33 ICm 2018/2013
Jednací číslo: 33 ICm 2018/2013-41 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 33 INS 2386/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZS UDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobce TGI Money a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, IČ: 26878321, zastoupeného JUDr. Květoslavem Hlínou, advokátem se sídlem Čechova 2, 750 02, Přerov, proti žalované Mgr. Evě Budínové, se sídlem Dobrovského 724, 738 01 Frýdek-Místek, insolvenční správkyni dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Mankovice 41, PSČ 742 35, zastoupené Mgr. Zuzanou Lubojackou, advokátkou, se sídlem Dobrovského 724, 738 01 Frýdek-Místek, o určení popřené pohledávky

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e v části, ve které se žalobce domáhal určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 1 za dlužníkem Janem anonymizovano , anonymizovano , bytem Mankovice 41 ve výši 36.920,-Kč, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 2386/2013 přihláškou P1, je po právu a je zajištěna majetkem dlužníka.

II. U r č u j e s e, že dílčí pohledávka žalobce č. 1 za dlužníkem Janem anonymizovano , anonymizovano , bytem Mankovice 41 ve výši 156.221,87 Kč, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 2386/2013 přihláškou P1, je po právu a je zajištěna majetkem dlužníka.

III. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou soudu dne 10.06.2013 se žalobce domáhal určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 1 za dlužníkem Janem anonymizovano , anonymizovano , bytem Mankovice 41 ve výši 193.141,87 Kč, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 2386/2013 přihláškou P1, je po právu a je zajištěna majetkem dlužníka. Žalobu odůvodnil tím, že dne 22.08.2006 byla mezi žalobcem jako věřitelem a dlužníky Janem a Květou Michaleczovými uzavřena smlouva o úvěru č. 10 526, na jejímž základě jim poskytl žalobce částku 257.550,-Kč. Dlužníci se zavázali poskytnuté finanční prostředky splácet společně a nerozdílně ve 180 splátkách ve výši 2.862,-Kč počínaje 20.10.2006. Dne 22.08.2006 byla uzavřena mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a zástavci Janem a Květou Michaleczovými zástavní smlouva č. 10 526, na jejímž základě došlo k zastavení nemovitostí v SJM zástavců ve prospěch poskytnutého úvěru, a to nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV 369, 322, 384, v obci Mankovice. Právní účinky vkladu zástavního práva nastaly dne 11.09.2006. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano přihlášku pohledávek v celkové výši 248.985,69 Kč, a to jako pohledávky nepodmíněné a zajištěné majetkem dlužníka. Na přezkumném jednání dne 13.05.2013 insolvenční správkyně popřela z celkové výše pohledávky č. 1 (198.985,69 Kč) částku 161.965,69 Kč a dále zcela popřela pohledávku č. 2 ve výši 50.000,-Kč. Žalobci není známo, v čem žalovaná spatřuje rozpor s ujednáními o spotřebitelských smlouvách, když má za to, že smlouva o úvěru byla s dlužníkem uzavřena platně. Úvěr byl poskytnut za standardních podmínek, když úroková sazba činila dle čl. II smlouvy 11,72 % ročně a takto sjednaný úrok nevybočil ze sazeb, za které se poskytovaly bankovní i nebankovní úvěry v roce 2006. Sjednaný úrok není v rozporu s dobrými mravy a spíše je nižší než u ostatních nebankovních společností a skutečnost, že má v konečné fázi dlužník zaplatit dvojnásobek půjčené částky, neznamená rozpor s dobrými mravy, neboť je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že dlužník měl splátky rozložené na dobu 15 let a tedy celková částka je dána dobou splácení úvěru. Pokud se týče úroků z prodlení, žalobce má za to, že má nárok

ICM R minimálně na úroky z prodlení v zákonné výši, tj. ve výši 1.573,44 Kč a přiznání úroku z prodlení v této výši se domáhá. Žalobce dále doplnil, že součástí anuitní splátky úvěru je pojistné ve výši 110,-Kč, resp. později 116,-Kč, kdy se jedná o měsíční platbu pojistného za pojištění úvěru, neboť dlužník v čl. 3 návrhu na uzavření smlouvy č. 10 526 požádal o pojištění úvěru typu A u Pojišťovny CARDIF PRO VITA, a.s. V samotné smlouvě o úvěru je obsaženo ujednání o pojištění úvěru v čl. II. Výše pojistného je odvislá od výše měsíční splátky a činí 3,99 %. Z měsíční splátky úvěru představující jistinu a úrok ve výši 2.752,-Kč činí pojistné 110,-Kč a celková měsíční splátka tak činila 2.862,-Kč. U jednání žalobce doplnil skutková tvrzení v tom směru, že od 22.08.2011 došlo ke zvýšení úrokové sazby v souladu s uzavřenou smlouvou o úvěru a Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) z úroku ve výši 9,99 % na 10,99 %, přičemž dlužníci neprojevili nesouhlas s tímto zvýšením úrokové sazby a akceptovali jej. Tímto došlo ke zvýšení splátky z původní výše 2.862,-Kč na 3.015,-Kč, počínaje splátkou od 20.09.2011, přičemž od této splátky došlo i ke zvýšení pojistného z částky 110,-Kč na částku 116,-Kč. Dále žalobce doplnil, že na základě bodu VI. odst. 4 smlouvy o úvěru nedošlo k postoupení jakýchkoliv pohledávek z předmětné smlouvy o úvěru ve prospěch Commerzbank. V insolvenčním řízení dlužnice Květy Michaleczové, které je vedeno pod spisovou značkou KSOS 33 INS 22431/2011, byla tatáž pohledávka žalobce zjištěna.

V podání doručeném soudu dne 27.03.2014 žalobce uvedl, že opravuje petit žaloby, když původně do petitu zahrnul i nepopřenou část přihlášené pohledávky a dopustil se dále chyby v počtech a po opravě petitu se domáhal určení, že má za dlužníkem dílčí pohledávku č. 1 ve výši 156.221,87 Kč, která je po právu a pokládá se za zjištěnou a zajištěnou majetkem dlužníka. Dle obsahu tohoto podání jej soud posoudil jako částečné zpětvzetí žaloby, a proto výrokem I. řízení zastavil dle § 96 odst. 1, 2 o.s.ř. v části, ve které se žalobce domáhal určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 1 za dlužníkem Janem anonymizovano ve výši 36.920,-Kč, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 2386/2013 přihláškou P1, je po právu a je zajištěna majetkem dlužníka.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s odůvodněním, že žalobce uzavřel s dlužníkem dne 22.08.2006 smlouvu o úvěru č. 10 526, kterou se zavázal poskytnout dlužníku úvěr ve výši 257.550,-Kč a dlužník se touto smlouvou zavázal úvěr splatit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.862,-Kč nejpozději do 180 měsíců. Celkem tak měl dlužník žalobci zaplatit 515.160,-Kč. Součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování úvěrů. Tuto smlouvu uzavřel žalobce v rámci své podnikatelské činnosti, zatímco dlužník ji uzavřel pod rodným číslem, tj. nikoli jako podnikatel. Dlužník tak byl při uzavírání smlouvy o úvěru ve vztahu k žalobci v postavení spotřebitele. Smlouva mezi žalobcem a dlužníkem byla vyhotovena jednostranně žalobcem, kdy dlužník připojil pouze svůj podpis a neměl možnost na textu smlouvy cokoli pozměnit. Podpisem smlouvy měl dlužník rovněž přistoupit k Všeobecným obchodním podmínkám pro poskytování úvěrů společnosti TGI Money a.s. (dále jen úvěrové podmínky ), které jsou psány drobným písmem, jsou složitě formulovány a běžný spotřebitel nemá šanci se v nich vyznat a posoudit, jaké následky pro něj jednotlivá ujednání mají. Ze splátkového kalendáře je zřejmé, že dlužníku byla poskytnuta částka ve výši 257.550,-Kč a dlužník již uhradil žalobci částku ve výši 220.530,-Kč. Dle smlouvy měl dlužník žalobci zaplatit na úrocích částku odpovídající výši poskytnuté jistiny. Výše úroků stanovená ve smlouvě je tak zcela nepřiměřená výši poskytnutého úvěru a spolu se smluvní

ICM R pokutou je v rozporu s dobrými mravy. Smlouva obsahuje celou řadu ujednání, která jsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013 a s čl. 3 odst. 1 Směrnice Rady 93/13/EHS. Jednotlivá ujednání zakládají jednoznačně více povinností dlužníku než žalobci a způsobují nerovnováhu smluvních stran v neprospěch dlužníka jako spotřebitele. Dále byla ve smlouvě sjednána nepřiměřená výše úroků a tedy i celková částka ke splacení, kdy je třeba přihlédnout k tomu, že úvěr byl zajištěn také majetkem dlužníka.

Účastníci řízení učinili u jednání nesporným, že oznámení žalobce o zvýšení úrokové sazby ze dne 22.06.2011 bylo dlužníkovi Janu Michaleczovi doručeno a že žalobce byl při uzavírání smlouvy o úvěru řádně zastoupen na základě plné moci společností Český Triangl a.s. jednající Ing. Pavlou Václavíkovou.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 33 INS 2386/2013 bylo prokázáno, že:

1) usnesením ze dne 07.03.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Eva Budínová a soud povolil řešení úpadku oddlužením; 2) usnesením ze dne 03.10.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře; 3) přihláškou pohledávek doručenou insolvenčnímu soudu dne 15.03.2013 a evidovanou pod číslem P1, přihlásil žalobce dvě nevykonatelné pohledávky v celkové výši 248.985,69 Kč, a to nesplatnou pohledávku č. 1 ve výši 198.985,69 Kč, sestávající a) z jistiny ve výši 191.668,43 Kč, přičemž jako důvod vzniku pohledávky je uvedena smlouva o úvěru č. 10 526 ze dne 22.08.2006, ze které je zavázána společně a nerozdílně také manželka dlužníka, b) z příslušenství ve výši 7.317,26 Kč, které bylo specifikováno jako úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení; dále pohledávku č. 2 ve výši 50.000,-Kč představující smluvní pokutu ze smlouvy o úvěru č. 10 526 ze dne 22.08.2006; celkem byly dlužníkovi vyúčtovány smluvní pokuty ve výši 210.000,-Kč za neuhrazení splátek za období 1-12/2010 a 1 -9/2011, avšak věřitel nárokuje smluvní pokutu pouze v přihlášené výši 50.000,-Kč; obě pohledávky byly přihlášeny jako zajištěné nejen majetkem dlužníka a důvod zajištění majetkem, který náleží do majetkové podstaty, je zástavní právo k nemovitostem na základě zástavní smlouvy č. 10 526 ze dne 22.08.2006 s okamžikem vzniku zajištění dne 11.09.2006, přičemž majetek tvořící předmět zajištění jsou nemovitosti v SJM dlužníka a jeho manželky: a) nacházející se v k. ú. Mankovice zapsané na LV 369, 322, a to jednotka 41/1-garáž, spoluvlastnický podíl o velikosti 2566/26374 na společných částech budovy čp. 41, spoluvlastnický podíl o

ICM R

velikosti 2566/26374 na pozemku parc. č. 586; b) nacházející se v k. ú. Mankovice zapsané na LV 384, 322, a to jednotka 41/2-byt, spoluvlastnický podíl o velikosti 11904/26374 na společných částech budovy čp. 41, spoluvlastnický podíl o velikosti 11904/26374 na pozemku parc. č. 586; 4) u přezkumného jednání dne 13.05.2013 insolvenční správkyně popřela pravost a zajištění pohledávky č. 1 v rozsahu 161.965,69 Kč a uznala ji v rozsahu 37.020,-Kč a zcela popřela pravost a zajištění pohledávky č. 2; jako důvod popření u obou pohledávek uvedla rozpor s ujednáními o spotřebitelských smlouvách; dlužník pohledávku žalobce zcela uznal; 5) výzvou ze dne 14.05.2013 insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o částečném popření pohledávky č. 1 a úplném popření pohledávky č. 2 a poučila ho o právu uplatnit popřenou pohledávku u soudu; vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 15.05.2013; 6) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

V daném případě přihlásil žalobce do insolvenčního řízení dlužníka dvě nevykonatelné pohledávky přihláškou P1, kterou žalovaná jako insolvenční správkyně popřela. Žalobce je tak aktivně legitimován k podání incidenční žaloby podle ust. § 198 odst. 1 IZ a žaloba směřuje proti insolvenční správkyni, jejíž pasivní legitimace vyplývá taktéž z ust. § 198 odst. 1 IZ. Žaloba byla podána včas ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání dle § 198 odst. 1 IZ.

Soud dále provedl dokazování dalšími listinnými důkazy, ze kterých zjistil a vzal za prokázáno, že

-z výpisu z obchodního rejstříku, že společnost TGI Money a.s. se sídlem Ostrava- Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, IČ: 26878321 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2981 dne 21.12.2005 s předmětem podnikání mj. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru;

-ze smlouvy o úvěru č. 10 526, že byla uzavřena dne 22.08.2006 mezi žalobcem jako věřitelem zastoupeným na základě plné moci společností Český Triangl a.s. jednající ing. Pavlou Václavíkovou a Janem anonymizovano a Květou Michaleczovou jako dlužníky, přičemž věřitel se zavázal poskytnout dlužníkům úvěr ve výši 257.550,-Kč, kdy část úvěru ve výši 250.000,-Kč bude poukázána na účet dlužníků a část úvěru ve výši 7.550,-Kč odpovídající výši nákladů na zpracování úvěru bude se souhlasem dlužníka převedena na účet věřitele k úhradě těchto nákladů; dlužníci se zavázali úvěr zaplatit včetně příslušenství, a to 180 anuitními splátkami ve výši 2.862,-Kč splatnými vždy ke každému 20. dni v měsíci; úroková sazba byla sjednána ve výši 9,90 % ročně pro prvních 5 let od uzavření smlouvy s tím, že po uplynutí této doby bude úroková sazba upravena způsobem uvedeným ve VOP a bude písemně oznámena dlužníkovi; RPSN činí 11,72 %; součástí smluvních ujednání je pojištění řádného splácení úvěru u Pojišťovny CARDIF PRO VITA, a.s.-varianta pojištění A; dle bodu IV. smlouvy se smluvní strany dohodly na zajištění úvěrové pohledávky a jejího

ICM R

příslušenství zřízením zástavního práva k nemovitostem dle zástavní smlouvy č. 10 526; dlužník je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů a věřitel je oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat úplné zaplacení všech závazků ze smlouvy vyplývajících v případě, že dlužník podstatně poruší své smluvní závazky; práva a povinnosti smluvních stran se řídí smlouvou, všeobecnými obchodními podmínkami a platným sazebníkem;

-z Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování úvěru platných od 01.01.2006, že dle čl. XI. odst. 2 a 3 byl věřitel oprávněn požadovat, zejm. v případě prodlení se splácením dvou úvěrových splátek současně nebo opakovaném prodlení se splácením úvěrových splátek, uhrazení smluvní pokuty dle smlouvy o úvěru, sazebníku nebo jiných souvisejících dokumentů, úrok z prodlení dle sazebníku, zvýšení úrokové sazby až na hodnotu dvojnásobku platné úrokové sazby dle smlouvy o úvěru, požadovat dodatečné zajištění úvěru, odstoupit od smlouvy nebo požadovat okamžité splacení celé nebo části jistiny včetně příslušenství (ztráta výhody splátek); v čl. VII pak bylo sjednáno oprávnění věřitele změnit úrokovou sazbu po uplynutí platnosti sjednané úrokové sazby, přičemž dle bodu VII/2 v případě nesouhlasu s novou výší úrokové sazby ze strany dlužníka se stávají veškeré pohledávky věřitele vůči dlužníkovi splatnými k termínu ukončení původní úrokové sazby;

-ze zástavní smlouvy č. 10 526, že byla uzavřena dne 22.08.2006 mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a Janem anonymizovano a Květou Michaleczovou jako zástavci, a to k zajištění pohledávky dle čl. II smlouvy o úvěru včetně veškerého příslušenství, jakož i k zajištění budoucích pohledávek do celkové výše 257.550,-Kč, které vzniknou do 182 měsíců od uzavření smlouvy; zástavci zřídili ve prospěch zástavního věřitele zástavní právo k nemovitostem v jejich SJM, tj. zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, nacházejících se v k. ú. Mankovice, a to a) jednotka 41/1-garáž (zapsaná na LV 369) a spoluvlastnický podíl o velikosti 2566/26374 na společných částech budovy čp. 41, spoluvlastnický podíl o velikosti 2566/26374 na pozemku parc. č. 586 (zapsané na LV 322); b) jednotka 41/2-byt (zapsaná na LV 384) a spoluvlastnický podíl o velikosti 11904/26374 na společných částech budovy čp. 41, spoluvlastnický podíl o velikosti 11904/26374 na pozemku parc. č. 586 (zapsané na LV 322) a zástavní věřitel toto právo přijal;

-ze sazebníku TGI Money, a.s. platného od 02.01.2006, že náklady na zpracování úvěru (tzv. 2. část úvěru) činí při hodnotě úvěru do 400.000,-Kč: 1.300,-Kč + 2,5 % z hodnoty úvěru; úroky z prodlení činí 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení;

-ze splátkového kalendáře, že dlužníci uhradili do 8/2011 včetně 59 splátek ve výši á 2.862,-Kč a od 9/2011 18 splátek ve výši á 3.015,-Kč a 3/2013 částku 264,-Kč, tj. celkem uhradili částku 223.392,-Kč a dlužná jistina tak činí celkem 191.668,43 Kč;

-z upomínek ze dne 21.09.2010, 21.12.2010, 01.04.2011, 21.06.2011 a 21.9.2011 včetně doručenek, že dlužníkům byla pro nezaplacení splátek za období 1-9/2010 vyúčtována smluvní pokuta ve výši 90.000,-Kč; pro nezaplacení splátek za období 10

ICM R

-12/2010 vyúčtována smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč; pro nezaplacení splátek za období 1-3/2011 vyúčtována smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč; pro nezaplacení splátek za období 4-6/2011 vyúčtována smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč; pro nezaplacení splátek za období 7-9/2011 vyúčtována smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč;

-z Rámcové pojistné smlouvy/ pojistky č. TGIAH 1/2006, že byla uzavřena dne 30.01.2006 mezi žalobcem jako pojistníkem a společností POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. jako pojistitelem a sjednává a upravuje podmínky pojištění klientů pojistníka, kteří přistoupí k pojištění dle čl. 5 této smlouvy, a to v rozsahu pojištění schopnosti splácet pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti (typ A a A+ ), popř. pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání (typ B+ ); součástí smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky č. 1/2005;

-z oznámení žalobce ze dne 22.06.2011 včetně doručenky, že žalobce oznámil dlužníkům, že pro dalších 12 měsíců věřitel stanovil výši úrokové sazby 10,99 % ročně, čímž činí RPSN 12,80 %; měsíční anuitní splátka úvěru činí počínaje dnem 20.09.2011: 3.015,-Kč;

-z vyčíslení zákonného úroku z prodlení, že z jednotlivých včas neuhrazených splátek v období od 20.05.2009 do 21.01.2013 činí zákonný úrok z prodlení celkem 1.573,44 Kč.

Po provedeném dokazování soud učinil následující závěr o skutkovém stavu:

Mezi žalobcem jako věřitelem a Janem a Květou Michaleczovými jako dlužníky byla uzavřena smlouva o úvěru č. 10 526, na jejímž základě poskytl žalobce dlužníkům úvěr ve výši 257.550,-Kč, z toho částka 250.000,-Kč byla vyplacena na účet dlužníků a zbývající částka 7.550,-Kč byla vyplacena na účet věřitele jako poplatek za náklady na zpracování úvěru. Dlužníci se zavázali poskytnuté finanční prostředky spolu se sjednaným úrokem ve výši 9,90 % ročně a pojistným ve výši 110,-Kč splácet ve 180 splátkách ve výši 2.862,-Kč počínaje dnem 20.10.2006, přičemž na základě oznámení žalobce ze dne 22.06.2011, které dlužníci akceptovali, došlo ke zvýšení úrokové sazby na 10,99 % ročně a tím i zvýšení anuitní splátky úvěru počínaje dnem 20.09.2011 na částku 3.015,-Kč. Do zjištění úpadku dlužníka Jana anonymizovano , tj. do 07.03.2013, dlužníci uhradili 59 splátek ve výši á 2.862,-Kč (za období od 10/2006 do 8/2011 včetně) a 18 splátek ve výši á 3.015,-Kč (za období od 9/2011 do 2/2013 včetně) a za 3/2013 uhradili částku 264,-Kč, tj. celkem uhradili částku 223.392,-Kč a dlužná jistina tak činí celkem 191.668,43 Kč. Dne 22.08.2006 byla uzavřena mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a zástavci Janem a Květou Michaleczovými zástavní smlouva č. 10 526 k zajištění pohledávky dle čl. II smlouvy o úvěru včetně veškerého příslušenství, jakož i k zajištění budoucích pohledávek do celkové výše 257.550,-Kč, které vzniknou do 182 měsíců od uzavření smlouvy, na jejímž základě došlo k zastavení

ICM R nemovitostí v SJM zástavců, a to nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín: a) nacházející se v k. ú. Mankovice zapsané na LV 369, 322, a to jednotka 41/1-garáž, spoluvlastnický podíl o velikosti 2566/26374 na společných částech budovy čp. 41, spoluvlastnický podíl o velikosti 2566/26374 na pozemku parc. č. 586; b) nacházející se v k. ú. Mankovice zapsané na LV 384, 322, a to jednotka 41/2-byt, spoluvlastnický podíl o velikosti 11904/26374 na společných částech budovy čp. 41, spoluvlastnický podíl o velikosti 11904/26374 na pozemku parc. č. 586.

Žalobce přes poučení žalované nepodal žalobu na určení pravosti nevykonatelné zajištěné pohledávky č. 2 ve výši 50.000,-Kč představující smluvní pokuty a předmětem incidenční žaloby je tak pouze určení pravosti a zajištění pohledávky č. 1, a to ve výši (po částečném zpětvzetí žaloby o nepopřenou část pohledávky č. 1 a částky představující rozdíl mezi přihlášenou smluvní výší úroku z prodlení a zákonnou výší) 156.221,87 Kč.

S ohledem na zjištěný skutkový stav zabýval se soud právním posouzením věci.

Podle § 497 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník ve znění účinném k datu 22.08.2006, dále jen obchodní zákoník ) smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 262 odst. 4 obchodního zákoníku ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Podle § 23 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, právní vztahy týkající se spotřebitelského úvěru vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

Podle § 2 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., pro účely tohoto zákona se rozumí spotřebitelským úvěrem poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, ze které je spotřebitel povinen platit (písmeno a/), spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván (písmeno b/), věřitelem je fyzická nebo právnická osoba poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení takovýchto osob (písmeno c/).

ICM R

Podle § 55 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník, ve znění účinném k datu 22.08.2006, dále jen občanský zákoník ), smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, která mu zákon poskytuje nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.

Podle § 55 odst. 2 občanského zákoníku smluvní ujednání ve spotřebitelských smlouvách ve smyslu ustanovení § 56 se považují za platná, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti (§ 40a). Ovlivňuje-li však takové ujednání přímo i další ujednání smlouvy, může se spotřebitel dovolat neplatnosti celé smlouvy.

Podle § 56 odst. 1 občanského zákoníku spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

V dané věci je nepochybné, že žalobce jako věřitel s předmětem podnikání poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jednal při uzavírání a plnění smlouvy o úvěru v rámci své podnikatelské činnosti a dlužník (označený ve smlouvě mj. rodným číslem a bydlištěm) ji neuzavíral jako podnikatel. V daném případě se jedná o platně uzavřenou smlouvu o spotřebitelském úvěru, podléhající režimu obchodního zákoníku a režimu zákona č. 321/2001 Sb. a tato obsahuje podstatné náležitosti smlouvy dle ust. § 497 obchodního zákoníku, tj. závazek věřitele poskytnout na žádost druhé smluvní strany v její prospěch finanční prostředky a závazek dlužníka poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit z nich úroky. Závazkový vztah mezi smluvními stranami se řídí také ustanoveními směřujícími k ochraně spotřebitele (§ 52 a násl. občanského zákoníku, zejména pak §§ 55 a 56 ve znění platném k datu uzavření smlouvy).

Dlužníku Janu Michaleczovi a spoludlužnici Květě Michaleczové byla vyplacena na základě smlouvy o úvěru částka 250.000,-Kč, přičemž částka 7.550,-Kč byla započtena na poplatek za zpracování úvěru. Úrok byl sjednán na dobu prvních pěti let ve výši 9,90 % ročně a na dobu od 20.09.2011 ve výši 10,99 % ročně a tuto výši úroku nelze v žádném případě považovat za nepřiměřeně vysokou a tudíž neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček, přičemž-v závislosti na okolnostech konkrétního případu-nemusí být nepřiměřený ani úrok, který je dvojnásobkem či trojnásobkem úrokové míry peněžních ústavů. V extrémních případech, kdy by úrok přesahoval obvyklou míru zcela neadekvátním způsobem, by ujednání o takto vysokém úroku (hrubě odporujícímu dobrým mravům) bylo neplatné podle § 39 občanského zákoníku (viz rozsudek Nejvyššího soudu 33 Odo 236/2005). V daném případě byl dlužníkovi poskytnut nebankovní úvěr s vyšší mírou rizikovosti pro věřitele a v takovém případě je zcela běžné, že úrok u nebankovního úvěru převyšuje obvyklou úrokovou míru v bankovním sektoru. Strany si sjednaly úrok ve výši 9,90 % ročně, resp. 10,99 % ročně a takto sjednaný úrok zcela jistě nepřevyšuje obvyklou výši úrokové sazby a nelze tak považovat dohodu o sjednaném úroku za absolutně neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Je sice pravdou, že dlužníci za poskytnutý úvěr ve výši 257.550,-Kč měli žalobci zaplatit zhruba dvojnásobnou částku, to je však dáno nikoli nepřiměřenou výší úroku, popř. poplatků, nýbrž

ICM R délkou splácení úvěru, která v tomto případě byla stanovena na dobu 180 měsíců, tj. 15 let. Vzhledem k tomu, že do zjištění úpadku dlužníka Jana anonymizovano , tj. do 07.03.2013, dlužník spolu se spoludlužnicí Květou Michaleczovou uhradili 59 splátek ve výši á 2.862,-Kč (za období od 10/2006 do 8/2011 včetně) a 18 splátek ve výši á 3.015,-Kč (za období od 9/2011 do 2/2013 včetně) a za 3/2013 uhradili částku 264,-Kč, tj. celkem uhradili částku 223.392,-Kč a dlužná jistina činí 191.668,43 Kč (v této částce nejsou zahrnuty úroky po datu zjištění úpadku dlužníka), má žalobce nárok na tuto částku a stejně tak na příslušenství v podobě zákonných úroků z prodlení ve výši dle § 517 odst. 2 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 142/1994 Sb. v pozdějším znění, a to z jednotlivých včas neuhrazených splátek v období od 20.05.2009 do 21.01.2013, tj. ve výši celkem 1.573,44 Kč. Žalobce tak má za dlužníkem pohledávku ve výši neuhrazené jistiny a zákonných úroků z prodlení ve výši celkem 193.241,87 Kč (191.668,43 + 1.573,44) a vzhledem k tomu, že insolvenční správkyně uznala částku 37.020,-Kč, zbývá pohledávka ve výši 156.221,87 Kč a soud proto žalobě (po částečném zpětvzetí žaloby) vyhověl a výroke m II. určil, že dílčí pohledávka žalobce č. 1 za dlužníkem Janem anonymizovano , anonymizovano , bytem Mankovice 41 ve výši 156.221,87 Kč, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 2386/2013 přihláškou P1, je po právu a vzhledem k tomu, že byla mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a insolvenčním dlužníkem a Květou Michaleczovou jako zástavci platně uzavřena zástavní smlouva č. 10 526 dne 22.08.2006, dále rozhodl, že je pohledávka žalobce zajištěna majetkem dlužníka, a to nemovitostmi v SJM dlužníka a Květy Michaleczové zapsanými u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, v k. ú. Mankovice: a) jednotka 41/1-garáž (zapsaná na LV 369) a spoluvlastnický podíl o velikosti 2566/26374 na společných částech budovy čp. 41, spoluvlastnický podíl o velikosti 2566/26374 na pozemku parc. č. 586 (zapsané na LV 322); b) jednotka 41/2-byt (zapsaná na LV 384) a spoluvlastnický podíl o velikosti 11904/26374 na společných částech budovy čp. 41, spoluvlastnický podíl o velikosti 11904/26374 na pozemku parc. č. 586 (zapsané na LV 322).

Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Podle § 142 odst. 2 o.s.ř. měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

Podle § 202 odst. 1 věta první IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Ve vztahu k nákladům řízení soud konstatuje, že ve smyslu § 142 odst. 2 o.s.ř. měl v řízení převážný úspěch žalobce, který však nemá právo ani na částečnou náhradu nákladů řízení, a to z důvodu nákladové imunity žalované dle § 202 odst. 1 věta první IZ. Soud proto rozhodl výrokem III. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

ICM R

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 08.08.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D., v.r. Vanessa Plonková samosoudkyně

ICM R