33 ICm 1698/2017
Číslo jednací: 33 ICm 1698/2017-40 ( KSHK 33 INS 5602/2016 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Marií Šrámkovou ve věci

žalobkyně: Insolvency Project v.o.s, sídlem Dukelská třída 15, 500 02, Hradec Králové jako insolvenční správkyně dlužníka PhDr. Jindřicha Honzíka, bytem Bezděkov nad Metují 12, 549 64, Bezděkov nad Metují právně zastoupen JUDr. Milanem Novákem se sídlem Dukelská 15, 500 02, Hradec Králové

proti žalované: Hana Kubištová, Tovární 37, 503 52, Skřivany právně zastoupena JUDr. Petrem Gracíkem, advokátem se sídlem Masarykovo náměstí 1144, 504 01, Nový Bydžov

o určení neúčinnost právního úkonu

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že přistoupení dlužníka PhDr. Jindřicha Honzíka, r. č. 500309/320 k dluhu společnosti OK VISION, spol. s r. o., IČ 148 88 998, se sídlem Lucemburská 2014/26, Vinohrady, 130 00 Praha 3, který má společnost OK VISION, spol. s r. o., vůči Haně Kubištové, r. č. 385324/028 a jeho uznání

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Eleanor Dědková. isir.justi ce.cz 2

učiněné PhDr. Jindřichem Honzíkem dne 10. 3. 2015, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinné.

II. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že přistoupení dlužníka PhDr. Jindřicha Honzíka, r. č. 500309/320 k dluhu společnosti OK VISION, spol. s r. o., IČ 148 88 998, se sídlem Lucemburská 2014/26, Vinohrady, 130 00 Praha 3, který má společnost OK VISION, spol. s r. o., vůči Miroslavu Pourovi, r. č. 490530/005 a jeho uznání učiněné PhDr. Jindřichem Honzíkem dne 10. 3. 2015, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinné, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalovaná je povinna zaplatit státu Česká republika na účet Krajského soudu v Hradci Králové částku 2.000 Kč, a to ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Žalobce se domáhal určení, že přistoupení dlužníka PhDr. Jindřicha Honzíka k dluhu společnosti OK VISION, spol. s r.o. vůči Miroslavu Pourovi a Haně Kubištové a jeho uznání učiněné dne 10. 3. 2015 je neúčinné ve smyslu § 240 IZ. Žalobce tvrdil, že žalovaný přihlásil pod poř. č. P. 5 do insolvenčního řízení svoji pohledávku ze Smlouvy o účasti na financování projektu ze dne 25. 5. 2008, na základě které poskytl žalovaný spolu s Hanou Kubištovou společně částku 1.000.000 Kč společnosti OK VISION, spol. s r.o., a to dle vlastních sdělení učiněných v rámci doplnění přihlášky pohledávky ze dne 25. 5. 2008 ve výši 600.000 Kč a dne 19. 11. 2008 ve výši 400.000 Kč. Uvedená smlouva byla žalovaným vypovězena dne 31. 8. 2014. Dne 10. 3. 2015 došlo k uzavření písemné smlouvy, kdy dlužník PhDr. Jindřich Honzík převzal dluh ze shora uvedené smlouvy ve výši 1.000.000 Kč a současně v této listině uznal svůj závazek co do důvodu i výše. Zároveň je v listině obsažen i souhlas žalovaného a Hany Kubištové, s převzetím dluhu společnosti, dlužníkem. Žalobce tvrdil, že přistoupení dlužníka PhDr. Jindřicha Honzíka k dluhu společnosti OK VISION spol. s r.o. a jeho uznání ze dne 10. 3. 2015 je neúčinným právním úkonem, neboť dlužník přistoupením k dluhu neobdržel žádného protiplnění a zároveň tímto jednáním zkrátil možnost uspokojení svých dosavadních věřitelů přistoupením k dalšímu závazku.

2. Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby. Uvedla, že dne 25. 5. 2008 byla mezi žalovanou a Miroslavem Pourem na straně jedné jako investory a společností OK VISION spol. s r.o. zastoupené dlužníkem PhDr. Jindřichem Honzíkem na straně druhé, uzavřena smlouva o účasti na financování projektu DVD Česká republika . Na základě této smlouvy žalovaná a Miroslav Pour vložili do společnosti OK VISION spol. s r.o. celkově částku 1.000.000 Kč, a to dne 25. 5. 2008 částku 600.000 Kč a dne 19. 11. 2008 zbývajících 400.000 Kč. Dne 31. 8. 2014 došlo ze strany žalované i Miroslava Poura k výpovědi smlouvy a vzniklo prodlení s úhradou dluhu. Dne 10. 3. 2015 došlo k uzavření smlouvy, kdy dlužník PhDr. Jindřich Honzík převzal dluh společnosti OK VISION spol. s r.o. ve výši 1.000.000 Kč a současně jej uznal co do důvodu i výše. Zavázal se uhradit dluh nejpozději do 30. 6. 2015. Žalovaná přihlásila svoji pohledávku ve výši 531.067,73 do insolvenčního řízení dlužníka. Žalobce však pohledávku popřel co do pravosti. Žalovaná dále uvedla, že po zvážení věci s ohledem na riziko sporu žalobu na určení pravosti popřené pohledávky nepodala.

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Eleanor Dědková. 3

3. V posuzované věci byl Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. KSHK 33 INS 5602/2016-A-8 ze dne 7. 4. 2016 zjištěn úpadek dlužníka PhDr. Jindřicha Honzíka a jako způsob řešení úpadku bylo povoleno oddlužení. Insolvenční správce, který je aktivně legitimován k podání odpůrčí žaloby doručil žalobu zdejšímu soudu dne 3. 4. 2017 a propadná lhůta jednoho roku pro podání žaloby tak byla zachována § 239 IZ.

4. Žalovaná přihlásila pod pořadovým č. P. 5 svoji pohledávku ve výši 500.000 Kč na jistině a 31.067,73 Kč na příslušenství. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 6. 3. 2017 žalobce popřel uvedenou přihlášenou pohledávku žalované s tím, že se zakládá na neúčinném právním úkonu dlužníka, a to převzetí, případně přistoupení k dluhu společnosti OK VISION spol. s r.o. a uznání dluhu dlužníkem vůči žalované, neboť se jednalo o právní úkon bez přiměřeného protiplnění, kterým budou věřitelé dlužníka zkráceni.

5. Provedeným dokazováním bylo nepochybně zjištěno a prokázáno, že posuzovaný právní úkon byl učiněn v době, kdy byl dlužník již v úpadku, neboť ke dni 10. 3. 2015 měl dlužník více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a neplnil je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti § 3 odst. 1) a 2) písm. b) IZ. Tento skutkový stav byl zjištěn z přihlášek pohledávek věřitelů. Insolvenční řízení bylo zahájeno 9. 3. 2016. Předmětný právní úkon byl učiněn 10. 3. 2015, tedy v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení a lhůta dle ust. § 240 odst. 2 IZ je rovněž zachována.

6. Z listiny označené jako UZNÁNÍ DLUHU ze dne 10. 3. 2015 soud zjistil, že dlužník PhDr. Jindřich Honzík uznal, že žalované a Miroslavu Pourovi dluží částku celkem 1.000.000 Kč, a to jako převzatý dluh ze Smlouvy o financování projektu, uzavřené mezi žalovanou a Miroslavem Pourem na straně jedné a firmou OK VISION spol. s r.o. na straně druhé. Smlouva o financování úvěru byla uzavřena dne 25. 5. 2008, kdy byla uvedené firmě zastoupené dlužníkem PhDr. Jindřichem Honzíkem předána částka 1.000.000 Kč jako vklad do financování projektu. Vklad měl být věřitelům vrácen po ukončení smluvního vztahu. Dlužník PhDr. Jindřich Honzík se zavázal, že dluh ve výši 1.000.000 Kč v plném rozsahu přebírá a uznává jej co do důvodu i výše. Dlužník se dále zavázal, že dlužnou částku 1.000.000 Kč uhradí nejpozději do 30. 6. 2015.

7. Dle ust. § 235 odst. 1 IZ, neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

8. Dle ust. § 240 odst. 1 IZ, právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

9. Právní úkon, kterým dlužník PhDr. Jindřich Honzík přistoupil k závazku společnosti OK VISION spol. s r.o., a kterým uznal tento závazek co do důvodu a výše s tím, že jej uhradí, splňuje jak obecnou definici neúčinného právního úkonu, tak skutkovou podstatu vymezenou v ust. § 240 odst. 1 IZ. Tímto úkonem dlužník zkrátil možnost uspokojení věřitelů a zároveň se zavázal poskytnout žalované a Miroslavu Pourovi plnění bezúplatně, tedy bez přiměřeného protiplnění. Žalobě bylo proto částečně vyhověno. Žalobce byl úspěšný v části, ve které se domáhal určení neúčinnosti právního úkonu, který se týkal žalované.

10. Ve druhém výroku soud zamítl žalobu v části, ve které se žalobce domáhal neúčinnosti právního úkonu týkajícího se Miroslava Poura, neboť ten nebyl účastníkem předmětného řízení. Žalobce proti Miroslavu Pourovi podal samostatnou žalobu, která byla vedena u zdejšího soudu pod sp. zn. 33 ICm 1697/2017, když řízení je již pravomocně skončeno.

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Eleanor Dědková. 4

11. Ve třetím výroku soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud postupoval dle ust. § 142 odst. 2 o. s. ř., dle kterého měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. Žalobce byl úspěšný pouze částečně, a proto v souladu s cit. ust. soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

12. Ve čtvrtém výroku bylo rozhodnuto o povinnosti žalované zaplatit státu Česká republika soudní poplatek, jehož výše byla stanovena dle Položky č. 13 bod 1. písm. d) Sazebníku soudních poplatků. Žalobce je dle ust. § 11 odst. 2 písm. n) zák. č. 549/1991 Sb., v platném znění, od poplatku osvobozen.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Hradec Králové 10. ledna 2018

Mgr. Marie Šrámková v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Eleanor Dědková.