33 ICm 1892/2012
Jednací číslo: 33 ICm 1892/2012-24 (KSOS 33 INS 6333/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobkyně JUDr. Kateřiny Danielové, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, insolvenční správkyně dlužníka Oldřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Orlová -Lutyně, U Kapličky 972, zastoupené Mgr. Kateřinou Koldasovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, IČ: 61860069, o popření vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Oldřichem Mlatečkem, anonymizovano , bytem Orlová-Lutyně, U Kapličky 972 část pohledávky č. 1 z titulu nedoplatku podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948, z titulu zákonných úroků z prodlení a nákladů rozhodčího řízení ve výši 68.654,75 Kč, uplatněnou přihláškou P1 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 6333/2012, se zamítá.

II. Žaloba, aby bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Oldřichem Mlatečkem, anonymizovano , bytem Orlová-Lutyně, U Kapličky 972 pohledávku č. 2 z titulu smluvních pokut podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948 a z titulu zákonných úroků ve výši 49.622,-Kč, uplatněnou přihláškou P1 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 6333/2012, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou doručenou soudu dne 27.06.2012 domáhala určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Oldřichem Mlatečkem pohledávky, a to část pohledávky č. 1 z titulu nedoplatku podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948, z titulu zákonných úroků z prodlení a nákladů rozhodčího řízení ve výši 68.654,75 Kč a pohledávku č. 2 z titulu smluvních pokut podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948 a z titulu zákonných úroků celkem ve výši 49.622,-Kč, které byly uplatněny v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 6333/2012 přihláškou P1. V prvé řadě uvedla, že smlouva o revolvingovém úvěru je neplatná pro rozpor s dobrými mravy a rozpor s ustanoveními na ochranu spotřebitele, který je zřejmý již ze sjednané úrokové sazby a RPSN a poměru částky odpovídající poskytnutému úvěru a částky, jež musí dlužník vracet. Výše úrokové sazby 109,27 % p.a. u úvěru, u revolvingu 89,5 % p.a. a RPSN ve výši 112,94 % p.a. několikanásobně převyšuje úrokovou sazbu a roční procentní sazbu nákladů na úvěr, která je akceptovatelná. Z toho důvodu byla žalovanému uznána pouze jistina poskytnutého úvěru ponížená o částky, připadající na splátky jistiny a úroky z prodlení z uznané částky za předmětné období (žalovaný poskytl dlužníkovi částku ve výši 37.000,-Kč a po odečtení splátek započítaných na jistinu má nárok na vrácení částky 32.415,17 Kč se zákonným úrokem z prodlení za období od 13.01.2012 do 28.03.2012 ve výši 523,08 Kč). Náklady rozhodčího řízení ve výši 17.132,-Kč nejsou po právu pro rozpor s ust. § 3 odst. 1 občanského zákoníku, ust. § 56 odst. 1 občanského zákoníku, dále ust. § 265 obchodního zákoníku. Rovněž ujednání o smluvní pokutě vyhodnotila žalobkyně jako absolutně neplatné podle ust. § 3 odst. 1 občanského zákoníku a ust. § 56 odst. 1 občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy a jako nepožívající právní ochrany z důvodu rozporu se zásadami poctivého obchodního styku (ust. § 265 obchodního zákoníku). Nemá-li žalovaný nárok na smluvní pokuty, nemůže mít nárok ani na uplatněné zákonné úroky z prodlení ze smluvních pokut.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, přičemž v řízení se bránil tím, že žalobkyně proti jeho vykonatelným pohledávkám vznáší námitky, které spočívají v jiném právním posouzení věci, a tyto nejsou dle ust. § 199 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) přípustné. Rozhodčí doložka byla dohodnuta platně, žádný právní předpis její používání nezakazuje, a to ani ve spotřebitelských smlouvách. Dlužník návrh na zrušení rozhodčího nálezu nepodal. Pokud rozhodčí nález nebyl nikdy zrušen, je pravomocný a zakládá překážku věci rozsouzené. I z judikatury českých soudů k rozhodčím doložkám vyplývá, že tyto jsou ve spotřebitelských smlouvách v pořádku, přičemž k možnosti popírat vykonatelné pohledávky žalobce odkázal na ve vyjádření uvedenou judikaturu vrchních soudů i Nejvyššího soudu ČR. Dále uvedl, že argumentace prezentovaná v nálezu Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 2164/10 z 05.10.2011 je na tento případ neaplikovatelná, neboť Ústavní soud řešil skutkově odlišnou věc a požadavky na rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách uvedené v tomto nálezu je nutno chápat pouze jako úvahu de lege ferrenda.

Soud věc projednal a rozhodl v souladu s ust. § 115a o.s.ř. bez jednání na základě účastníky předložených listinných důkazů, jelikož žalovaný podáním ze dne 12.11.2012 se práva účasti na projednání věci vzdal a u žalobkyně se předpokládá, že proti rozhodnutí věci bez nařízení jednání nemá námitky (§ 101 odst. 4 o.s.ř.).

Z listin ze spisu KSOS 33 INS 6333/2012 soud zjistil, že:

-usnesením ze dne 28.03.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka Oldřicha anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Kateřina Danielová a soud povolil řešení úpadku oddlužením, -usnesením ze dne 20.06.2012 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, -přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P1 (doručenou insolvenčnímu soudu dne 04.04.2012) přihlásil žalovaný do insolvenčního řízení s dlužníkem Oldřichem Mlatečkem vykonatelnou pohledávku č. 1 (dle rozhodčího nálezu) ve výši 101.593,- Kč sestávající z nedoplatku úvěru podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948-83.137,-Kč, zákonného úroku z prodlení 1.324,-Kč a nákladů rozhodčího řízení 17.132,-Kč, dále vykonatelnou pohledávku č. 2 (dle rozhodčího nálezu) celkem ve výši 49.622,-Kč sestávající z nedoplatku na smluvních pokutách dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948-48.844,-Kč (dle bodu 13.1 písm. a) a písm. b) smluvních ujednání a bodu 13.4 smluvních ujednání), zákonného úroku z prodlení 778,-Kč, -u přezkumného jednání dne 11.06.2012 popřela insolvenční správkyně (tj. žalobkyně) v rámci přihlášky P1 část pohledávky č. 1, a to co do pravosti a výše 68.654,75 Kč s argumentací, že smlouva o revolvingovém úvěru č. 9100442948 je dle ust. § 39 občanského zákoníku absolutně neplatná pro rozpor s dobrými mravy, a proto má věřitel nárok pouze na vrácení poskytnuté jistiny ponížené o dosud zaplacené splátky a úrok z prodlení z uznané částky ode dne 13.01.2012, vzhledem k absolutní neplatnosti smlouvy byly popřeny rovněž náklady rozhodčího řízení, vykonatelná pohledávka č. 2 byla popřena zcela co do pravosti s argumentací, že ujednání o smluvní pokutě je absolutně neplatné dle ust. § 39 občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy, když smluvní pokuta představuje 128,23 % z poskytnuté jistiny úvěru, dlužník obě pohledávky uznal, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Soud se v prvé řadě zabýval otázkou včasnosti podané žaloby. Dospěl přitom k závěru, že podaná žaloba je žalobou včasnou ve smyslu ust. § 199 odst. 1 IZ, když ji insolvenční správkyně podala u Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání. V žalobě přitom uplatnila proti popřeným pohledávkám skutečnosti, pro které pohledávku popřela (§ 199 odst. 3 IZ).

K pohledávce č.1 a č.2, které vycházely z jedné smlouvy o úvěru, soud zjistil:

Z předsmluvního formuláře vyplněného dlužníkem Oldřichem Mlatečkem a spoludlužnicí Hanou Mlatečkovou dne 25.05.2011 vyplývá, že dlužník požádal věřitele (žalovaného) o poskytnutí spotřebitelského úvěru ve výši 40.000,-Kč.

Z listiny nazvané jako návrh smlouvy o revolvingovém úvěru/smlouva o revolvingovém úvěru č. 9100442948 včetně smluvních ujednání žalobce V01042011 soud zjistil, že žalovaný jako věřitel akceptoval návrh na uzavření smlouvy s dlužníkem Oldřichem Mlatečkem a spoludlužnicí, na jejímž základě měl dlužníkovi poskytnout spotřebitelský úvěr ve výši 40.000,-Kč a dlužník měl společně a nerozdílně se spoludlužnicí splácet poskytnuté peněžní prostředky 36 měsíčními splátkami po 2.646,-Kč vždy k 20. dni v měsíci, výpůjční úroková sazba úvěru byla stanovena na 95 % jako pevná na celou dobu splácení úvěru (36 měsíců), kdy předpokládaná výše procentní sazby nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr činila 94,99 %. Na listině je jako spoludlužnice uvedena Hana Mlatečková, která ji podepsala společně s dlužníkem Oldřichem Mlatečkem. V čl. XIII. je vtěleno ujednání o tom, že právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodním zákoníkem). Nedílnou součástí smlouvy o revolvingovém úvěru měly být dle dohody smluvních stran (věřitele, dlužníka a spoludlužnice) smluvní ujednání. Návrh smlouvy byl podepsaný dlužníkem a spoludlužnicí dne 25.05.2011. Žalovaným jako věřitelem byl akceptován 30.05.2011.

Ze splátkového kalendáře a listiny nazvané jako oznámení o schválení úvěru k číslu smlouvy o revolvingovém úvěru 9100442948 soud zjistil, že žalovaný jako věřitel oznámil dlužníkovi Oldřichu Mlatečkovi dne 30.05.2011 upřesnění parametrů jím poskytovaného a schváleného úvěru, které se od návrhu smlouvy ze dne 25.05.2011 lišily takto: základní celková výše spotřebitelského úvěru činila 37.000,-Kč, doba trvání spotřebitelského úvěru 36 měsíců, výpůjční úroková sazba úvěru činila 109,27 % p.a. na celou dobu splácení úvěru (tj. na 3 roky), výše procentní sazby nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr 112,94 %. Základní celková částka splatná dlužníkem za předpokladu, že dlužníkovi nebude poskytnut žádný revolving, činila 94.896,-Kč. Ze splátkového kalendáře pak soud zjistil, že splátky ve výši 2.636,-Kč měly být hrazeny vždy k 20. dni v měsíci počínaje 20.06.2011 a konče 25.05.2014, u každé měsíční splátky pak bylo v jednotlivých měsících uvedeno, kolik činí splátka úroků a kolik činí splátka jistiny.

Ze smluvních ujednání soud zjistil, že pro případ porušení povinnosti řádně a včas splácet splátky úvěru byly ve smluvních ujednáních dohodnuty 3 samostatné smluvní pokuty, a to v bodě 12.1. a) ve výši 8 % z výše dlužné splátky při prodlení se zaplacením splátky 15 dnů po termínu splatnosti, v bodě 12.1. b) 13 % z výše splátky při prodlení se zaplacením splátky 30 dnů po termínu splatnosti a v bodě 12.4 ve výši 50 % ze základní celkové částky splatné dlužníkem či ve výši 50% ze základní celkové částky splatné dlužníkem uvedené v oznámení o schválení úvěru-pro případ prodlení se zaplacením splátky déle než 60 dnů. Právo na zaplacení této smluvní pokuty vzniká věřiteli pouze 1x, a to bez ohledu na to, s kolika splátkami se dlužník ocitl v prodlení delším než 60 dnů.

Z rozhodčí smlouvy uzavřené ke smlouvě o revolvingovém úvěru č. 9100442948 mezi věřitelem PROFI CREDIT Czech a.s., dlužníkem Oldřichem Mlatečkem a spoludlužnicí Hanou Mlatečkovou dne 25.05.2011 soud zjistil, že smluvní strany se dohodly, že pravomoc k řešení veškerých sporů o nároky, které přímo nebo odvozeně vznikly či v budoucnu vzniknou ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948 nebo v souvislosti s ní, má dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení v jednoinstančním písemném rozhodčím řízení samostatně kterýkoliv z níže uvedených rozhodců, kterému žalobce doručí žalobu, a to dle pravidel v této rozhodčí smlouvě (viz její článek II.). Dle čl. III. rozhodčí smlouvy jsou rozhodci pro tento účel: JUDr. Eva Vaňková, Mgr. Marek Landsmann, JUDr. Martin Týle, JUDr. Jiří Kolařík, Mgr. Jan Fišer, Mgr. Michal Wiedermann, Mgr. Kristýna Maršálková, JUDr. Ing. Pavel Fabián s tím, že u těchto rozhodců bylo uvedeno, jaké mají sídlo a kde se rozhodčí řízení bude konat. Smluvní strany se dohodly, že na rozhodčí řízení se nevztahují jednací a poplatkové řády uveřejněné na internetových stránkách Rozhodčí společnosti Pardubice s.r.o. a Rozhodčí společnosti, s.r.o., když rozhodčí řízení se má výlučně řídit pravidly sjednanými v této rozhodčí smlouvě a podpůrně řádem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky s vnitrostátní působností ve znění platném ke dni uzavření této rozhodčí smlouvy (bod 3.6 rozhodčí smlouvy). Dlužník a spoludlužnice podpisem rozhodčí smlouvy výslovně potvrdili, že byli ze strany věřitele poučeni o povaze rozhodčího řízení a o právních důsledcích uzavření této rozhodčí smlouvy. Výslovně stvrdili, že si svobodně, vážně a na základě předchozího poučení zvolili a s věřitelem individuálně sjednali, že spory vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru budou za podmínek stanovených v rozhodčí smlouvě projednány v rozhodčím řízení, a nikoliv v řízení před obecnými soudy.

Z karty klienta-dlužníka Oldřicha anonymizovano ke smlouvě o úvěru č. 9100442948 soud zjistil, že věřitel PROFI CREDIT Czech a.s. vyplatil dlužníkovi dne 30.05.2011 částku 37.000,-Kč, přičemž dlužník se spoludlužnicí dosud věřiteli zaplatili 11.759,-Kč.

Z faktury č. 911042430 soud zjistil, že žalovaný jako věřitel vyúčtoval dlužníkovi Oldřichu Mlatečkovi na základě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948 smluvní pokuty 8 % z výše splátky č. 2, 3, 4, 5 a 13 % z výše splátky č. 5, tj. celkem 1.186,-Kč.

Z faktury č. 911044657 soud zjistil, že žalovaný jako věřitel vyúčtoval dlužníkovi na základě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948 smluvní pokutu 50 % z výše úvěru v částce 47.448,-Kč a smluvní pokutu 8 % ze splátky č. 6 ve výši 210,88 Kč, tj. celkem 47.658,-Kč.

Z dopisu ze dne 20.12.2011 soud zjistil, že věřitel (žalovaný) dlužníkovi oznámil, že došlo k zesplatnění veškerých závazků dlužníka ze smlouvy o úvěru č. 9100442948, a to pro závažné porušení smlouvy o revolvingovém úvěru neplněním závazku dle splátkového kalendáře, přičemž celková výše dluhu činila 131.981,-Kč a sestávala ze zbývajících dlužných splátek dle splátkového kalendáře 83.137,-Kč, neuhrazených penalizačních faktur 1.396,-Kč a smluvní pokuty ve výši 50 % z úvěru 47.448,-Kč. Dlužná částka měla být uhrazena do 10 dnů od data odeslání tohoto oznámení, nedojde-li k uzavření jiné písemné dohody.

Z listiny označené jako návrh na zahájení rozhodčího řízení s návrhem na vydání rozhodčího nálezu soud zjistil, že byla sepsána 13.01.2012 a adresována byla JUDr. Evě Vaňkové, rozhodkyni, přičemž věřitel se domáhal, aby rozhodkyně vydala po proběhlém rozhodčím řízení rozhodčí nález, kterým by dlužníka Oldřicha anonymizovano zavázala zaplatit věřiteli pohledávku ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948, sestávající ze zbývajících dlužných splátek dle splátkového kalendáře 83.137,-Kč, smluvní pokuty 50 % z výše úvěru 47.448,-Kč a neuhrazených penalizačních faktur ve výši 1.396,-Kč s tvrzením, že pohledávka je splatná v uplatněné výši, dlužník ničeho neuhradil, přestože byl písemně vyzván. Návrh byl rozhodkyni doručen dne 18.01.2012.

Z rozhodčího nálezu ze dne 20.02.2012, č.j. Va 2-24/2012-8, soud zjistil, že rozhodkyně JUDr. Eva Vaňková uložila žalovanému Oldřichu Mlatečkovi (dlužníkovi), aby věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s. zaplatil částku 131.981,-Kč spolu s 7,75 % úrokem z prodlení od 13.01.2012 do zaplacení, a dále k rukám právního zástupce žalobce JUDr. Ervína Perthena náklady řízení v celkové výši 17.132,-Kč, spočívající ve vynaloženém rozhodčím poplatku a nákladech právního zastoupení, to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu. Rozhodkyně přitom dospěla k závěru, že uplatněný nárok je způsobilý k projednání v neveřejném písemném a jednoinstančním rozhodčím řízení, a to v souladu jak se zákonem o rozhodčím řízení (č. 216/1994 Sb.), tak v souladu s rozhodčí smlouvou, sjednanou mezi věřitelem a dlužníkem (ve které si smluvní strany ujednaly, že případné spory vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru budou řešeny v jednoinstančním písemném rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kdy žalobce pro tento případ vybral rozhodkyni JUDr. Evu Vaňkovou). Rozhodkyně přitom dospěla k závěru, že nárok věřitele z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948 je oprávněný, neboť dlužník se ocitl v prodlení s úhradou sjednaných splátek a věřitel tak v souladu s ujednáními smlouvy o revolvingovém úvěru zesplatnil všechny dosud nesplatné závazky dlužníka, a zároveň uplatnil smluvní pokutu (dlužné splátky činily 83.137,-Kč, neuhrazené penalizační faktury 1.396,-Kč a smluvní pokuta ve výši 50 % z výše úvěru 47.448,-Kč). Rozhodčí nález je opatřen doložkou, že nabyl právní moci dne 22.02.2012 a vykonatelnosti dne 25.02.2012.

Provedeným dokazováním bylo vy dané věci postaveno na jisto, že žalovaný si v insolvenčním řízení dlužníka Oldřicha anonymizovano přihlásil vykonatelné pohledávky č. 1 a č. 2 vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948, a to zesplatněný nedoplatek úvěru (nezaplacené splátky), zákonný úrok z prodlení, náklady rozhodčího řízení a smluvní pokuty. Současně s přihláškou pohledávku žalovaný věřitel doložil rozhodčí nález, o který vykonatelnost pohledávky opírá (§ 174 odst. 4 IZ, § 177 IZ a § 274 o.s.ř.). Do přezkumného listu insolvenční správkyně vyznačila vykonatelnost přihlášených pohledávek. V popěrném úkonu pak uvedla, že smlouva o revolvingovém úvěru č. 9100442948 je dle ust. § 39 občanského zákoníku absolutně neplatná pro rozpor s dobrými mravy, vzhledem k tomu byly popřeny i náklady rozhodčího řízení a ujednání o smluvní pokutě bylo shledáno rovněž jako absolutně neplatné dle ust. § 39 občanského zákoníku.

V tomto sporu je procesního hlediska významné, že pohledávky žalovaného byly na přezkumném jednání zařazeny jako vykonatelné a takto popřeny žalobkyní, která je procesně legitimována k zahájení tohoto incidenčního sporu. To, zda správkyně pohledávku zařadila na přezkum jako vykonatelnou či nevykonatelnou, však není významné pro posouzení povahy pohledávky (jako vykonatelné či nikoli) soudem v určovacím sporu (což nutno dovodit z ust. § 198 odst. 3 IZ). Závěr, zda pohledávky, jejichž určení je předmětem řízení, jsou vykonatelné (bez ohledu na to, zda byly jako vykonatelné zařazeny k přezkumu), je však zásadní pro posouzení přípustnosti vznesených důvodů popření.

V prvé řadě soud konstatuje, že spory ze spotřebitelských smluv (včetně smluv o úvěru) lze rozhodovat v rozhodčím řízení. Otázka arbitrovatelnosti sporů ze spotřebitelských smluv je pozitivně vyřešena v judikatuře jak na národní úrovni (viz právní závěry formulované v rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11.5.2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, názor Ústavního soudu v ústavním nálezu ze dne 5.10.2011, sp.zn. II. ÚS 3057/10, a zejména pak v nálezu ze dne 5.10.2011, sp. zn. II. ÚS 2164/10, vše dostupné na webových stránkách příslušných soudů), tak na evropské úrovni, jak plyne z rozhodnutí Evropského soudního dvora C-168/05, ve věci Elisa Maria Mostaza Claro proti Centro Móvil Milenium SL. (Sbírka rozhodnutí I-10421/2006, bod 36-39).

V daném případě bylo o sporné části pohledávky č. 1 a sporné pohledávce č. 2 rozhodnuto rozhodčím nálezem. U pohledávek přisouzených v rozhodčím řízení je přitom zásadní, zda byl rozhodčí nález vydán rozhodcem (rozhodčím soudem), který byl oprávněn spor rozhodnout. Pokud byl rozhodčí nález vydán rozhodcem, který měl pravomoc spor rozhodnout, opírá se přihlášená pohledávka o vykonatelný titul. Pro účely určovacího sporu se pak jedná o vykonatelnou pohledávku a důvody jejího popření jsou limitovány úpravou § 199 odst. 2 IZ.

Uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948 a uzavřením rozhodčí smlouvy ke smlouvě o revolvingovém úvěru č. 9100442948 byla dle názoru soudu založena pravomoc rozhodkyně JUDr. Evy Vaňkové, která svou funkci přijala a která vydala předmětný rozhodčí nález, o který žalovaný opírá své vykonatelné pohledávky č. 1 a č. 2. Její pravomoc byla založena k rozhodování sporů vzniklých přímo nebo odvozeně ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100442948, což soud dovozuje z obsahu rozhodčí smlouvy, jejíž součástí je ujednání, podle něhož k řešení veškerých sporů o nároky, které přímo nebo odvozeně vzniknou ze smlouvy o revolvingovém úvěru nebo v návaznosti na ni, má pravomoc (mimo jiné) rozhodkyně JUDr. Eva Vaňková. JUDr. Eva Vaňková, která byla uvedena jako rozhodkyně v rozhodčí smlouvě, vydala předmětný rozhodčí nález v rámci své pravomoci a tento titul je dle názoru soudu pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu ve smyslu ust. § 199 odst. 2 IZ. Proto se na posuzování důvodu popření vztahuje omezení dle § 199 odst. 2 IZ a námitkami jiného právního posouzení věci se v tomto sporu o popření vykonatelných pohledávek zabývat nelze, protože tyto námitky insolvenční správkyni (žalobkyni) nepřísluší.

Námitka neplatnosti smlouvy o revolvingovém úvěru či smluvní pokuty pro rozpor s dobrými mravy jsou právními námitkami, které jsou z pohledu ust. § 199 odst. 2 IZ v tomto sporu nepřípustné.

S ohledem na uvedené, za situace, kdy v řízení nebylo prokázáno ani tvrzeno, že by dlužník na uplatněné vykonatelné pohledávky, tj. spornou část pohledávky č. 1 a pohledávku č. 2 cokoliv uhradil, vycházeje rovněž z argumentace prezentované v rozhodnutích Vrchního soudu v Olomouci (které jsou dostupné na stránkách insolvenčního rejstříku): 12 VSOL 8/2011-64, 16 ICm 745/2010 (KSOL 16 INS 3663/2010), 12 VSOL 59/2011-102, 30 ICm 1056/2011 (KSBR 30 INS 685/2011), 12 VSOL 35/2011-69, 36 ICm 2130/2010 (KSOS 36 INS 11470/2010), 12 VSOL 44/2011-89, 14 ICm 1279/2010 (KSOS 14 INS 5944/2010), a zejména velmi přiléhavou argumentaci prezentovanou na straně 8, 9, 10 a 11 rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.11.2012, č.j. 12 VSOL 29/2012-84, 22 ICm 1349/2011 (KSOS 22 INS 2900/2011), dospěl soud k závěru, že podaná žaloba na popření části vykonatelné pohledávky č. 1 a popření vykonatelné pohledávky č. 2 důvodná není, a proto rozhodl jak ve výroku I. a II. uvedeno.

Pokud jde o náklady řízení ve vztahu mezi účastníky, nutno konstatovat, že žalovaný by měl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na účelně vynaložené náklady řízení, tyto mu však přiznány nebyly, a to pro nákladovou imunitu insolvenční správkyně (žalobkyně) s odkazem na ust. § 202 odst. 1 IZ, když podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ shledány nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 11.12.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně