33 ICm 2511/2017
Jednací číslo: (71) 33 ICm 2511/2017-35 (KSBR 33 INS 23591/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobců A) Josef Havlík, r.č. Slovácká 18, 696 11 Mutěnice, B) Ing. Svatoslava Havlíková, r.č. Slovácká 18, 696 11 Mutěnice proti žalovanému Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., IČ 255 89 644 se sídlem Doudlebská 1696/5, 140 00 Praha, zast. Mgr. Veronikou Endryášovou, advokátkou se sídlem Orlí 27, 602 00 Brno, o neplatnost kupní smlouvy,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že smlouva o prodeji nemovité věci uzavřená dne 28.3.2017, podle které žalovaný prodal manželům Ing. Martinu Bolckovi, MBA a Bc. Haně Bolckové nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, obec a k. ú. Mutěnice na LV 273 jako pozemek p.č. 4061 o výměře 255 m2, způsob využití: neplodná půda, pozemek p.č. 4062 o výměře 935 m2, způsob využití: orná půda, pozemek p.č. 4063 o výměře 307 m2, způsob využití: orná půda a pozemek p.č. 4064 o výměře 1112 m2, způsob využití: vinice, je neplatná, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 3.4.2017, doručenou soudu dne 5.4.2017, domáhali se žalobci určení neplatnosti smlouvy označené ve výroku I. rozsudku, když uvedli, že požádali o povolení výjimky dle § 295 IZ, kde osoby žalobcům blízké nabízely kupní cenu za veškerý majetek isir.justi ce.cz nemovitosti prodal jinému subjektu a to 27.4.2017.

Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby z toho důvodu, že se jednalo o prodej na základě pokynu zajištěného věřitele prvního v pořadí ke zpeněžení zajištěných nemovitostí a zevrubně pak popsal proces prodeje sporných nemovitostí.

Z listin zveřejněných v insolvenčním rejstříku vzal soud za prokázané, že -žalobci jsou dlužníky v insolvenčním řízení, -dopisem ze dne 23.3.2017 navrhli navrhovatelé Libor Havlík, Petra Boháčová, rozená Havlíková, Josef Havlík, Pavla Veselá, rozená Havlíková, Svatava Havlíková a Lukáš Havlík žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníků dle ust. § 295 IZ a tento návrh byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 27.3.2017 pod položkou B 101, -usnesením ze dne 28.3.2017 č.j. KSBR 33 INS 23591/2014-B-102 vyzval insolvenční soud věřitelský orgán k vyjádření k tomuto návrhu a toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.3.2017 pod položkou B 102, -podáním ze dne 28.3.2017 předložil žalovaný insolvenčnímu soudu smlouvu o prodeji nemovité věci (sporných nemovitostí) a smlouva pak byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 30.3.2017 pod položkou B 103.

Z ust. § 289 odst. 3 IZ vyplývá, že napadnout platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení mimo dražbu lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku a jde o incidenční spor. Věcně legitimován je ten, kdo je podle hmotného práva nositelem tvrzeného subjektivního práva a tvrzené subjektivní povinnosti, o nichž soud v dané věci rozhoduje. Podle toho se rozlišuje aktivní věcná legitimace-na straně žalující a pasivní věcná legitimace -na straně žalované. Odkazované ustanovení nevymezuje okruh osob nevymezuje okruh osob, které mohou napadnout platnost smlouvy, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu, ani nevymezuje důvody pro vyslovení neplatnosti těchto smluv. Soud se proto domnívá, že i dlužník v konkurzu je oprávněn napadnout platnost smlouvy. Pasivně legitimovanými pro případ takové žaloby jsou smluvní strany napadené smlouvy, přičemž jejich postavení se rovná nerozlučnému společenství. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 24.5.2001 sp. zn. 22 Cdo 1701/99 dovodil, že pokud účastníky řízení o neplatnost uvedené kupní smlouvy tak nejsou všichni její účastníci, je dán i nedostatek legitimace pasivní-k tomu srov. závěr vyslovený v rozsudku bývalého Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cz 61/87, uveřejněného pod č. 36/1988 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek: má-li být určena ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) OSŘ neplatnost smlouvy, musí se řízení (ať již jako žalobci nebo žalovaní) účastnit všichni, kdo ji uzavírají, případně její právní nástupci)" (pramen www.nsoud.cz) a od závěrů tam uvedených nemá soud důvodu se odchýlit. V poměrech souzené věci tak měli být žalováni jak stavající žalovaný, tak i kupující z napadené smlouvy. Tak tomu souzeném případě není a proto je namístě žalobu z důvodu nedostatku věcné pasivní legitimace žalobu zamítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., když zcela úspěšný žalovaný se práva na náhradu nákladů řízení vzdal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 1. února 2018

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová