33 ICm 2274/2014
Jednací číslo: 33 ICm 2274/2014-28 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 33 INS 37025/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZS UDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Simonou Pittermannovou ve věci žalobce: GRATO spol. s.r.o., IČO: 410 33 281, se sídlem Mariánské Lázně, Palackého 796/57a, PSČ 353 01 zastoupen: Mgr. Ivana Sládková, advokátka se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ 150 00, proti žalovanému: FARADAY v.o.s., IČO: 267 90 866, se sídlem Karviná-Fryštát, Vydmuchov 707/20, PSČ 733 01, insolvenční správce dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 791/3, PSČ 700 30, o určení pravosti a výše pohledávky jako incidenčním sporu v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 37025/2013

t a k t o:

I. Návrh, aby soud určil, že pohledávka ve výši 734,-Kč, žalobcem přihlášená do insolvenčního řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 37025/2013 proti dlužníkovi-Michalu anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní 791/3, 730 00 Ostrava-Hrabůvka, je co do její existence a výše po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 2.7.2014 se žalobce domáhal, aby soud určil, že pohledávka žalobce ve výši 734,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 37025/2012 ve věci dlužníka Michala anonymizovano , je co do její existence a výše po právu.

Žalobu žalobce odůvodnil tím, že insolvenční dlužník dne 14.7.2005 cestoval MHD v Ostravě, čímž uzavřel s Dopravním podnikem Ostrava a.s. smlouvu o přepravě dle ust. § 760 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen obč. zák.). Při kontrole oprávněným zaměstnancem Dopravního podniku Ostrava a.s. se dlužník neprokázal platným jízdním dokladem, proto došlo mezi dlužníkem a Dopravním podnikem Ostrava a.s. k Dohodě s cestujícím č. E 400373, jejímž obsahem bylo, že cestujícímu se ukládá povinnost zaplatit cestovné ve výši 8,-Kč a přirážka ve výši 1.000,-Kč se splatností nejpozději do 15ti kalendářních dnů ode dne jízdy bez platného jízdního dokladu. Cestující v dohodě uznal pohledávku Dopravního podniku Ostrava a.s. co do důvodu a výše. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.3.2014 č.j. KSOS 33 INS 37025/2013-A-7 byl zjištěn úpadek dlužníka a žalovaný byl ustanoven jeho insolvenčním správcem. Žalobce do insolvenčního řízení přihlásil dvě pohledávky, a to pohledávku ve výši 12.502,-Kč a pohledávku ve výši 1.734,-Kč. Žalovaný na přezkumném jednání popřel druhou pohledávku žalobce co do výše 734,-Kč s odůvodněním, že pohledávka zanikla promlčením. Žalobce tvrdí, že dlužník pohledávku Dopravního podniku Ostrava a.s. výslovně uznal v Dohodě č. E400373 a tak začala běžet desetiletá promlčecí lhůta ode dne 14.7.2005 v souladu s ust. § 110 obč. zák., námitka promlčení tedy není důvodná.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil ve svém podání ze dne 10.6.2015, kde navrhl soudu, aby žalobu jako nedůvodnou zamítl, neboť pohledávka je již promlčena. Podle žalovaného dlužník cestoval bez platného jízdního dokladu několikrát, proto mezi žalobcem a dlužníkem existovalo více závazků. Dohoda s cestujícím č. E400373 nemohla vyvolat následky uznání dluhu, protože v dohodě není pohledávka přesně specifikována a dohoda nesplňuje všechny požadavky kladené na uznání dluhu. Z těchto výše uvedených důvodu žalovaný považuje pohledávku žalobce za promlčenou v obecné tříleté promlčecí lhůtě.

Z insolvenčního spisu sp. zn. KSOS 33 INS 37025/2014 soud zjistil, následující skutečnosti:

Soud z usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 37025/2013-A7 ze dne 12.3.2014 zjistil, že byl zjištěn úpadek dlužníka Michala anonymizovano a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný.

Soud z přihlášky pohledávky žalobce P3 zjistil, že žalobce do insolvenčního řízení přihlásil dvě dílčí pohledávky. Pohledávku č. 1 v celkové výši 12.502,-Kč představující jistinu ve výši 1.008,-Kč a příslušenství ve výši 11.494,-Kč. Jako právní důvod vzniku u pohledávky č. 1 byla uvedena cesta MHD bez zaplacení ceny za tuto přepravu dne 16.6.2005. Příslušenství se skládalo z úroku z prodlení, nákladů řízení a nákladů právního zastoupení při výkonu rozhodnutí. Pohledávka č. 1 byla co do výše 1.008,-Kč splatná dne 2.7.2005. Pohledávka č. 2 v celkové výši 1.734,-Kč představovala jistinu ve výši 1.008,-Kč a příslušenství ve výši 726,-Kč. Jako právní důvod vzniku u pohledávky č. 2 byla uvedena cesta MHD bez zaplacení ceny za tuto přepravu dne 14.7.2005. Příslušenství pohledávky č. 2 se skládalo z ročního úroku z prodlení ve výši limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace ČNB zvýšené o 7 bodů za období od 29.7.2005 do 20.12.2013. Pohledávka č. 2 byla co do výše 1.008,-Kč splatná dne 29.7.2005. Obě pohledávky byly na žalobce postoupeny včetně příslušenství a všech práv s nimi spojených.

Soud z protokolu o přezkumném jednání ze dne 9.6.2014 č.j. KSOS 33 INS 37025/2013-B3 zjistil, že žalovaný uznal pohledávku žalobce ve výši 11.502,-Kč a popřel pohledávku ve výši 734,-Kč s odůvodněním, že pohledávka ve výši 734,-Kč je již promlčena. Žalovaný nepřezkoumával obě přihlášené pohledávky ve výši 1.000,-Kč, která představuje přirážku k jízdnému, neboť jde o mimosmluvní sankci, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje dle ust. § 170 IZ.

Soud z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 11.6.2014 včetně dodejky zjistil, že pohledávka č. 2 ve výši 734,-Kč byla žalovaným popřena, neboť zanikla tím, že byla promlčena. Vyrozumění bylo žalobci odesláno dne 13.6.2014 a doručeno dne 17.6.2014.

Soud dále provedl důkazy těmito listinami:

Soud z Dohody s cestujícím č. E400373 ze dne 14.7.2005 zjistil, že dne 14.7.2005 v 12:45 hodin oprávněný zaměstnanec Dopravního podniku Ostrava a.s. zjistil, že cestující Michal anonymizovano , anonymizovano cestoval s neplatným jízdním dokladem. Insolvenčnímu dlužníkovi bylo uloženo zaplatit jízdné ve výši 8,-Kč a přirážku ve výši 1.000,-Kč se splatností nejpozději do 15ti kalendářních dnů ode dne jízdy bez platného cestovního dokladu. V dohodě bylo dále uvedeno, že cestující uznává pohledávku Dopravního podniku Ostrava a.s. včetně své povinnosti tuto pohledávku zaplatit co do shora uvedeného důvodu a výše, a svým podpisem stvrzuje pravdivost a přesnost výše uvedených osobních údajů. Dohoda byla podepsána dlužníkem i zaměstnancem Dopravního podniku Ostrava a.s.

Soud ze smluv o postoupení pohledávek ze dne 14.11.2008 a dne 26.11.2008 včetně příloh zjistil, že Dopravní podnik Ostrava a.s. jako postupitel uzavřel se společností FREEDOM Investment s.r.o., IČO: 282 44 192, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek, na základě které přešly na postupníka pohledávky za insolvenčním dlužníkem. Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 26.11.2008, uzavřenou mezi spol. FREEDOM Investment s.r.o. jako postupitelem a žalobcem jako postupníkem přešly pohledávky za dlužníkem na žalobce.

K přípustnosti žaloby:

Podle ust. § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 sb., insolvenční zákon (dále jen IZ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Přezkumné jednání se konalo dne 9.6.2014. Žalobce podal žalobu dne 2.7.2014, tedy v souladu s ust. § 198 odst. 1 IZ do 30-ti dnů od konání nezkumného jednání. Předmětná žaloba je tedy přípustná.

Na základě provedeného dokazování soud dospěl k těmto skutkovým zjištěním:

Insolvenční dlužník dne 14.7.2005 cestoval MHD. Při kontrole oprávněným zaměstnancem Dopravního podniku Ostrava a.s. se dlužník neprokázal platným jízdním dokladem, proto došlo mezi dlužníkem a Dopravním podnikem Ostrava a.s. k Dohodě s cestujícím č. E 400373, jejímž obsahem bylo, že cestujícímu se ukládá povinnost zaplatit cestovné ve výši 8,-Kč a přirážka ve výši 1.000,-Kč se splatností nejpozději do 15ti kalendářních dnů ode dne jízdy bez platného jízdního dokladu. V dohodě bylo uvedeno, že dlužník uznává pohledávku Dopravního podniku Ostrava a.s. včetně své povinnosti pohledávku zaplatit co do důvodu a výše. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.3.2014 č.j. KSOS 33 INS 37025/2013-A-7 byl zjištěn úpadek dlužníka a žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem dlužníka. Žalobce do insolvenčního řízení přihlásil své pohledávky, které na něj přešly na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 26.11.2008. Žalovaný na přezkumném jednání dne 9.6.2014 popřel druhou dílčí pohledávku žalobce co do výše 734,-Kč s odůvodněním, že pohledávka je promlčena.

K promlčení pohledávky:

Podle ust. § 558 obč. zák. uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení.

Podle ust. § 100 odst. 1 obč. zák. se právo promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v tomto zákoně stanovené (§ 101 až 110). K promlčení soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat.

Podle ust. § 101 obč. zák. platí, že není-li v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.

Podle ust. § 110 odst. 1 věta druhá obč. zák. platí, že bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo; byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty. Podle ust.

§ 110 odst. 3 obč. zák. se úroky a opětující se plnění promlčují ve třech letech; jde-li však o práva pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, platí tato promlčecí doba, jen pokud jde o úroky a opětující se plnění, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání.

V soudní praxi nejsou pochybnosti o tom, že úroky z prodlení mají povahu opětujících se dávek, které lze věřiteli přiznat soudním rozhodnutím, i když se stanou splatnými teprve v budoucnu (Srovnej s Stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.4.2006 sp. zn. Cpjn 202/2005, jež bylo uveřejněno pod č. 39 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006; rozhodnutí NS ze dne 8. 2. 2007 sp. zn. 21 Cdo 681/2006; rozhodnutí NS ze dne 6.11.2007 sp. zn. 21 Cdo 3477/2006).

Ze samotného znění § 110 odst. 3 obč. zák. vyplývá, že i když bylo právo pravomocně přiznáno, popř. písemně uznáno, na úroky z prodlení, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po písemném uznání, dopadá obecná tříletá promlčecí doba. Je tedy zjevné, že úroky z prodlení, pokud jde o promlčení, sdílejí s pohledávkou právní osud jen zčásti. To konečně odpovídá účelu promlčení, kterým je jednak stimulovat věřitele k včasnému vykonání subjektivních občanských práv (pohledávek), jednak čelit tomu, aby dlužníci nebyli ohledně svých dluhů vystaveni po časově neurčitou dobu donucujícímu zákroku (Srovnej s rozhodnutí NS ze dne 26.1.2011 sp. zn. 33 Cdo 3258/2008, rozhodnutí NS ze dne 15.5.2013 sp. zn. 31 Cdo 2160/2012).

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba zvlášť posuzovat, právo na úroky z prodlení splatné do té doby, co došlo k uznání dluhu, jímž úroky byly uznány, a zvlášť právo na úroky z prodlení, jejichž splatnost nastala poté, co došlo k uznání dluhu; zatímco první se promlčují podle § 110 odst. 1 obč. zák., pro druhé platí obecná tříletá promlčecí doba běžící ode dne uznání dluhu.

Podle rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 681/2006, 21 Cdo 682/2006 právo věřitele na zaplacení úroků z prodlení vzniká v den, kdy se dlužník ocitl v prodlení se splněním závazku; tímto dnem počíná u tohoto práva běžet promlčecí doba a jejím uplynutím se právo na úroky z prodlení promlčí jako celek.

V daném případě insolvenční dlužník v Dohodě s cestujícím č. E 400373 ze dne 14.7.2005 uznal pohledávku Dopravního podniku Ostrava a.s. ve výši 1.008,-Kč, představující jízdné ve výši 8,-Kč a tzv. přirážku ve výši 1.000,-Kč. Splatnost pohledávky byla stanovena nejpozději do 15ti kalendářních dnů ode dne jízdy bez platného jízdního dokladu, tj. do dne 29.7.2005. Dlužník uznal pohledávku co do důvodu a výše 1.008,-Kč včetně své povinnosti pohledávku zaplatit, uznal tak svůj dluh v souladu s ust. § 558 obč. zák. Právo žalobce na zaplacení pohledávky ve výši 1.008,-Kč by se tak promlčelo v 10ti leté promlčecí lhůtě podle ust. § 110 odst. 1 obč. zák. Právo žalobce na zaplacení příslušenství pohledávky představující úrok z prodlení se však promlčelo v souladu s ust. § 110 odst. 3 ve tříleté promlčecí lhůtě, neboť v době uznání dluhu nebyly úroky z prodlení splatné.

V daném případě došlo k promlčení úroků z prodlení dne 30.7.2008 v souladu s ust. § 110 odst. 3 a ust. § 101 obč. zák.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti soud žalobu zamítl, neboť právo žalobce na zaplacení pohledávky ve výši 734,-Kč, představující úroky z prodlení, bylo promlčeno již dne 30.7.2008.

Náklady řízení:

Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Jelikož byl žalovaný v řízení zcela úspěšný, vzniklo mu právo na náhradu nákladů řízení. Žalovaný se však náhrady nákladů řízení výslovně vzdal při jednání soudu dne 3.12.2015, proto soud rozhodl výrokem II., že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů soudního řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 10.12.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Simona Pittermannová Andrea Mrenicová samosoudkyně