33 ICm 1620/2013
Jednací číslo: 33 ICm 1620/2013-34 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 33INS 30810/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobce AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, identifikační číslo 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, Nizozemské království, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem, se sídlem Blatného 1885/36, 616 00 Brno, proti žalované Ing. Haně Sazovské, se sídlem U Hřiště 255, 739 42 Frýdek-Místek, Chlebovice, insolvenční správkyni dlužníka Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , bytem Novodvorská 3062, 738 01 Frýdek-Místek, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Řízení se v části, ve které se žalobce domáhal určení, že žalobce má za dlužníkem Vlastimilem Čmielem, anonymizovano pohledávky ve výši 86.334,11 Kč, zastavuje. Pokračování 33ICm 1620/2013

II. Určuje se, že popřená část pohledávky č. 3 za dlužníkem Vlastimilem Čmielem, anonymizovano ze smlouvy o úvěru č. 4011146767 ve výši 419,86 Kč představující úroky z prodlení, je po právu.

III. Určuje se, že popřená část pohledávky č. 5 za dlužníkem Vlastimilem Čmielem, anonymizovano ze smlouvy o úvěru č. 4104152680 ve výši 570,64 představující úroky z prodlení, je po právu.

IV. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem Vlastimilem Čmielem, anonymizovano pohledávku č. 1 ze smlouvy o úvěru č. 3812090279 v popřené výši 383,02 Kč, se zamítá.

V. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem Vlastimilem Čmielem, anonymizovano pohledávku č. 3 ze smlouvy o úvěru č. 4011146767 v popřené výši 7.117,03 Kč, se zamítá.

VI. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem Vlastimilem Čmielem, anonymizovano pohledávku č. 4 ze smlouvy o úvěru č. 4011146767 v popřené výši 40.133,62 Kč, se zamítá.

VII. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem Vlastimilem Čmielem, anonymizovano pohledávku č. 5 ze smlouvy o úvěru č. 4104152680 v popřené výši 2.772,01 Kč, se zamítá.

VIII. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem Vlastimilem Čmielem, anonymizovano pohledávku č. 6 ze smlouvy o úvěru č. 4104152680 v popřené výši 21.509,52 Kč, se zamítá.

IX. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 07.05.2013 se žalobce domáhal určení, že žalobce má za dlužníkem pohledávky v celkové výši 159.239,81 Kč, a to co do důvodu i výše po právu. Žalobu odůvodnil tím, že žalobce včas přihlásil u Krajského soudu v Ostravě v rámci insolvenčního řízení dlužníka Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdek- Místek, Novodvorská 3062 vedeném pod sp. zn. KSOS 33 INS 30810/2012 své nezajištěné a nevykonatelné pohledávky za dlužníkem v celkové výši 159.239,81 Kč (pohledávku č. 1 ve výši 3.326,52 Kč, pohledávku č. 2 ve výši 175,99 Kč, pohledávku č. 3 ve výši 54.317,46 Kč, pohledávku č. 4 ve výši 40.133,62 Kč, pohledávku č. 5 ve výši 39.776,70 Kč a pohledávku č. 6 ve výši 21.509,52 Kč). Žalovaná jako insolvenční správkyně dlužníka popřela co do pravosti a výše přihlášené pohledávky v celkové výši 72.905,70 Kč, což odůvodnila tím, že věřitel ani na výzvu nedoložil doklad o zesplatnění úvěru a doklad o jeho odeslání dlužníkovi. Žalobce s popřením pohledávek nesouhlasí.

Dlužník uzavřel dne 06.12.2008 na svou žádost se společností Home Credit a.s. úvěrovou smlouvu č. 3812090279, na základě které byl dlužníkovi poskytnut úvěr ve výši 33.011,-Kč, a to způsobem sjednaným v úvěrové smlouvě. Dlužník byl na základě ustanovení úvěrové smlouvy povinen vrátit společnosti Home Credit a.s. poskytnuté peněžní prostředky a uhradit sjednané úroky v pravidelných měsíčních splátkách, a to nejpozději do sjednaného termínu splacení úvěru dle úvěrové smlouvy. Splatnost splátek byla sjednána v úvěrové smlouvě. Dlužník nehradil sjednané splátky řádně a včas, neplnil tak své povinnosti ze smlouvy, a proto právní předchůdce věřitele využil svého práva, ke dni 12.12.2012 úvěr zesplatnil a dlužníka vyzval, aby vrátil celý poskytnutý úvěr a zaplatil v souladu s ustanovením hlavy 7 § 5 úvěrových podmínek smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, na který by poskytovateli úvěru vznikl nárok, pokud by dlužník úvěr řádně splácel v dohodnutých splátkách.

Dlužník dále uzavřel dne 02.11.2010 na svou žádost se společností Home Credit a.s. úvěrovou smlouvu č. 4011146767, na základě které byl dlužníkovi poskytnut úvěr ve výši 50.000,-Kč, a to způsobem sjednaným v úvěrové smlouvě. Dlužník byl na základě ustanovení úvěrové smlouvy povinen vrátit společnosti Home Credit a.s. poskytnuté peněžní prostředky a uhradit sjednané úroky v pravidelných měsíčních splátkách, a to nejpozději do sjednaného termínu splacení úvěru dle úvěrové smlouvy. Splatnost splátek byla sjednána v úvěrové smlouvě. Dlužník nehradil sjednané splátky řádně a včas, neplnil tak své povinnosti ze smlouvy, a proto právní předchůdce věřitele využil svého práva, ke dni 11.12.2012 úvěr zesplatnil a dlužníka vyzval, aby vrátil celý poskytnutý úvěr a zaplatil v souladu s ustanovením hlavy 6 § 5 úvěrových podmínek smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, na který by poskytovateli úvěru vznikl nárok, pokud by dlužník úvěr řádně splácel v dohodnutých splátkách.

Dlužník dále uzavřel dne 19.04.2011 na svou žádost se společností Home Credit a.s. úvěrovou smlouvu č. 4104152680, na základě které byl dlužníkovi poskytnut úvěr ve výši 40.000,-Kč, a to způsobem sjednaným v úvěrové smlouvě. Dlužník byl na základě ustanovení úvěrové smlouvy povinen vrátit společnosti Home Credit a.s. poskytnuté

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

peněžní prostředky a uhradit sjednané úroky v pravidelných měsíčních splátkách, a to nejpozději do sjednaného termínu splacení úvěru dle úvěrové smlouvy. Splatnost splátek byla sjednána v úvěrové smlouvě. Dlužník nehradil sjednané splátky řádně a včas, neplnil tak své povinnosti ze smlouvy, a proto právní předchůdce věřitele využil svého práva, ke dni 08.11.2012 úvěr zesplatnil a dlužníka vyzval, aby vrátil celý poskytnutý úvěr a zaplatil v souladu s ustanovením hlavy 6 § 5 úvěrových podmínek smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, na který by poskytovateli úvěru vznikl nárok, pokud by dlužník úvěr řádně splácel v dohodnutých splátkách.

Pokud se týče dalšího důvodu popření pohledávek, kterým je dle žalované stanovení výše smluvní pokuty představující ušlý úrok (ušlý zisk z úvěru), má žalobce za to, že je pravdou, že z uspokojení v rámci insolvenčního řízení jsou vyloučeny veškeré smluvní pokuty, u nichž nárok vznikl až po rozhodnutí o úpadku. Pokud však nárok na takovouto smluvní pokutu vznikl do vydání rozhodnutí o úpadku, lze takovou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit. Smluvní pokuta je v přihlášce pohledávky vyčíslena před datem prohlášení o úpadku, tudíž žalobce uplatnil smluvní pokutu z důvodu porušení smluvních ujednání, která je sice vypočtena jako ušlý úrok z úvěru vzniklý do budoucna (sahající po datu úpadku), avšak tento je vypočten ke dni zesplatnění, které je řádně oznámeno spolu se splatností k úhradě smluvní pokuty dlužníkovi. Splatnost smluvní pokuty není speciálně upravena, a proto při absenci dohody smluvních stran nezbývá, než se uchýlit k obecné úpravy, z níž plyne, že se právo na smluvní pokutu stane splatným až uplynutím určité lhůty po věřitelově výzvě k plnění. Věřitel dlužníka k zaplacení smluvní pokuty včas vyzval, a proto by dle názoru žalobce měl být v insolvenčním řízení z titulu smluvní pokuty zcela uspokojen.

Žalovaná ve vyjádření k žalobě uvedla, že žalobce v přihlášce pohledávky vedené pod č. P4 do insolvenčního řízení Vlastimila anonymizovano uplatnil pohledávky v celkové výši 159.239,81 Kč, a to: pohledávku č. 1 ve výši 3.326,52 Kč, z toho 3.303,01 Kč na jistině a 23,51 Kč na úrocích z prodlení, a to z úvěrové smlouvy č. 3812090279 ze dne 06.12.2008, kterou uzavřel dlužník s původním věřitelem Home Credit a.s. Žalovaná z přihlášené částky popřela co do výše 383,02 Kč na jistině, když z věřitelem předložených dokladů z úvěru ve výši 33.011,-Kč zůstalo neuhrazeno 2.919,99 Kč; pohledávku č. 3 ve výši 54.317,46 Kč, z toho 53.897,60 Kč na jistině a 419,86 Kč na úrocích z prodlení, a to z úvěrové smlouvy č. 4011146767 ze dne 12.11.2010, kterou uzavřel dlužník s původním věřitelem Home Credit a.s. Žalovaná z přihlášené částky popřela co do výše 7.117,03 Kč na jistině a 419,86 Kč na příslušenství. Dle věřitelem předložených dokladů na úvěr ve výši 50.000,-Kč bylo uhrazeno 3.219,43 Kč. Věřitel nepředložil ani na výzvu doklad o sesplatnění úvěru, proto byl v plné výši popřen úrok z prodlení po sesplatnění; pohledávku č. 4 ve výši 40.133,62 Kč, z toho 39.823,40 Kč na jistině a 310,22 Kč na úrocích z prodlení, a to z úvěrové smlouvy č. 4011146767 ze dne 12.11.2010, kterou uzavřel dlužník s původním věřitelem Home Credit a.s. Žalovaná popřela co do výše i pravosti celou přihlášenou pohledávku, kterou žalobce uplatnil z titulu smluvní pokuty a následných úroků z prodlení po sesplatnění. Smluvní pokuta dle žalobce představuje ušlý zisk z úvěru včetně úroku z prodlení po sesplatnění. Věřitel ani na výzvu nepředložil doklad o zaslání sesplatnění dlužníkovi a tím ani uplatnění nároku na smluvní pokutu před rozhodnutím o úpadku. Vzhledem k tomu, ž e

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

ušlý zisk je představován dle žalobce sesplatněnými úroky ze splátek, je nutno zde připomenout ust. § 170 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). V obdobné věci Vrchní soud v Olomouci v rozsudku sp. zn. VSOL 24/2011 vyslovil názor, že v insolvenčním řízení nelze uplatnit úroky z půjčky vážící se k období až po rozhodnutí o úpadku, když smyslem a účelem ust. § 170 písm. a) IZ jednoznačně bylo, aby v insolvenčním řízení nebylo uspokojováno příslušenství pohledávek přihlášených věřitelů vážící se k době až po rozhodnutí o úpadku. Sesplatnění bylo provedeno ke dni 12.12.2012, přičemž insolvenční řízení bylo zahájeno dne 6.12.2012. Sesplatnění žalobcem tak působí dojmem účelového navýšení dluhu právě o smluvní sankce ve výši úroků do konce splátkového kalendáře; pohledávku č. 5 ve výši 39.776,70 Kč, z toho 39.206,06 Kč na jistině a 570,64 Kč na úrocích z prodlení, a to z úvěrové smlouvy č. 4104152680 ze dne 19.04.2011, kterou uzavřel dlužník s původním věřitelem Home Credit a.s. Žalovaná z přihlášené částky popřela co do výše 2.772,01 Kč na jistině, když z věřitelem předložených dokladů dlužník na úvěr ve výši 40.000,-Kč uhradil 3.565,95 Kč, k úhradě tak zůstává dluh 36.434,05 Kč. Věřitel nepředložil ani na výzvu doklad o sesplatnění úvěru, proto byl v plné výši popřen úrok z prodlení po sesplatnění; pohledávku č. 6 ve výši 21.509,52 Kč, z toho 21.200,94 Kč na jistině a 308,58 Kč na úrocích z prodlení, a to z úvěrové smlouvy č. 4104152680 ze dne 19.04.2011, kterou uzavřel dlužník s původním věřitelem Home Credit a.s. Žalovaná popřela co do výše i pravosti celou přihlášenou pohledávku, kterou žalobce uplatnil z titulu smluvní pokuty a následných úroků z prodlení po sesplatnění. Smluvní pokuta dle žalobce představuje ušlý zisk z úvěru vč. úroku z prodlení po sesplatnění. Věřitel ani na výzvu nepředložil doklad o zaslání sesplatnění dlužníkovi a tím ani uplatnění nároku na smluvní pokutu před rozhodnutím o úpadku. Dále insolvenční správkyně uplatnila stejné námitky, jako u pohledávky č. 4.

U jednání žalovaná uvedla, že neuznává nárok žalobce na poplatky, úrok, pokuty, pojištění, a to z toho důvodu, že vyjma úroku se jedná o samostatné pohledávky, které měly být samostatně vyčísleny a přihlášeny a nikoli souhrnně do jistiny pohledávky, přičemž pokud se týče smluvního úroku, tento nebyl přihlášen jako příslušenství pohledávky, nýbrž byl přihlášen k jistině pohledávky. Podle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Žalobce vzal u jednání žalobu zpět v částce 86.334,11 Kč, neboť tato částka byla insolvenční správkyní při přezkumném jednání zjištěna, přičemž žalovaná s částečným zpětvzetím žaloby souhlasila, a soud proto výrokem I. řízení částečně zastavil dle § 96 odst. 1, 2 o.s.ř. za použití § 7 IZ.

Soud provedl dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 31 INS 30810/2012, přičemž zjistil, že:

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

1) vyhláškou ze dne 06.12.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , 2) usnesením ze dne 04.02.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Hana Sazovská a soud povolil řešení úpadku oddlužením 3) usnesením ze dne 02.05.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, 4) přihláškou pohledávky P4 doručenou soudu dne 22.02.2013 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení celkem 6 nezajištěných a nevykonatelných pohledávek v celkové výši 159.239,81 Kč; pohledávku č. 1 ve výši 3.326,52 Kč, z toho 3.303,01 Kč na jistině (splatnost od 12.12.2012) a 23,51 Kč na úrocích z prodlení (splatnost od 03.02.2013), a to z úvěrové smlouvy č. 3812090279 ze dne 06.12.2008, kterou uzavřel dlužník s původním věřitelem Home Credit a.s, přičemž na základě smlouvy poskytl původní věřitel dlužníkovi úvěr ve výši 33.011,-Kč a dlužník se zavázal vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky ve 48 splátkách ve výši á 1.005,-Kč; k datu 12.12.2012 byl úvěr zesplatněn (hlava 7 § 3 úvěrových podmínek) a dlužník byl vyzván k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty; dlužník je povinen dle úvěrových podmínek (hlava 14 §3) platit za upomínku částku 200,-Kč a smluvní pokutu ve výši 4,-Kč z dlužných částek do zesplatnění, přičemž tyto částky se stávají součástí jistiny a dále se neúročí; splátky a poplatky v prodlení jsou úročeny úrokem z prodlení ve výši 0,08 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, avšak věřitel požaduje úrok nižší ve výši 0,0205 %; jako příslušenství věřitel přihlásil částku 23,51 Kč, která odpovídá úroku z prodlení ve výši 0,0205 % denně z částky 3.303,01 Kč od 28.12.2012 do 03.02.2013; pohledávku č. 2 ve výši 175,99 Kč (splatná od 12.12.2012) z titulu smluvní pokuty představující ušlý úrok z úvěru č. 3812090279 (hlava 7 § 3 úvěrových podmínek); pohledávku č. 3 ve výši 54.317,46 Kč, z toho 53.897,60 Kč na jistině ( splatná od 11.12.2012) a 419,86 Kč na úrocích z prodlení (splatná od 03.02.2013), a to z úvěrové smlouvy č. 4011146767 ze dne 12.11.2010, kterou uzavřel dlužník s původním věřitelem Home Credit a.s., přičemž na základě smlouvy poskytl původní věřitel dlužníkovi úvěr ve výši 50.000,-Kč a dlužník se zavázal vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky v 72 splátkách ve výši á 1.812,-Kč; k datu 11.12.2012 byl úvěr zesplatněn (hlava 6 § 3 úvěrových podmínek) a dlužník byl vyzván k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty; splátky a poplatky v prodlení jsou úročeny úrokem z prodlení ve výši 0,08 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, avšak věřitel požaduje úrok nižší ve výši 0,0205 %; jako příslušenství věřitel přihlásil částku 419,86 Kč, která odpovídá úroku z prodlení ve výši 0,0205 % denně z částky 53.897,60 Kč od 27.12.2012 do 03.02.2013; pohledávku č. 4 ve výši 40.133,62 Kč, z toho 39.823,40 Kč na jistině jako smluvní pokuta z úvěrové smlouvy č. 4011146767 (splatná od 11.12.2012) a 310,22 Kč na úrocích z prodlení; smluvní pokuta byla sjednána v hlavě 6 § 3 úvěrových podmínek, které jsou součástí smlouvy, se kterými se dlužník seznámil; úvěr byl zesplatněn k 11.12.2012 a dlužník byl vyzván k zaplacení celého úvěru a smluvní pokuty ve výši ušlého úroku, jejíž výše vyplývá ze splátkového kalendáře; jako příslušenství věřitel přihlásil částku 310,22 Kč, která odpovídá úroku z prodlení ve výši 0,0205 % denně z částky 39.823,40 Kč od 27.12.2012 do 03.02.2013; pohledávku č. 5 ve výši 39.776,70 Kč, z toho 39.206,06

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

Kč na jistině a 570,64 Kč na úrocích z prodlení, a to z úvěrové smlouvy č. 4104152680 ze dne 19.04.2011, kterou uzavřel dlužník s původním věřitelem Home Credit a.s., přičemž na základě smlouvy poskytl původní věřitel dlužníkovi úvěr ve výši 40.000,-Kč a dlužník se zavázal vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky v 84 splátkách ve výši á 924,-Kč; k datu 08.11.2012 byl úvěr zesplatněn (hlava 7 § 3 úvěrových podmínek) a dlužník byl vyzván k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty; splátky a poplatky v prodlení jsou úročeny úrokem z prodlení ve výši 0,08 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, avšak věřitel požaduje úrok nižší ve výši 0,0205 %; jako příslušenství věřitel přihlásil částku 570,64 Kč, která odpovídá úroku z prodlení ve výši 0,0205 % denně z částky 39.206,06 Kč od 24.11.2012 do 03.02.2013; pohledávku č. 6 ve výši 21.509,52 Kč, z toho 21.200,94 Kč na jistině jako smluvní pokuta z úvěrové smlouvy č. 4104152680 (splatná od 08.11.2012) a 308,58 Kč na úrocích z prodlení; smluvní pokuta byla sjednána v hlavě 6 § 3 úvěrových podmínek, které jsou součástí smlouvy, se kterými se dlužník seznámil; úvěr byl zesplatněn k 08.11.2012 a dlužník byl vyzván k zaplacení celého úvěru a smluvní pokuty ve výši ušlého úroku, jejíž výše vyplývá ze splátkového kalendáře; jako příslušenství věřitel přihlásil částku 308,58 Kč, která odpovídá úroku z prodlení ve výši 0,0205 % denně z částky 21.200,94 Kč od 24.11.2012 do 03.02.2013; veškeré pohledávky č. 1-6 ze smluv o úvěru č. 3812090279, č. 4011146767 a č. 4104152680 byly postoupeny na společnost PPF B2 B.V., s.r.o., registrační číslo: 34186049; 5) podáním ze dne 13.03.2013 vyzvala insolvenční správkyně věřitele k odstranění vad přihlášky, a to doložení dokladu o zesplatnění úvěru, včetně výzvy dlužníkovi k úhradě a smlouvy o postoupení pohledávek na přihlášeného věřitele; 6) k výzvě shora předložil věřitel výzvu ke splacení celého úvěru ze dne 12.12.2012 ke smlouvě o úvěru č. 3812090279 a poštovní podací arch s otiskem razítka 18.12.2012; k požadavku na předložení smlouvy o postoupení pohledávek věřitel uvedl, že již předložil oznámení postupitele o postoupení pohledávek, což je dostatečné s odkazem na § 526 odst. 2 občanského zákoníku; 7) u přezkumného jednání dne 08.04.2013 dlužník pohledávky žalobce v přihlášené výši uznal a insolvenční správkyně popřela pohledávky žalobce v rozsahu, jak uvedeno ve vyjádření žalované k žalobě, kde jsou uvedeny i popěrné důvody; 8) insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření části přihlášené pohledávky dopisem ze dne 09.04.2013, který byl žalobci doručen dle doručenky dne 12.04.2013; 9) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Žalobce včas uplatnil své právo žalobou u soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání podle ust. § 198 odst. 1 IZ. Žalobce je aktivně legitimován k podání určovací žaloby dle § 198 odst. 1 IZ a incidenční žaloba směřuje správně proti insolvenční správkyni, která pohledávku žalobce částečně popřela (§ 198 odst. 1 IZ). Soud se proto mohl zabývat vlastním nárokem žalobce na určení popřených pohledávek ve výši 72.905,70 Kč.

Soud provedl dokazování listinnými důkazy, ze kterých zjistil a vzal za prokázáno:

I. ke smlouvě o úvěru č. 3812090279

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

-ze smlouvy o úvěru ze dne 06.12.2008, že smlouvu uzavřel dlužník (ve smlouvě označen mj. rodným číslem a bydlištěm) s původním věřitelem Home Credit a.s, přičemž věřitel se zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 33.011,-Kč a dlužník se zavázal vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky ve 48 splátkách ve výši á 1.005,-Kč, RPSN činí 22 %;

-z Úvěrových podmínek společnosti Home Credit a. s., které jsou součástí úvěrové smlouvy, že klient povinen celý čerpaný úvěr splatit na požádání společnosti v případě, že se podle Hlavy 7, § 3 písm. a) klient dostal do prodlení se splacením alespoň dvou splátek nebo do prodlení se splacením jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce, přičemž společnost je rovněž oprávněna od úvěrové smlouvy odstoupit; podle Hlavy 7 § 5 v případě vzniku kterékoliv ze skutečností uvedených v Hlavě 7, § 3, je-li jejím důsledkem vznik povinnosti klienta uhradit společnosti celý poskytnutý úvěr, je klient povinen uhradit společnosti současně s úvěrem i smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, tedy částku, na kterou by společnosti vznikl z titulu úvěru nárok, pokud by byl úvěr řádně splácen v dohodnutých splátkách;

-ze seznamu čerpání a úhrad úvěrové smlouvy, že žalovaný splatil řádně splátky č. 1-č. 45, přičemž splátky č. 46 a č. 47 splatné ve dnech 26.10.2012 a 26.11.2012 již neuhradil, přičemž k datu 03.02.2013 činí celková dlužná částka 3.503,84 Kč, z toho: dlužná jistina 1.930,98 Kč, smluvní pokuta II. 160,-Kč, úrok 79,02 Kč, zesplatněná jistina 989,01 Kč, pokuta ve výši ušlého úroku 15,99 Kč, upomínka II. 200,-Kč, upomínka I. 100,-Kč, úrok z prodlení do zesplatnění 4,-Kč, úrok z prodlení z pokuty 1,33 Kč, úrok z prodlení z jistiny 23,51 Kč;

-z výzvy ke splacení celého úvěru ze dne 12.12.2012, že původní věřitel Home Credit a.s. v důsledku zahájení insolvenčního řízení úvěr zesplatnil a celkový dluh vyčíslil na částku 3.479,-Kč;

-z výpisu odeslané pošty, že dlužníkovi byla odeslána písemnost původního věřitele Home Credit a.s. dne 18.12.2012;

-z oznámení o postoupení pohledávky ze dne 13.12.2012, že původní věřitel Home Credit a.s. jako postupitel oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 3812090279 na postupníka-společnost PPF B2 B.V., soukromou společnost s ručením omezeným, IČ: 34186049;

II. ke smlouvě o úvěru č. 4011146767 (pohledávky č. 3 a č. 4)

-ze smlouvy o úvěru ze dne 26.11.2010, že smlouvu uzavřel dlužník (ve smlouvě označen mj. rodným číslem a bydlištěm) s původním věřitelem Home Credit a.s, přičemž věřitel se zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 50.000,-Kč a dlužník se zavázal vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky v 72

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

splátkách splatných vždy k 15. dni v měsíci ve výši á 1.812,-Kč, RPSN činí 41,8 % až 43,9 %; poplatek za vedení účtu (zahrnutý ve splátce) byl sjednán ve výši 49,-Kč a poplatek za možnost změny výše a počtu splátek (zahrnutý ve splátce) byl sjednán ve výši 10,-Kč; dále byla sjednána úhrada za pojištění ve výši 54,-Kč;

-z Úvěrových podmínek společnosti Home Credit a. s., které jsou součástí úvěrové smlouvy, že klient povinen celý čerpaný úvěr splatit na požádání společnosti v případě, že se podle Hlavy 6, § 3 písm. a) klient dostal do prodlení se splacením alespoň dvou splátek nebo do prodlení se splacením jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce, přičemž společnost je rovněž oprávněna od úvěrové smlouvy odstoupit; podle Hlavy 6, § 5 v případě vzniku kterékoliv ze skutečností uvedených v Hlavě 6, § 3, je-li jejím důsledkem vznik povinnosti klienta uhradit společnosti celý poskytnutý úvěr, je klient povinen uhradit společnosti současně s úvěrem i smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, tedy částku, na kterou by společnosti vznikl z titulu úvěru nárok, pokud by byl úvěr řádně splácen v dohodnutých splátkách;

-ze seznamu čerpání a úhrad úvěrové smlouvy, že žalovaný splatil řádně splátky č. 1-č. 18, přičemž splátky č. 19 až č. 23 splatné ve dnech 26.07.2012 až 26.11.2012 již neuhradil, přičemž k datu 03.02.2013 činí dle vyúčtování žalobce celková dlužná částka 94.451,08 Kč, z toho: dlužná jistina 1.996,97 Kč, poplatek za vedení účtu 245,-Kč, smluvní pokuta II. 1.356,-Kč, úrok 6.498,03 Kč, zesplatněná jistina 44.783,60 Kč, pokuta ve výši ušlého úroku 38.467,40 Kč, pojištění 324,-Kč, poplatek za možnost změny splátky 50,-Kč, úrok z prodlení z pokuty 310,22 Kč, úrok z prodlení z jistiny 419,86 Kč; -z výzvy ke splacení celého úvěru ze dne 11.12.2012, že společnost Home Credit a.s. v důsledku neplnění povinností dlužníka (nehrazení sjednaných splátek řádně a včas) úvěr zesplatnil a dlužníka vyzval k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty ve výši ušlého úroku, celkem ve výši 93.721,-Kč, a to ve lhůtě 14 dní od data sepsání této výzvy; -z výpisu odeslané pošty, že dlužníkovi byla odeslána písemnost původního věřitele Home Credit a.s. dne 14.12.2012;

-z oznámení o postoupení pohledávky ze dne 13.12.2012, že původní věřitel Home Credit a.s. jako postupitel oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 4011146767 na postupníka-společnost PPF B2 B.V., soukromou společnost s ručením omezeným, IČ: 34186049;

III. ke smlouvě o úvěru č. 4104152680 (pohledávky č. 5 a č. 6)

-ze smlouvy o úvěru ze dne 19.04.2011, že smlouvu uzavřel dlužník (ve smlouvě označen mj. rodným číslem a bydlištěm) s původním věřitelem Home Credit a.s, přičemž věřitel se zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

40.000,-Kč a dlužník se zavázal vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky v 84 splátkách ve výši á 924,-Kč, roční úroková sazba činí 18,27 % a RPSN činí 22,5 % až 23,2 %; poplatek za vedení účtu (zahrnutý ve splátce) byl sjednán ve výši 49,-Kč a poplatek za možnost změny výše a počtu splátek (zahrnutý ve splátce) byl sjednán ve výši 10,-Kč; dále byla sjednána úhrada za pojištění Standard ve výši 17,-Kč;

-z Úvěrových podmínek společnosti Home Credit a. s., které jsou součástí úvěrové smlouvy, že klient je povinen celý čerpaný úvěr splatit na požádání společnosti v případě, že se podle Hlavy 6, § 3 písm. a) klient dostal do prodlení se splacením alespoň dvou splátek nebo do prodlení se splacením jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce, přičemž společnost je rovněž oprávněna od úvěrové smlouvy odstoupit; podle Hlavy 6, § 5 v případě vzniku kterékoliv ze skutečností uvedených v Hlavě 6, § 3, je-li jejím důsledkem vznik povinnosti klienta uhradit společnosti celý poskytnutý úvěr, je klient povinen uhradit společnosti současně s úvěrem i smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, tedy částku, na kterou by společnosti vznikl z titulu úvěru nárok, pokud by byl úvěr řádně splácen v dohodnutých splátkách;

-ze seznamu čerpání a úhrad úvěrové smlouvy, že žalovaný splatil řádně splátky č. 1-č. 13, přičemž na splátku č. 14 plnil pouze částečně a splátky č. 15 až č. 18 splatné ve dnech 26.07.2012 až 26.10.2012 již neuhradil, přičemž k datu 03.02.2013 činí dle vyúčtování žalobce celková dlužná částka 61.286,22 Kč, z toho: dlužná jistina 1.210,99 Kč, poplatek za vedení účtu 196,-Kč, smluvní pokuta II. 456,-Kč, úrok 2.434,01 Kč, zesplatněná jistina 35.223,06 Kč, pokuta ve výši ušlého úroku 20.744,94 Kč, pojištění 102,-Kč, upomínka II. 40,-Kč, úrok z prodlení z pokuty 308,58 Kč, úrok z prodlení z jistiny 570,64 Kč; -z výzvy ke splacení celého úvěru ze dne 08.11.2012, Home Credit a.s. v důsledku neplnění povinností dlužníka (nehrazení sjednaných splátek řádně a včas) úvěr zesplatnil a dlužníka vyzval k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty ve výši ušlého úroku, celkem ve výši 60.407,-Kč, a to ve lhůtě 14 dní od data sepsání této výzvy; -z výpisu odeslané pošty, že dlužníkovi byla odeslána písemnost původního věřitele Home Credit a.s. dne 12.11.2012;

-z oznámení o postoupení pohledávky ze dne 13.12.2012, že původní věřitel Home Credit a.s. jako postupitel oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 4104152680 na postupníka-společnost PPF B2 B.V., soukromou společnost s ručením omezeným, IČ: 34186049.

Na základě takto provedeného dokazování soud učinil následující závěr o skutkovém stavu:

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

1) Home Credit, a.s. jako původní věřitel a dlužník Vlastimil Čmiel (ve smlouvě označen mj. rodným číslem a bydlištěm) uzavřeli dne 06.12.2008 smlouvu o úvěru č. 3812090279, ve které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 33.011,-Kč a dlužník se zavázal vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky ve 48 splátkách ve výši á 1.005,-Kč, RPSN činí 22 %. Podle Hlavy 7 § 5 Úvěrových podmínek, které jsou součástí smlouvy, v případě vzniku kterékoliv ze skutečností uvedených v Hlavě 7, § 3, je-li jejím důsledkem vznik povinnosti klienta uhradit společnosti celý poskytnutý úvěr, je klient povinen uhradit společnosti současně s úvěrem i smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, tedy částku, na kterou by společnosti vznikl z titulu úvěru nárok, pokud by byl úvěr řádně splácen v dohodnutých splátkách. Žalovaný splatil řádně splátky č. 1-č. 45, přičemž splátky č. 46 a č. 47 splatné ve dnech 26.10.2012 a 26.11.2012 již neuhradil. Dne 06.12.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka a z důvodu zahájení insolvenčního řízení původní věřitel úvěr k datu 12.12.2012 zesplatnil. K datu 03.02.2013 činila a) dlužná jistina z neuhrazených splátek celkem 2.919,-Kč (v této výši pohledávka č. 1 žalovanou zjištěna), b) poplatek za dvě upomínky celkem 300,-Kč, úrok 79,02 Kč a úrok z prodlení do zesplatnění 4,-Kč (v součtu těchto pohledávek ve výši 383,02 Kč byla pohledávka č. 1 žalovanou popřena), c) smluvní pokuta ve výši celkem 175,99 Kč (v této výši pohledávka č. 2 žalovanou zjištěna). Původní věřitel Home Credit a.s. jako postupitel oznámil dne 13.12.2012 dlužníkovi postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 3812090279 na postupníka-společnost PPF B2 B.V., soukromou společnost s ručením omezeným, IČ: 34186049.

2) Home Credit, a.s. jako původní věřitel a dlužník Vlastimil Čmiel (ve smlouvě označen mj. rodným číslem a bydlištěm) uzavřeli dne 26.11.2010 smlouvu o úvěru č. 4011146767, ve které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 50.000,-Kč a dlužník se zavázal vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky v 72 splátkách ve výši á 1.812,-Kč, RPSN činí 41,8 % až 43,9 %; poplatek za vedení účtu (zahrnutý ve splátce) byl sjednán ve výši 49,-Kč a poplatek za možnost změny výše a počtu splátek (zahrnutý ve splátce) byl sjednán ve výši 10,-Kč; dále byla sjednána úhrada za pojištění ve výši 54,-Kč. Žalovaný splatil řádně splátky č. 1-č. 18, přičemž splátky č. 19 až č. 23 splatné ve dnech 26.07.2012 až 26.11.2012 již neuhradil a původní věřitel v důsledku neplnění povinností dlužníka (nehrazení sjednaných splátek řádně a včas) úvěr zesplatnil a dlužníka vyzval k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty ve výši ušlého úroku, celkem ve výši 93.721,-Kč, přičemž oznámení o zesplatnění s výzvou k úhradě celé úvěrové pohledávky včetně smluvní pokuty odeslal na adresu dlužníka dne 14.12.2012. K datu 03.02.2013 činí a) dlužná jistina z neuhrazených splátek celkem 46.780,57 Kč (v této výši pohledávka č. 3 žalovanou zjištěna), b) poplatek za vedení účtu 245,-Kč, úrok 6.498,03 Kč, pojištění 324,-Kč (v součtu těchto pohledávek ve výši 7.117,03 Kč byla pohledávka č. 3 žalovanou popřena), c) úrok z prodlení po zesplatnění ve výši 419,86 Kč (žalovanou popřena pravost této pohledávky č. 3.1.), d) smluvní pokuta ve výši celkem 39.823,40 Kč (žalovaná popřela pravost této pohledávky č. 4) a úrok z prodlení ze smluvní pokuty ve výši 310,22 Kč (žalovaná popřela pravost této pohledávky č. 4.1). Původní věřitel Home Credit a.s. jako postupitel oznámil dne 13.12.2012 dlužníkovi postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 4011146767 na postupníka-společnost PPF B2 B.V., soukromou společnost s ručením omezeným, IČ: 34186049.

3) Home Credit, a.s. jako původní věřitel a dlužník Vlastimil Čmiel (ve smlouvě označen mj. rodným číslem a bydlištěm) uzavřeli dne 19.04.2011 smlouvu o úvěru č.

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

4104152680, ve které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 40.000,-Kč a dlužník se zavázal vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky v 84 splátkách ve výši á 924,-Kč, roční úroková sazba činí 18,27 % a RPSN činí 22,5 % až 23,2 %; poplatek za vedení účtu (zahrnutý ve splátce) byl sjednán ve výši 49,-Kč a poplatek za možnost změny výše a počtu splátek (zahrnutý ve splátce) byl sjednán ve výši 10,-Kč; dále byla sjednána úhrada za pojištění Standard ve výši 17,-Kč. Podle Hlavy 6, § 5 v případě vzniku kterékoliv ze skutečností uvedených v Hlavě 6, § 3, je-li jejím důsledkem vznik povinnosti klienta uhradit společnosti celý poskytnutý úvěr, je klient povinen uhradit společnosti současně s úvěrem i smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, tedy částku, na kterou by společnosti vznikl z titulu úvěru nárok, pokud by byl úvěr řádně splácen v dohodnutých splátkách. Žalovaný splatil řádně splátky č. 1-č. 13, přičemž na splátku č. 14 plnil pouze částečně a splátky č. 15 až č. 18 splatné ve dnech 26.07.2012 až 26.10.2012 již neuhradil a původní věřitel v důsledku neplnění povinností dlužníka (nehrazení sjednaných splátek řádně a včas) úvěr k datu 08.11.2012 zesplatnil a dlužníka vyzval k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty ve výši ušlého úroku, celkem ve výši 60.407,-Kč, přičemž oznámení o zesplatnění s výzvou k úhradě celé úvěrové pohledávky včetně smluvní pokuty odeslal na adresu dlužníka dne 12.11.2012. K datu 03.02.2013 činí a) dlužná jistina z neuhrazených splátek celkem 36.434,05 Kč (v této výši pohledávka č. 5 žalovanou zjištěna), b) poplatek za vedení účtu 196,-Kč, úrok 2.434,01 Kč, pojištění 102,-Kč a upomínka 40,-Kč (v součtu těchto pohledávek ve výši 2.772,01 Kč byla pohledávka č. 5 žalovanou popřena), c) úrok z prodlení po zesplatnění ve výši 570,64 Kč (žalovanou popřena pravost této pohledávky č. 5.1.), d) smluvní pokuta ve výši celkem 21.200,94 Kč (žalovaná popřela pravost této pohledávky č. 6) a úrok z prodlení ze smluvní pokuty ve výši 308,58 Kč (žalovaná popřela pravost této pohledávky č. 6.1). Původní věřitel Home Credit a.s. jako postupitel oznámil dne 13.12.2012 dlužníkovi postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 4104152680 na postupníka-společnost PPF B2 B.V., soukromou společnost s ručením omezeným, IČ: 34186049.

S ohledem na zjištěný skutkový stav zabýval se soud právním posouzením věci.

Podle § 497 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník ve znění účinném ke dni uzavření jednotlivých smluv o úvěru-dále jen obchodní zákoník ) smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 261 odst. 3 písm. d) obchodního zákoníku se touto částí zákona řídí bez ohledu na povahu účastníků závazkové vztahy ze smlouvy o úvěru (§ 497).

Podle § 262 odst. 4 obchodního zákoníku ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013 povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Podle § 52 odst. 1 zákona č. 40/1964 občanského zákoníku ve znění účinném k datu uzavření jednotlivých smluv o úvěru (dále jen občanský zákoník ), spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Podle § 55 občanského zákoníku smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení (odst. 1). Ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 jsou neplatná (odst. 2). V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější (odst. 3). Podle § 56 odst. 1 občanského zákoníku, spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Podle § 544 občanského zákoníku sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda (odst. 1). Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení (odst. 2).

Podle § 39 občanského zákoníku je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází nebo se příčí dobrým mravům.

Dle § 41 občanského zákoníku vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část právního úkonu, je neplatná jen tato část, pokud z povahy právního úkonu nebo z jeho obsahu nebo z okolností, za nichž k němu došlo, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu.

Původní věřitel Home Credit a.s. jednal při uzavírání a plnění smlouvy o úvěru v rámci své podnikatelské činnosti a dlužník (označený ve smlouvě mj. rodným číslem a bydlištěm) ji neuzavíral jako podnikatel. V daném případě se jedná o platně uzavřenou smlouvu o spotřebitelském úvěru, podléhající režimu obchodního zákoníku a režimu zákona č. 321/2001 Sb. (v případě smlouvy o úvěru č. 3812090279 ze dne 12.12.2008 a č. 4011146767 ze dne 26.11.2010), resp. zákona č. 145/2010 Sb. účinném od 01.01.2011 (u smlouvy č. 4104152680 ze dne 19.04.2011) a tato obsahuje podstatné náležitosti smlouvy dle ust. § 497 obchodního zákoníku, tj. závazek věřitele poskytnout na žádost druhé smluvní strany v její prospěch finanční prostředky a závazek dlužníka poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit z nich úroky. Závazkový vztah mezi smluvními stranami se řídí také ustanoveními směřujícími k ochraně spotřebitele (§ 52 a násl. občanského zákoníku, zejména pak §§ 55 a 56 ve znění platném k datu uzavření smlouvy).

K pohledávkám č. 4 a č. 6

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

Z provedeného dokazování soud vzal za prokázáno, že v Hlavě 6, § 3 písm. a) Úvěrových podmínek si účastníci smlouvy ujednali, že klient je povinen celý čerpaný úvěr splatit na požádání společnosti v případě, že se klient dostal do prodlení se splacením alespoň dvou splátek nebo do prodlení se splacením jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce, přičemž společnost je rovněž oprávněna od úvěrové smlouvy odstoupit; podle Hlavy 6, § 5 Úvěrových podmínek v případě vzniku kterékoliv ze skutečností uvedených v Hlavě 6, § 3, je-li jejím důsledkem vznik povinnosti klienta uhradit společnosti celý poskytnutý úvěr, je klient povinen uhradit společnosti současně s úvěrem i smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, tedy částku, na kterou by společnosti vznikl z titulu úvěru nárok, pokud by byl úvěr řádně splácen v dohodnutých splátkách. Strany smlouvy si tak sjednaly smluvní pokutu, jejíž výše byla specifikována ušlými úroky.

Soud dospěl k závěru, že pohledávka žalobce z titulu smluvní pokuty není po právu, a to z následujících důvodů.

V první řadě ujednání o smluvní pokutě nebylo obsaženo v samotné úvěrové smlouvě, nýbrž toliko ve formulářových smluvních podmínkách dlužníkem nepodepsaných, jejichž obsah nemohl dlužník ovlivnit při procesu uzavírání smlouvy s původním věřitelem Home Credit a.s. Soud v tomto směru odkazuje na nález Ústavního soudu ČR ze dne 11.11.2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11, podle kterého i ve spotřebitelských smlouvách je možno Všeobecné obchodní podmínky uplatnit, nicméně taková aplikace má formální omezení (viz bod 29 nálezu: dostatečně čitelný text, přehledný a logicky uspořádaný, dostatečná velikost písma, smluvní ujednání nesmějí být umístěna v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru), i omezení obsahová (viz bod 30 nálezu: obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru a naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich v často nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou, např. rozhodčí doložka nebo ujednání o smluvní pokutě). Pokud tak i přesto dodavatel učiní, nepočíná si v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu. V rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložku) zásadně nemohou být součástí tzv. Všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na níž spotřebitel připojuje svůj podpis)-bod 33 nálezu.

Ujednání o smluvní pokutě je dále absolutně neplatné také z důvodu, že je neurčité, neboť v rozporu s ustanovením § 544 odst. 2 občanského zákoníku z ujednání v Hlavě 6 § 5 Úvěrových podmínek jednoznačně nevyplývá, v jaké výši byla sjednána smluvní pokuta, popř. nebyl stanoven způsob jejího určení, když formulace smluvní pokuta ve výši ušlého úroku, na který by společnosti vznikl z titulu úvěru nárok, pokud by byl úvěr řádně splácen v dohodnutých splátkách , zcela jednoznačně nespecifikuje výši smluvní pokuty, a to tím spíše, že u smlouvy č. 4011146767 nebyla výše úroku ani výslovně uvedena.

Soud má dále za to, že ujednání o smluvní pokutě ve výši ušlých úroků je absolutně neplatné, neboť obchází zákonné ustanovení § 170 písm. a, b) IZ, podle kterého se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013 jinak, úroky, úroky z prodlení a poplatky z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí (písm. a), resp. které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku (písm. b). Žalobce takto sjednanou smluvní pokutou fakticky požaduje úhradu úroků vyloučených z uspokojení v insolvenčním řízení a tímto obchází zákon. Soud v tomto směru odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28.02.2012 sp. zn. 12 VSOL 24/2011, ve kterém dospěl k závěru, že smyslem a účelem ustanovení § 170 písm. a) IZ jednoznačně bylo, aby v insolvenčním řízení nebylo uspokojováno příslušenství pohledávek přihlášených věřitelů vážící se k době až po rozhodnutí o úpadku. Pokud se týká úroků jako plodů peněz, pak smyslem a účelem tohoto zákonného ustanovení bylo, aby byly uspokojovány pouze ty částky úroků, které narostly, respektive vázaly se k období před rozhodnutím o úpadku a ty částky úroků, které se váží k období až po rozhodnutí o úpadku (tj. ty, které představují cenu peněz až za období po rozhodnutí o úpadku), aby nebyly v insolvenčním řízení uspokojovány (přesto, že došlo k zesplatnění úvěru na základě platného ujednání o ztrátě výhody splátek).

Soud proto zamítl výroky VI. a VIII. žalobu na určení, že žalobce má za dlužníkem pohledávku č. 4 z titulu smluvní pokuty a úroku z prodlení ze smluvní pokuty ve výši 40.133,62 Kč a pohledávku č. 6 z titulu smluvní pokuty a úroku z prodlení ze smluvní pokuty ve výši 21.509,52 Kč.

Ve vztahu k pohledávce č. 1 soud konstatuje, že ze seznamu čerpání a úhrad úvěrové smlouvy jednoznačně vyplývá, že dlužná jistina z neuhrazených splátek činila k datu úpadku dlužníka celkem 2.919,-Kč (v této výši byla pohledávka č. 1 zjištěna), přičemž zbývající částka (popřená žalovanou) ve výši 383,02 Kč je tvořena poplatkem za dvě upomínky celkem 300,-Kč, úrokem 79,02 Kč a úrokem z prodlení do zesplatnění 4,-Kč. V případě poplatků za upomínky se jedná o samostatnou pohledávku, která je vymezena vlastním důvodem vzniku a výší, avšak tato pohledávka nebyla do insolvenčního řízení řádně přihlášena. Pokud se týče příslušenství pohledávky, pak dle § 121 odst. 3 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013 příslušenství pohledávky představují úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky a byť tyto nároky svým vznikem souvisejí s existencí pohledávky hlavní a sdílejí i její osud, jde opět o samostatné pohledávky a chce-li věřitel dosáhnout přiznání pohledávky představující příslušenství, musí být jednotlivé nároky v přihlášce výslovně a řádně uplatněny. Tak jak je třeba v údaji o výši pohledávky odlišit jistinu a příslušenství pohledávky, tak je u příslušenství pohledávky třeba odlišit jeho jednotlivé druhy. Z přihlášky pohledávky č. 1 je přitom zřejmé, že žalobce přihlásil jako příslušenství pouze úrok z prodlení ve výši 23,51 Kč (tato pohledávka byla zjištěna) a nikoli již smluvní úrok ve výši 79,02 Kč. Žalobce uvedl, že smluvní úrok nepřirůstal k jistině a tedy nemohl být přihlášen v rámci dlužné jistiny. Ze všech těchto důvodů soud shledal popření žalovanou ohledně částky 383,02 Kč jako důvodné a v tomto rozsahu určovací žalobu ve výroku IV. zamítl.

Stejně tak pokud se týče pohledávky č. 3 soud konstatuje, že ze seznamu čerpání a úhrad úvěrové smlouvy jednoznačně vyplývá, že dlužná jistina z neuhrazených splátek činila k datu úpadku dlužníka celkem 46.780,57 Kč (v této výši pohledávka č. 3 žalovanou zjištěna), přičemž zbývající částka (popřená žalovanou) ve výši 7.117,03 Kč je tvořena poplatkem za vedení účtu ve výši 245,-Kč, úrokem ve výši 6.498,03 Kč a pojištěním ve výši 324,-Kč.

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013

V případě poplatku za vedení účtu a pojištění se opět jedná o samostatné pohledávky, které jsou vymezeny vlastním důvodem vzniku a výší, avšak tyto pohledávky nebyly do insolvenčního řízení řádně přihlášeny. Pokud se týče příslušenství pohledávky, pak je z přihlášky pohledávky č. 3 zřejmé, že žalobce přihlásil jako příslušenství pouze úrok z prodlení ve výši 419,86 Kč a nikoli již smluvní úrok ve výši 6.498,03 Kč. Žalobce uvedl, že smluvní úrok nepřirůstal k jistině a tedy nemohl být přihlášen v rámci dlužné jistiny. Ze všech těchto důvodů soud shledal popření žalovanou ohledně částky 7.117,03 Kč jako důvodné a v tomto rozsahu určovací žalobu ve výroku V. zamítl.

Pokud se týče popření pohledávky žalobce č. 3.1, kterou žalobce přihlásil úrok z prodlení ve výši 419,86 Kč vypočteného ze sazby 0,0205 % denně z částky 53.897,60 Kč od 27.12.2012 do 03.02.2013, pak s ohledem na skutečnost, že úrok nepřirůstá k jistině, nemá žalobce nárok na úrok z prodlení z celé částky 53.897,60 Kč, ve které je mj. zahrnut také smluvní úrok ve výši 6.498,03 Kč a tedy úrok z prodlení je nižší, než jak byl přihlášen. Žalovaná však popřela pouze pravost této pohledávky (popření pohledávky ve 100% výši není popřením výše, ale pravosti pohledávky) s odůvodněním, že žalobce nedoložil zesplatnění úvěru. V průběhu řízení o incidenční žalobě žalobce prokázal zesplatnění úvěru i odeslání oznámení o zesplatnění dlužníkovi, a tedy prokázal nárok na úrok z prodlení z celé dlužné jistiny, a soud proto dospěl k závěru, že popření pravosti této pohledávky není důvodné a vzhledem k tomu, že výší pohledávky se soud s ohledem na způsob popření pohledávky zabývat nemohl, dospěl k závěru, že v rozsahu pohledávky ve výši 419,86 Kč je žaloba důvodná (viz výrok II. rozsudku).

Pokud se týče pohledávky č. 5 soud konstatuje, že ze seznamu čerpání a úhrad úvěrové smlouvy jednoznačně vyplývá, že dlužná jistina z neuhrazených splátek činila k datu úpadku dlužníka celkem 36.434,05 Kč (v této výši pohledávka č. 5 žalovanou zjištěna), přičemž zbývající částka (popřená žalovanou) ve výši 2.772,01 Kč je tvořena poplatkem za vedení účtu ve výši 196,-Kč, úrokem ve výši 2.434,01 Kč, pojištěním ve výši 102,-Kč a upomínkou ve výši 40,-Kč. V případě poplatku za vedení účtu a za upomínku a pojištění se opět jedná o samostatné pohledávky, které jsou vymezeny vlastním důvodem vzniku a výší, avšak tyto pohledávky nebyly do insolvenčního řízení řádně přihlášeny. Pokud se týče příslušenství pohledávky, pak je z přihlášky pohledávky č. 5 zřejmé, že žalobce přihlásil jako příslušenství pouze úrok z prodlení ve výši 570,64 Kč a nikoli již smluvní úrok ve výši 2.434,01 Kč. Žalobce uvedl, že smluvní úrok nepřirůstal k jistině a tedy nemohl být přihlášen v rámci dlužné jistiny. Ze všech těchto důvodů soud shledal popření žalovanou ohledně částky 2.772,01 Kč jako důvodné a v tomto rozsahu určovací žalobu ve výroku VII. zamítl.

Pokud se týče popření pohledávky žalobce č. 5.1, kterou žalobce přihlásil úrok z prodlení ve výši 570,64 Kč vypočteného ze sazby 0,0205 % denně z částky 39.206,06 Kč od 24.11.2012 do 03.02.2013, pak s ohledem na skutečnost, že úrok v daném případě nepřirůstá k jistině, nemá žalobce nárok na úrok z prodlení z celé částky 39.206,06 Kč, ve které je mj. zahrnut také smluvní úrok ve výši 2.434,01 Kč a tedy úrok z prodlení je nižší, než jak byl přihlášen. Žalovaná však popřela pouze pravost této pohledávky (popření pohledávky ve 100% výši není popřením výše, ale pravosti pohledávky) s odůvodněním, že žalobce nedoložil zesplatnění úvěru. V průběhu řízení o incidenční žalobě žalobce prokázal zesplatnění úvěru i odeslání oznámení o zesplatnění dlužníkovi, a tedy prokázal nárok na úrok

ICM R Pokračování 33ICm 1620/2013 z prodlení z celé dlužné jistiny, a soud proto dospěl k závěru, že popření pravosti této pohledávky není důvodné a vzhledem k tomu, že výší pohledávky se soud s ohledem na způsob popření pohledávky zabývat nemohl, dospěl k závěru, že v rozsahu pohledávky ve výši 570,64 Kč je žaloba důvodná (viz výrok III. rozsudku).

Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Podle § 142 odst. 2 o.s.ř. měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

Žalovaná, která byla v řízení převážně úspěšná, se výslovně vzdala práva na náhradu nákladů řízení, a soud proto rozhodl o nákladech řízení mezi účastníky výrokem IX. rozsudku tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 12.09.2014

JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D., v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Taťána Václavková

ICM R