadují zvláštní předpisy).

V daném případě vzal soud v úvahu, že žalobce sice popírá vznik sdružení na základě písemné smlouvy ze dne 01.01.1996, nicméně sám tvrdí, že se s dlužníkem sdružil za účelem společného podnikání, kdy on vnesl pracovní síly a zařízení autoservisu a dlužník poskytl prostory pro servis a prodej automobilů a vedl společné účetnictví. Takto popsaná spolupráce dvou podnikatelů, jejímž účelem bylo provozování autoservisu a prodej motorových vozidel, podle názoru soudu naplňuje znaky smlouvy o sdružení ve smyslu ust. § 829 občanského zákoníku. Vycházeje dále z nesporné skutečnosti, že dne 31.07.2009, kdy byla sepsána listina o vypořádání majetku a závazků sdružení, bylo společné podnikání žalobce a dlužníka ukončeno, nutno nahlížet na vypořádání účasti žalobce na činnosti sdružení v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR, například rozhodnutím sp.zn. 33 Odo 1019/2012. V tomto publikovaném rozhodnutí soud prezentoval názor, že při posuzování otázky, zda má účastník sdružení nárok na majetkové vypořádání podle ustanovení § 839 občanského zákoníku, a nebo podle ustanovení § 841 občanského zákoníku, je nutno vyjít z toho, že prvně zmiňované ustanovení se vztahuje jen na případ, kdy sdružení po vystoupení či vyloučení jeho účastníka nadále trvá, zatímco druhé lze vztáhnout pouze na případ, kdy dojde k rozpuštění sdružení. Při skončení účasti (ať již z jakéhokoli důvodu) jednoho účastníka ve dvoučlenném sdružení, dochází vždy k zániku (a tedy rozpuštění) sdružení, neboť sdružení pouze s jedním účastníkem nemůže (pojmově) nadále trvat. Protože k zániku sdružení dochází ze zákona (skončením účasti jednoho účastníka), je bez právního významu, že si účastnici sdružení domluví například i jiný způsob rozpuštění sdružení při souhlasu všech účastníků. Dojde-li k vystoupení jedné smluvní strany z dvoučlenného sdružení, je třeba posoudit nárok této smluvní strany na majetkové vypořádání podle ustanovení § 841 občanského zákoníku.

Ve vztahu k problematice vypořádání sdružení je soudní praxí obecně zastáván názor, že vkladatel věci individuálně určené vlastnictví k ní nepozbývá a po zániku sdružení se mu taková věc vydává zpět. Jeho podílnictvím na penězích či jiných věcech určených podle druhu, které byly vneseny ostatními účastníky sdružení, by vedlo k jeho obohacování právě na úkor těchto účastníků (například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 33 Odo 311/2005).

Vycházeje z uvedené judikatury nelze mít žádnou pochybnost o tom, že pokud sdružení podnikatelů (vzniklého nepochybně na základě ústní dohody, když otázku pravosti podpisu na písemné smlouvě o sdružení pro nadbytečnost tento soud neřešil) zaniklo k datu 31.07.2009, žalobce, i kdyby sporné věci (kterých byl vlastníkem) vložil do dvoučlenného sdružení, má po jeho zániku ve smyslu ust. § 841 občanského zákoníku nárok, bez ohledu na smlouvu o vypořádání majetku a závazků (která podle názoru soudu dopadá pouze na majetek získaný společným výkonem činnosti), na jejich vydání kdykoliv po datu 31.07.2009 zpět. Soud tedy uzavírá, že byly-li předmětné věci dne 09.09.2011 pojaty do soupisu majetkové podstaty dlužníka, nebylo tak učiněno po právu. Soud proto žalobě v celém rozsahu vyhověl, neboť má za to, že vlastnické právo k označeným věcem svědčí žalobci.

ICM R

Pokud jde o náklady řízení ve vztahu mezi účastníky, nutno konstatovat, že žalobce by měl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na účelně vynaložené náklady řízení, tyto mu však přiznány nebyly, a to jednak proto, že se jejich náhrady vzdal a jednak pro nákladovou imunitu insolvenční správkyně (žalované) s odkazem na ust. § 202 odst. 1 IZ, když podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ shledány nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 11.06.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R